Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009


            
Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009, 22.10.2009 klo
12.00

Metsäliitto-konsernin heinä-syyskuun liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä 9 miljoonaa euroa positiivinen

Tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä -119 miljoonaa euroa

Tammi-syyskuun tulos
*     Liikevaihto 3 647 miljoonaa euroa (1-9/2008: 4 981 milj.
 euroa).
*     Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -119 miljoonaa
 euroa (120). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -186
 miljoonaa euroa (208).
*     Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -232
 miljoonaa euroa (-43). Tulos ennen veroja sisältäen kertaerät oli
 -310 miljoonaa euroa (44).

Heinä-syyskuun tulos
*     Liikevaihto 1 155 miljoonaa euroa (7-9/2008: 1 595 milj.
 euroa).
*     Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 9 miljoonaa euroa
 (27). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 7 miljoonaa
 euroa (19).
*     Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -51
 miljoonaa euroa (-28). Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja oli
 -53 miljoonaa euroa (-35).
Tapahtumat vuoden kolmannella neljänneksellä
*     Konsernin ydinliiketoiminnoissa myönteisiä merkkejä:
 M-realin Consumer Packaging -liiketoiminnan tulos parani
 merkittävästi - kuluttajapakkaus-kartongin kysyntä kasvoi ja
 käyntiasteet olivat hyvällä tasolla, pehmopaperi-liiketoiminta
 jatkoi vahvaa tuloskehitystään, sellun hinta nousi selvästi ja sen
 käyntiasteet kohosivat.
*     Metsäliitto teki heinäkuussa aiesopimuksen UPM-Kymmene
 Oyj:n kanssa Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta.
*     M-real sai elokuussa 190 miljoonan euron käteissuorituksen
 Sappilta, joka maksoi ennenaikaisesti Graphic Papers -kauppaan
 liittyvän velkakirjansa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
*     Sopimus Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta ja
 Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen myymisestä UPM-Kymmene Oyj:lle
 allekirjoitettiin 22.10.2009.

"Konsernin useissa liiketoiminnoissa on nähtävissä positiivista
virettä, joka heijastuu kuluneen vuosineljänneksen lukuihin.
Metsäteollisuus on kuitenkin riippuvainen yleisestä taloudellisesta
kehityksestä, ja näin ollen selkeästä alan suhdannekäänteestä
parempaan ei vielä voida puhua."

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

Metsäliitto-konserni

+-------------------------------------------------------------------+
| Lyhennetty       |  2009 | 2008 |  2009 |  2008 | 2008 |
| tuloslaskelma     |  1-9 |  1-9 |   Q3 |   Q3 | 1-12 |
| (Jatkuvat toiminnot)  |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Liikevaihto      | 3 647 | 4 981 | 1 155 | 1 595 | 6 434 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Liiketoiminnan muut |  115 |  215 |   31 |   43 |  239 |
| tuotot         |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Liiketoiminnan kulut | -3 672 |  - 4 | -1 103 | -1 524 |  -6 |
|            |    |  702 |    |    |  189 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Poistot ja      |  -277 | -286 |  -76 |  -95 | -482 |
| arvonalentumiset    |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Liiketulos       |  -186 |  208 |   7 |   19 |   2 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Osuus        |  -11 |  11 |   -1 |   8 |   6 |
| osakkuusyritysten   |    |    |    |    |    |
| tuloksista       |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Kurssierot      |   1 |   1 |   4 |   0 |  19 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Muut rahoitustuotot |  -113 | -176 |  -63 |  -63 | -260 |
| ja -kulut       |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Kauden tulos ennen   |  -310 |  44 |  -53 |  -35 | -233 |
| veroja         |    |    |    |    |    |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
|  Tuloverot      |   19 |  -6 |   -6 |   2 |  60 |
|------------------------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Kauden tulos      |  -291 |  39 |  -59 |  -33 | -172 |
| jatkuvista       |    |    |    |    |    |
| toiminnoista      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------------------------------+

Metsäliitto-konserni

+-------------------------------------------------------------------+
| Kannattavuus       | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  2008 |
| (Jatkuvat toiminnot)   |  1-9 |  1-9 |  Q3 |  Q3 |  1-12 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Liiketulos, milj. euroa | -186 |  208 |   7 |  19 |   2 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  - " -, ilman     | -119 |  120 |   9 |  27 |   45 |
| kertaluonteisia eriä   |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Sijoitetun pääoman    | -4,8 |  6,1 |  1,3 |  2,7 |  0,5 |
| tuotto, %        |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  - " -, ilman     | -2,9 |  3,9 |  1,4 |  3,3 |  1,3 |
| kertaluonteisia eriä   |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Oman pääoman tuotto, %  | -25,1 |  2,3 | -17,2 | -6,1 |  -8,4 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  - " -, ilman     | -18,3 | -3,0 | -16,6 | -4,7 |  -6,4 |
| kertaluonteisia eriä   |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|             |    |    |    |    |    |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Taloudellinen asema   | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  2008 |
|             | 30.9. | 30.9. | 30.6. | 30.6. | 31.12. |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Omavaraisuusaste, %   | 23,9 | 27,5 | 25,6 | 30,1 |  26,0 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Nettovelkaantumisaste, % |  180 |  162 |  162 |  147 |  149 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
| Korolliset nettovelat,  | 2 363 | 3 373 | 2 348 | 3 421 | 2 666 |
| milj. euroa       |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------------------------------+


Liiketoiminta-alueet

+------------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto ja     | Puun- |Puu-  |Sellu- |Kartonki- ja| Pehmo- |
|liiketulos       | han- |tuote- |teolli-| paperi-  |ja ruoan-|
|1-9/2009        |kinta  |teolli-|suus*) | teollisuus | laitto- |
|(milj. euroa)      |    |suus  |    |      | paperit |
|------------------------+--------+-------+-------+------------+---------|
|Liikevaihto       |   809|  613|  898|    1 826|   661|
|------------------------+--------+-------+-------+------------+---------|
| Liiketoiminnan muut  |    6|   4|   22|     86|    5|
|tuotot         |    |    |    |      |     |
|------------------------+--------+-------+-------+------------+---------|
| Liiketoiminnan kulut |  -804|  -626|  -933|   -1 956|   -563|
|------------------------+--------+-------+-------+------------+---------|
| Poistot ja      |   -3|  -29|  -149|    -171|   -31|
|arvonalentumiset    |    |    |    |      |     |
|------------------------+--------+-------+-------+------------+---------|
|Liiketulos       |    8|  -38|  -162|    -215|    72|
|------------------------+--------+-------+-------+------------+---------|
| Kertaluonteiset erät |    0|   0|   75|     58|    0|
|------------------------+--------+-------+-------+------------+---------|
|Liiketulos ilman    |    8|  -38|  -87|    -157|    72|
|kertaeriä        |    |    |    |      |     |
+------------------------------------------------------------------------+

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin on
konsolidoitu 53 %.

      Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 647
miljoonaa euroa (4 981).

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -119 miljoonaa euroa (120).
Kertaluonteiset erät olivat nettona -67 miljoonaa euroa (88), joista
65 miljoonaa euroa kirjattiin jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Kertaluonteisista kuluista 40 miljoonaa euroa liittyi Metsä-Botnian
Kaskisten tehtaan sulkemiseen, 29 miljoonaa euroa M-realin Halleinin
paperitehtaan sulkemiseen ja 4 miljoonaa euroa M-realin käynnissä
oleviin tehostamisohjelmiin. Vapo-kaupasta kirjattiin toisella
vuosineljänneksellä myyntivoittoa 8 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset
erät kolmannen neljänneksen aikana olivat -2 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä nousi vuoden kolmannella
neljänneksellä 9 miljoonaa euroa positiiviseksi (Q2/09: -61 Me ja
Q1/09: -67 Me). Tulosta paransivat muun muassa kasvaneet
toimitusmäärät, sahatavaran hintojen nousu, puuraaka-aineen hinnan
lasku, sellun korkeampi myyntihinta sekä toteutetut kustannussäästöt.
Pehmopaperi-liiketoiminnan hyvä tuloskehitys jatkui edelleen vuoden
kolmannella neljänneksellä.

Metsäliitto-konsernin liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli
tammi-syyskuussa -186 miljoonaa euroa (1-9/2008: 208). Rahoitustuotot
olivat 28 miljoonaa euroa (17), osuudet osakkuusyritysten tuloksista
-11 miljoonaa euroa (11) ja rahoituskulut 141 miljoonaa euroa (193).

Rahoituksen kurssierot olivat 1 miljoonaa euroa (1). Yhdysvaltain
dollari on tammi-syyskuussa vahvistunut keskimäärin 10 prosenttia,
Ison-Britannian punta heikentynyt 13 prosenttia ja Ruotsin kruunu 14
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Osakkuusyritysten tuloksiin sisältyy 11 miljoonan euron
kertaluonteinen kulu liittyen Myllykoski Paperin Sunila-osakkeiden
myyntiin. Ensimmäisen neljänneksen aikana M-real osti markkinoilta
omaa joulukuussa 2010 erääntyvää 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaansa noin 60 miljoonan euron nimellisarvosta.
Ostoista kirjattiin noin 31 miljoonan euron rahoitustuotto.

Kolmannella neljänneksellä kirjattiin rahoituseriin noin 30 miljoonan
euron tappio Sappi Ltd:n maksettua ennenaikaisesti nelivuotisen 220
miljoonan euron velkansa takaisin M-realille. Velan
takaisinmaksuhinta oli 86,5 prosenttia velkakirjan nimellisarvosta
eli noin 190 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli -310 miljoonaa euroa (44) ja verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, 19 miljoonaa euroa (-6).
Jatkuvien toimintojen tulos oli -291 miljoonaa euroa (39),
lopetettujen toimintojen tulos -15 miljoonaa euroa (-276) ja
katsauskauden tulos -306 miljoonaa euroa (-237).

Kauden tuloksesta emoyrityksen omistajille kuuluva osuus on -140
miljoonaa euroa (-73) ja vähemmistölle kuuluva osuus -166 miljoonaa
euroa (-164).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli
-4,8 prosenttia (6,1) ja oman pääoman tuotto -25,1 prosenttia (2,3).
Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli -2,9
prosenttia (3,9) ja oman pääoman tuotto -18,3 prosenttia (-3,0).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti syyskuun lopussa oli 1,7
miljardia euroa (31.12.2008: 1,8). Tästä 0,5 miljardia (0,6) oli
likvideinä varoina ja sijoituksina ja 1,2 miljardia (1,2) taseen
ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi
lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6
miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuussa 23,9 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 180 prosenttia (31.12.2008: 26,0 % ja 149 %).
Korolliset nettovelat olivat 2 363 miljoonaa euroa (31.12.2008: 2
666). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli syyskuun
lopussa 55,7 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 44 prosenttia
(31.12.2008: 54,6 % ja 45 %).

Heinäkuun alussa Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomista erääntyi
palautettavaksi 84,7 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun aikana
osuuspääomat ovat pienentyneet 58,8 miljoonalla eurolla. Varsinainen
osuuspääoma on pienentynyt 0,7 miljoonalla eurolla ja
A-lisäosuuspääoma 58,9 miljoonalla eurolla. B-lisäosuuspääoma on
kasvanut 0,8 miljoonalla eurolla. Osuuskunnalla oli syyskuun lopussa
127 118 jäsentä (31.12.2008: 129 267).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli
tammi-syyskuussa noin -101 miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima
Oy:n osakkeiden käyvän arvon pienentymisen takia. Käyvän arvon muutos
johtuu osakkeiden arvostuksessa käytettävien sähkön Nord Pool
-futuurinoteerausten liukuvan 12 kuukauden keskiarvon alenemisesta.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 15 560
henkilöä (17 759). Syyskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 14
391 (31.12.2008: 16 729). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan
palveluksessa oli syyskuun lopussa 2 917 henkilöä (31.12.2008: 3
217).

Investoinnit
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 116
miljoonaa euroa (190).

Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto oli katsauskaudella 809 miljoonaa euroa (1
372) ja liiketulos 8 miljoonaa euroa (26). Liiketulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä (1). Suomen puunhankinnan osuus liikevaihdosta
oli 608 miljoonaa euroa (936) ja liiketuloksesta 5 miljoonaa euroa
(21).

Kotimaan puukauppa oli poikkeuksellisen vaisua, mutta piristyi
kuitenkin hieman jakson lopulla. Metsäliiton ostot yksityismetsistä
tammi-syyskuun aikana jäivät noin 40 prosenttiin viime vuoden
vastaavan ajanjakson puumäärästä. Koko Suomen metsäteollisuuden
tammi-syyskuun ostot yksityismetsistä olivat yhteensä noin 7,5
miljoonaa kuutiometriä (29,4).

Metsäliiton ostot ovat painottuneet tukkipuuhun ja metsäenergiaan.
Tukkikaupan vauhdittamiseksi omistajajäsenille maksettiin
kaksinkertainen bonus elokuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana
tehtyjen uudistusleimikkokauppojen puulle.

Pohjois-Suomessa toteutettiin hankinta- ja toimitusyksikön
organisaatiouudistus, jolla sopeutettiin toimintaa vastaamaan
alentuneita puun toimitusmääriä.

Venäjän puumarkkinoilla havutukin kysyntä ylitti tarjonnan, mutta
kuitupuun kysyntä jatkui vähäisenä koivukuitua lukuun ottamatta.
Metsä-Botnian Svir Timberin sahan puunhankinta hoidettiin
suunnitelmien mukaisesti. Puun toimitukset Venäjältä Suomeen pysyivät
alhaisina.

Baltiassa yksityisten metsänomistajien puukauppa oli pysähdyksissä
koko tarkastelujakson. Pääosa puusta hakattiin valtion metsistä.
Metsäliiton toimitukset Suomeen ja Ruotsiin supistuivat selvästi, ja
puunhankinnan organisaatiot sopeutettiin uudelle tasolle.

Puunhankinnan koko toimitusmäärä tuotantolaitoksille oli
tammi-syyskuussa yhteensä 18,3 miljoonaa kuutiometriä (26,6).

Metsäliiton Puunhankinta on päätetty organisoida vuoden 2010 alusta
lähtien neljään liiketoimintalinjaan, jotka ovat Suomen puunhankinta,
Kansainvälinen puunhankinta, Puuenergia sekä Metsänhoitopalvelut.

Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa
(923) ja liiketulos -38 miljoonaa euroa (-19). Liiketulokseen ei
sisälly kertaluonteisia eriä.

Vuoden kolmannen neljänneksen liiketulos oli kolme miljoonaa euroa
tappiollinen, mutta kuitenkin selvästi parempi kuin edellisillä
vuosineljänneksillä (Q2/09: -10 Me ja Q1/09: -25 Me). Liiketappion
pienentyminen johtuu puuraaka-aineen hinnan laskusta, sahatavaran
hintojen noususta, rakentamisen tuotteiden kysynnän elpymisestä sekä
toteutetuista kustannussäästöohjelmista.

Kolmannen neljänneksen aikana rakentamisen markkinat alkoivat elpyä
erityisesti Isossa-Britanniassa valtion tukitoimien, alhaisten
korkojen ja asuntokaupan vilkastumisen myötä. Sahatavaran
tuotannonrajoitukset näkyivät markkinoilla sahatavaran hinnannousuna
jakson lopulla. Kevyt- ja kylmäkuljetuskalustossa markkinaosuutta
pystyttiin kasvattamaan erikoistuotteiden avulla.

Osana energiatehokkaan rakentamisen kehittämisohjelmaa Metsäliiton
Puutuoteteollisuus toi markkinoille uudet kertopuurunkoiset
passiivikattoelementin sekä aluslevyn.

Hinnaltaan kilpailukykyisen puuraaka-aineen heikon saatavuuden vuoksi
kaikilla toiminnassa olevilla sahoilla jatkettiin kesäseisokkeja.
Suurimmalla osalla sahoista tuotantoa jouduttiin rajoittamaan vielä
syyskuussa.

Sellu
Selluteollisuuden liikevaihto oli tammi-syyskuussa 614 miljoonaa
euroa (929) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -125 miljoonaa
euroa (72). Ensimmäisen neljänneksen aikana kirjatut kertaluonteiset
erät olivat -75 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät Kaskisten tehtaan
sulkemiseen. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -200
miljoonaa euroa (72).

Merkittävimmät tulosta rasittaneet tekijät olivat markkinatilanteen
ja sellun hinnan voimakas heikkeneminen verrattuna edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan. Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat
olivat keskimäärin 29 prosenttia ja lehtisellun 36 prosenttia
matalammat. Tulosta pienensivät myös kysyntätilanteesta johtuneet
tuotannonrajoitusseisokit kaikilla Suomen tehtailla.

Verrattuna edelliseen neljännekseen Metsä-Botnian tulos parani
hieman. Kolmannen neljänneksen liiketappio oli 20 miljoonaa euroa,
kun toisella neljänneksellä liiketappio oli 53 miljoonaa euroa.

Havusellun hinta nousi kesäkuun 630 dollarista 730 dollariin
syyskuussa ja lehtisellun hinta 500 dollarista 600 dollariin.

Metsäliitto teki 15.7.2009 aiesopimuksen Metsä-Botnian Uruguayn
toimintojen myynnistä UPM-Kymmene Oyj:lle. Samassa yhteydessä
sovittiin, että UPM laskee omistuksensa Metsä-Botniassa noin 17
prosenttiin enemmistön siirtyessä Metsäliitolle. Nykyiset
yhteistyösopimukset jäävät olennaisilta osiltaan voimaan
muuttumattomina järjestelyn toteuduttua, ja Metsä-Botnia toimii myös
jatkossa sekä UPM:n että M-realin markkinasellun myyntikanavana.

Selluteollisuuden luvuista 30 prosenttia sisältyy M-real-konsernin
tilinpäätökseen. Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen
selluteollisuudesta konsolidoituu 53 prosenttia. Heinäkuussa
julkistetun aiesopimuksen mukainen järjestely muuttaa toteutuessaan
Metsä-Botnian yhdistelytapaa. Metsä-Botnia muuttuu M-realin
konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiöksi ja Metsäliiton
konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiöksi, minkä seurauksena
Metsä-Botnian luvut konsolidoidaan Metsäliitto-konsernin lukuihin
täysin. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan viimeistään
vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Metsä-Botnia on käsitellyt Uruguayn toiminnot IFRS 5
-standardin mukaisesti lopetettuina toimintoina. Uruguayn toiminnot
eivät sisälly yllä oleviin tuloslukuihin. Metsäliitto-konsernin
kannalta Uruguayn toiminnot eivät ole muodostaneet erillistä
segmenttiä. Näin ollen ainoastaan Uruguayn toimintojen taseeseen
liittyvät erät on Metsäliitto-konsernin tilinpäätöksessä raportoitu
myytävänä olevina varoina ja velkoina.

Kartonki ja paperit
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 1 826 miljoonaa euroa
(2 514) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -157 miljoonaa euroa
(16).

M-realin kertaluonteiset erät olivat tammi-syyskuussa nettona -58
miljoonaa euroa (84). Niistä 22 miljoonaa euroa liittyy Metsä-Botnian
Kaskisten tehtaan sulkemiseen, 28 miljoonaa euroa Halleinin
paperitehtaan sulkemiseen ja 8 miljoonaa euroa erilaisiin
tulosparannustoimiin ja kuluvarauksiin.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edellisen vuoden vastaavaan
kauteen verrattuna huononsi yleisen kysyntätilanteen heikkenemisestä
aiheutunut toimitusmäärien lasku sekä tuote-, puu- ja selluvarastojen
arvojen alentuminen. Tulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset
ja kustannussäästöt.

Kuluttajapakkauskartongin kysyntä vahvistui kolmannen
vuosineljänneksen aikana, ja käyntiasteet olivat hyvällä tasolla.
Myös päällystämättömän hienopaperin tilausvirrat paranivat
kolmannella vuosineljänneksellä. Erikoispapereiden kysyntä on
edelleen normaalitason alapuolella, mutta hintataso on pääasiassa
pysynyt vakaana.

M-realin sisäiset tulosparannusohjelmat ovat edenneet tavoitteen
mukaisesti. Toteutetut toiminnan tehostamiset ja vuoden 2009 aikana
vaikuttaneet tuotantokustannusten laskut helpottavat
kannattavuustilannetta. Vuoden 2009 tulosta ovat rasittaneet
merkittävät operatiiviset kulut toiminnan sopeuttamisesta pienemmäksi
ja kannattavammaksi kokonaisuudeksi.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät olivat tammi-syyskuussa
-215 miljoonaa euroa (100). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat
59 miljoonaa euroa (108), osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista -14
miljoonaa euroa (-1) ja rahoituseriin kirjatut kurssierot 4 miljoonaa
euroa (2).

Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy noin 31 miljoonan euron
voitto joulukuussa 2010 erääntyvän 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainan takaisinostoista. Rahoituskuluihin on kirjattu
noin 30 miljoonan euron tappio, joka aiheutui Sappille myönnetyn
velkakirjan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Osakkuusyritysten
tuloksiin sisältyy 11 miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyen
Myllykoski Paperin Sunila-osakkeiden myyntiin.

Tulos ennen veroja oli -284 miljoonaa euroa (-7), osakekohtainen
tulos -0,83 euroa (-0,05) ja sijoitetun pääoman tuotto -8,5
prosenttia (4,9). Ilman kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli
-215 miljoonaa euroa (-91), osakekohtainen tulos -0,64 euroa (-0,31)
ja sijoitetun pääoman tuotto -5,6 prosenttia (1,3).

M-realin omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 28,5 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 121 prosenttia (31.12.2008: 30,8 % ja 90 %).
M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja
yhtiön velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu velkaantumisaste syyskuun lopussa oli noin 94 prosenttia ja
omavaraisuusaste noin 34 prosenttia.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto
oli tammi-syyskuussa 661 miljoonaa euroa (695) ja liiketulos 72
miljoonaa euroa (33).

Liikevaihto pieneni noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna. Liikevaihdon pieneneminen johtui
valuuttakurssimuutoksista (-5 %) ja alhaisemmista myyntivolyymeista
(-2 %). Metsä Tissuen kassavirran kehitys ja likviditeetti ovat
hyvät.

Yhtiön omien tuotemerkkien myyntivolyymi kasvoi edellisvuoteen
verrattuna. Erityisesti Serlan myyntikehitys jatkui vahvana.
Suurkuluttajaliiketoiminnan myyntivolyymit paranivat kolmannen
vuosineljänneksen aikana, mihin vaikutti muun muassa H1N1-viruksen
leviämisen myötä kasvanut hygieniatuotteiden kysyntä.

Metsä Tissue on investoinut kolmeen uuteen lautasliinakoneeseen sekä
niihin kuuluviin paino- ja pakkauslinjoihin. Koneilla voi valmistaa
sekä yksivärisiä että korkealuokkaisia kuvioituja lautasliinoja.
Investointi mahdollistaa myös entistä joustavammat ja luotettavammat
toimitukset.

Leivontaan ja ruoanlaittoon tarkoitetut tuotteet myydään ja
markkinoidaan jatkossa SAGA-brändin alla. Kolmannen neljänneksen
aikana lanseerattiin Suomessa myös joutsenmerkitty, herkälle iholle
kehitetty Herbal Sensitive -wc-paperi. Itä-Euroopan markkinoille
tuotiin uusi nelikerroksinen balsamia sisältävä Lambi Aloe Vera
-tuote.

Metsä Tissue on syksyn aikana virtaviivaistanut liiketoimintaansa ja
organisaatiotaan siirtymällä viidestä liiketoimintalinjasta kolmeen.
Muutosten jälkeen toimialat ovat Consumer, Away-from-Home ja Baking &
Cooking.
Riskit ja epävarmuustekijät
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin. Ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa
on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

Metsä-Botnian uusi omistusrakenne
Metsäliitto ja UPM-Kymmene Oyj tekivät 15.7.2009 aiesopimuksen
Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen myynnistä UPM:lle. Samassa
yhteydessä sovittiin, että UPM laskee omistuksensa Metsä-Botniassa
noin 17 prosenttiin enemmistön siirtyessä Metsäliitolle.
Aiesopimukseen sisältyvät muun muassa Metsäliitto-konsernin osuudet
Fray Bentosin sellutehtaasta ja eukalyptuksen viljelyyn
erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä.

Järjestelyn myötä Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta noin
53 prosenttia, M-real noin 30 prosenttia ja UPM noin 17 prosenttia.
Tällä hetkellä omistusosuudet ovat Metsäliitto Osuuskunta 23
prosenttia, M-real 30 prosenttia ja UPM 47 prosenttia.

Kaupan toteutuminen edellyttää molempien osapuolten hallitusten
hyväksynnän ja rahoittajien kanssa käytävien neuvottelujen
loppuunsaattamisen sekä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kaupan
täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2010
ensimmäisen neljänneksen aikana.

Sekä Metsäliitto, M-real että UPM ovat julkaisseet aiesopimuksesta
pörssitiedotteet 15.7.2009. Osapuolten hallitukset allekirjoittivat
varsinaisen sopimuksen 22.10.2009. Järjestelystä on tänään julkaistu
yksityiskohtaisempi pörssitiedote.

Lähiajan näkymät
Puukaupan odotetaan vilkastuvan loppuvuodesta. Kotimaassa
havutukkivaltaisten leimikoiden, metsäenergian ja
kesäkorjuukelpoisten harvennusleimikoiden kysyntä jatkuu edelleen
hyvänä. Kuitupuun kysyntä tulee lisääntymään erityisesti
koivukuitupuun osalta.

Puutuoteteollisuuden osalta rakentamisen markkinoilla on merkkejä
piristymisestä, mikä näkyy insinööripuutuotteiden kysynnän kasvuna.
Sahatavaran tuotantoa joudutaan kuitenkin rajoittamaan, mikäli
hinnaltaan kilpailukykyistä puuraaka-ainetta ei saada riittävästi.
Vanerin kysynnässä ei ole odotettavissa merkittävää parannusta.

Globaalit selluvarastot pysyivät kolmannen neljänneksen aikana
alhaisina, ja lehtisellusta oli paikoitellen jopa niukkuutta. Sellun
hinta on lokakuussa edelleen nousussa. Lähiaikojen markkinanäkymiä
varjostavat USA:n ja Kanadan voimakkaat, kilpailuetua tuovat,
tukitoimet omalle selluteollisuudelleen ja niistä johtuvat
suljettujen tehtaiden uudelleen käynnistämiset.

M-realin kolmas vuosineljännes oli selvästi alkuvuotta parempi. Myös
vuoden viimeisen neljänneksen uskotaan olevan selvästi ensimmäisen
vuosipuoliskon kannattavuustasoa parempi. Ensimmäisen vuosipuoliskon
heikon tuloksen seurauksena M-realin koko vuoden 2009 liiketulos
ilman kertaluonteisia eriä jää selvästi viime vuotta heikommaksi.

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden keskimääräisen kysynnän odotetaan
jatkuvan varsin vakaana. Erityisesti omien tuotemerkkien myynnin
odotetaan jatkavan kasvuaan. Raaka-aineiden hintojen ja
kuljetuskustannusten arvioidaan kuitenkin nousevan edelleen. Viime
vuosien mittavien tehostustoimenpiteiden jälkeen kasvua haetaan nyt
useista kehityshankkeista.

Metsäliitto-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä parani merkittävästi verrattuna vuoden
edellisiin neljänneksiin. Positiivinen tuloskehitys jatkuu, mutta
lähinnä kausiluontoisista syistä johtuen vuoden viimeisen
neljänneksen liiketuloksen arvioidaan jäävän alle kolmannen
neljänneksen liiketuloksen. Metsäliitto-konsernin koko vuoden 2009
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää selvästi viime vuotta
heikommaksi.


Espoossa 22.10.2009


Metsäliitto-konserni
Hallitus
Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4541

Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

Lyhennetty laaja       2009  2008     2009  2008  2008
tuloslaskelma         1-9  1-9 Muutos   Q3   Q3  1-12
(milj. euroa)
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto         3 647 4 981 -1 334 1 155 1 595 6 434
Liiketoiminnan muut tuotot   115  215  -100   31   43  239
Liiketoiminnan kulut    -3 672 -4 702 1 030 -1 103 -1 524 -6 189
Poistot ja arvonalentumiset  -277  -286   9  -76  -95  -482
Liiketulos          -186  208  -394   7   19   2
Osuus osakkuusyritysten    -11   11  -23   -1   8   6
tuloksista
Kurssierot            1   1   0   4   0   19
Muut rahoitustuotot ja    -113  -176   63  -63  -63  -260
-kulut
Kauden tulos ennen veroja   -310   44  -355  -53  -35  -233
Tuloverot            19   -6   25   -6   2   60
Kauden tulos jatkuvista    -291   39  -330  -59  -33  -172
toiminnoista

Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista   -15  -276  261   -2  -212  -338
toiminnoista
Kauden tulos         -306  -237  -69  -61  -245  -511

Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset      24  -11   35   10  -31  -55
Myytävissä olevat       -101   76  -177   27   5   97
rahoitusvarat
Muuntoerot           -25   19  -43  -22   16   13
Muut erät            0   0   0   0   -1   -1
Muihin laajan tuloksen     23  -16   39   -8   12  -16
eriin liittyvät verot
Muut laajan tuloksen erät   -78   68  -146   7   1   39
verojen jälkeen

Kauden laaja tulos yhteensä  -384  -170  -214  -55  -244  -472


Kauden tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen omistajille   -140  -73  -67  -20  -92  -213
Vähemmistölle         -166  -164   -2  -41  -153  -297
               -306  -237  -69  -61  -245  -511

Kauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen omistajille   -178  -40  -138  -22  -91  -199
Vähemmistölle         -206  -130  -76  -33  -154  -272
               -384  -170  -214  -55  -244  -472Tilintarkastamaton

Lyhennetty tase                 2009 2008  2008
                        30.9. 30.9. 31.12.
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                     168  219  176
Muut aineettomat hyödykkeet            73  101   88
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      2 110 3 047 2 958
Biologiset hyödykkeet                5  95  103
Osuudet osakkuusyrityksissä            101  144  139
Myytävissä olevat sijoitukset           355  443  493
Pitkäaikaiset rahoitusvarat            10  23  234
Laskennalliset verosaamiset            70  53   61
                        2 892 4 125 4 252
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                  619 1 020  943
Myyntisaamiset ja muut saamiset          800 1 176 1 085
Rahavarat                     470  218  619
                        1 889 2 414 2 647

Myytävänä olevat omaisuuserät           722 1 065   -

Varat yhteensä                 5 503 7 605 6 899


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Oma pääoma                    834 1 247 1 104
Vähemmistön osuus                 478  837  682
                        1 312 2 085 1 786
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat             258  391  328
Eläkevelvoitteet                 124  136  131
Varaukset                     82  50  111
Rahoitusvelat                  2 373 2 809 2 854
Muut velat                     16  22   26
                        2 852 3 408 3 449
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat            327  673  690
Ostovelat ja muut velat              776 1 034  974
                        1 103 1 706 1 664

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat  235  406   -

Velat yhteensä                 4 191 5 520 5 113

Oma pääoma ja velat yhteensä          5 503 7 605 6 899Tilintarkastamaton


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Oman pääoman muutos               Arvon- Kerty-
             Osuus-  Yli-     muutos  neet   Vähem-
Milj. euroa        pää- kurssi- Muun- ja muut voitto-   mistön
              omat rahasto toerot rahastot  varat Yht. osuus Yht.
Oma pääoma 1.1.2008     574   30   -7   148   583  1  978  2
                                 328     306
Maksetut osuuspääoman                    -36 -36  -13 -50
korot ja osingot
Osuuspääoman muutos     -5                  -5     -5
Ylikurssirahaston muutos                      0      0
Arvonkorotusrahaston                        0      0
muutos
Siirto vapaasta                    6   -6  0      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      0   3  3

Tilikauden laaja tulos           12    21   -73 -40  -130 -170
yhteensä

Oma pääoma 30.9.2008    570   30   5   175   468  1  837  2
                                 247     085


Oma pääoma 1.1.2009     585   30   -5   165   329  1  682  1
                                 104     786
Maksetut osuuspääoman                    -34 -34   -1 -35
korot ja osingot
Osuuspääoman muutos     -59                 -59     -59
Ylikurssirahaston muutos                      0      0
Arvonkorotusrahaston                        0      0
muutos
Siirto vapaasta                          0      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt           2    -2      0   4  4

Tilikauden laaja tulos           -13   -25  -140 -178  -206 -384
yhteensä

Oma pääoma 30.9.2009    526   30  -15   138   155 834  478  1
                                       312Tilintarkastamaton

Lyhennetty rahavirtalaskelma        2009 2008 2008
                      1-9 1-9 1-12
Kauden tulos                -306 -237 -511
Oikaisut yhteensä              339 549 832
Käyttöpääoman muutos            173 -89  88
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat    206 223 410
Nettorahoituskulut              -9 -150 -239
Maksetut verot                6 -57 -58
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 204  16 113


Aineettoman ja aineellisen
käyttöomaisuuden investoinnit       -116 -190 -272
Omaisuuden myynnit ja muut         346 170 511
Investointien nettorahavirrat        229 -20 239

Oman pääoman muutos             -59  -2  -1
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
rahoituserien muutos            -438 -146 -101
Maksetut osuuspääoman korot ja osingot   -40 -55 -55
Rahoituksen nettorahavirrat        -536 -203 -157

Rahavarojen muutos             -103 -206 195

Rahavarat kauden alussa           619 428 428
Rahavarojen muuntoero            -1  0  -4
Rahavarojen muutos             -103 -206 195
Myytävänä olevat rahavarat         -45  -3  -
Rahavarat kauden lopussa          470 218 619
Tilintarkastamaton
SEGMENTIT

Puunhankinta        1-9/09 1-9/08 Q3/09 Q3/08 1-12/08
Liikevaihto          809 1 372  232  412  1 734
EBITDA             11   30   0   5   35
 - " -, ilman kertaeriä     11   29   0   6   33
Poistot ja arvonalentumiset   -3   -4  -1  -1   -5
Liiketulos            8   26  -1   4   30
 - " -, ilman kertaeriä     8   25  -1   5   28
Investoinnit           1   4   1   1    4
Henkilöstö kauden lopussa   951 1 260  951 1 260  1 140Puutuoteteollisuus     1-9/09 1-9/08 Q3/09 Q3/08 1-12/08
Liikevaihto          613  923  188  279  1 162
EBITDA             -9   13   7  -6   -18
 - " -, ilman kertaeriä     -9   13   7  -6   -11
Poistot ja arvonalentumiset  -29  -32  -10  -11   -57
Liiketulos           -38  -19  -3  -16   -74
 - " -, ilman kertaeriä    -38  -19  -3  -16   -53
Investoinnit           7   29   4  13   36
Henkilöstö kauden lopussa  3 804 4 298 3 804 4 298  4 199Selluteollisuus       1-9/09 1-9/08 Q3/09 Q3/08 1-12/08
Liikevaihto          898 1 232  313  421  1 591
EBITDA             -13  324  25  136   347
 - " -, ilman kertaeriä     5  324  25  136   347
Poistot ja arvonalentumiset  -149  -103  -23  -34  -138
Liiketulos          -162  221   2  102   209
 - " -, ilman kertaeriä    -87  221   2  102   209
Investoinnit          45   78  26  34   99
Henkilöstö kauden lopussa  1 633 1 873 1 633 1 873  1 815

Selluteollisuuden luvuista yhdistetään Metsäliitto-konserniin 53
prosenttia
(M-real 30 % ja Metsäliitto Osuuskunta 23 %).


Kartonki- ja paperiteollisuus 1-9/09 1-9/08 Q3/09 Q3/08 1-12/08
Liikevaihto          1 826 2 514  618  826  3 236
EBITDA              -44  272  27  49   254
 - " -, ilman kertaeriä      -7  188  26  60   192
Poistot ja arvonalentumiset   -171  -172  -50  -57  -315
Liiketulos           -215  100  -24  -8   -61
 - " -, ilman kertaeriä     -157   16  -22   3   -35
Investoinnit           55   89  23  38   128
Henkilöstö kauden lopussa   5 649 6 679 5 649 6 679  6 546
Tilintarkastamaton


Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 1-9/09 1-9/08 Q3/09 Q3/08 1-12/08
Liikevaihto           661  695  226  235   930
EBITDA             103   74  42  26   98
 - " -, ilman kertaeriä     103   75  42  27   99
Poistot ja arvonalentumiset   -31  -42  -11  -13   -56
Liiketulos            72   33  31  13   42
 - " -, ilman kertaeriä     72   34  31  14   44
Investoinnit           18   17   8   7   33
Henkilöstö kauden lopussa   3 216 3 245 3 216 3 245  3 222Muu toiminta        1-9/09 1-9/08 Q3/09 Q3/08 1-12/08
Liikevaihto          167  228   3  60   315
EBITDA             22   25   0   8   29
 - " -, ilman kertaeriä     22   19   0   3   24
Poistot ja arvonalentumiset  -10  -15   0  -5   -20
Liiketulos           13   10   0   3    9
 - " -, ilman kertaeriä     13   4   0  -3    4
Investoinnit          24   33   1  13   48
Henkilöstö kauden lopussa   395 1 292  395 1 292  1 204

Muu toiminta sisältää mm. Vapo-konsernin luvut kesäkuuhun 2009 asti
(49,9 %) sekä Metsäliiton
tuki- ja holdingtoiminnot.


Sisäinen myynti ja eliminoinnit
                1-9/09 1-9/08 Q3/09 Q3/08 QI-IV/08
Liikevaihto           -1 327 -1 984 -425 -637  -2 534
EBITDA               20  -243  -16 -105   -261
 - " -, ilman kertaeriä       -1  -242  -16 -105   -259
Poistot ja arvonalentumiset    116   81  18  27   109
Liiketulos             136  -162   2  -78   -152
 - " -, ilman kertaeriä       71  -161   3  -78   -150
Metsäliitto-konserni    1-9/09 1-9/08 Q3/09 Q3/08 1-12/08
Liikevaihto         3 647 4 981 1 155 1 595  6 434
EBITDA             90  494   83  114   484
 - " -, ilman kertaeriä    124  407   84  122   425
Poistot ja arvonalentumiset  -277  -286  -76  -95  -482
Liiketulos          -186  208   7   19    2
 - " -, ilman kertaeriä    -119  120   9   27   45
Investoinnit          116  190   42   80   272
Henkilöstö kauden lopussa  14 391 17 205 14 391 17 205 16 729


EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Tilintarkastamaton


Tiedot            2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008
vuosineljänneksittäin     Q3  Q2  Q1  Q4  Q3  Q2  Q1
Liikevaihto
 Puunhankinta         232  251  327  362  412  474  487
 Puutuoteteollisuus      188  224  202  239  279  329  315
 Selluteollisuus       313  282  303  359  421  413  398
 Kartonki- ja         618  585  623  722  826  829  859
paperiteollisuus
 Pehmo- ja          226  217  218  234  235  231  230
ruoanlaittopaperit
 Muu toiminta          3  73  90  87  60  77  91
 Sisäinen myynti ja     -425 -418 -485 -550 -637 -677 -670
eliminoinnit
Liikevaihto yhteensä    1 155 1 213 1 278 1 453 1 595 1 676 1 710

Liiketulos
 Puunhankinta         -1   4   5   4   4  12  10
 Puutuoteteollisuus      -3  -10  -25  -55  -16  -1  -2
 Selluteollisuus        2  -42 -122  -13  102  44  75
 Kartonki- ja         -24  -73 -117 -161  -8  71  37
paperiteollisuus
 Pehmo- ja           31  22  19  10  13  11   9
ruoanlaittopaperit
 Muu toiminta          0   3  10  -1   3   1   6
 Eliminoinnit          2  40  94  10  -78  -32  -52
Liiketulos yhteensä       7  -56 -137 -206  19  105  84
  - % liikevaihdosta     0,6 -4,6 -10,7 -14,2  1,2  6,3  4,9

 Osuus osakkuusyritysten
 tuloksista          -1  -8  -2  -6   8   2   2
 Kurssierot           4  -1  -2  18   0  -2   2
 Muut rahoitustuotot ja    -63  -30  -20  -84  -63  -51  -62
-kulut
Kauden tulos ennen veroja   -53  -95 -163 -277  -35  54  26
 Tuloverot           -6   7  19  66   2  -1  -7
Kauden tulos jatkuvista    -59  -88 -144 -211  -33  53  19
toiminnoista


Lopetettujen toimintojen    -2  -3  -10  -62 -212  -45  -19
tulos
Kauden tulos         -61  -91 -153 -273 -245   8   0
Tilintarkastamaton


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset 1-9/09 1-9/08 1-12/08
Kirjanpitoarvo kauden alussa      2 958 4 021  4 021
Hankitut yhtiöt               1   4    4
Investoinnit               105  180   255
Vähennykset               -256  -99  -686
Myytävänä olevat omaisuuserät      -434  -646    -
Poistot ja arvonalentumiset       -262  -268  -438
Lopetettujen toimintojen poistot
ja arvonalentumiset             -  -149  -149
Muuntoero ja muut muutokset        -2   4   -49
Kirjanpitoarvo kauden lopussa      2 110 3 047  2 958


Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät Metsä-Botnian Uruguayn
liiketoiminnan aineellisen käyttöomaisuuden vuonna 2009 ja Graphic
Papers -liiketoiminnan aineellisen käyttöomaisuuden vuonna 2008.

Graphic Papers -liiketoiminnan poistot ja arvonalentumiset sisältyvät
vuonna 2008 riviin "Lopetettujen toimintojen poistot ja
arvonalentumiset".Vastuut                Q3/09 Q3/08 Q4/08
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)  344  317  318
Osakkuusyhtiöiden puolesta        5   3   3
Muiden puolesta              6   2   4
Yhteensä                354  322  325
Käyttöomaisuussitoumukset Q3/09 Q3/08 Q4/08
Maksut alle vuoden      8   0   0
Maksut myöhemmin       3   1   1
Avoimet johdannaissopimukset Q3/09 Q3/08 Q4/08
Korkojohdannaiset       974 1 527 1 158
Valuuttajohdannaiset     2 010 2 607 2 346
Muut johdannaiset       379  253  232
Yhteensä           3 363 4 387 3 735

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -45 miljoonaa euroa (12/08: 33 milj.
euroa). Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut
sopimukset, joiden määrä on yhteensä 668 miljoonaa euroa (12/08: 787
milj. euroa).


Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavat standardit vuoden alusta:

IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia
analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja
muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat
muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa
muista oman pääoman muutoksista. Konserni esittää omistajiin
liittymättömät muutokset laajassa tuloslaskelmassa.

IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi korvaa IAS 14
-standardin. Sen mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä
"johdon lähestymistapaa", jolloin tiedot esitetään samalla tavalla
kuin sisäisessä raportoinnissa. Konsernin raportoitavat segmentit
ovat 1.1.2009 lähtien Puunhankinta, Puutuoteteollisuus,
Selluteollisuus, Kartonki- ja paperiteollisuus, Pehmo- ja
ruoanlaittopaperit sekä Muu toiminta. Vertailutiedot on muutettu
vastaamaan uutta segmenttirakennetta.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit