Metsäliitto-konsernin tilinpäätös 2006

Metsäliitto-konserni            PÖRSSITIEDOTE

                      6.2.2007

METSÄLIITTO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2006

Metsäliitto-konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
254 miljoonaa euroa vuonna 2006

Kertaluonteiset erät viime vuonna yhteensä 276 miljoonaa euroa

Tulos koko vuodelta 2006
  . Liikevaihto 9 271 miljoonaa euroa (2005: 8 643 milj. euroa). Kasvua
   edelliseen vuoteen verrattuna 7 prosenttia.
  . Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 254 miljoonaa euroa (2005: 110 milj.
   euroa). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen -22 miljoonaa euroa
   (2005: +50 milj. euroa).
  . Tulos ennen veroja -222 miljoonaa euroa (2005: -159 milj. euroa) lähinnä M-
   realin saneeraukseen liittyvien kertaluonteisten erien vuoksi.

Tulos vuoden 2006 viimeiseltä neljännekseltä
  . Liikevaihto 2 352 miljoonaa euroa (Q4/05: 2 265 milj. euroa). Kasvua
   edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 4 prosenttia.
  . Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 81 miljoonaa euroa (Q4/05: 42 milj.
   euroa). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen -160 miljoonaa euroa
   (Q4/05: -13 milj. euroa).
  . Tulos ennen veroja -220 miljoonaa euroa (Q4/05: -42 milj. euroa).

Tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä
  . M-realissa käynnistettiin uusi saneerausohjelma, johon sisältyy
   tuotantolaitosten sulkemisia, uusi 100 miljoonan euron
   kustannussäästöohjelma, omaisuuserien myyntejä sekä arviolta 200 miljoonan
   euron liikearvon alaskirjaus. Lisäksi käynnistettiin 100 miljoonan euron
   käyttöpääoman vähennysohjelma.
  . Metsäliitto-konserni myi norjalaisen tytäryhtiönsä Moelven Industrier
   ASA:n.
  . Suomen kilpailuviranomaiset päättivät vuonna 2004 alkaneet tutkimukset
   raakapuun hankintahinnoista ja hintakilpailun rajoittamisesta. Metsäliitto
   kiistää osallistuneensa hinnoista sopimiseen.

"Metsäliitto-konserni teki viime vuoden lopulla merkittäviä ratkaisuja konsernin
kannattavuuden parantamiseksi. Vaikka M-realin saneerausohjelman vuoksi tulos
painui tappiolle, Metsäliitto-konsernin varsinaisen toiminnan tulos ilman
kertaluonteisia eriä oli selvästi edellisvuotta parempi. Olemme uuden Metsäliitto-
konsernin rakentamisessa oikealla uralla, ja tinkimätön työ uudenlaisen,
suomalaisessa omistuksessa olevan, kannattavan metsäteollisuusyhtiön,
rakentamiseksi jatkuu."

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

Metsäliitto-konserni
 Lyhennetty tuloslaskelma       2006  2005  2006  2005  2004  
 (milj. euroa)            1-12  1-12  QIV  QIV  1-12  
 Liikevaihto             9271  8643  2352  2265  8598  
  Liiketoiminnan muut tuotot     175  148  47   27   135  
  Liiketoiminnan kulut        -8761 -8182 -2228 -2137 -8066 
  Poistot ja arvonalentumiset    -707  -559  -331  -168  -522  
 Liikevoitto             -22  50   -160  -13  144  
  Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista                  
                   6   4   2   4   1   
  Kurssierot             6   -27  0   -4   -2   
  Muut rahoitustuotot ja -kulut   -212  -187  -62  -29  -219  
 Tulos ennen veroja          -222  -159  -220  -42  -76  
  Tuloverot             -37  15   9   8   -28  
 Kauden tulos             -259  -144  -211  -34  -104  

Metsäliitto-konserni
 Tunnuslukuja           2006  2005  2006  2005  2004  
                 1-12  1-12  QIV  QIV  1-12  
 Sijoitetun pääoman tuotto, %   0,1  1,2  -9,4  -0,3  2,5   
  - " -, ilman kertaluonteisia    
 eriä               4,4  2,1  5,5  3,2  2,7                 
 Oman pääoman tuotto, %      -10,3 -5,3  -33,9 -5,2  -3,9  
  - " -, ilman kertaluonteisia                   
 eriä               0,7  -3,0  4,9  3,2  -3,4  
 Omavaraisuusaste, %       28,0  30,5  28,0  30,5  32,1  
 Velkaantumisaste, %       150  137  150  137  120   
 Korolliset nettovelat, Me    3527  3631  3527  3631  3336  
 Bruttoinvestoinnit, Me      744  692  192  207  358   
 Henkilöstö, keskimäärin                       
 ja 31.12.            28844 29870 25007 29007 29557  

Liiketoiminta-alueet
 Liikevaihto ja liikevoitto                Paperi-  Pehmo- ja 
              Puun-  Puutuote- Selluteol- ja    ruoanlait- 
 1-12/2006         hankinta teol-   lisuus*)  kartonki- topaperit 
 (milj. euroa)            lisuus        teol-      
                              suus          
 Liikevaihto        1445   2045    1311    5624   799    
  Liiketoiminnan muut                            
  tuotot          22    25     27     116    12     
  Liiketoiminnan kulut   -1417  -1897   -1022   -5441   -741    
  Poistot ja                                 
  arvonalentumiset     -6    -66    -104    -570   -51    
 Liikevoitto        44    107    212    -271   19     

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin konsolidoidaan 53 %.

METSÄLIITTO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2006

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja
oli 9 271 miljoonaa euroa (8 643). Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 12
prosenttia eli 1 138 miljoonaa euroa (1 108). Viennistä sekä ulkomaisista
tytäryhtiöistä kertyi 88 prosenttia eli 8 133 miljoonaa euroa (7 535).

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 254 miljoonaa euroa (110).
Kertaluonteiset erät olivat nettona -276 miljoonaa euroa (-60).

Kertaluonteiset kulut olivat yhteensä 319 miljoonaa euroa, josta vuoden
viimeisellä neljänneksellä kirjattiin 263 miljoonaa euroa. Tästä 176 miljoonaa
euroa oli liikearvon ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia M-realissa tehdyn
arvonalentumistestauksen seurauksena. Sulkemiskustannuksia ja alaskirjauksia
liittyen Sittingbournen paperitehtaaseen kirjattiin 60 miljoonaa euroa ja Wifstan
käyttöomaisuudesta 15 miljoonaa euroa. Tehostamisohjelmiin ja
henkilöstövähennyksiin liittyviä varauksia kirjattiin 12 miljoonaa. Loput
kertaluonteisista kuluista, 56 miljoonaa euroa, kirjattiin pääasiassa vuoden
toisella neljänneksellä ja ne muodostuivat Pont Sainte Maxencen paperitehtaan
luovutustappiosta sekä eräiden Keski-Euroopassa sijaitsevien tehtaiden
tehostamisohjelmista.

Kertaluonteiset tuotot olivat yhteensä 43 miljoonaa euroa. Ne muodostuvat Moelven
Industrier ASA:n 13 miljoonan euron myyntivoitosta, konsernireservin 17 miljoonan
euron tuloutuksesta ja kiinteistöjen 13 miljoonan euron myyntivoitoista.

Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli -22 miljoonaa euroa (+50).

Metsäliitto-konsernin nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat
katsauskaudella 2,2 prosenttia (2,4). Rahoitustuotot olivat 23 miljoonaa euroa
(23), osuudet osakkuusyhtiöistä 6 miljoonaa euroa (4) ja rahoituskulut 235
miljoonaa euroa (210). Rahoituksen kurssierot olivat 6 miljoonaa euroa (-27).
Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan keskikurssi oli edellisen vuoden
tasolla.

Tulos ennen veroja oli -222 miljoonaa euroa (-159). Verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, olivat -37 miljoonaa euroa (+15).
Katsauskauden tulos oli -259 miljoonaa euroa (-144), josta emoyrityksen
omistajille kuuluva osuus on -25 miljoonaa euroa (-50) ja vähemmistön osuus -234
miljoonaa euroa (-94).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 0,1 prosenttia (1,2) ja oman pääoman
tuotto -10,3 prosenttia (-5,3). Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman
tuotto oli 4,4 prosenttia (2,1) ja oman pääoman tuotto 0,7 prosenttia (-3,0).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti joulukuun lopussa oli 2,0 miljardia
euroa (1,6). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja sijoituksina (0,2) ja
1,8 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina (1,4). Konsernilla
oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,7 miljardin euron
arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 28,0 prosenttia (30,5) ja
velkaantumisaste 150 prosenttia (137). Korolliset nettovelat pienenivät noin 100
miljoonalla eurolla ja olivat joulukuun lopussa 3 527 miljoonaa euroa (3 631).
Vuoden 2006 aikana käyttöpääomasta vapautui 193 miljoonaa euroa, kun edellisellä
tilikaudella käyttöpääomaan oli sitoutunut 131 miljoonaa euroa. Nettorahavirrat
liiketoiminnasta olivat 620 miljoonaa euroa (163).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat tammi-joulukuussa 28,2 miljoonalla
eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 7,7 miljoonalla eurolla, A-
lisäosuuspääoma 14,8 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 5,7 miljoonalla
eurolla. Metsäliitto Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 131 139 (131 175).

Metsäliitto Osuuskunta allekirjoitti maaliskuussa 560 miljoonan euron sitovan
syndikoidun luottolimiittisopimuksen. Laina liittyi Finnforest Oyj:n
sulautumiseen Metsäliitto Osuuskuntaan ja sillä uusittiin aikaisempia
lainajärjestelyitä. Luoton laina-aika on viisi vuotta.

M-real laski maaliskuussa liikkeelle 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.
Laina käytetään vanhojen lainojen takaisinmaksuun ja laina-aika on seitsemän
vuotta.

Kesäkuussa Metsäliitto Osuuskunta laski liikkeelle kotimaisille sijoittajille
suunnatun 195 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Laina on osa Metsäliiton
tavanomaista liiketoiminnan rahoitusta.

Joulukuussa M-real laski liikkeelle 400 miljoonan euron suuruisen
joukkovelkakirjalainan. Laina-aika on neljä vuotta ja se käytetään lainakannan
uudelleenrahoittamiseen.

Standard & Poor's Ratings Services alensi helmikuussa M-realin pitkien luottojen
luokituksen tasolle BB- ja elokuussa tasolle B+. Luokituksen näkymät säilyivät
negatiivisina. Vastaavasti Moody's Investors Services alensi M-realin
luottoluokituksen helmikuussa tasolle Ba3 ja heinäkuussa tasolle B2.
Luottoluokituksen näkymät säilyivät negatiivisina.

Henkilöstö ja johto
Metsäliitto-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 28 844 henkilöä (29 870).
Suomessa heistä työskenteli 9 171 (9 501) ja ulkomailla 19 673 (20 369).
Joulukuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 25 007 (29 007). Moelvenin
myynnin seurauksena henkilökunta väheni noin 3 200:lla. Emoyritys Metsäliitto
Osuuskunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 3 158 henkilöä (766). Kasvu johtuu
vuoden aikana tehdyistä fuusioista.

Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja Kari Jordan otti pääjohtajan tehtävät
vastaan vuoden 2006 alussa. Lokakuussa Metsä Tissuen toimitusjohtaja Mikko
Helander nimitettiin M-realin uudeksi toimitusjohtajaksi ja M-realin
toimitusjohtaja Hannu Anttila nimitettiin Metsäliitto-konsernin
strategiajohtajaksi. Metsä Tissuen uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin M-
realin Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja Hannu Kottonen.

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja yritysostoihin olivat 744
miljoonaa euroa (692).

Käyttöomaisuusinvestoinnit
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden (Finnforest) Punkaharjun kertopuutehtaan
laajennus valmistui alkuvuoden aikana. Samalla tuotantokapasiteetti kasvoi 60 000
kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa.

M-realin Simpeleen kartonkikoneen modernisointi saatiin päätökseen huhtikuun
alussa. Uudistus nosti vuosikapasiteettia 45 000 tonnilla 215 000 tonniin
vuodessa.

Metsä-Botnian Venäjälle rakentama Svir Timberin saha vihittiin käyttöön
kesäkuussa. Huhtikuussa tuotantonsa käynnistäneen sahan vuosikapasiteetti on
200 000 kuutiometriä ja se työllistää noin 130 henkeä.

Merkittävin selluinvestointi Suomessa oli Metsä-Botnian Rauman tehtaan
valkaisuprosessin muuttaminen ECF-valkaistun selluntuotantoa varten. Investoinnin
yhteydessä tehtaan vuosikapasiteetti kasvaa 45 000 tonnilla. Kustannusarvio
vuosina 2006 ja 2007 toteutuvalle hankkeelle on 45 miljoonaa euroa.

Yrityskaupat
Helmikuussa Metsä Tissue ilmoitti ostavansa slovakialaisen Tento a.s.:n, joka on
johtava pehmopaperin toimittaja keskisessä Itä-Euroopassa. Yhtiön päätuotteet
ovat wc-paperi, talouspyyhkeet ja nenäliinat. Kauppa toteutui huhtikuussa.

Maaliskuussa Metsäliiton Puutuoteteollisuus myi Keuruulla sijaitsevan Tiwin
lastulevyliiketoiminnan ja toukokuussa puunjalostuksen tuotteiden trading-
kauppaan keskittyneen Finnforest Romania s.r.l:n koko osakekannan. Syyskuussa
myytiin lisäksi HSL Elementsin liiketoiminta.

Kesäkuussa M-real myi ranskalaisen Pont Sainte Maxencen paperitehtaan
saksalaiselle Arques Industriesille. Tehtaan myynnistä kirjattiin 37 miljoonan
euron luovutustappio.

Heinäkuussa Metsäliitto Osuuskunta ja Finndomo allekirjoittivat sopimuksen, jolla
Hartolan moduulitehtaan liiketoiminta siirtyi Finndomolle 1.9.2006 alkaen.
Metsäliitolle jäi kaupan myötä tehtaan tiloihin linja, jolla valmistetaan muun
muassa Hartolan tehtaan tarvitsemia elementtejä.

M-real myi lokakuussa koko omistusosuutensa vesivoimalaitosyhtiö Alakoski Oy:stä.

Joulukuussa Metsäliitto myi tytäryhtiönsä Moelven Industrier ASA:n norjalaiselle
konsortiolle. Kaupasta Metsäliitto kirjasi noin 13 miljoonan euron myyntivoiton
vuoden 2006 tulokseen. Kaupan edellyttämät lopulliset viranomaishyväksynnät
saatiin tammikuussa 2007.

Uruguayn sellutehdashanke
Metsä-Botnian sellutehtaan rakentamisesta syntynyt kiista Uruguayn ja Argentiinan
välillä jatkui vuoden 2006 aikana. Huhtikuussa Metsä-Botnia keskeytti
rakennustyöt kymmeneksi päiväksi tarkoituksenaan edistää maiden välisen
yhteisymmärryksen syntymistä. Argentiina oli vaatinut töiden välitöntä
keskeytystä, mutta Haagin Kansainvälinen tuomioistuin hylkäsi keskeyttämistä
koskevat vaatimukset heinäkuussa.

Maailmanpankin alaisen IFC:n (International Finance Corporation) tutkimustulokset
hankkeen ympäristö- ja sosioekonomisista vaikutuksista julkaistiin lokakuussa.
Tutkimus vahvisti aikaisempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan tehdas ei
aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle eikä alueen nykyisille elinkeinoille.
IFC ja poliittisen riskin vakuutuslaitos MIGA hyväksyivät hankkeelle haetut
rahoitus- ja vakuutusosuudet marraskuun lopussa.

Miljoona tonnia sellua valmistavan tehtaan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2007
kolmannella neljänneksellä. Projektin kustannusarvio on 1,1 miljardia dollaria.

Toimenpideohjelma
Lokakuussa M-real julkisti laajan ohjelman toimintojensa tervehdyttämiseksi.
Ohjelmaan sisältyy tuotantolaitosten sulkemisia, uusi 100 miljoonan euron
kustannussäästöohjelma, omaisuuserien myyntejä sekä arviolta 200 miljoonan euron
liikearvon alaskirjaus. Lisäksi käynnistettiin 100 miljoonan euron käyttöpääoman
vähennysohjelma.

Tuotantolaitosten sulkemisten seurauksena hienopaperin tuotantokapasiteetti
vähenee noin 500 000 tonnilla, joka on 15 prosenttia M-realin koko
hienopaperituotannosta. Sulkemisten arvioitu kertatappio on noin 130 miljoonaa
euroa ja kassavirtavaikutus noin 80 miljoonaa euroa.

Omaisuuserien myynneillä tavoitellaan 500 miljoonan euron tuottoja, ja siihen
kuuluu muun muassa vähintään 8 prosentin omistusosuuden myynti Metsä-Botniasta
Metsäliitolle sekä koteloliiketoiminnan myynti.

Organisaatio
Finnforest Oyj ja Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus Oy sulautuivat emoyritys
Metsäliitto Osuuskuntaan 31.3.2006. Kansainvälistä puukauppaa hoitava Thomesto Oy
sulautui emoyritykseen 30.9.2006.

Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Metsäliiton puunhankinta toimitti asiakkailleen vuonna 2006 noin 35 miljoonaa
kuutiometriä (34) puuta. Siitä lähes kaksi kolmannesta hankittiin kotimaasta,
pääasiassa Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Toimitusmäärä Suomessa
sijaitseville tehtaille hakkeet mukaan lukien oli 26,8 miljoonaa kuutiometriä
(24,5), josta pyöreän puun osuus oli 23,1 miljoonaa kuutiometriä (21,9). Puun
tuonti Suomeen oli 3,9 miljoonaa kuutiometriä (3,9).

Puunhankinnan liikevaihto oli 1 445 miljoonaa euroa (1 415) ja liikevoitto 44
miljoonaa euroa (33). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja, lähinnä
kiinteistöjen ja metsien myyntivoittoja, noin 12 miljoonaa euroa.

Kotimaan puunhankinnan liikevaihto oli 1 150 miljoonaa euroa (1 109) ja
liikevoitto 27 miljoonaa euroa (25). Puukauppa vilkastui Suomessa vasta
loppukeväästä kun sahatavaran myönteisen hintakehityksen seurauksena havutukin
hinta lähti nousuun. Kova kilpailu puumarkkinoilla heijastui myös kuitupuun
hintaan.

Metsäliiton Venäjän toimialueella puun kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti
johtuen muun muassa paikallisen puuta käyttävän teollisuuden liiketoiminnan
kasvusta. Vuoden aikana Venäjän viranomaiset nostivat havupuun vientiveroa,
uusivat puun tullausmenettelyä ja vuoden lopussa hyväksyivät uuden metsälain.

Baltiassa sahahakkeen hinta nousi vuoden jälkipuoliskolla voimakkaasti. Samaan
aikaan puun tarjonta yksityismetsistä jäi alhaisimmalle tasolle koko
vuosikymmenellä. Keski-Euroopassa energiapuun kysyntä on kasvanut
räjähdysmäisesti. Kysyntä on kohdistunut hakkeen ja purun ohella myös
kuitupuuhun.

Puutuoteteollisuus
Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 2 045 miljoonaa euroa (1 986) ja liikevoitto
107 miljoonaa euroa (26). Liikevoittoon sisältyy osakkeiden ja käyttöomaisuuden
realisointeja nettona noin 12 miljoonaa euroa.

Tulosparannukseen vaikuttivat sekä Puutuoteteollisuuden omat toimenpiteet että
tuotteiden hyvä kysyntä. Pohjoismaissa ja Euroopassa korjaus- ja
uudisrakentaminen jatkui vilkkaana. Yhdysvalloissakin rakentaminen oli hyvällä
tasolla, mutta kasvu hidastui vuoden loppua kohti. Suotuisan markkinatilanteen
ansiosta sahatavaran ja vanerin hinnat kehittyivät vuoden aikana myönteisesti.

Puutuoteteollisuuden strategia täsmennettiin vuoden aikana. Ydinliiketoiminnaksi
määriteltiin ensisijaisesti Metsäliiton omistajien metsistä hankitun puuraaka-
aineen jalostaminen puupohjaisiksi tuotteiksi ja ratkaisuiksi mahdollisimman
kannattavalla tavalla.

Sellu
Selluteollisuuden liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 39 prosenttia ja
oli 1 311 miljoonaa euroa (947). Liikevoitto oli 212 miljoonaa euroa (80).
Parannus johtuu etenkin tuotannon kasvusta ja sellun vahvasta hintakehityksestä.
Edellisvuoden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska Suomen
metsäteollisuuden työkiistan takia sellutehtaat olivat viime vuonna pysähdyksissä
yli puolitoista kuukautta.

Sellun kysyntä ja tarjonta olivat vuoden aikana tasapainossa ja tuottajien
selluvarastot pysyivät normaalilla tasolla. Pohjois-Amerikassa kilpailijat
sulkivat 1,6 miljoonaa tonnia vanhaa sellukapasiteettia. Vuoden 2006 lopulla
lähti käyntiin kaksi miljoonaa tonnia uutta sellukapasiteettia Chilessä ja
Brasiliassa. Vuoden 2007 aikana kapasiteettia valmistuu yli kaksi miljoonaa
tonnia lisää, josta Metsä-Botnian Uruguayn tehtaan osuus on noin miljoona tonnia.

Sellun hinta nousi tasaisesti vuoden aikana. Tammikuussa havusellun hinta
Euroopassa oli 600 dollaria ja joulukuussa 730 dollaria tonnilta. Vastaavat luvut
lehtisellulla olivat 590 ja 670 dollaria.

Selluteollisuuden liikevoitosta 39 prosenttia sisältyy M-realin tulokseen.
Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen selluteollisuudesta konsolidoidaan 53
prosenttia.

Paperit ja kartonki
Paperi- ja kartonkiteollisuuden liikevaihto oli 5 624 miljoonaa euroa (5 241).
Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset Eurooppaan
nousivat hieman edellisvuodesta, mutta päällystetyn aikakauslehtipaperin ja
päällystämättömän hienopaperin toimituksissa ei tapahtunut merkittävää muutosta.
Taivekartongin toimitukset kasvoivat verrattuna edelliseen vuoteen ja erityisesti
Itä-Euroopassa kysyntä kehittyi suotuisasti.

Paperien keskimääräiset markkinahinnat Euroopassa olivat edellisvuoden tasolla.
Myös taivekartongin markkinahinnat pysyivät ennallaan.

M-realin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 45 miljoonaa euroa (4).
Liiketulosta paransivat toimitusmäärien kasvu sekä hieman korkeammat myyntihinnat
päällystämättömissä hienopapereissa ja päällystetyssä aikakauslehtipaperissa.
Tulosta heikensivät energian hinnannousut, investointi- ja kunnossapitoseisokit,
taivekartongin ja päällystetyn hienopaperin alentuneet myyntihinnat sekä Suomen
paperityöntekijöiden lakko toukokuussa. Raaka-aineiden hinnannousut pystyttiin
pääosin kompensoimaan parantuneella tuotantotehokkuudella.

Kertaluonteiset erät olivat nettona -316 miljoonaa euroa (+32), josta vuoden
viimeisellä neljänneksellä kirjattiin 260 miljoonaa euroa. Merkittävin erä, 176
miljoonaa euroa, oli seurausta liikearvon ja käyttöomaisuuden arvonalennuksista.
Sulkemiskustannuksia ja alaskirjauksia Sittingbournen paperitehtaasta kirjattiin
60 miljoonaa euroa ja Wifstan käyttöomaisuudesta 15 miljoonaa euroa.
Tehostamisohjelmiin ja henkilöstövähennyksiin liittyviä varauksia kirjattiin 12
miljoonaa. Muut kertaluonteiset erät kirjattiin pääasiassa vuoden toisella
neljänneksellä ja ne muodostuivat Pont Sainte Maxencen paperitehtaan
luovutustappiosta sekä eräiden Keski-Euroopassa sijaitsevien tehtaiden
tehostamisohjelmista.

Liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli -271 miljoonaa euroa (36).
Vertailuvuoden liikevoittoa paransi merkittävästi muun muassa Metsä-Botnian 8
prosentin omistusosuuden myyntivoitto, 81 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot olivat 23 miljoonaa euroa (25), osuudet osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0 miljoonaa euroa (-2) ja rahoituskulut 160 miljoonaa euroa (140).
Rahoituseriin kirjatut kurssierot olivat 0 miljoonaa euroa (-33).

Tulos ennen veroja oli -408 miljoonaa euroa (-114), osakekohtainen tulos -1,21
euroa (-0,25)ja sijoitetun pääoman tuotto -5,2 prosenttia (1,2). Ilman
kertaluonteisia eriä tulos oli -92 miljoonaa euroa (-142), osakekohtainen tulos
-0,27 euroa (-0,35) ja sijoitetun pääoman tuotto 1,4 prosenttia (0,5).

Omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 30,9 prosenttia ja velkaantumisaste 126
prosenttia (12/05: 36,6 % ja 95 %). Tammikuussa 2007 ilmoitetun Metsä-Botnian
omistusosuuden myynnin arvioitu vaikutus velkaantumisasteeseen on noin 20
prosenttiyksikköä.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa (696).
Liikevaihdon kasvu johtuu suuremmista myyntimääristä ja kohonneista
keskihinnoista. Tenton konsolidointi toukokuun alusta kasvatti liikevaihtoa noin
60 miljoonalla eurolla.

Vertailukelpoinen myyntimäärä kasvoi yli viisi prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna, joka on parempi kuin yleinen kasvu pehmopaperimarkkinoilla. Vuoden
aikana toteutettujen hinnankorotusten ansiosta keskimääräiset myyntihinnat olivat
noin kaksi prosenttia korkeampia kuin edellisenä vuonna. Korotukset eivät
kuitenkaan riittäneet kompensoimaan huomattavasti nousseita raaka-aine-, energia-
ja kuljetuskustannuksia.

Liikevoitto oli tammi-joulukuussa 19 miljoonaa euroa, joka on 5 miljoonaa euroa
pienempi kuin edellisvuoden luku (24). Pelkästään sellun hinnan ja
energiakustannusten kallistuminen nosti kustannuksia noin 18 miljoonalla eurolla
verrattuna vuoteen 2005.

Tenton hankinta keväällä 2006 on hyvin vastannut odotuksia ja integrointiprosessi
on edennyt suunnitelmien mukaan. Vuoden aikana modernisoitiin paperikone ja uusi
jalostuslinja otettiin käyttöön. Tuotantomäärät ovat käyttöönoton jälkeen
kasvaneet ja tehtaan kannattavuus on parantunut.

Kilpailuviranomaisten tutkimukset
Suomen kilpailuviranomaiset aloittivat keväällä 2004 selvityksen raakapuun
hankintahinnoista ja hintakilpailun rajoittamisesta. Joulukuussa 2006
julkistetussa esityksessään Kilpailuvirasto katsoo metsäteollisuusyritysten
osallistuneen vuosina 1997-2004 vakavaan kilpailulain vastaiseen menettelyyn ja
esittää Metsäliitolle 21 miljoonan euron ja Stora Ensolle 30 miljoonan euron
seuraamusmaksuja. Metsäliitto kiistää osallistuneensa hinnoista sopimiseen tai
muuhun vakavaan kilpailun rajoittamiseen ja pitää seuraamusmaksua kohtuuttomana.
Lopullinen ratkaisu jää markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Tähän liittyviä kirjanpidollisia varauksia ei ole Metsäliitto-konsernin
tilinpäätöksessä tehty.

EU:n komissio päätti M-realin osalta hienopaperia koskevat kilpailuviranomaisten
tutkimukset elokuussa 2006 ja aikakauslehtipaperia koskevat tutkimukset
marraskuussa 2006 tuloksettomina. EU:n komission tutkimusten yhteydessä
aikakauslehtipaperin ostajat nostivat 2004 Yhdysvalloissa useita joukkokanteita.
Marraskuussa 2006 merkittävimmän yhdistetyn joukkokanteen kantajat luopuivat
lähtökohtaisesti vaateistaan M-realia ja eräitä muita vastaajia kohtaan. M-real
on vastaajana vielä kahdessa joukkokanteessa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Sittingbournen hienopaperitehdas Englannissa suljettiin tammikuussa 2007.
Gohrsmühlen hienopaperikoneet 6 ja 7 Saksassa suljetaan helmikuun loppuun
mennessä ja Wifstan hienopaperitehdas Ruotsissa suljetaan kesäkuun loppuun
mennessä. Sulkemisiin liittyen on 2006 tilinpäätökseen kirjattu kuluksi 76
miljoonaa euroa. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä tullaan kirjamaan
arviolta 50-60 miljoonan euron kuluvaraus sulkemisten loppuunsaattamiseksi.
Sulkemisten kassavaikutuksen arvioidaan olevan noin -80 miljoonaa euroa, josta
hieman yli puolet vuonna 2007 ja loput vuosina 2008-2010.

Tammikuussa M-real myi 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista Metsäliitto
Osuuskunnalle 240 miljoonalla eurolla kirjaten kaupasta 135 miljoonan euron
myyntivoiton.

Alkaneen vuoden näkymät
Vuoden 2006 aikana puun hintataso nousi voimakkaasti sekä Suomessa että
lähialueillamme. Myös Länsi-Euroopassa markkinatilanne muuttui merkittävästi
lisääntyneen puun energiakäytön takia. Puun käyttö tulee olemaan korkealla
tasolla ja puulla on tänäkin vuonna hyvä kysyntä koko Metsäliiton toimialueella.
Suomessa kysytyimpiä ovat kesäkorjuukelpoiset pystyleimikot ja hankintapuu.

Puutuoteteollisuuden näkymät ovat edelleen hyvät. Metsäliiton Puutuoteteollisuus
keskittyy vuonna 2007 resurssien tehokkaampaan käyttöön ja tuotteiden
jalostusasteen nostamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantokustannuksiin
ja raaka-aineen parempaan hyödyntämiseen.

Vuoden 2007 aikana käynnistyy Brasiliassa ja Uruguayssa yhteensä 2,3 miljoonaa
tonnia uutta eukasellukapasiteettia. Vajaa puolet markkinoille tulevasta määrästä
tullaan valmistamaan Metsä-Botnian Uruguayn sellutehtaassa. Kapasiteetin lisäys
heijastuu markkinoille kuitenkin vasta vuoden 2008 aikana.

Hienopaperin kysyntä oli vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä hyvä. Kysyntä
kartongeissa oli kohtuullisella tasolla, mutta aikakauslehtipapereissa alhainen.
Paperien kysynnän ja tarjonnan ennakoidaan paranevan jo toteutettujen ja vuoden
2007 aikana toteutettavien kapasiteetin sulkemisten seurauksena.

Euroopassa painettuun mainontaan käytetty rahamäärä, joka on yksi paperin
kulutuskehityksen merkittävimmistä mittareista, kasvoi vuonna 2006 yleisen
talouskasvun tahtiin. Maltillisen kasvun ennakoidaan jatkuvan myös vuonna 2007.
Toimenpiteet hienopaperihintojen korottamiseksi ovat käynnissä. Taivekartongin ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin hintojen korottaminen lähitulevaisuudessa on
haasteellista.

Pehmopaperimarkkinoilla on pitkään vallinnut tuotannon ylikapasiteetti, jonka
takia hintojen korottaminen on ollut haastavaa. Myös kaupan keskittyminen
vaikeuttaa korotusten läpivientiä. Hinnankorotustarpeet aiheutuvat lähinnä
kallistuneista raaka-aineista ja energiasta. Lähiaikoina raaka-ainehintojen
oletetaan pysyvän korkealla tasolla.

Ilman toiminnan saneerauksesta aiheutuvia kertaeriä Metsäliitto-konserni arvioi
kuluvan vuoden tuloksen olevan selvästi vuotta 2006 parempi.

Osuuskorkoesitys
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa hallintoneuvostolle, että
jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan korkoa 6,0
prosenttia (6,5) vuodelta 2006. Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on 5,0
prosenttia (5,5) ja lisäosuuspääoma B:lle ehdotettu korko on 3,5 prosenttia
(4,0).

Hallituksen esitys käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä esityksen
huhtikuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.

Espoossa 6.2.2007

Metsäliitto-konserni
Hallitus

Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 469 4260
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570 5606

METSÄLIITTO-KONSERNI

 Lyhennetty tuloslaskelma     2006  2005      2004   
 (milj. euroa)           1-12  1-12  Muutos 1-12   
 Liikevaihto            9271  8643  628  8598   
 Liiketoiminnan muut tuotot    175   148   27   135   
 Materiaalit ja palvelut     -6037  -5377  -660  -5343  
 Henkilöstökulut         -1451  -1424  -27  -1423  
 Liiketoiminnan muut kulut    -1273  -1381  108  -1301  
 Poistot ja arvonalentumiset   -707  -559  -148  -522   
 Liikevoitto            -22   50   -72  144   
 Osuus osakkuusyhtiöiden                     
 tuloksista            6    4    2   1    
 Kurssierot            6    -27   33   -2    
 Muut rahoitustuotot       23   23   0   17    
 Muut rahoituskulut        -235  -210  -25  -236   
 Tulos ennen veroja        -222  -159  -63  -76   
 Tuloverot            -37   15   -52  -28   
 Kauden tulos           -259  -144  -115  -104   
                                  
 Jakautuminen                           
 Emoyrityksen omistajille     -25   -50   25   -24   
 Vähemmistölle           -234  -94   -140  -80   
                  -259  -144  -115  -104   

                    2006  2005  2004  
 Lyhennetty tase            31.12. 31.12. 31.12. 
 VARAT                             
 Pitkäaikaiset varat                      
 Aineettomat hyödykkeet         617   818   802  
 Aineelliset hyödykkeet        4197  4256  4148  
 Biologiset hyödykkeet         71   51   201  
 Sijoitukset                          
 Korolliset              52   68   59   
 Laskennalliset verosaamiset      77   96   102  
 Muut korottomat            210   201   283  
                    5225  5490  5596  
 Lyhytaikaiset varat                      
 Vaihto-omaisuus            1095  1293  1172  
 Saamiset                           
 Korolliset              145   5    66   
 Korottomat              1617  1706  1564  
 Rahat ja pankkisaamiset        246   194   252  
                    3103  3199  3055  
                                
 Myytävänä olevat omaisuuserät     103   0    0   
                                
 VARAT YHTEENSÄ             8431  8689  8651 
                                
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                      
 Oma pääoma               1289  1328  1351  
 Vähemmistöosuus            1064  1317  1428  
 Oma pääoma yhteensä          2353  2645  2779  
                                
 Pitkäaikaiset velat                      
 Laskennalliset verovelat       382   439   505  
 Eläkevelvoitteet           238   270   271  
 Varaukset               91   74   45   
 Korolliset              3455  2915  2946  
 Muut korottomat            56   90   37   
                    4222  3788  3805  
 Lyhytaikaiset velat                      
 Korolliset              512   983   768  
 Korottomat              1314  1273  1299  
                    1826  2256  2067  
                                
 Velat yhteensä             6048  6044  5872  
 Myytävänä oleviin omaisuuseriin                
 liittyvät velat            30   0    0   
                                
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      8431  8689  8651  

 Oman pääoman muutos              Ed.   Vähem-      
               Osuus-      tili-  mistö-  
               pääomat Rahastot kausien osuus  Yhteensä     
                        tulos           
 Oma pääoma 1.1.2005     505   62    783   1428   2778   
 Muuntoero                   6         6    
 Maksettu osuuskorko/osinko          -34   -24   -58   
 Osuuspääoman kasvu      53                 53    
 Rahastojen muutos          2             2    
 Siirrot erien välillä        9    -9        0    
 Muu ero                        8    8    
 Tilikauden tulos               -50   -94   -144   
 Oma pääoma 31.12.2005    558   74    696   1317   2645  
                                     
 Oma pääoma 1.1.2006     558   74    696   1317   2645   
 Muuntoero                   1         1    
 Maksettu osuuskorko/osinko          -37   -24   -61   
 Osuuspääoman kasvu      19   5             24    
 Rahastojen muutos          -2             -2    
 Siirrot erien välillä        2    -2        0    
 Muu ero                    1    4    5    
 Tilikauden tulos               -25   -234   -259   
 Oma pääoma 31.12.2006    577   78    634   1064   2353   

                    2006  2005  2004  
 Lyhennetty rahavirtalaskelma     1-12  1-12  1-12  
 Liiketoiminnan rahavirrat                   
 Kauden tulos             -259  -144  -104  
  Oikaisut yhteensä          928   727   697   
  Käyttöpääoman muutos        193   -131  35   
 Liiketoiminnan rahavirrat       863   452   628   
  Nettorahoituskulut         -189  -237  -224  
  Maksetut verot           -54   -52   -81   
 Liiketoiminnan nettorahavirrat    620   163   323   
                                
 Investointien rahavirrat                   
 Yrityshankinnat           -136  -68   -34   
 Käyttöomaisuuden ostot        -608  -538  -298  
 Omaisuuden myynnit ja muut      69   185   181   
 Investointien nettorahavirrat     -675  -420  -151  
                                
 Rahoituksen rahavirrat                    
 Oman pääoman lisäys         98   61   348   
 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden              
 rahoituserien muutos         74   196   -425  
 Maksetut osingot           -62   -58   -62   
 Rahoituksen nettorahavirrat      110   199   -139  
                                
 Rahavarojen muutos          55   -58   33   
                                
 Rahavarat kauden alussa        194   252   219   
 Rahavarojen muutos          55   -58   33   
 Myytävissä olevien omaisuuserien              
 rahavarat               -1            
 Rahavarat kauden lopussa       248   194   252   

SEGMENTIT

 Kuluttajapakkaukset     I-IV  I-IV  IV    IV    I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /04   
 Liikevaihto         971   864   241   231   1045  
 EBITDA           154   134   32    42    187   
 Poistot ja arvonalentumiset                      
               -96   -89   -27   -22   -90   
 Liikevoitto         58   45   5    20    97    

 Paperit           I-V   I-IV   IV    IV    I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /04   
 Liikevaihto         3118  2988   778   775   2944   
 EBITDA           172   224   21    61    237   
 Poistot ja arvonalentumiset                       
               -388  -274   -197   -83   -260   
 Liikevoitto         -216  -50   -176   -22   -23   

 MAP Merchant Group     I-IV  I-IV   IV    IV    I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /04   
 Liikevaihto         1437  1390   376   357   1368   
 EBITDA           27   25    6    2    24    
 Poistot ja arvonalentumiset                       
               -69   -7    -65   -2    -7    
 Liikevoitto         -42   18    -59   0    17    

 Puutuotteet         I-IV  I-IV   IV    IV    I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /04   
 Liikevaihto         2045  1986   482   497   1923   
 EBITDA           173   111   60    40    94    
 Poistot ja arvonalentumiset                       
               -66   -85   -14   -31   -71   
 Liikevoitto         107   26    46    9    23    

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

 Muu toiminta        I-IV  I-IV  IV    IV    I-IV   
               /06   /05   /06   /05   /04   
 Liikevoitto         71   10   24    -20   31    
 josta                                 
  Puunhankinta       44   33   14    12    29    
  Pehmo- ja                              
  ruoanlaittopaperit    19   24   5    4    38    
  Muut ja                               
 konserniviennit       8    -47   5    -36   -36   

M-real sisällyttää selluteollisuuden (Metsä-Botnia) liikevoitosta 39 prosenttia
ja Metsäliitto 14 prosenttia segmentteihin Kuluttajapakkaukset ja Paperit.

Tuotanto

 1 000 yks.         I-IV  I-IV  IV    IV    I-IV  
               /06   /05   /06   /05   /04   
 Paperi, tn         4119  3985  1000   1048   4008   
 Kartonki, tn        1121  985   279   272   1330   
 Sahatavara, m3       3893  4136  885   1160   4185   
 Sahatavaran jatkojalostus, 
 m3             1179  1181  268   291   1166                        
 EW-tuotteet, m3       935   990   228   238   911   
 Sellu & CTMP, tn                            
 (M-real)          1754  1533  449   421   1533   
 Sellu, tn                               
 (Metsä-Botnia)       2520  2177  654   647   2450   

 Tiedot           2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 
 vuosineljänneksittäin   IV  III  II  I   IV  III  II  I   
 Liikevaihto                                
 Kuluttajapakkaukset    241  236  237  257  231  196  199  238  
 Paperit          778  767  772  801  775  735  732  747  
 MAP Merchant Group    376  342  354  365  357  341  351  341  
 Puutuotteet        482  499  555  510  497  468  553  468  
 Muu toiminta & sis.                            
 liikevaihto        475  402  396  425  405  317  299  393  
 Liikevaihto yhteensä    2352 2246 2314 2358 2265 2057 2134 2187 
                                      
 Liikevoitto                                
 Kuluttajapakkaukset    5   21  5   27  20  15  -17  27  
 Paperit          -176 7   -64  17  -22  13  -51  10  
 MAP Merchant Group    -59  3   7   7   0   5   7   6   
 Puutuotteet        46  21  26  14  9   3   15  -1  
 Muu toiminta       24  16  14  17  -20  9   -11  32  
 Liikevoitto yhteensä    -160 68  -11  82  -13  45  -56  74  
  - % liikevaihdosta   -6,8 3,0  -0,5 3,5  -0,6 2,2  -2,6 3,4  
                                      
 Osuus                                   
 osakkuusyhtiöiden                             
 tuloksista         2   2   2   0   4   1   -2  0   
 Kurssierot        0   4   -6  8   -4  0   -12  -11  
 Muut rahoitustuotot ja                          
 -kulut          -62  -60  -45  -45  -29  -33  -79  -45  
 Tulos ennen veroja     -220 14  -60  45  -42  13  -149 18  
 Tuloverot         9   -21  -1  -24  8   -5  20  -7  
 Kauden tulos        -211 -7  -61  21  -34  8   -129 11  

Metsäliitto on maailman kymmenenneksi suurin metsäteollisuuskonserni 9,3
miljardin euron liikevaihdollaan. Konserni työllistää 25 000 henkilöä. Sen viisi
liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuoteteollisuus, sellunvalmistus,
paperin ja kartongin tuotanto sekä pehmopaperin valmistus. Konsernin
emoyrityksellä Metsäliitto Osuuskunnalla ja tytäryhtiöillä Metsä-Botnialla, M-
realilla ja Metsä Tissuella on tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita 30 maassa.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa