Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011

Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1–3/2011, pörssitiedote 4.5.2011 klo 12


Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 130 miljoonaa euroa


Tulos vuoden 2011 ensimmäiseltä neljännekseltä

  • Liikevaihto oli 1 403 miljoonaa euroa (1–3/2010: 1 224 milj. euroa).
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 130 miljoonaa euroa (96). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 133 miljoonaa euroa (105).
  • Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 86 miljoonaa euroa (55). Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja oli 89 miljoonaa euroa (64).

 Tapahtumat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

  • Metsä-Botnia päätti helmikuussa rakentaa Joutsenon sellutehtaalle kuoren kaasutuslaitoksen, jonka valmistuttua tehdas ei normaaliajossa käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Investoinnin kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa.
  • M-real ilmoitti helmikuussa suunnittelevansa noin 30 miljoonan euron investointia Äänekosken ja Kyröskosken tehtaiden vuotuisen taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseen yhteensä noin 70 000 tonnilla.
  • Metsäliitto päätti osallistua 46 prosentin omistusosuudella hankkeeseen, jossa perustettava yhtiö Lohjan Biolämpö Oy rakentaa biolämpölaitoksen Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Lohjan tehtaalle. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 17 miljoonaa euroa.
  • M-realin tehdasalueelle Hämeenkyrössä päätettiin maaliskuussa rakentaa biovoimalaitos, joka tuottaa sähköä ja prosessilämpöä paperi- ja kartonkitehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Leppäkosken Sähkölle. Hankkeen toteuttaa Hämeenkyrön Voima Oy ja sen kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa.
  • M-real ilmoitti tammikuussa käynnistävänsä uuden tulosparannusohjelman, joka keskittyy parantamaan paperiliiketoimintojen kannattavuutta sekä pienentämään muuttuvia kustannuksia. Toimenpiteiden arvioidaan parantavan M-realin vuosittaista liiketulosta 70 miljoonalla eurolla.

 
Tuloksentekomme vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä jatkui vahvana. Suunnitelmamme kannattavan kasvun aikaansaamiseksi kartongeissa ja puutuotteissa sekä investointimme uusiutuvan energian tuotantoon edistyivät odotetusti. Panostamme nyt erityisesti kustannuskehityksen negatiivisten vaikutusten minimointiin.”

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

 
 

Metsäliitto-konserni

Lyhennetty tuloslaskelma
(Jatkuvat toiminnot)
2011
1–3
2010
1–3
2010
1–12
Liikevaihto 1 403 1 224 5 377
 Liiketoiminnan muut tuotot 29 31 142
 Liiketoiminnan kulut -1 228 -1 073 -4 686
 Poistot ja arvonalentumiset -71 -78 -336
Liiketulos 133 105 497
 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 -6 -15
 Kurssierot -1 -2 -7
 Muut rahoitustuotot ja -kulut -44 -34 -129
Kauden tulos ennen veroja 89 64 345
 Tuloverot -26 -24 -131
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 63 40 214


Metsäliitto-konserni

Kannattavuus
(Jatkuvat toiminnot)
2011
              1–3
2010
     1–3
2010
    1–12
Liiketulos, milj. euroa 133 105 497
 - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 130 96 547
 - ” -, % liikevaihdosta 9,3 7,9 10,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,2 10,0 11,8
 - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 12,8 9,1 13,4
Oman pääoman tuotto, % 14,7 11,0 13,9
 - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 13,9 8,6 18,2
       
Taloudellinen asema 2011
   31.3
2010
      31.3
2010
    31.12
Omavaraisuusaste, % 30,4 27,1 29,7
Nettovelkaantumisaste, % 112 151 116
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 933 2 241 1 939

 

Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja liiketulos 1–3/2011 (milj. euroa)   Puun-hankinta    Puutuote-teollisuus   Sellu-teollisuus Kartonki- ja paperi-teollisuus Pehmo- ja ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 376 238 340 685 241
 Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 5 22 3
 Liiketoiminnan kulut -370 -226 -232 -630 -228
 Poistot ja arvonalentumiset -1 -8 -17 -31 -10
Liiketulos 8 5 96 46 7
 Kertaluonteiset erät - - - -3 -
Liiketulos ilman kertaeriä 8 5 96 43 7
- % - liikevaihdosta 2,0 2,2 28,1 6,3 2,7Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2011                  

 
Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1 403 miljoonaa euroa (1–3/2010: 1 224 milj. euroa) ja liiketulos 133 miljoonaa euroa (105). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 130 miljoonaa euroa (96). Ainoa kertaluonteinen erä, noin 3 miljoonaa euroa, liittyi Jyväskylässä sijaitsevan maa-alueen myyntiin. Vertailujakson kertaerät olivat noin 9 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa euroa liittyi IT-kuluvarauksen purkuun, 1 miljoonaa euroa Romaniassa sijaitsevan rimalevytehtaan myyntiin ja -2 miljoonaa euroa Kyröskoskella olevan sahan sulkemiseen.

Rahoitustuotot olivat 2 miljoonaa euroa (2), osuudet osakkuusyritysten tuloksista 0 miljoonaa euroa (-6) ja rahoituskulut 45 miljoonaa euroa (36). Rahoituskuluihin on muun muassa kirjattu Metsä-Botnian lunastusvelvollisuuden alaisille osakkeille maksettuja osinkoja noin 9 miljoonaa euroa. Rahoituksen kurssierot olivat -1 miljoonaa euroa (-2).

Kauden tulos ennen veroja oli 89 miljoonaa euroa (64) ja verot, sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen, 26 miljoonaa euroa (24). Katsauskauden tulos oli 63 miljoonaa euroa (40).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli 13,2 prosenttia
(10,0) ja oman pääoman tuotto 14,7 prosenttia (11,0). Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 12,8 prosenttia (9,1) ja oman pääoman tuotto 13,9 prosenttia (8,6).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti maaliskuun lopussa oli 961 miljoonaa euroa (31.12.2010: 1 054). Tästä 447 miljoonaa euroa (440) oli likvideinä varoina ja sijoituksina ja 514 miljoonaa euroa (614) taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,5 miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 30,4 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 112 prosenttia (31.12.2010: 29,7 % ja 116 %). Korolliset nettovelat olivat 1 933 miljoonaa euroa (31.12.2010: 1 939).

M-realin yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat, noin 664 miljoonaa euroa, yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Alentaminen tulee voimaan osakeyhtiölain mukaisen velkojainsuojamenettelyn toteutumisen jälkeen. Alentamisella parannetaan yhtiön edellytyksiä voitonjakoon tulevaisuudessa.

Standard & Poors korotti maaliskuussa M-realin B-luottoluokituksen näkymät vakaista positiivisiksi. 

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli maaliskuun lopussa 61,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 38 prosenttia (31.12.2010: 58,6 % ja 45 %).

Tammi–maaliskuun aikana Metsäliiton osuuspääomat kasvoivat yhteensä 9,6 miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 0,3 miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma 5,0 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 4,3 miljoonalla eurolla.

Metsäliitto Osuuskunta nosti maaliskuussa yhteensä 100 miljoonan euron sijoituslainan suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä. Lainoilla rahoitettiin maaliskuussa erääntynyt 100 miljoonan euron syndikaattilaina.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli ensimmäisen neljänneksen aikana keskimäärin 13 087 henkilöä (12 978). Maaliskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 13 058 (31.12.2010: 12 820). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli maaliskuun lopussa 2 786 henkilöä (31.12.2010: 2 495).

Metsäliitto Osuuskunnalla oli maaliskuussa 125 780 jäsentä (31.12.2010: 126 382).


Investoinnit
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 35 miljoonaa euroa (15).

Metsä-Botnia päätti helmikuussa kehittää Joutsenon sellutehtaan energiantuotantoa ja rakentaa tehtaalle kuoren kaasutuslaitoksen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa. Laitos korvaa maakaasun käytön tehtaalla, ja tehtaasta tulee normaalikäynnin aikana hiilidioksidineutraali.

M-real ilmoitti helmikuussa suunnittelevansa noin 30 miljoonan euron investointia Äänekosken ja Kyröskosken tehtaiden vuotuisen taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseen yhteensä noin 70 000 tonnilla. Suunniteltujen investointien jälkeen vuotuinen tuotantokapasiteetti nousisi Kyröskoskella 190 000 tonniin ja Äänekoskella 240 000 tonniin. Kyröskosken investointi toteutettaisiin vuoden 2011 lopulla ja Äänekosken investointi keväällä 2012.

Metsäliitto päätti osallistua 46 prosentin omistusosuudella hankkeeseen, jossa perustettava yhtiö Lohjan Biolämpö Oy rakentaa biolämpölaitoksen Lohjalle. Yhtiön muut osakkaat ovat Lohjan Energiahuolto Oy Loher (49 %) ja Ääneseudun Energia (5 %). Laitoksen polttoaineet ovat pääosin Kerto-tehtaan sivutuotteita ja sitä täydentävää metsähaketta ja muita puuperäisiä polttoaineita. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 17 miljoonaa euroa ja sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2011. Uusi laitos saadaan tuotantokäyttöön loppuvuonna 2012.

Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö Hämeenkyrön Voima Oy teki maaliskuussa lopullisen päätöksen rakentaa Hämeenkyröön M-realin tehdasalueelle biovoimalaitoksen, joka tuottaa sähköä ja prosessilämpöä M-realin paperi- ja kartonkitehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Leppäkosken Sähkö Oy:lle. Hankkeen kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa, ja M-real osallistuu hankkeeseen noin 11 miljoonan euron sijoituksella. Voimalaitoksen tarvitsemat viranomaisluvat myönnettiin helmikuussa 2011, ja se valmistuu syksyllä 2012.


Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto oli tammi–maaliskuussa 376 miljoonaa euroa (333) ja liiketulos 8 miljoonaa euroa (7). Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Suomen Puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 263 miljoonaa euroa (237) ja liiketuloksesta 5 miljoonaa euroa (4).

Puukauppa käynnistyi hitaasti vuoden alussa. Metsäteollisuus osti Suomen yksityismetsistä puuta vain runsaat kolme miljoonaa kuutiometriä. Yleinen tarjonta oli alhaisella tasolla, tarjolla oli lähinnä talviharvennuksia. Myös Metsäliiton ostomäärät jäivät selvästi jälkeen tavoitteesta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Havutukin hintataso kääntyi nousuun kauden loppupuolella, mutta kuitupuiden hintataso säilyi vakaana.

Puun korjuussa onnistuttiin suunnitelmien mukaan, mutta puun toimituksissa jäätiin hieman suunnitellusta tasosta kotimaan rautatiekuljetusten vaikeuksien ja hankalan jäätilanteen vuoksi. Puulla tuotetun sähkön tuen puuttuminen hiljensi energiapuun kysyntää. Puunhankinnan koko toimitusmäärä tuotantolaitoksille katsauskauden aikana oli 7,7 miljoonaa kuutiometriä (7,5).

Metsänhoitopalvelujen myyntiä tehostettiin ja siinä onnistuttiin erittäin hyvin. Metsäliitolle myönnettiin Suomen ensimmäinen PEFC-ryhmäsertifikaatti. Se käsittää kaikki konsernin osakkuusyhtiöiden metsät, kun aiemmin ryhmäsertifikaatit on myönnetty pienemmille maantieteellisille alueille. Metsäliiton sertifikaattiin liittymistä tarjotaan uutena palveluna metsänhoitosopimuksen tehneille jäsenille, jotka voivat ilmoittautua mukaan kevään aikana. Osuuskunnan edustajiston vaaliin liittyen piireillä järjestettiin yli sata jäsentilaisuutta.


Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli tammi–maaliskuussa 238 miljoonaa euroa (192) ja liiketulos ilman kertaeriä 5 miljoonaa euroa (0).

Puutuoteteollisuuden liiketoiminta kasvoi kaikissa asiakassegmenteissä edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tarkan kustannusseurannan ja sitoutuneen pääoman hallinnan ansiosta liiketoiminnan kannattavuus parani.

Sahatavaran markkinatasapaino jatkui heikkona ja tulos oli epätyydyttävä.

Jatkojalosteissa kysyntä Euroopassa ja osittain Suomessa jatkui myös heikkona. Sisäiset toimenpiteet kuitenkin paransivat kannattavuutta. Insinööripuutuotteiden myynti kasvoi ja korkeampien käyntiasteiden myötä kannattavuus parani. Myös rakentamisen tuotteiden kannattavuus kohentui, vaikka myyntiä vaikeutti pitkään jatkunut talvi. Panostukset toiminnan kehittämiseen jatkuvat.

Puutuoteteollisuus toimitti Lahteen rakennettavaan Karisma-kauppakeskukseen Finnforest Kerto-Ripa -kattojärjestelmän, joka asennettiin ennätysajassa. Puutuoteteollisuuden kehitystyö sai merkittävän tunnustuksen maaliskuussa, kun Kerto-elementteihin perustuva maailman suurimpiin puurakennuksiin lukeutuva Metropol Parasol vihittiin käyttöön Espanjan Sevillassa. 


Sellu
Metsä-Botnian liikevaihto oli 340 miljoonaa euroa (288) ja liiketulos 96 miljoonaa euroa (57). Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Liikevaihdon ja liiketuloksen huomattava paraneminen oli pääasiassa seurausta sellun hintojen positiivisesta kehityksestä. Sellun myyntimäärä oli viimevuotisella tasolla, 528 952 tonnia (531 300).

Sellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat sekä havu- että lehtisellulla keskimäärin 12 prosenttia korkeammat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Havusellun hinta Euroopassa oli katsauskauden alussa 950 Yhdysvaltain dollaria tonnilta ja lopussa 980 dollaria. Lehtisellun vastaavat hinnat olivat 850 ja 850 dollaria. Sekä asiakkaiden että tuottajien varastotasot ovat normaalit tai alhaiset, ja sellun kysyntä on pysynyt hyvänä.

Suunnittelemattomat seisokit laskivat Metsä-Botnian tehtaiden käyntiastetta hieman tammi–helmikuussa. Lisäksi Pohjanlahden satamien liikenne oli helmikuussa kokonaan pysähdyksissä vaikean jäätilanteen takia. Katsauskauden loppupuoliskolla tehtaiden käyntiaste oli hyvä, ja Äänekoskella tehtiin uusi kuukausituotantoennätys, 47 160 tonnia.

Metsä-Botnian hallitus päätti helmikuun alussa uusiutuvan energian käyttöä tehostavasta kaasutuslaitosinvestoinnista Joutsenon tehtaalle. Investoinnilla korvataan meesauunilla käytettävä fossiilinen polttoaine puun kuoresta valmistettavalla biopolttoaineella. Investoinnin ansiosta tehtaasta tulee normaalikäynnin aikana hiilidioksidineutraali laitos. Rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa 2011 ja uusi laitos otetaan käyttöön vuoden 2012 lopulla. Rakennusvaiheessa investoinnin työllistävä vaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Investoinnin kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa.


Kartonki ja paperit
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 685 miljoonaa euroa (602) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43 miljoonaa euroa (39). Liiketulokseen on kertaluonteisena eränä kirjattu Jyväskylässä sijaitsevan tontin myyntiin liittyen 3 miljoonan euron tuotto. Vertailukauden kertaerä, 10 miljoonaa euroa, on peräisin puretuista IT-kuluvarauksista.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna paransivat korkeammat kartongin ja paperien keskimääräiset myyntihinnat. Tulosta heikensi raaka-aineiden hintojen nousu. Erityisesti puu-, kemikaali- ja energiakustannukset olivat korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Lisäksi Ruotsin kruunun selvä vahvistuminen heikensi tulosta.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 46 miljoonaa euroa (49). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 17 miljoonaa euroa (16), osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 miljoonaa euroa (-2) ja rahoituseriin kirjatut kurssierot 2 miljoonaa euroa (-6).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa (25), osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,08 euroa (0,06) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,4 prosenttia (9,1). Ilman kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 28 miljoonaa euroa (15), osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,03) ja sijoitetun pääoman tuotto 7,8 prosenttia
(7,3).

M-realin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 33,6 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 78 prosenttia (31.12.2010: 32,1 % ja 83 %). M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön nettovelkaantumisasteelle
ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu nettovelkaantumisaste maaliskuun lopussa oli noin 60 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 39 prosenttia.


Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 241 miljoonaa euroa (225). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat lähinnä myyntihinnat ja myynnin rakenne sekä suotuisat valuuttakurssimuutokset. Omien tuotemerkkien myynti kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Liiketulos oli 7 miljoonaa euroa (19). Tulos jäi alhaiseksi edelleen nousseiden sellun, kiertokuidun, muiden raaka-aineiden ja energian hintojen takia. Viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna sellun keskihinta oli 15 prosenttia ja kiertokuidun hinta 30 prosenttia korkeammalla tasolla. Myös kuljetuskustannusten nousu heikensi tulosta. Poikkeuksellisen ankara talvi ja sen seurauksena Saksan tulvat aiheuttivat haasteita tuotteiden toimituksiin ja toivat yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia.

Saksan Dürenin tehtaan uusittu paperikone 5 käynnistettiin maaliskuun lopussa. Myös jalostuslinjojen asennus aloitettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tavoitteena on ottaa käyttöön Dürenin yksikön jalostuskapasiteetti kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun mennessä.

Slovakiassa yhtiö siirtyi käyttämään vesivoimalla tuotettua sähköä. Jatkossa noin 70 prosenttia tehtaan sähköstä tuotetaan vesivoimalla, mikä tukee yhtiön kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. Vesivoimaprojekti on yksi Tissue 20 -hankkeen alla toteutettavista projekteista, joiden tavoitteena on saavuttaa energiatehokkuuden parantaminen vastaamaan 20 prosenttia yhtiön nykyisestä energiankulutuksesta vuoteen 2012 mennessä.

Yhtiön Serla-brändi täytti 50 vuotta. Juhlavuosi käynnistettiin myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toimenpitein. Osoituksena Serlan vahvasta asemasta vastuullisena brändinä suomalaiset kuluttajat listasivat Serlan toiseksi suosituimmaksi joutsenmerkityksi tuotteeksi. Ruotsalaisessa kuluttajatutkimuksessa selvitettiin Ruotsin rakastetuimpien brändien asemaa ja Lambi sijoittui 15. sijalle lähes tuhannen brändin joukosta. Tanskassa kuluttajapaneeli valitsi Lambin suosikkituotteekseen sen tuoteominaisuuksien perusteella.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Huhtikuun alussa M-real allekirjoitti aiesopimuksen Reflexin tehtaan Premium Paper
-liiketoiminnan myynnistä saksalaisen Papierwerke Lenk AG:n sisaryhtiölle. Sopimukseen kuuluisivat koko Premium Paper -liiketoiminta ja siihen liittyvät kiinteistöt sekä noin 100 M-realin työntekijää.

Jos järjestely toteutuu suunnitellusti, kirjaa M-real 12 miljoonan euron negatiivisen kertaerän. Kassavaikutus olisi noin 1 miljoonaa euroa negatiivinen. Myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta M-realin liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana.

Huhtikuussa Metsä Tissue ilmoitti laajasta investointiohjelmasta Puolassa. Kolmen vuoden ohjelma sisältää muun muassa kahden uuden paperikoneen sekä jalostuslinjan rakentamisen Metsä Tissuen Krapkowicen tehtaalle, yhden paperikoneen uusimisen sekä infrastruktuurin kehittämistä. Investointiohjelman yhteisarvo on noin 55 miljoonaa euroa, ja se mahdollistaa Metsä Tissuen pehmopaperin vuotuisen tuotantokapasiteetin kasvattamisen Puolassa 35 000 tonnilla.

M-real ilmoitti tänään suunnitelmastaan myydä Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan joko kokonaisuudessaan tai osissa Paper Park -konseptin mukaisesti. Samanaikaisesti M-real käynnistää prosessin päällystämättömän hienopaperin ja kannattamattomien erikoispapereiden tuotannon lopettamiseksi Gohrsmühlen tehtaalla siltä varalta, että myyntivaihtoehdot eivät toteudu. Jos sulkemiset toteutuvat, M-real keskittyisi Gohrsmühlen tehtaalla valupäällystettyihin etiketti- ja pakkaustuotteisiin (Chromolux). M-real suunnittelee myös Reflexin tehtaan jäljellä olevan liiketoiminnan eli itsejäljentävien papereiden jalostuksen lopettamista.

M-real on viime vuosina useaan otteeseen pyrkinyt myymään Ranskassa sijaitsevan Alizayn paperitehtaan useille eri tahoille siinä kuitenkaan onnistumatta. Myyntivaihtoehtoja etsitään edelleen. M-real aloittaa enintään syyskuun 2011 loppuun asti kestävän avoimen myyntiprosessin, jonka puitteissa pyritään löytämään uskottavia ostajaehdokkaita Alizayn paperitehtaalle. Jos M-real ei onnistu myymään Alizayn paperitehdasta asetetussa aikataulussa, tehdas suunnitellaan suljettavan.

Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuessa Metsäliitto-konsernin vuotuisen liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 390 miljoonalla eurolla ja liiketuloksen paranevan noin 60 miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2010 toteutuneisiin lukuihin. Suurimman osan mahdollisesta liikevaihto- ja tulosvaikutuksesta arvioidaan toteutuvan vuonna 2012, ja täysimääräisesti vuodesta 2013 alkaen. Suunniteltujen toimien seurauksena vuotuinen paperituotantokapasiteetti vähenisi noin 500 000 tonnilla, josta noin 430 000 tonnia olisi päällystämätöntä hienopaperia ja 70 000 tonnia päällystettyjä erikoispapereita. Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisten ehtona on paikallisten lainsäädäntöjen edellyttämien yhteistoimintamenettelyjen loppuun saattaminen. Yhteistoimintamenettelyissä selvitetään suljettavaksi suunniteltujen yksiköiden osalta myös muut tulevaisuuden vaihtoehdot. Kyseiset neuvottelut käynnistetään Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla mahdollisimman pian. Alizayn osalta mahdolliset sulkemiseen tähtäävät neuvottelut käynnistetään siinä tapauksessa, että tehtaan myynnissä ei onnistuta. M-real pyrkii omilla toimillaan lieventämään mahdollisten toimenpiteiden aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia henkilöstölle.

Kaiken kaikkiaan Alizayssa, Gohrsmühlessa ja Reflexissä suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan alustavasti aiheuttavan noin 170 miljoonan euron kertaluonteisen negatiivisen tulosvaikutuksen. Arvioidut nettokassakulut ovat 50 miljoonaa euroa. Suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyen Kartonki- ja paperi -liiketoiminta-alueen toisen neljänneksen 2011 tuloksen arvioidaan sisältävän kertaluonteisena eränä 20 miljoonan euron arvonalentumistappion ja kuluvarauksen. Edellä esitetyt arviot kertaluonteisista taloudellisista vaikutuksista ovat alustavia ja ne täsmentyvät, kun lopulliset päätökset suunnitelluista toimenpiteistä on tehty.


Riskit ja epävarmuustekijät
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin. Ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsäliitto-konsernin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys.

Metsähallitus jätti maaliskuussa Helsingin käräjäoikeuteen vahingonkorvauskanteen, jolla se vaatii Metsäliittoa, UPM-Kymmeneä ja Stora Ensoa korvaamaan yhteisvastuullisesti enintään noin 340 miljoonaa euroa perustuen kiellettyyn hintayhteistyöhön raakapuumarkkinoilla. Kanne liittyy markkinaoikeuden 3.12.2009 tekemään päätökseen, jonka mukaan edellä mainitut yritykset olivat syyllistyneet kilpailunrajoituslain rikkomukseen. Metsäliitto katsoo vahingonkorvauskanteen olevan perusteeton, eikä ole kirjannut siihen liittyen varauksia.

Metsäliitto-konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksessa on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.


Lähiajan näkymät
Puunkäyttö konsernin tuotantolaitoksilla jatkuu normaalilla tasolla. Metsäliitto ostaa aktiivisesti kesäkorjuukelpoisia leimikoita ja kaikkia puutavaralajeja.

Puutuoteteollisuuden hiljaisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen liiketuloksen odotetaan vahvistuvan toisen neljänneksen aikana. Ennusteet sekä raskaan että kevyen kuljetusvälineteollisuuden kysynnästä ovat parantuneet selvästi. Myös rakentamisen odotetaan elpyvän.

Toisella vuosineljänneksellä sellun kysynnän odotetaan pysyvän edelleen hyvänä ja markkinatilanteen vakaana. Uutta kapasiteettia tulee markkinoille kevään aikana etenkin lyhytkuitusellussa.

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysynnän arvioidaan jatkuvan vakaana. Edelleen nousseita tuotanto- ja kuljetuskustannuksia sekä uusien välillisten verojen vaikutuksia tullaan siirtämään kaikkien Metsä Tissuen tuotekategorioiden hintoihin.

Kartongin kysyntätilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä myös lähikuukausina. M-real korotti onnistuneesti huhtikuussa lainerin hintoja. Toukokuussa toteutettavalla Simpeleen taivekartonkikoneen laajennusinvestointiin liittyvällä tuotantoseisokilla on negatiivinen vaikutus toisen vuosineljänneksen tulokseen. Päällystämättömän hienopaperin sekä erikoispaperin kysyntä ja hintataso vaikuttavat jatkuvan ennallaan.

Metsäliitto-konsernin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2011 toisella neljänneksellä arvioidaan olevan jokseenkin edellisen neljänneksen tasolla.


Osuuskorkoesitys
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on ehdottanut hallintoneuvostolle, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan korkoa 5,5 prosenttia vuodelta 2010 (5,5 prosenttia vuodelta 2009). Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on 5,0 prosenttia (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle ja C:lle ehdotettu korko on 4,5 prosenttia (4,5).

Esitys on käsitelty maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvostossa, joka puolestaan on tehnyt osuuskoron määrästä esityksen 4.5.2011 kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.


Espoossa 4.5.2011

Metsäliitto-konserni
HallitusLisätiedot:
Talousjohtaja Vesa-Pekka Takala, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI
 

Lyhennetty laaja tuloslaskelma (milj. euroa) 2011 1–3 2010 1–3   Muutos 2010 1–12
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 1 403 1 224 179 5 377
Liiketoiminnan muut tuotot 29 31 -2 142
Liiketoiminnan kulut -1 228 -1 073 -155 -4 686
Poistot ja arvonalentumiset -71 -78 7 -336
Liiketulos 133 105 29 497
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 -6 6 -15
Kurssierot -1 -2 1 -7
Muut rahoitustuotot ja -kulut -44 -34 -10 -129
Kauden tulos ennen veroja 89 64 26 345
Tuloverot -26 -24 -3 -131
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 63 40 23 214
         
Lopetetut toiminnot        
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 0 0 0
Kauden tulos 63 40 22 214
         
Muut laajan tuloksen erät        
Rahavirran suojaukset -2 1 -3 19
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 18 -18 30
Muuntoerot 3 13 -10 25
Muut erät 2 2 0 0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 -3 2 -7
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 3 32 -30 67
         
Kauden laaja tulos yhteensä 66 73 -7 281
         
         
Kauden tuloksen jakautuminen        
Emoyrityksen omistajille 13 21 -8 170
Määräysvallattomille omistajille 49 19 31 44
  63 40 22 214
         
Kauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyrityksen omistajille 16 42 -26 204
Määräysvallattomille omistajille 49 31 19 77
  66 73 -7 281


Tilintarkastamaton

 

Lyhennetty tase 2011
31.3.
2010
31.3.
2010
31.12.
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 504 499 503
Muut aineettomat hyödykkeet 260 262 242
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 248 2 385 2 281
Biologiset hyödykkeet 8 7 8
Osuudet osakkuusyrityksissä 77 92 80
Myytävissä olevat rahoitusvarat 338 372 338
Muut rahoitusvarat 15 12 18
Laskennalliset verosaamiset 60 63 63
  3 510 3 692 3 534
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 827 747 798
Myyntisaamiset ja muut saamiset 934 876 892
Rahavarat 447 193 440
  2 208 1 816 2 131
Myytävänä olevat omaisuuserät 8 - 8
       
Varat yhteensä 5 726 5 508 5 672
       
  OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Oma pääoma 1 179 989 1 154
Määräysvallattomien omistajien osuudet 553 499 524
  1 732 1 488 1 678
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 400 393 409
Eläkevelvoitteet 114 120 115
Varaukset 36 64 48
Rahoitusvelat 2 016 1 896 1 927
Muut velat 33 139 36
  2 600 2 612 2 534
Lyhytaikaiset velat      
Varaukset 25 38 19
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 381 554 471
Ostovelat ja muut velat 987 817 969
  1 393 1 408 1 460
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - - -
Velat yhteensä 3 994 4 021 3 994
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 726 5 508 5 672
Tilintarkastamaton

 

                                    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 

Oman pääoman muutos  Milj. euroa     Osuus- pää- omat     Yli- kurssi- rahasto       Muun- toerot   Arvon- muutos ja muut rahastot   Kerty-neet voitto- varat         Yht. Määräys-vallattomien omistajien osuudet         Yht.
Oma pääoma 1.1.2010 484 30 9 221 184 927 471 1 399
Tilikauden tulos         21 21 19 40
Muut laajan tuloksen erät                
 Rahavirran suojaukset       3   3 -2 1
 Myytävissä olevat rahoitusvarat       8   8 11 18
 Muuntoerot     9     9 4 13
 Muut erät         2 2 0 2
 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot     1 -3   -2 0 -3
Muut laajan tuloksen erät yhteensä     10 8 2 20 12 32
Tilikauden laaja tulos yhteensä     10 8 24 42 31 73
                 
Liiketoimet omistajien kanssa                
 Maksetut osuuspääoman korot ja osingot         -1 -1 -4 -5
 Osuuspääoman muutos 21         21   21
 Ylikurssirahaston muutos                
 Siirto vapaasta pääomasta sidottuun                
 Liiketoimintojen hankinnat ja luovutukset             0 0
Oma pääoma 31.3.2010 505 30 19 229 207 989 499 1 488
                 
                 
Oma pääoma 1.1.2011 539 31 25 247 312 1 154 524 1 678
Tilikauden tulos         13 13 49 63
Muut laajan tuloksen erät                
 Rahavirran suojaukset       -1   -1 -1 -2
 Myytävissä olevat rahoitusvarat       0   0 1 0
 Muuntoerot     2     2 1 3
 Muut erät         2 2 0 2
 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot     -1 0   0 0 0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä     1 -1 2 3 0 3
Tilikauden laaja tulos yhteensä     1 -1 15 16 49 66
                 
Liiketoimet omistajien kanssa                
 Maksetut osuuspääoman korot ja osingot         -1 -1 -20 -21
 Osuuspääoman muutos 10         10   10
 Ylikurssirahaston muutos                
 Siirto vapaasta pääomasta sidottuun                
 Liiketoimintojen hankinnat ja luovutukset     0     0   0
 Määräysvallattomien omistajien                
 osuuksien hankinnat             0 0
Oma pääoma 31.3.2011 549 31 27 246 326 1 179 553 1 732

 

Tilintarkastamaton                      

Lyhennetty rahavirtalaskelma 2011
      1–3
2010
       1–3
2010
      1–12
Kauden tulos 63 40 214
Oikaisut yhteensä 131 91 495
Käyttöpääoman muutos -83 -164 -136
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 110 -33 573
Nettorahoituskulut -41 -26 -163
Maksetut verot -18 -8 -100
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 52 -67 310
       
       
Yrityshankinnat 0 0 -21
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -35   -15   -138
Omaisuuden myynnit ja muut 10 12 89
Investointien nettorahavirrat -25 -4 -70
       
Osuuspääomien muutos 10 21 52
Muu oman pääoman muutos 0 0 4
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos   -3   -316   -376
Maksetut osuuspääoman korot ja osingot -25 0 -40
Rahoituksen nettorahavirrat -19 -295 -360
       
Rahavarojen muutos 7 -365 -120
       
Rahavarat kauden alussa 440 558 558
Rahavarojen muuntoero 0 1 3
Rahavarojen muutos 7 -365 -120
Myytävänä olevien omaisuuserien rahavarat 0 - 0
Rahavarat kauden lopussa 447 193 440


SEGMENTIT

 

Puunhankinta    QI/11    QI/10 QI–IV/10
Liikevaihto 376 333 1 353
EBITDA 8 8 25
 - ” -, ilman kertaeriä 8 8 25
Poistot ja arvonalentumiset -1 -1 -4
Liiketulos 8 7 21
 - ” -, ilman kertaeriä 8 7 21
- ” -, % liikevaihdosta 2,0 2,0 1,6
Investoinnit 1 0 3
Henkilöstö kauden lopussa 1 058 1 024 1 078

 

Puutuoteteollisuus    QI/11     QI/10 QI–IV/10
Liikevaihto 238 192 902
EBITDA 14 8 67
 - ” -, ilman kertaeriä 14 9 63
Poistot ja arvonalentumiset -8 -9 -45
Liiketulos 5 -2 23
 - ” -, ilman kertaeriä 5 0 28
- ” -, % liikevaihdosta 2,2 -0,1 3,1
Investoinnit 2 3 16
Henkilöstö kauden lopussa 2 977 2 673 2 703

  

Selluteollisuus    QI/11     QI/10 QI–IV/10
Liikevaihto 340 288 1 365
EBITDA 113 78 444
 - ” -, ilman kertaeriä 113 78 453
Poistot ja arvonalentumiset -17 -21 -63
Liiketulos 96 57 381
 - ” -, ilman kertaeriä 96 57 379
- ” -, % liikevaihdosta 28,1 19,7 27,8
Investoinnit 10 1 14
Henkilöstö kauden lopussa 883 903 881

  

Kartonki- ja paperiteollisuus   QI/11   QI/10 QI–IV/10
Liikevaihto 685 602 2 605
EBITDA 77 82 312
 - ” -, ilman kertaeriä 74 72 305
Poistot ja arvonalentumiset -31 -33 -166
Liiketulos 46 49 146
 - ” -, ilman kertaeriä 43 39 173
- ” -, % liikevaihdosta 6,3 6,5 6,6
Investoinnit 12 7 66
Henkilöstö kauden lopussa 4 515 4 796 4 538

  

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit   QI/11   QI/10 QI–IV/10
Liikevaihto 241 225 938
EBITDA 16 29 94
 - ” -, ilman kertaeriä 16 29 99
Poistot ja arvonalentumiset -10 -10 -44
Liiketulos 7 19 50
 - ” -, ilman kertaeriä 7 19 59
- ” -, % liikevaihdosta 2,7 8,5 6,3
Investoinnit 9 4 49
Henkilöstö kauden lopussa 3 211 3 162 3 198

  

Muu toiminta QI/11 QI/10 QI–IV/10
Liikevaihto 1 0 3
EBITDA -1 -2 -7
 - ” -, ilman kertaeriä -1 -2 -6
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 -2
Liiketulos -2 -2 -9
 - ” -, ilman kertaeriä -2 -2 -7
Investoinnit 1 0 23
Henkilöstö kauden lopussa 443 369 422

Muu toiminta sisältää mm. Metsäliiton konsernipalvelut ja Metsäliitto Osuuskunnan holding-toiminnan.

  

Sisäinen myynti ja eliminoinnit   QI/11   QI/10 QI–IV/10
Liikevaihto -478 -415 -1 790
EBITDA -22 -19 -101
 - ” -, ilman kertaeriä -22 -19 -94
Poistot ja arvonalentumiset -4 -3 -13
Liiketulos -26 -23 -114
 - ” -, ilman kertaeriä -26 -23 -107

 

 

Metsäliitto-konserni QI/11 QI/10 QI–IV/10
Liikevaihto 1 403 1 224 5 377
EBITDA 204 183 833
 - ” -, ilman kertaeriä 201 174 846
Poistot ja arvonalentumiset -71 -78 -336
Liiketulos 133 105 497
 - ” -, ilman kertaeriä 130 96 547
 - ” -, % liikevaihdosta 9,3 7,9 10,2
Investoinnit 35 15 159
Henkilöstö kauden lopussa 13 087 12 927 12 820

 

EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

 

Tiedot vuosineljänneksittäin 2011 QI 2010 QIV 2010 QIII 2010 QII 2010 QI
Liikevaihto          
 Puunhankinta 376 365 318 337 333
 Puutuoteteollisuus 238 224 231 256 192
 Selluteollisuus 340 365 344 368 288
 Kartonki- ja paperiteollisuus 685 665 662 676 602
 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 241 246 236 231 225
 Muu toiminta 1 1 1 2 0
 Sisäinen myynti -478 -475 -446 -454 -415
Liikevaihto yhteensä 1 403 1 391 1 345 1 416 1 224
           
Liiketulos          
 Puunhankinta 8 4 3 8 7
 Puutuoteteollisuus 5 2 11 11 -2
 Selluteollisuus 96 98 114 112 57
 Kartonki- ja paperiteollisuus 46 -4 66 35 49
 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 7 14 11 5 19
 Muu toiminta -2 -1 -3 -2 -2
 Eliminoinnit -26 -30 -32 -29 -23
Liiketulos yhteensä 133 82 170 141 105
 - % liikevaihdosta 9,5 5,9 12,6 10,0 8,6
           
 Osuus osakkuusyritysten  tuloksista   0   -1   -1   -7   -6
 Kurssierot -1 -1 -6 2 -2
 Muut rahoitustuotot ja -kulut -44 -27 -35 -34 -34
Kauden tulos ennen veroja 89 52 128 102 64
 Tuloverot -26 -29 -39 -40 -24
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista   63   23   89   62   40
           
Lopetettujen toimintojen tulos 0 0 0 0 0
Kauden tulos 63 23 89 62 40

 

 

Liiketulos ilman kertaeriä QI/11 QIV/10 QIII/10 QII/10 QI/10
 Puunhankinta 8 4 3 8 7
 Puutuoteteollisuus 5 12 5 11 0
 Selluteollisuus 96 99 114 110 57
 Kartonki- ja paperiteollisuus 43 37 54 43 39
 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 7 14 13 12 19
 Muu toiminta & eliminoinnit -28 -24 -34 -31 -25
Liiketulos yhteensä 130 142 155 154 96
 - % liikevaihdosta 9,3 10,2 11,5 10,9 7,9

 

 

  Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset   QI/11   QI/10   QI-IV/10
Kirjanpitoarvo kauden alussa 2 281 2 428 2 428
Hankitut liiketoiminnot - - 5
Investoinnit 34 14 135
Vähennykset -3 -12 -23
Myytävänä olevat omaisuuserät - - -6
Poistot ja arvonalentumiset -67 -74 -314
Muuntoero ja muut muutokset 4 29 56
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 248 2 385 2 281

 Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät joulukuussa 2010 osan vuonna 2009 lopetetun Metsä-Botnia Kaskisten sellutehtaan vanhoista laitteista.


 

  Vastuut   QI/11   QI/10   QIV/10
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut) 717 464 717
Osakkuusyritysten puolesta 4 6 4
Muiden puolesta 6 3 4
Yhteensä 727 474 724

  

  Avoimet johdannaissopimukset   QI/11   QI/10   QIV/10
Korkojohdannaiset 1 020 829 1 003
Valuuttajohdannaiset 1 474 1 775 1 660
Muut johdannaiset 118 234 127
Yhteensä 2 612 2 838 2 790

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli maaliskuun lopussa 8 miljoonaa euroa (12/10: -20 Me). Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä on yhteensä 555 miljoonaa euroa (12/10: 522 Me).


Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan.

 

  Tunnuslukujen laskentaperiaatteet    
  Sijoitetun pääoman tuotto (%)   = (Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista + korkokulut, nettokurssierot ja muut rahoituskulut) per (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin))
  Oman pääoman tuotto (%)   = (Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista - tuloverot) per (Oma pääoma (keskimäärin))
  Omavaraisuusaste (%)   = (Oma pääoma) per (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
  Nettovelkaantumisaste (%)   = (Korolliset rahoitusvelat - likvidit varat - korolliset saamiset) per ( Oma pääoma)

 

 
 

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit