Metsäliitto-konsernin tammi-syyskuun liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 56 % 270 miljoonaan euroon


            
Metsäliitto-konserni pörssitiedote 25.10.2007

Tammi-syyskuun tulos
- Liikevaihto 6 604 miljoonaa euroa (6 919 milj. euroa).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 7 prosenttia vuoden 2006
tammi-syyskuuhun nähden.
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 56 prosenttia ja
oli 270 miljoonaa euroa (173 milj. euroa). Liikevoitto sisältäen
kertaluonteiset erät nousi 203 miljoonaan euroon (139 milj. euroa).
- Tulos ennen veroja ja ennen kertaluonteisia eriä 96 miljoonaa euroa
(32 milj. euroa).

Heinä-syyskuun tulos
- Liikevaihto 2 178 miljoonaa euroa (2 246 milj. euroa).
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 8 prosenttia vuoden 2006
heinä-syyskuuhun nähden.
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 43 prosenttia ja oli
93 miljoonaa euroa (65 milj. euroa). Liikevoitto kertaluonteisten
erien jälkeen nousi 98 miljoonaan euroon (68 milj. euroa).
- Tulos ennen veroja ja ennen kertaluonteisia eriä 30 miljoonaa euroa
(11 milj. euroa).
Tapahtumat vuoden kolmannella neljänneksellä
- M-real myi Map Merchant Group -paperitukkuriryhmänsä Sequana
Capitalin omistamalle tytäryhtiölle Antalikselle. Kaupan kokonaisarvo
on 382 miljoonaa euroa, ja M-realin arvioidaan kirjaavan kaupasta
noin 80 miljoonan euron myyntivoiton. EU:n komissio on hyväksynyt
kaupan 24.10.
- Metsä-Botnian Uruguayn sellutehtaan rakennus- ja asennustyöt ovat
teknisesti lähes valmiit. Käynnistysprosessi alkaa heti, kun Uruguayn
ympäristöviranomaiset antavat tehtaalle käynnistysluvan.
- Metsäliiton uusittu puunhankinnan organisaatio aloitti
operatiivisen toimintansa syyskuun alussa."Metsäliitto-konsernin tulostaso parani selvästi edellisvuoteen
nähden vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta, mikä kertoo
erittäin kovan saneeraustyön tuottavan tuloksia. Yrityskauppojen ja
saneeraustoimien seurauksena 18 kuukaudessa konsernin henkilöstö
vähentyy vuoden loppuun mennessä 9 000:lla, mikä on voimakas signaali
muutoksen rajuudesta. Vuoden viimeinen neljännes jää
kausiluontoisista syistä edellistä heikommaksi, ja tiukka konsernia
uudenlaiseksi metsäteollisuusyhtiöksi muuntava strategiatyö jatkuu
niin vuoden viimeisellä neljänneksellä kuin ensi vuonnakin."
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

Metsäliitto-konserni

Lyhennetty tuloslaskelma       2007  2006  2007  2006  2006
(milj. euroa)             1-9  1-9   Q3   Q3  1-12
Liikevaihto             6 604 6 919 2 178 2 246 9 271
 Liiketoiminnan muut tuotot     100  129   37   40  175
 Liiketoiminnan kulut       -6 143 -6 533 -2 008 -2 092 -8 761
 Poistot ja arvonalentumiset    -358  -376  -109  -126  -707
Liikevoitto              203  139   98   68  -22
 Osuus osakkuusyhtiöiden        5   4   2   2   6
tuloksista
 Kurssierot              -4   6   -1   4   6
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -176  -151  -64  -60  -212
Tulos ennen veroja           28   -2   35   14  -222
 Tuloverot              -65  -46  -18  -21  -37
Kauden tulos             -37  -48   17   7  -259

Metsäliitto-konserni

Tunnuslukuja             2007  2006  2007  2006  2006
                   1-9  1-9   Q3   Q3  1-12
Liikevoitto, Me            203  139   98   68  -22
  - " -, ennen kertaluonteisia    270  173   93   65  254
eriä
Sijoitetun pääoman tuotto, %     4,8  3,2  6,5  4,4  0,1
  - " -, ennen kertaluonteisia    6,2  3,9  6,1  4,2  4,4
eriä
Oman pääoman tuotto, %        -2,1  -2,4  2,9  -1,1 -10,3
  - " -, ennen kertaluonteisia    1,7  -0,7  2,0  -1,5  0,7
eriä
Omavaraisuusaste, %         27,8  29,7  27,8  29,7  28,0
Velkaantumisaste, %          160  145  160  145  150
Korolliset nettovelat, Me      3 633 3 787 3 633 3 787 3 527
Bruttoinvestoinnit, Me        318  552  124  163  744
Henkilöstö kauden lopussa     23 325 28 762 23 325 28 762 25 007


Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja    Puun-  Puutuote- Sellu- Paperi- ja Pehmo- ja
liikevoitto     hankinta teollisuus teolli- kartonki- ruoan-
1-9/2007                 suus*) teollisuus laittopa-
(milj. euroa)                        perit
Liikevaihto       1 243   1 078  1 028   4 158    632
 Liiketoiminnan      11     8   14    213     6
muut tuotot
 Liiketoiminnan    -1 218    -964  -805   -3 974   -579
kulut
 Poistot ja        -4    -34   -77    -253    -37
arvonalentumiset
Liikevoitto        32     88   160    144    22

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin
konsolidoidaan 53 %.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 604 miljoonaa
euroa (6 919). Yritysmyyntien ja lopetettujen liiketoimintojen
seurauksena liikevaihto laski 4,6 prosenttia verrattuna viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukelpoinen liikevaihto nousi noin 7
prosenttia.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 270 miljoonaa euroa (173).
Kertaluonteiset erät olivat nettona -67 miljoonaa euroa (-34), joista
-62 miljoonaa euroa (0) kirjattiin vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä, -11 miljoonaa euroa (-37) vuoden toisella
neljänneksellä ja +6 miljoonaa euroa (+3) vuoden kolmannella
neljänneksellä. Merkittävimmät kertaerät kolmannella neljänneksellä
olivat Sittingbournen tehtaan sulkemiskustannuksia varten tehdyn
kuluvarauksen pienentäminen noin 7 miljoonalla eurolla ja 2,5
miljoonan euron varaus liittyen Kanarian saarilla sijaitsevan
jalostustehtaan sulkemiseen tämän vuoden loppuun mennessä. Suurin osa
vuoden aikana tehdyistä kertaeristä on M-realin
tulosparannusohjelmaan liittyviä kuluvarauksia.

Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 203 miljoonaa euroa
(139).

Metsäliitto-konsernin nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon
olivat tammi-syyskuussa 2,6 prosenttia (2,1). Rahoitustuotot olivat
24 miljoonaa euroa (17), osuudet osakkuusyhtiöistä 5 miljoonaa euroa
(4) ja rahoituskulut 200 miljoonaa euroa (168). Rahoituksen
kurssierot olivat -4 miljoonaa euroa (+6). Syyskuun lopussa
Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 12,0 prosenttia ja Englannin
punnan 2,8 prosenttia heikompi kuin edellisen vuoden syyskuun
lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 7,9 prosenttia ja punta 0,1
prosenttia.

Ennen kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 96 miljoonaa euroa
(32) ja kertaluonteisten erien jälkeen 28 miljoonaa euroa (-2). Verot
sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen olivat 65 miljoonaa
euroa (46).

Katsauskauden tulos oli -37 miljoonaa euroa (-48), josta emoyrityksen
omistajille kuuluva osuus on 50 miljoonaa euroa (27) ja vähemmistölle
kuuluva osuus -87 miljoonaa euroa (-75).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (3,2) ja oman
pääoman tuotto -2,1 prosenttia (-2,4). Ilman kertaluonteisia eriä
sijoitetun pääoman tuotto oli 6,2 prosenttia (3,9) ja oman pääoman
tuotto 1,7 prosenttia (-0,7).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti syyskuun lopussa oli 1,4
miljardia euroa (31.12.2006: 2,0). Tästä 0,2 miljardia (0,2) oli
likvideinä varoina ja sijoituksina ja 1,2 miljardia (1,8) taseen
ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi
lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6
miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuussa 27,8 prosenttia ja
velkaantumisaste 160 prosenttia (31.12.2006: 28,0 % ja 150 %).
Korolliset nettovelat olivat 3 633 miljoonaa euroa (31.12.2006:
3 527). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli
katsauskauden lopussa 53,0 prosenttia ja velkaantumisaste 37
prosenttia (31.12.2006: 51,7 % ja 23 %).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat nettomääräisesti
tammi-syyskuussa 16,5 miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma
kasvoi 6,9 miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma 9,5 miljoonalla
eurolla ja B-lisäosuuspääoma 0,1 miljoonalla eurolla. Metsäliitto
Osuuskunnan jäsenmäärä oli syyskuun lopussa 131 157 (31.12.2006:
131 139).

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 24 389
henkilöä (29 388). Henkilöstön väheneminen johtuu sekä
yritysmyynneistä että suoritetuista saneeraustoimenpiteistä. Syyskuun
lopussa henkilöstömäärä oli 23 325 (28 762). Emoyritys Metsäliitto
Osuuskunnan palveluksessa oli kauden lopussa 3 185 henkilöä (3 185).

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat tammi-syyskuussa 318 miljoonaa euroa (552).
Metsäliiton omistusosuutta vastaava osuus Metsä-Botnian
kokonaisinvestoinneista oli katsauskaudella 168 miljoonaa euroa
(218).

Käyttöomaisuusinvestoinnit
Metsä-Botnian Rauman tehtaan valkaisumuutosinvestointi otettiin
käyttöön kesäkuussa. Investoinnin tavoitteena on parantaa sellun
laatuominaisuuksia, kustannustehokkuutta ja nostaa tehtaan
tuotantokapasiteettia.

M-real ilmoitti toukokuussa käyttävänsä osto-oikeutensa koskien
Kyröskosken kaasukombivoimalaa ja maa-alueita, joilla Kyröskosken
tehtaat sijaitsevat. Noin 13 miljoonan euron arvoinen kauppa
toteutettiin 1.7.2007.

Metsäliiton Puutuoteteollisuus päätti helmikuussa rakentaa Suolahteen
koivuvanerin jalostuslinjan, jonka toiminta käynnistyy vuoden 2008
alussa. Yksikkö tulee työllistämään noin 20 työntekijää, ja hankkeen
kustannukseksi arvioidaan 15 miljoonaa euroa.

Yrityskaupat
Heinäkuussa M-real myi Map Merchant Group -paperitukkuriryhmän
Antalikselle. Kaupan kokonaisarvo on 382 miljoonaa euroa, ja M-realin
arvioidaan kirjaavan kaupasta noin 80 miljoonan euron myyntivoiton.
M-realin velkaantumisasteen arvioidaan laskevan kaupan johdosta noin
20 prosenttiyksikköä. Sillä on myös merkittävä vaikutus koko
Metsäliitto-konsernin velkaantumisasteeseen. EU:n komissio on
hyväksynyt kaupan 24.10.

M-real myi 31.5.2007 tytäryhtiönsä Takon Kotelotehdas Oy:n koko
osakekannan Pyroll Oy:lle. Kesäkuun alussa M-real myi tytäryhtiönsä
M-real Petöfi Nyomda Kft:n koko osakekannan saksalaiselle STI
Groupille. Näiden Suomessa ja Unkarissa sijaitsevien kotelotehtaiden
myyntien yhteenlaskettu velaton kauppahinta oli noin 35 miljoonaa
euroa. Kaupoista kirjattiin noin 2 miljoonan euron tappio toisen
neljänneksen tulokseen.

Metsäliitto Osuuskunta myi toukokuussa 18,3 prosenttia Neomarkka
Oyj:n osakkeista sen pääomistajalle Reka Oy:lle. Kauppahinta oli
10,45 miljoonaa euroa ja kaupasta syntynyt myyntivoitto noin 0,6
miljoonaa euroa.

Metsä-Botnian venäläinen tytäryhtiö Svir Timber osti helmikuussa
kaksi venäläistä puunkorjuuyritystä. Kauppa tukee Svir Timberin sahan
puunhankintaa ja Metsä-Botnian pitkän tähtäimen strategiaa Venäjällä.

Uruguayn sellutehdashanke
Uruguayn sellutehtaan rakennus- ja asennustyöt ovat teknisesti lähes
valmiit. Tehtaan oli alun perin arvioitu käynnistyvän kuluvan vuoden
kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Miljoona tonnia valkaistua
eukalyptussellua tuottavan sellutehdasprojektin kustannusarvio on 1,2
miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Kaupallinen tuotanto tehtaalla voidaan aloittaa, kun Uruguayn
viranomaiset ovat antaneet sille lopullisen ympäristöluvan.
Lupaprosessi on tällä hetkellä viimeistelyvaiheessa.
Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 243 miljoonaa euroa
(1 082) ja liikevoitto 32 miljoonaa euroa (30). Liikevoittoon
sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja noin 3 miljoonaa euroa (4).
Suomen puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 864 miljoonaa euroa
(859) ja liikevoitosta 21 miljoonaa euroa (17).

Suomen puunhankinnan organisaatio on uudistettu. Hankintapiirejä
vahvistettiin ja aikaisemmat hankinta-alueorganisaatiot
lakkautettiin. Organisaatio on toiminut uuden mallin mukaisesti
1.9.2007 lähtien. Kokonaisuudessaan uudistus on valmis vuoden loppuun
mennessä.

Syyskauden puukauppa lähti Suomessa hyvin käyntiin, mutta tarjonta
oli kevätkauden tapaan erittäin tukkivoittoista. Metsäteollisuuden
ostomäärä yksityismetsistä tammi-syyskuussa nousi noin 41 miljoonaan
kuutiometriin, joka on noin 16 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin
viime vuoden vastaava määrä.

Metsäliiton ostotavoite vuodelle 2007 nostettiin kesän jälkeen yli 18
miljoonaan kuutiometriin. Tammi-syyskuussa puun osto toteutui
selvästi suunnitelmia paremmin. Havutukkien hintataso kääntyi kesän
jälkeen laskuun ja kuitupuun hintakehitys tasaantui.

Venäjällä otettiin heinäkuun alussa käyttöön uudet puun vientitullit.
Tullauskäytäntö oli vaihtelevaa koko kolmannen neljänneksen ajan.
Hakkuut käynnistyivät kesän jälkeen normaalisti, mutta toimitusmäärät
Suomeen jäivät yhä selvästi viime vuoden tasosta. Metsäliiton
tuontimäärä Venäjältä oli tammi-syyskuussa 1,4 miljoonaa kuutiometriä
(2,0).

Baltian maissa puukauppa ylikuumentui keväällä ja hintataso pysyi
vielä alkusyksylläkin erittäin korkealla tasolla. Ruotsissa puukauppa
kävi hyvin nousseen hintatason ja Etelä-Ruotsin myrskytuhojen
vauhdittamana. Keski-Euroopassa myrskytuhot toivat lisää puuta
markkinoille keväällä ja kesällä, mutta alkusyksystä tuoreesta puusta
alkoi jo olla pulaa.

Venäjän muuttuneesta tullauskäytännöstä ja kalustopulasta johtuen
toimitustilanne on ollut tiukka varsinkin kuitupuun osalta. Tehtaiden
puuhuolto on pystytty hoitamaan, mutta puuta tuotiin Suomen tehtaille
tilapäisjärjestelynä Ruotsin ja Saksan myrskytuhoalueilta.
Tuotannossa on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä muun muassa
huoltoseisokkeja aikaistamalla. Toimitukset tehtaille olivat
Metsäliiton koko toiminta-alueella tammi-syyskuussa yhteensä 27,5
miljoonaa kuutiometriä (26,7).

Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 1 078 miljoonaa
euroa (1 563) ja liikevoitto 88 miljoonaa euroa (61). Liikevaihdon
lasku johtuu erityisesti Moelven Industrier ASA:n myynnistä, jonka
liikevaihto viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli noin 600
miljoonaa euroa. Puutuoteteollisuuden vertailukelpoinen liikevaihto
nousi katsauskaudella 16 prosenttia.

Puutuoteteollisuuden tuotteiden kysyntä on edelleen hyvällä tasolla
ja myyntihinnat ovat nousseet kaikissa tuoteryhmissä. Kehityksen
taustalla on vahva talouden ja rakentamisen kasvu Euroopassa.
Metsäliiton Puutuoteteollisuus on lisäksi onnistunut suuntaamaan
tuotevalikoimansa kohti vaativampia ja kannattavampia
loppukäyttösegmenttejä.

Kolmannen neljänneksen aikana jatkettiin meneillään olevien
investointi- ja kustannustehokkuusohjelmien toteuttamista.
Koivuvanerin jalostustehdas käynnistyy aikataulun mukaisesti vuoden
2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuluvana vuonna on tukin hinta Suomessa kallistunut jo niin paljon,
että se heikentää huomattavasti kustannuskilpailukykyä ulkomaisiin
toimijoihin nähden. Tästä syystä on YT-neuvottelujen aloittamisesta
jouduttu ilmoittamaan kahdella sahatuotantolaitoksella.

Sellu
Selluteollisuuden liikevaihto oli 1 028 miljoonaa euroa (971) ja
liikevoitto 160 miljoonaa euroa (152). Liikevaihto ja liikevoitto
kasvoivat sellun vahvan hintakehityksen ansiosta. Havusellun
valuuttamääräiset markkinahinnat olivat keskimäärin 18 prosenttia
korkeammat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Lehtisellun keskimääräiset hinnat vahvistuivat 9 prosenttia.

Sellun hinta on noussut tasaisesti vuoden aikana. Tammikuussa
havusellun hinta Euroopassa oli 730 Yhdysvaltain dollaria ja
lehtisellun 670. Vastaavat luvut syyskuussa olivat havusellulla 830
ja lehtisellulla 720.

Merkittävimmät tulosta heikentäneet tekijät olivat dollarin
heikentyminen euroon nähden ja puuraaka-aineen hintojen nousu.

Sellumarkkinat ovat pysyneet vakaina koko vuoden, ja kysyntä on ollut
hyvä. Selluvarastot koko toimitusketjussa ovat vaihdelleet alhaisen
ja normaalin välillä. Puupula Suomessa, Venäjällä ja Indonesiassa on
aiheuttanut häiriöitä sellun tarjontaan, minkä takia tehtailla on
jouduttu pitämään ylimääräisiä seisokkeja.

Selluteollisuuden liikevoitosta 30 prosenttia (Q3/06: 39 %) sisältyy
M-realin tulokseen. Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen
selluteollisuudesta konsolidoidaan 53 prosenttia.

Paperit ja kartonki
Paperi- ja kartonkiteollisuuden liikevaihto oli 4 158 miljoonaa euroa
(4 186) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 77 miljoonaa
euroa (31). Kannattavuutta paransivat muun muassa toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet. Vuoden 2007 kustannusten nousu näillä
näkymin ylittää kuitenkin hieman saavutetut säästöt.

Päällystämättömien paperien keskimääräinen myyntihinta nousi noin 9
prosenttia. Päällystettyjen hienopaperien myyntihinta oli noin
prosentin edellistä vuotta alempi. Myös aikakauslehtipaperin
myyntihinta oli edellisvuotta alhaisempi.

Kartongin kannattavuutta paransivat lähinnä korkeammat toimitusmäärät
sillä, taivekartongin euromääräinen myyntihinta oli viime vuotta
alhaisempi. Paperien ja kartonkien kannattavuutta rasittivat
heikentyneen dollarin lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset.

Kertaluonteiset erät olivat tammi-syyskuussa nettona +67 miljoonaa
euroa (-56). Kertaluonteisena tuottona M-real kirjasi ensimmäisellä
neljänneksellä 135 miljoonan euron myyntivoiton Metsä-Botnian
osakkeiden myynnistä Metsäliitto Osuuskunnalle ja kertaluonteisina
kuluina 62 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kuluerät olivat 14
miljoonan euron varaus Sittingbournen tehtaan ja 29 miljoonan euron
varaus Wifstan tehtaan sulkemisen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi
kirjattiin arvonalentumistappiota 16 miljoonaa euroa. Vuoden toisella
neljänneksellä M-real kirjasi kertaluonteisia kuluja yhteensä 13
miljoonaa euroa, josta 11 miljoonaa euroa on kuluvarauksia ja
käyttöomaisuuden alaskirjauksia liittyen Suomen toimintojen
tulosparannusohjelmaan. Loput 2 miljoonaa euroa on myyntitappiota
kotelotehtaiden myynnistä. Kolmannella neljänneksellä pienennettiin
Sittingbournen tehtaan sulkemiskustannuksia varten tehtyä
kuluvarausta 7 miljoonalla eurolla.

Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 144 miljoonaa euroa
(-25). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 119 miljoonaa euroa
(96), osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 miljoonaa euroa (0) ja
rahoituseriin kirjatut kurssierot -5 miljoonaa euroa (+4).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 20 miljoonaa euroa (-117),
osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,40) ja sijoitetun pääoman tuotto
4,6 prosenttia (-0,2). Ilman kertaluonteisia eriä tulos oli -47
miljoonaa euroa (-61), osakekohtainen tulos -0,25 euroa (-0,23) ja
sijoitetun pääoman tuotto 2,6 prosenttia (1,4).

Omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 32,7 prosenttia ja
velkaantumisaste 117 prosenttia (31.12.2006: 30,9 % ja 126 %).

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa
(578) ja liikevoitto 22 miljoonaa euroa (14). Vertailukelpoinen
liikevaihdon kasvu tammi-syyskuussa oli noin 4 prosenttia.
Liikevaihdon kasvuun vaikutti keskimääräisten myyntihintojen nousu ja
tuotevalikoiman muutokset. Liikevoittoon sisältyy 2,5 miljoonan euron
kertaluonteinen kustannus Kanariansaarilla sijaitsevan
jalostustehtaan sulkemisesta tämän vuoden loppuun mennessä.

Sellun ja kierrätyskuidun hintojen nousu aiheutti noin 10 miljoonan
euron lisäkustannuksen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan. Myös sähkön ja öljyn hinnat ovat olleet edellisvuotta
korkeammat. Lisääntyneellä omien tuotemerkkien myynnillä ja
hinnankorotuksilla pystyttiin kuitenkin kompensoimaan kohonneiden
raaka-ainehintojen vaikutukset.

Pohjoismaiden pehmopaperimarkkinoilla Metsä Tissuen omat tuotemerkit,
Lambi ja Serla, ovat kasvattaneet myyntiään yli 10 prosenttia viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Hyvään kasvuun ovat
Keski-Euroopassa yltäneet myös tuotemerkit Katrin, Mola ja Tento.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
M-real myi 12.10.2007 Saksassa sijaitsevan Zanders Reflexin
erikoispaperia valmistavan tehtaansa Arjowiggins Groupille. M-real
kirjaa kaupasta noin 20 miljoonan euron tappion. Kaupalla ei ole
merkittävää vaikutusta M-realin liikevoittoon ilman kertaluonteisia
eriä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2007 lopulla ja kirjautuvan
kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen. Kaupan toteutuminen
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Riskit ja epävarmuustekijät
Koska tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat
arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja
arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuoden 2006 vuosikertomuksessa
on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

Loppuvuoden näkymät
Puun kysyntä Suomessa on hyvä ja hintataso ennätyksellisen korkea,
etenkin kuitupuulla. Alhaisesta varastotasosta ja Venäjän toimitusten
vaikeuksista johtuen, kuitupuuta käyttävien tehtaiden puuhuolto
vuoden viimeisellä neljänneksellä tulee olemaan haasteellista.
Kotimaan sääolot vaikuttavat voimakkaasti tehtävässä onnistumiseen.

Puutuoteteollisuudessa sahatavaran kasvaneet varastotasot aiheuttavat
hintapaineita loppuvuodelle. Myös tukkien kohonneet hinnat tulevat
vaikuttamaan negatiivisesti viimeisen neljänneksen tulokseen. Muissa
tuoteryhmissä lähiajan näkymät ovat pääosin myönteisiä.

Sellumarkkinoilla lähikuukausien näkymät ovat edelleen positiiviset
ja kuluvan vuoden tulos tullee olemaan lähes samalla tasolla kuin
viime vuoden tulos. Vuoden 2008 sellun kysynnän ja tarjonnan
tasapainoon vaikuttavat sekä markkinoille tuleva uusi
lehtisellukapasiteetti että raaka-aineen paikoittainen niukkuus.

Toimistopaperin ja pakkauskartongin kysynnän ja hintakehityksen
arvioidaan jatkuvan hyvänä myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Aikakauslehtipaperin hintojen nousulle pitäisi olla mahdollisuuksia
vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa. Myös päällystetyn hienopaperin
hintoja pyritään korottamaan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Metsä Tissuen viimeisen neljänneksen myynnin arvioidaan olevan hieman
kulunutta kvartaalia vilkkaampi. Toisaalta kohonneet
raaka-ainekustannukset rasittavat kannattavuutta. Erityisenä
haasteena loppuvuonna on taata tarvittavien kiertokuitulaatujen
riittävä saatavuus Keski-Euroopassa.

Metsäliitto-konsernin koko vuoden liikevoiton ennen kertaluonteisia
eriä arvioidaan olevan edellisvuotta parempi. Kohonneiden
puukustannusten, dollarin kurssin sekä kausiluontoisten syiden vuoksi
vuoden viimeisen neljänneksen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä
arvioidaan heikkenevän kolmannen neljänneksen tasosta.

Espoossa 25.10.2007

Metsäliitto-konserni
Hallitus


Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 469 4260
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570
5606

Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

Lyhennetty tuloslaskelma   2007  2006     2007  2006  2006
(milj. euroa)         1-9  1-9 Muutos   Q3   Q3  1-12
Liikevaihto         6 604 6 919  -315 2 178 2 246 9 271
 Liiketoiminnan muut tuotot  100  129  -29   37   40  175
 Materiaalit ja palvelut  -4 331 -4 288  -43 -1 439 -1 390 -6 037
 Henkilöstökulut       -935 -1 081  146  -287  -337 -1 451
 Liiketoiminnan muut kulut  -877 -1 164  287  -282  -365 -1 273
 Poistot ja          -358  -376   18  -109  -126  -707
arvonalentumiset
Liikevoitto          203  139   64   98   68  -22
 Osuus osakkuusyhtiöiden     5   4   1   2   2   6
tuloksista
 Kurssierot           -4   6  -10   -1   4   6
 Muut rahoitustuotot      24   17   7   -1   3   23
 Muut rahoituskulut      -200  -168  -32  -63  -63  -235
Tulos ennen veroja       28   -2   30   35   14  -222
 Tuloverot           -65  -46  -19  -18  -21  -37
Kauden tulos          -37  -48   11   17   -7  -259

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille    50   27   23   21   13  -25
Vähemmistölle         -87  -75  -12   -4  -20  -234
                -37  -48   11   17   -7  -259


Tilintarkastamaton

Lyhennetty tase             2007 2006  2006
                    30.9. 30.9. 31.12.
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet         596  859  617
 Aineelliset hyödykkeet        4 104 4 208 4 197
 Biologiset hyödykkeet          80  51   71
 Osuudet osakkuus- ja muissa yhtiöissä  197  200  197
 Korolliset saamiset           39  54   52
 Laskennalliset verosaamiset       77  82   77
 Muut korottomat saamiset         3   8   13
                    5 096 5 463 5 225
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            1 247 1 140 1 095
 Korolliset saamiset            7   7  145
 Korottomat saamiset          1 661 1 672 1 617
 Rahat ja pankkisaamiset         164  153  246
                    3 079 2 972 3 103

Myytävänä olevat omaisuuserät       33  376  103

VARAT YHTEENSÄ             8 208 8 811 8 431

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma               1 315 1 343 1 289
Vähemmistöosuus             960 1 269 1 064
Oma pääoma yhteensä          2 275 2 612 2 353

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat        376  429  382
 Eläkevelvoitteet            229  249  238
 Varaukset                77  73   91
 Muut korottomat velat          65  75   56
 Korolliset velat           3 313 3 256 3 455
                    4 060 4 082 4 222
Lyhytaikaiset velat
 Korottomat velat           1 333 1 217 1 314
 Korolliset velat            527  670  512
                    1 860 1 887 1 826

Velat yhteensä             5 920 5 970 6 048
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat              12  229   30

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      8 208 8 811 8 431

Tilintarkastamaton

Oman pääoman muutos          Arvon-
            Osuus- Yli-  muutos     Ed.   Vähem-
            pää-  kurssi- ja muut Muun- tili-  mistö-
            omat  rahasto rahastot toero kausien osuus Yht.
                           tulos
Oma pääoma 1.1.2006    558   32    42   6   690 1 317  2
                                   646
Muuntoero                     -5         -5
Maksetut                         -37  -24 -61
osuuskorot/osingot
Osuuspääoman kasvu     20        7            27
Rahoitusinstrumenttien                         0
vaikutus
Siirrot erien välillä            1  -3    2      0
Vähemmistöosuuden                        54  54
muutos
Muu muutos                         2   -3  -1
Tilikauden tulos                     27  -75 -48
Oma pääoma 30.9.2006   578   32    50  -2   684 1 269  2               612

Oma pääoma 1.1.2007    577   30    48   6   628 1 064  2
                                   353
Muuntoero                     -7       -5 -12
Maksetut                         -33  -13 -46
osuuskorot/osingot
Osuuspääoman kasvu     16                     16
Rahoitusinstrumenttien                         0
vaikutus
Siirrot erien välillä            4      -4      0
Vähemmistöosuuden                         4  4
muutos
Muu muutos                        -1   -3  -4
Tilikauden tulos                     50  -87 -37
Oma pääoma 30.9.2007   593   30    52  -1   641  960  2
                                   275

Tilintarkastamaton

Lyhennetty rahavirtalaskelma        2007 2006 2006
                      1-9 1-9 1-12
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos                -37 -48 -259
 Oikaisut yhteensä             565 520 898
 Käyttöpääoman muutos           -200  48 193
Liiketoiminnan rahavirrat          328 520 833
 Nettorahoituskulut            -174 -164 -189
 Maksetut verot              -60 -39 -54
Liiketoiminnan nettorahavirrat        94 317 590

Investointien rahavirrat
 Yrityshankinnat              -10 -139 -136
 Käyttöomaisuuden ostot          -308 -414 -608
 Omaisuuden myynnit ja muut         93  54  69
Investointien nettorahavirrat       -224 -499 -675

Rahoituksen rahavirrat
 Oman pääoman lisäys             21  97  98
 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
 rahoituserien muutos            78 117 102
 Maksetut osingot              -51 -62 -62
Rahoituksen nettorahavirrat         48 152 138

Rahavarojen muutos             -83 -30  53

Rahavarat kauden alussa           246 194 194
Rahavarojen muutos             -83 -30  53
Myytävissä olevien omaisuuserien rahavarat  1 -11  -1
Rahavarat kauden lopussa          164 153 246


Tilintarkastamaton
SEGMENTIT

Kuluttajapakkaukset     I-III/07 I-III/06 QIII/07 QIII/06 I-IV/06
Liikevaihto           709   730   231   236   971
EBITDA              141   122   56   44   154
Poistot ja arvonalentumiset   -65   -68   -21   -23   -96
Liikevoitto            76    54   35   21   58Paperit           I-III/07 I-III/06 QIII/07 QIII/06 I-IV/06
Liikevaihto          2 251  2 340   740   767  3 118
EBITDA              164   151   82   70   172
Poistot ja arvonalentumiset   -170   -191   -53   -63  -388
Liikevoitto            -7   -40   29    7  -216MAP Merchant Group     I-III/07 I-III/06 QIII/07 QIII/06 I-IV/06
Liikevaihto          1 079  1 061   351   342  1 437
EBITDA              22    22    7    5   27
Poistot ja arvonalentumiset    -3    -5   -1   -2   -69
Liikevoitto            19    17    6    3   -42Puutuotteet         I-III/07 I-III/06 QIII/07 QIII/06 I-IV/06
Liikevaihto          1 078  1 563   338   499  2 045
EBITDA              122   113   31   38   173
Poistot ja arvonalentumiset   -34   -52   -11   -17   -66
Liikevoitto            88    61   20   21   107

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Muu toiminta        I-III/07 I-III/06 QIII/07 QIII/06 I-IV/06
Liikevoitto            26    46    8   16   71
josta
  Puunhankinta          32    30    9    6   44
  Pehmo- ja           22    14    8    7   19
ruoanlaittopaperit
  Muut ja konserniviennit    -27    2   -10    3    8

M-real sisällyttää selluteollisuuden (Metsä-Botnia) liikevoitosta 30
prosenttia (2006: 39 %) segmentteihin Kuluttajapakkaukset ja Paperit.
Selluteollisuuden Metsäliitto Osuuskunnalle kuuluva 23 prosentin
osuus (2006: 14 %) sisällytetään myös ao. segmentteihin.
Tuotanto

1 000 yks.         I-III/07 I-III/06 QIII/07 QIII/06 I-IV/06
Paperi, tn          2 986  3 119   975  1 023  4 119
Kartonki, tn          916   842   303   273  1 121
Sahatavara, m3        1 433  3 008   387   827  3 893
Sahatavaran jatkojalostus,   469   911   134   282  1 179
m3
Engineered Wood -tuotteet,   652   707   212   221   935
m3
Sellu & CTMP, tn (M-real)   1 279  1 305   455   443  1 754
Sellu, tn (Metsä-Botnia)   2 023  1 866   677   622  2 520


Tilintarkastamaton


Tiedot            2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006
vuosineljänneksittäin    QIII  QII  QI  QIV QIII  QII  QI
Liikevaihto
 Kuluttajapakkaukset     231  242  236  241  236  237  257
 Paperit           740  732  779  778  767  772  801
 MAP Merchant Group      351  349  379  376  342  354  365
 Puutuotteet         338  386  354  482  499  555  510
 Muu toiminta & sis.     518  473  496  475  402  396  425
liikevaihto
Liikevaihto yhteensä    2 178 2 182 2 244 2 352 2 246 2 314 2 358

Liikevoitto
 Kuluttajapakkaukset      35  12  29   5  21   5  27
 Paperit            29  -7  -29 -176   7  -64  17
 MAP Merchant Group       6   6   7  -59   3   7   7
 Puutuotteet          20  41  27  46  21  26  14
 Muu toiminta          8  18   1  24  16  14  17
Liikevoitto yhteensä      98  70  35 -160  68  -11  82
  - % liikevaihdosta     4,5  3,2  1,6 -6,8  3,0 -0,5  3,5

 Osuus osakkuusyhtiöiden
 tuloksista           2   1   2   2   2   2   0
 Kurssierot          -1   2  -5   0   4  -6   8
 Muut rahoitustuotot ja    -64  -49  -62  -62  -60  -45  -45
-kulut
Tulos ennen veroja       35  24  -30 -220  14  -60  45
 Tuloverot          -18  -29  -19   9  -21  -1  -24
Kauden tulos          17  -5  -49 -211  -7  -61  20


Tilintarkastamaton


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset I-III/07 I-III/06 I-IV/06
Kirjanpitoarvo kauden alussa       4 197  4 256  4 256
Hankitut yhtiöt                3    82   92
Investoinnit                299   494   693
Vähennykset                -144   -241  -600
Poistot ja arvonalentumiset        -325   -367  -530
Myytävänä olevat omaisuuserät         -    -   -28
Muuntoero ja muut muutokset         74   -15   315
Kirjanpitoarvo kauden lopussa       4 104  4 208  4 197
Vastuut                QIII/07 QIII/06 QIV/06
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)   341   329  408
Osakkuusyhtiöiden puolesta         2    3   5
Muiden puolesta               2   19   3
Yhteensä                 345   351  416
Käyttöomaisuussitoumukset QIII/07 QIII/06 QIV/06
Maksut alle vuoden       61   171  195
Maksut myöhemmin        7   37   20
Avoimet johdannaissopimukset QIII/07 QIV/06
Korkojohdannaiset       1 824 2 377
Valuuttajohdannaiset      2 946 3 838
Muut johdannaiset        204  173
Yhteensä            4 974 6 387

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa 24 miljoonaa euroa (12/06: -4 Me). Avoimien
sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden
määrä on yhteensä 299 miljoonaa euroa (12/06: 871 Me).

Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.
Uudet ja muuttuneet standardit:
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-standardi ja standardin IAS 1 'Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot' muutos tulivat voimaan
1.1.2007. Uuden standardin ja muutoksen käyttöönotto lisää
rahoitusinstrumentteihin liittyviä tilinpäätöksen liitetietoja, mutta
ei vaikuta rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostukseen.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.