Metsäliitto-konsernin tilinpäätöstiedote 2009

Metsäliitto-konsernin tilinpäätöstiedote 2009, 4.2.2010 klo 12.00
Metsäliitto-konsernin koko vuoden 2009 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -75
miljoonaa euroa

Loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä 44 miljoonaa euroa positiivinen

Vuoden 2009 tulos
 * Liikevaihto oli 4 837 miljoonaa euroa (2008: 6 434 milj. euroa).
 * Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -75 miljoonaa euroa (45).
  Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -169 miljoonaa euroa (2).
 * Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -224 miljoonaa euroa
  (-192). Tulos ennen veroja sisältäen kertaerät oli -329 miljoonaa euroa
  (-233).


Loka-joulukuun tulos
 * Liikevaihto oli 1 190 miljoonaa euroa (10-12/2008: 1 453 milj. euroa).
 * Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 44 miljoonaa euroa (-75).
  Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 18 miljoonaa euroa (-206).
 * Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 8 miljoonaa euroa
  (-148). Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja oli -18 miljoonaa euroa
  (-277).


Tapahtumat vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä
 * Sopimus Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta ja Uruguayn toimintojen
  myymisestä UPM-Kymmene Oyj:lle allekirjoitettiin 22.10.2009. Järjestely
  pantiin täytäntöön 8.12.2009.
 * Markkinaoikeus määräsi Metsäliitto Osuuskunnalle 21 miljoonan euron
  seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä vuosina
  1997-2004.
 * M-real ilmoitti uusista tulosparannustoimista, joihin kuuluvat mm. Ranskan
  Alizayn sellutehtaan lopullinen sulkeminen, 22 miljoonan euron investointi
  Husumin tehtaan energiatehokkuuden parantamiseksi Ruotsissa ja 20 miljoonan
  euron sisäinen tulosparannusohjelma. Näiden lisäksi M-real ilmoitti
  merkittävistä tehostustoimista Zandersin erikoispaperitehtailla Saksassa.


"Viime vuoden viimeisen neljänneksen liiketulokseen vaikuttivat suotuisasti
sellun hintakehitys, tehtaiden korkeammat käyntiasteet sekä sisäiset
tulosparannustoimet. Jakson aikana jatkoimme ydintoimintoihimme keskittymistä ja
veimme päätökseen merkittäviä rakennemuutostoimia. Konsernin
liiketoimintarakenne on nyt lähes vuonna 2005 asettamamme tavoitteen mukainen.
Jatkamme paperiliiketoimintojen strategista tarkastelua, ja myös muut teolliset
järjestelyt ovat mahdollisia, mikäli ne ovat omistaja-arvon kannalta
perusteltuja."
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

Metsäliitto-konserni

 Lyhennetty tuloslaskelma        2009  2008  2009  2008  2007
 (Jatkuvat toiminnot)          1-12  1-12   Q4   Q4  1-12

 Liikevaihto              4 837 6 434 1 190 1 453 6 797

   Liiketoiminnan muut tuotot      353  239  237   23   92

   Liiketoiminnan kulut        -4 858 -6 189 -1 185 -1 487 -6 256

   Poistot ja arvonalentumiset     -501  -482  -224  -195  -589

 Liiketulos               -169   2   18  -206   44

   Osuus osakkuusyritysten tuloksista  -16   6   -4   -5   12

   Kurssierot               2   19   2   18   5

   Muut rahoitustuotot ja -kulut    -147  -260  -34  -84  -220

 Kauden tulos ennen veroja       -329  -233  -18  -277  -160

   Tuloverot               10   60   -9   66  -24

 Kauden tulos jatkuvista toiminnoista  -318  -172  -27  -211  -183


Metsäliitto-konserni

 Kannattavuus              2009  2008 2009 2008  2007
 (Jatkuvat toiminnot)          1-12  1-12  Q4  Q4  1-12

 Liiketulos, milj. euroa        -169   2  18 -206   44

    - " -, ilman kertaluonteisia eriä  -75   45  44  -75  301

 Sijoitetun pääoman tuotto, %      -3,3  0,5  1,2 -16,1  1,4

    - " -, ilman kertaluonteisia eriä  -1,4  1,3  3,7 -6,1  6,4

 Oman pääoman tuotto, %        -20,0  -8,4 -8,0 -43,6  -7,5

    - " -, ilman kertaluonteisia eriä -13,4  -6,4 -0,3 -17,0  2,7 Taloudellinen asema          2009  2008 2009 2008  2007
                   31.12. 31.12. 30.9. 30.9. 31.12.

 Omavaraisuusaste, %          24,5  26,0 23,9 27,5  28,8

 Nettovelkaantumisaste, %        157  149  180  162  142

 Korolliset nettovelat, milj. euroa  2 203 2 666 2 363 3 373 3 271


Liiketoiminta-alueet

 Liikevaihto ja liiketulos                  Kartonki- Pehmo-
 1-12/2009           Puun-  Puu-  Sellu- ja paperi- ja ruoan-
 (milj. euroa)         hankin- tuote- teolli- teolli-  laitto-
                ta     teolli- suus  suus    paperit
                    suus

 Liikevaihto          1 101  806   1 195  2 432   890

   Liiketoiminnan muut tuotot 10   6    344   252    8

   Liiketoiminnan kulut    -1 116 -814  -1 173 -2 595   -763

   Poistot ja arvonalentumiset -4   -45   -173  -356    -42

 Liiketulos          -9   -47   193   -267    93

   Kertaluonteiset erät    21   6    -236  117    0

 Liiketulos ilman kertaeriä  12   -41   -43   -150    93Tilinpäätöksen tiedot ovat tilintarkastamattomia

METSÄLIITTO-KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 2009

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 4 837 miljoonaa euroa (6 434)
ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -75 miljoonaa euroa (45).

Kertaluonteiset erät olivat nettona -94 miljoonaa euroa (-43), joista 67
miljoonaa euroa kirjattiin tammi-syyskuun aikana. Kertaluonteisista kuluista 40
miljoonaa euroa liittyi Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan sulkemiseen ja 29
miljoonaa euroa M-realin Halleinin paperitehtaan sulkemiseen. Muut kuluvaraukset
olivat 6 miljoonaa euroa. Vapon osakkeiden myynnistä kirjattiin kesäkuussa
myyntivoittoa 8 miljoonaa euroa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Metsäliitto-konserni kirjasi kertaluonteisia
tuottoja 195 miljoonaa euroa ja kertaluonteisia kuluja 222 miljoonaa euroa.
Kertaluonteiset tuotot liittyivät kokonaan Metsä-Botnian omistusjärjestelyihin.

Merkittävimmät kuluerät olivat M-realin kirjaama 113 miljoonan euron
arvonalentumistappio ja joulukuussa julkaistuihin toimenpidesuunnitelmiin
liittyvät 73 miljoonan euron alaskirjaukset ja kuluvaraukset. Metsäliitto
Osuuskunta kirjasi kuluksi markkinaoikeuden määräämän 21 miljoonan euron
seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä vuosina
1997-2004, ja Puutuoteteollisuus teki Kyröskosken sahan käyttöomaisuudesta 6
miljoonan euron alaskirjauksen. Muut kuluvaraukset olivat 9 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 44
miljoonaa euroa positiivinen (Q4/08:-75 Me). Edelliseen neljännekseen verrattuna
liiketulos parani 35 miljoonaa euroa. Tulosta paransivat muun muassa ennustettua
suotuisampi sellun hintakehitys, parantuneet tehtaiden käyntiasteet sekä
sisäiset tulosparannustoimenpiteet. Pehmopaperi-liiketoiminnan tulos oli hyvä
koko vuoden. Metsä-Botnian yhdistelytapa muutettiin yhteisyrityksestä
tytäryritykseksi 8.12.2009, ja muutoksen vaikutus liiketulokseen oli noin 5
miljoonaa euroa.

Metsäliitto-konsernin liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät vuonna 2009 oli
-169 miljoonaa euroa (2). Rahoitustuotot olivat 26 miljoonaa euroa (17), osuudet
osakkuusyritysten tuloksista -16 miljoonaa euroa (6) ja rahoituskulut 173
miljoonaa euroa (277).

Rahoituksen kurssierot olivat 2 miljoonaa euroa (19). Yhdysvaltain dollari
vahvistui vuoden aikana keskimäärin 5 prosenttia, Ison-Britannian punta
heikentyi 12 prosenttia ja Ruotsin kruunu 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2008.

Osakkuusyritysten tuloksiin sisältyy 11 miljoonan euron kertaluonteinen kulu
liittyen Myllykoski Paperin Sunila-osakkeiden myyntiin. Ensimmäisen neljänneksen
aikana M-real osti markkinoilta omaa joulukuussa 2010 erääntyvää 400 miljoonan
euron joukkovelkakirjalainaansa noin 60 miljoonan euron nimellisarvosta.
Ostoista kirjattiin noin 31 miljoonan euron rahoitustuotto.

Kolmannella neljänneksellä kirjattiin rahoituseriin noin 30 miljoonan euron
tappio Sappi Ltd:n maksettua ennenaikaisesti nelivuotisen 220 miljoonan euron
velkansa M-realille. Velan takaisinmaksuhinta oli 86,5 prosenttia velkakirjan
nimellisarvosta eli noin 190 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli -329 miljoonaa euroa (-233) ja verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, 10 miljoonaa euroa (60). Jatkuvien
toimintojen tulos oli -318 miljoonaa euroa (-172), lopetettujen toimintojen
tulos -23 miljoonaa euroa (-338) ja tilikauden tulos -342 miljoonaa euroa
(-511).

Tilikauden tuloksesta emoyrityksen omistajille kuuluva osuus on -116 miljoonaa
euroa (-213) ja vähemmistölle kuuluva osuus -226 miljoonaa euroa (-297).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli -3,3
prosenttia (0,5) ja oman pääoman tuotto -20,0 prosenttia (-8,4). Ilman
kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli -1,4 prosenttia (1,3) ja oman
pääoman tuotto -13,4 prosenttia (-6,4).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti joulukuun lopussa oli 1,4 miljardia
euroa (1,8). Tästä 0,6 miljardia (0,6) oli likvideinä varoina ja sijoituksina ja
0,8 miljardia (1,2) taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla
oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,5 miljardin euron
arvosta.
Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 24,5 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 157 prosenttia (26,0 % ja 149 %). Korolliset nettovelat
olivat 2 203 miljoonaa euroa (2 666). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan
omavaraisuus oli joulukuun lopussa 57,2 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 50
prosenttia (54,6 % ja 45 %).

Vuoden aikana osuuspääomat pienenivät 56,6 miljoonalla eurolla. Varsinainen
osuuspääoma pieneni 1,5 miljoonalla eurolla ja A-lisäosuuspääoma 57,3
miljoonalla eurolla. B-lisäosuuspääoma kasvoi 2,1 miljoonalla eurolla. Vuoden
2009 loppuun mennessä vastaanotettujen ilmoitusten mukaan lisäosuuspääomasta
erääntyy 1.7.2010 palautettavaksi 58,2 miljoonaa euroa (102,6). Metsäliitto
Osuuskunnalla oli joulukuun lopussa 127 158 jäsentä (129 267).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli vuonna 2009 noin -103
miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon
pienentymisen takia. Käyvän arvon muutos johtuu osakkeiden arvostuksessa
käytettävien sähkön Nord Pool -futuurinoteerausten liukuvan 12 kuukauden
keskiarvon alenemisesta.

Metsä-Botnian omistusrakenteen muutoksen yhteydessä Metsäliitto-konsernin
taseeseen syntyi 359 miljoonan euron liikearvo. Osakassopimukseen sisältyy
lisäksi Metsä-Botnian osakkeiden lunastusvelvollisuus, joka päättyy, kun UPM:n
omistusosuus on laskenut alle 11 prosentin. Lunastusvelvollisuudesta aiheutuva
velka ja vastaava omistusosuuden nousu on huomioitu konsernitilinpäätöksessä.

Joulukuussa 2009 M-real päätti käyttää oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti osa
yhtiön 15.12.2010 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta, jonka nimellismäärä
ennen lunastusta on noin 340 miljoonaa euroa. Takaisinlunastettava osuus on
nimellisarvoltaan 250 miljoonaa euroa. Ennenaikainen takaisinlunastus tapahtui
25.1.2010, ja lunastushinta on lainaehtojen mukaisesti 100 prosenttia lainan
nimellisarvosta lisättynä kertyneillä ja maksamattomilla koroilla
lunastuspäivään saakka.

Ennenaikaisen takaisinlunastuksen keskeinen syy on M-realin vahva likviditeetti.
Takaisinlunastus pienentää yhtiön nettorahoituskuluja vuonna 2010 noin 11
miljoonaa euroa.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 aikana keskimäärin 15 230 henkilöä (17
538). Joulukuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 14 242 (16 729). Vapon ja
Uruguay-toimintojen myynnit pienensivät henkilöstömäärää noin 1 100 henkilöllä.
Toisaalta Metsä-Botnian yhdistelytavan muutos kasvatti konsernin henkilöstöä
noin 520 hengellä. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli joulukuun
lopussa 2 871 henkilöä (3 217).

Investoinnit
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2009 olivat 152
miljoonaa euroa (268). Yrityshankintoihin käytettiin 497 miljoonaa euroa (4),
josta suurin osa liittyi Metsä-Botnian yritysjärjestelyyn.

Vapo Oy:n myynti
Metsäliitto-konserni sopi 5.5.2009 myyvänsä koko omistusosuutensa (49,9 %) Vapo
Oy:ssä kotimaiselle, EPV Energia Oy:n johtamalle, konsortiolle. Kauppa toteutui
24.6.2009. Kauppahinta oli 165 miljoonaa euroa, josta emoyritys Metsäliitto
Osuuskunta kirjasi myyntivoittoa 27,3 miljoonaa euroa. Metsäliitto-konsernin
myyntivoitto oli 8,0 miljoonaa euroa.


Rakennemuutokset 2009

Metsä-Botnia
Metsä-Botnia ja sen omistajat tekivät 15.7.2009 aiesopimuksen Metsä-Botnian
uudesta omistusrakenteesta ja Uruguayn toimintojen myynnistä UPM-Kymmene
Oyj:lle. Sopimus allekirjoitettiin 22.10.2009, ja järjestely pantiin täytäntöön
8.12.2009.

Yrityskaupan myötä Metsäliitto Osuuskunnan omistusosuus Metsä-Botniassa nousi
23 prosentista 53 prosenttiin, M-real Oyj:n omistusosuus säilyi 30 prosentissa
ja UPM:n omistus laski 47 prosentista 17 prosenttiin.

Osana yrityskauppaa Metsä-Botnia jakoi osakkailleen pääoman palautuksia ja
osinkoja 999 miljoonaa euroa sekä osti omia osakkeitaan UPM:ltä 168 miljoonalla
eurolla. Rahasuoritukset tapahtuivat pääosin Uruguayn toimintojen myynnistä
saaduilla varoilla. Lisäksi Metsä-Botnia myi 77 prosenttia omistamistaan
Pohjolan Voima Oy:n osakkeista ja kirjasi myynnistä noin 60 miljoonan euron
myyntivoiton.

Yhteistyösopimukset jäivät olennaisilta osiltaan voimaan muuttumattomina
yrityskaupan jälkeen, ja Metsä-Botnia toimii myös jatkossa sekä UPM:n että
M-realin markkinasellun myyntikanavana.

Metsä-Botnia on käsitelty M-realin konsernitilinpäätöksessä osakkuusyrityksenä
ja Metsäliiton konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksenä 8.12.2009 alkaen.

Metsäliitto arvioi järjestelyn taloudellisia vaikutuksia tiedotteessaan
22.10.2009. Vuoden 2009 tilinpäätökseen kirjatut taloudelliset vaikutukset
poikkeavat jonkin verran tiedotteessa ennakoiduista. Järjestely kasvatti
Metsäliitto Osuuskunnan omaa pääomaa noin 185 miljoonalla eurolla ja
Metsäliitto-konsernin omaa pääomaa noin 250 miljoonalla eurolla. Järjestelyllä
on lievästi positiivinen vaikutus emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan
omavaraisuuteen ja lievästi negatiivinen nettovelkaantumisasteeseen.
Metsäliitto-konsernin omavaraisuuteen ja nettovelkaisuuteen järjestelyllä on
positiivinen vaikutus.

M-real
M-real käynnisti helmikuussa 2009 tulosparannusohjelman, jonka tavoitteena oli
80 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus. Toimenpiteet kohdistuivat
liiketoiminta-alueisiin sekä tukitoimintojen sopeuttamiseen vastaamaan
muuttunutta yhtiörakennetta. Täysimääräinen tulosvaikutus saavutetaan vuodesta
2011 alkaen.

Helmikuussa käynnistettiin lisäksi vuodelle 2009 erillinen noin 60 miljoonan
euron kassavirran parannusohjelma. Toimenpiteet sisälsivät muun muassa
nettokäyttöpääoman vähentämistä sekä investointien karsimista.

Molemmat ohjelmat etenivät odotuksia paremmin, ja lokakuussa 2009
tulosparannusohjelman tavoite nostettiin 80 miljoonasta 90 miljoonaan euroon ja
kassavirran parannusohjelman tavoite 60 miljoonasta 80 miljoonaan euroon.

Vuonna 2008 M-real ilmoitti aiempiin tarkasteltuihin strategisiin vaihtoehtoihin
perustuen suunnittelevansa Halleinin ja Gohrsmühlen tehtaiden päällystetyn
standardihienopaperituotannon lopettamista. Molempien tehtaiden toiminta on
ollut pitkään tappiollista. Itävallassa sijaitsevalla Halleinin tehtaalla
lopetettiin paperintuotanto huhtikuun 2009 lopussa ja Saksan Gohrsmühlessä
päällystetyn standardihienopaperin tuotanto myös huhtikuussa. Gohrsmühlessä on
laajennettu erikoispaperien sekä päällystämättömien hienopaperirullien ja
folioarkkien tuotantoa. Halleinin sellutehtaan tulevaisuuden vaihtoehtojen
tarkastelu jatkuu.

Joulukuussa 2009 M-real ilmoitti Saksassa toimivien M-real Zandersin Gohrsmühlen
ja Reflexin tehtaiden uudelleenorganisoinnista sekä suunnitelmista sulkea kaksi
Reflexin tehtaan neljästä paperikoneesta. Sulkeminen vähentäisi vuosittaista
tuotantokapasiteettia noin 80 000 tonnilla. Lisäksi itsejäljentävien papereiden
tuotanto suunnitellaan siirrettävän Gohrsmühlen tehtaalle. Neuvottelut ovat
käynnistyneet tammikuussa 2010, ja toimenpiteet arvioidaan toteutettavan
ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Toimenpiteiden ennakoidaan
parantavan tulosta noin 18 miljoonaa euroa vuodessa.

M-real ilmoitti lisäksi suunnitelluista tulosparannustoimista, joista
merkittävimmät ovat Ranskan Alizayn sellutehtaan lopullinen sulkeminen, 22
miljoonan euron investointi Husumin tehtaan energiatehokkuuden parantamiseksi
Ruotsissa ja 20 miljoonan euron sisäinen tulosparannusohjelma.

Alizayn sellutehdas on pitkään ollut kannattamaton, eikä sellun laatu täysin
täytä markkinoiden vaatimuksia. Sellutehdas on ollut väliaikaisesti suljettuna
maaliskuusta 2009 alkaen. Tehtaan mahdollisen sulkemisen seurauksena tulokseen
on kirjattu kertaluonteisina erinä 48 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja
alaskirjauksia.

Joulukuussa julkistettujen toimenpidesuunnitelmien arvioidaan parantavan
M-realin vuosittaista liiketulosta 80 miljoonalla eurolla täysimääräisenä
vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2010 tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 40
miljoonaa euroa.

M-realin rakennemuutos paperiyhtiöstä entistä selvemmin pakkausmateriaaleihin
keskittyväksi toimijaksi on edennyt suunnitelmien mukaan. Strategiatarkastelu
paperiliiketoimintojen osalta jatkuu.


Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto vuonna 2009 oli 1 101 miljoonaa euroa (1 734) ja
liiketulos -9 miljoonaa euroa (30). Suomen puunhankinnan osuus liikevaihdosta
oli 828 miljoonaa euroa (1 188) ja liiketuloksesta -14 miljoonaa euroa (25).
Vuoden 2009 liiketulokseen sisältyy markkinaoikeuden määräämästä
seuraamusmaksusta aiheutunut 21 miljoonan euron kertaluonteinen kulu (+2).

Merkittävin syy liikevaihdon ja liiketuloksen alenemiseen edelliseen vuoteen
verrattuna on toimitusmäärien jääminen selvästi alle vuoden 2008 tason.
Metsäliiton Puunhankinta toimitti asiakkailleen puuraaka-ainetta 24 miljoonaa
kuutiometriä (32), josta noin 70 prosenttia hankittiin Suomesta, pääosin
Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä tehtaiden että sahojen tuotantoa
rajoitettiin, joten puun tarve oli normaalia alhaisempaa. Myös puun tarjonta jäi
vähäiseksi. Puun hinta laski alkuvuonna, mutta tasaantui toukokuusta lähtien.
Tukin hinta lähti lievään nousuun vuoden lopulla. Vuoden viimeisten kuukausien
aikana puukauppa vilkastui, erityisesti siksi, että metsänomistajat hyödynsivät
valtion tarjoaman puukauppatulojen 50 prosentin veroedun.

Kuitupuun ostoa ja korjuuta jouduttiin rajoittamaan alkuvuoden voimakkaiden
tuotannonrajoitusten seurauksena. Keväällä ja kesällä kotimaan puunhankintaa
sopeutettiin markkinatilanteeseen henkilöstön lomautuksilla ja muilla
toimenpiteillä. Pohjois-Suomen puunhankinnan organisaatiota muutettiin
vastaamaan paremmin alueen laskeneita toimitusmääriä.

Metsäliiton ostomäärä yksityismetsistä oli energiapuu mukaan lukien runsaat 9
miljoonaa kuutiometriä. Osto painottui havutukkiin ja metsäenergiaan. Vuoden
loppua kohti myös kuitupuun kysyntä vilkastui erityisesti koivukuidun osalta.
Tukkikaupan vauhdittamiseksi maksettiin omistajajäsenten uudistusleimikoiden
puusta tuplabonus sekä alkuvuodesta että alkusyksyllä. Metsäenergian hankinnan
tehostamiseen tähdännyt metsäenergiasavotta käynnistyi rivakasti ja toi tulosta
varsinkin energiarangan osalta. Metsäliitto teki katsausvuonna merkittäviä
sopimuksia metsäenergian ja metsäteollisuuden sivutuotteiden toimittamisesta
suurille energialaitoksille.

Baltiassa yksityismetsien puukauppa oli lähes pysähdyksissä, ja puuta ostettiin
lähinnä vain valtioiden metsistä. Venäjällä pystyttiin tukin niukkuudesta
huolimatta turvaamaan Metsä-Botnian Svir Timberin sahan puuhuolto. Tuonti
Suomeen ja Ruotsiin molemmilta alueilta supistui olennaisesti. Venäjältä tuotiin
lähinnä Metsäliiton omistamien yhtiöiden hakkuista kertynyttä kuitupuuta ja
haketta yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Sekä Baltiassa että Venäjällä
jatkettiin puunhankintaorganisaatioiden toiminnan tehostamista.

Ruotsissa ja Keski-Euroopassa alkuvuosi oli korkean varastotason ja
tuotannonrajoitusten takia hiljainen. Vuoden toisella puoliskolla puun tarve
kasvoi ja sekä tukin että kuitupuun hinta alkoi nousta.

Metsäliitto on parin viime vuoden ajan kehittänyt voimakkaasti metsänomistamisen
jokaiseen vaiheeseen tarjottavia palveluita. Katsausvuoden alussa otettiin
käyttöön uudistettu bonusjärjestelmä, ja loppuvuodesta omistajajäsenille
esiteltiin Metsäkori, jossa kaikki Metsäliiton palvelut ovat tarjolla. Uusia
jäsenpalveluja ovat sukupolvenvaihdospalvelu ja alv-tili.

Puunhankinta päätettiin organisoida vuoden 2010 alusta lähtien neljään
liiketoimintalinjaan, joita ovat Suomen puunhankinta, Kansainvälinen
puunhankinta, Puuenergia sekä Metsänhoitopalvelut.

Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 806 miljoonaa euroa (1 162) ja
liiketulos -47 miljoonaa euroa (-74). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia
kuluja 6 miljoonaa euroa (21).

Tulosta rasittivat erityisesti heikko kysyntätilanne, alhaiset sahatavarahinnat
sekä edellisenä vuonna hankittujen raaka-aineiden kalleus. Sahatavaratuotannon
ohella myös sahatavarajalosteiden, vanerin ja insinööripuutuotteiden valmistusta
jouduttiin rajoittamaan. Kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta tappiota
pystyttiin kuitenkin merkittävästi pienentämään.

Kysyntä oli alkuvuonna heikkoa, mikä johti ylitarjontatilanteen jatkumiseen ja
tuotteiden hintatason alentumiseen. Samanaikaisesti raaka-ainekustannukset
olivat lopputuotteiden hintatasoon nähden liian korkeat. Toisella
vuosipuoliskolla tuotannon rajoitukset ja asiakkaiden alentuneet varastotasot
näkyivät lievänä kysynnän elpymisenä ja hintatason nousuna.

Tuotantoa sopeutettiin heikentyneeseen kysyntään lopettamalla Teuvan sahan
toiminta ja keskeyttämällä toistaiseksi Kyröskosken ja Karihaaran sahojen
tuotanto. Kaskisten jalostustoimintoa supistettiin johtuen Ison-Britannian
tee-se-itse-markkinoille suunnattujen kuluttajatuotteiden sopimusvalmistuksen
siirtämisestä Isoon-Britanniaan. Toisella vuosipuoliskolla kaikilla toiminnassa
olevilla sahoilla rajoitettiin tuotantoa hinnaltaan kilpailukykyisen
puuraaka-aineen huonon saatavuuden vuoksi.

Rakentamisen ratkaisut -liiketoimintalinja panosti energiatehokkaan rakentamisen
kehittämiseen ja oli mukana muun muassa Kertopuurunkoisen passiivikattoelementin
sekä puurakenteisista valmisosista muodostuvan kerrostalojärjestelmän
kehittämisessä. Lisäksi markkinoille tuotiin Kerto-Kate-aluslevy ja
Isossa-Britanniassa käynnistettiin ekotehokkaaseen liike- ja
toimitilarakentamiseen tarkoitetun Kerto- ja liimapuuhun perustuvan Green Store
-konseptin myynti.

Teollisen asiakassegmentin toimintaympäristöä leimasivat tuotannon voimakkaat
leikkaukset. Uusien erikoistuotteiden ja räätälöityjen komponenttien avulla
pystyttiin ylläpitämään kannattavuutta ja kasvattamaan markkinaosuutta.
Erityisesti Vaneriteollisuuden uuden Suolahden jalostustehtaan tuotteiden
kysyntä ja hintataso ovat kehittyneet positiivisesti.

Kuluttaja- ja vähittäiskauppasegmentissä myynti säilyi edellisen vuoden tasolla
ja kannattavuus parani hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Jalostus ja jakelu
-liiketoimintalinja jatkoi pihapiiri- ja sisustustuotteiden ja niihin liittyvien
palvelujen kehittämistä Isossa-Britanniassa ja Ranskassa.

Puutuoteteollisuus jatkoi liiketoimintansa keskittämistä myymällä Romanian
Comanestissa toimivan rimalevytehtaan itävaltalaisen Holzindustrie
Schweighoferin romanialaisille tytäryhtiöille. Kaupan toteutuminen edellyttää
Romanian kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Sellu
Metsä-Botnian jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 886 miljoonaa euroa (1 184)
ja liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -107 miljoonaa euroa (36). Tulosta
rasittivat tilikaudella sellun matala hintataso ja edelleen korkeana säilynyt
puuraaka-aineen hinta. Kaskisten tehtaan sulkemisesta aiheutui kertaluonteisia
kuluja 75 miljoonaa euroa. Lisäksi muita kertaluonteisia kuluja kirjattiin
tilikauden aikana 2 miljoonaa euroa.

Sellun dollarihinta pysyi alhaisena katsauskauden alkupuolella. Toisen
vuosipuoliskon aikana hinnat nousivat kaikissa lajeissa keskimäärin 25-40
prosenttia verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon.

Markkinoilta poistui vuoden aikana noin 2,4 miljoonaa tonnia
tuotantokapasiteettia. Tuotantolaitoksia on suljettu Kiinassa,
Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Vuoden loppupuolella Kanadassa ja USA:ssa
avattiin kuitenkin jo suljettuina olleita tuotantolaitoksia. Metsä-Botnian
jatkuvien toimintojen tuotantomäärä oli 1 959 000 tonnia (2 363 000) sellua.

Metsä-Botnian rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Yhtiöllä oli
vuoden lopussa likvidejä varoja ja nostokelpoisia luottoja yhteensä 175
miljoonaa euroa (304). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46 prosenttia
(64) ja nettovelkaisuusaste 72 prosenttia (35).

Selluteollisuus (Metsä-Botnia) on yhdistelty Metsäliitto-konsernin
tilinpäätökseen tytäryrityksenä 8.12.2009 lähtien. Sitä ennen Metsä-Botniasta on
yhdistelty suhteellisella yhdistelytavalla 53 prosenttia (M-real 30 % ja
Metsäliitto 23 %).

Metsä-Botnia on käsitellyt Uruguayn liiketoiminnot IFRS 5 -standardin mukaisesti
lopetettuina toimintoina. Näin ollen Uruguayn liiketoiminnot eivät sisälly yllä
oleviin tuloslukuihin. Metsäliiton ja M-realin kannalta Uruguayn liiketoiminnot
eivät ole muodostaneet erillistä segmenttiä, joten Uruguayn liiketoiminnot on
näiden konsernien osalta käsitelty jatkuvissa toiminnoissa.

Kartonki ja paperit
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 2 432 miljoonaa euroa (3 236) ja
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -150 miljoonaa euroa (-35).

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
heikensivät yleisen kysyntätilanteen heikkenemisestä aiheutunut toimitusmäärien
lasku ja toimistopaperien keskimääräisten myyntihintojen lasku. Tulosta
paransivat toteutetut hinnankorotukset kartongeissa sekä kustannussäästöt.

M-realin kertaluonteiset erät olivat tammi-joulukuussa nettona -117 miljoonaa
euroa (-26). Kertaeristä 58 miljoonaa euroa kirjattiin tammi-syyskuussa, ja
niistä 22 miljoonaa euroa liittyi Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan sulkemiseen,
28 miljoonaa euroa Halleinin paperitehtaan sulkemiseen ja 8 miljoonaa euroa
erilaisiin tulosparannustoimiin ja kuluvarauksiin.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä M-real kirjasi kertaluonteisia eriä nettona
-59 miljoonaa euroa. Kertaluonteisina kuluina kirjattiin 113 miljoonaa euroa
arvonalentumistappioita, 48 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja kuluvarauksia
liittyen suunnitelmaan sulkea Alizayn sellutehdas lopullisesti, 13 miljoonaa
euroa kuluvarauksia liittyen erilaisiin tulosparannusohjelmiin ja 19 miljoonaa
euroa muita kertaluonteisia kuluja. Kertaluonteiset tuotot olivat 134 miljoonaa
euroa, ja ne liittyivät Metsä-Botnian omistusjärjestelyyn.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -267 miljoonaa euroa (-61).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 80 miljoonaa euroa (155), osuudet
osakkuusyhtiöiden tuloksista -16 miljoonaa euroa (-1) ja rahoituseriin kirjatut
kurssierot 5 miljoonaa euroa (13).

Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy noin 31 miljoonan euron voitto
joulukuussa 2010 erääntyvän 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
takaisinostoista. Rahoituskuluihin on kirjattu noin 30 miljoonan euron tappio,
joka aiheutui Sappille myönnetyn velkakirjan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.
Osakkuusyritysten tuloksiin sisältyy 11 miljoonan euron kertaluonteinen kulu
liittyen Myllykoski Paperin Sunila-osakkeiden myyntiin.

Tulos ennen veroja oli -358 miljoonaa euroa (-204), osakekohtainen tulos
jatkuvista toiminnoista -1,02 euroa (-0,55) ja sijoitetun pääoman tuotto -8,9
prosenttia (-1,3). Ilman kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli -230
miljoonaa euroa (-178), osakekohtainen tulos -0,66 euroa (-0,48) ja sijoitetun
pääoman tuotto -4,5 prosenttia (-0,5).

M-realin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 29,6 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 84 prosenttia (30,8 % ja 90 %). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön velkaantumisasteelle ja
30 prosentin raja omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu velkaantumisaste vuoden lopussa oli noin 63 prosenttia ja
omavaraisuusaste noin 35 prosenttia.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto oli 890
miljoonaa euroa (930) ja liiketulos 93 miljoonaa euroa (42). Liikevaihto pieneni
noin neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen
valuuttakurssimuutoksista ja alhaisemmista myyntivolyymeista. Omien
tuotemerkkien, erityisesti Lambin ja Serlan myyntivolyymit kasvoivat.
Suurkuluttajaliiketoiminnan myynti kasvoi toisen vuosipuoliskon aikana
alkuvuoden heikomman kysyntätilanteen jälkeen, mihin vaikutti muun muassa
H1N1-viruksen leviämisen myötä kasvanut hygieniatuotteiden kysyntä.

Sellukustannukset nousivat toisen vuosipuoliskon aikana ja olivat vuoden lopussa
25 prosenttia korkeammalla kuin loppukeväällä. Kiertokuidun hinnat ovat pysyneet
vakaampina, mutta sen saatavuus on heikentynyt.

Metsä Tissue lanseerasi vuoden aikana useita uusia tuotteita ja tuoteratkaisuja,
kuten kuluttajille suunnatun designkuvioidun Lambi Limited Collection
-tuotekonseptin sekä Katrin-käsienhoito-ohjelman, -erikoispyyhkeet ja
-annostelijat suurkuluttajille. Lisäksi syksyllä lanseerattiin uusi SAGA-brändi,
jonka alla ruoanlaittoon ja leivontaan tarkoitetut tuotteet myydään ja
markkinoidaan jatkossa niin kotitalouksille, ruoanlaiton ammattilaisille kuin
jalostajille. Myös Serla-, Mola- ja Tento-tuotemerkkien kehitystä jatkettiin.

Mäntän tehtaan paperikone 10:n päätettiin uudistaa. Investointi toteutetaan
vuoden 2010 alkupuoliskon aikana.

Katsausvuoden aikana Metsä Tissue jatkoi energiatehokkuuden parantamista. Suomen
ja Saksan toimintojen energiatehokkuus auditoitiin, ja molemmat yhtiöt saivat
energiatehokkuussertifikaatit.

Syyskuussa Metsä Tissue virtaviivaisti liiketoimintaansa siirtymällä viidestä
toimialasta kolmeen. Muutosten jälkeen yhtiön toimialat ovat Consumer
(kuluttajatuotteet), Away-from-Home (suurkuluttajatuotteet) ja Baking & Cooking
(leivonta- ja ruoanlaittopaperituotteet). Lautasliinatuotekategoriaa kehitetään
ja vahvistetaan edelleen osana Consumer- ja Away-from-Home -liiketoimintoja.
Yhtiö investoi katsauskaudella kolmeen lautasliinakoneeseen sekä niihin
kuuluviin paino- ja pakkauslinjoihin.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Metsäliitto ilmoitti 18.1.2010 aloittavansa pääomaohjelman, jonka tarkoituksena
on oman pääoman vahvistaminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa
liiketoimintarakennetta. Kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääosin uusien
liiketoimintojen rahoittamiseen.

Omistajajäsenille suunnatussa pääomaohjelmassa jäsenillä on mahdollisuus merkitä
A- ja B-lisäosuuksia. Myös velvoiteosuuksien nykyisen ylärajan poistaminen
kuuluu ohjelmaan. Tämän ohella Metsäliiton tarkoituksena on laskea liikkeeseen
uusi C-lisäosuus, jonka perusteella omistajille tulee mahdollisuus osuuskoron
lisäksi saada käteissuorituksena lisätuottoa, jonka määrä riippuu M-real Oyj:n
B-osakkeen kurssikehityksestä Helsingin pörssissä. C-lisäosuuden merkintään ovat
oikeutettuja ne Metsäliiton jäsenet, jotka omistavat tai ohjelman aikana
merkitsevät A- tai B-lisäosuuksia. C-lisäosuudet vastaavat ehdoiltaan muutoin
nykyisiä B-lisäosuuksia, ja niille maksetaan vuotuisesti samaa korkoa kuin
B-lisäosuuksille.

Hallintoneuvosto hyväksyi pääomaohjelman toteuttamisen edellyttämät
sääntömuutokset kokouksessaan 18.1.2010 ja esitti ne edustajiston
hyväksyttäviksi. Hallitus päättää pääomaohjelman aloittamisesta, tarkasta
aloitusajankohdasta sekä merkintäajoista ja -ehdoista vuoden 2010 ensimmäisen
neljänneksen aikana edustajiston käsittelyn jälkeen.

Riskit ja epävarmuustekijät
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin. Ne sisältävät
riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että
tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä
Metsäliitto-konsernin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja
kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys.

Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa on laajemmin selostettu
yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

Lähiajan näkymät
Puunhankinnan asiakkaiden vuoden 2010 puutilaukset ovat lähes normaalilla
tasolla, mikä tarkoittaa huomattavasti suurempien puumäärien hankintaa kuin
vuonna 2009. Suomessa puun ostoa tukee puukauppatuloista saatava 25 prosentin
veroetu, joka on voimassa vuoden 2010 loppuun mennessä tehdyissä kaupoissa.

Puutuoteteollisuus jatkaa jalostusarvon nostamiseen tähtäävän strategiansa
toteuttamista ja panostaa asiakassuuntautuneeseen tuote- ja palvelukehitykseen.
Kuluvan vuoden aikana odotetaan elpymistä rakentamisen markkinoilla, mutta
kysyntä pysynee kuitenkin normaalia alhaisemmalla tasolla. Tee-se-itse-kaupan
volyymien uskotaan myös olevan kasvussa.
Sellun hinta on noussut edelleen tammikuussa, ja sellumarkkina säilynee vahvana
ainakin lähikuukausien ajan. Nousseet maailmanmarkkinahinnat ovat johtaneet
tilanteeseen, jossa jo suljettuja sellutehtaita on käynnistetty uudelleen. Tämä
on lisännyt tarjontaa ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti selluhintojen
kehitykseen.

Sekä kartongin että päällystämättömän hienopaperin kysyntätilanteen uskotaan
jatkuvan hyvänä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erikoispapereiden kysyntä on
edelleen normaalitason alapuolella, mutta kysynnän uskotaan paranevan alkuvuoden
aikana. Taivekartongin ja lainerin keskihinnat ovat lievässä nousussa
hinnankorotustoimenpiteiden seurauksena. M-real on lisäksi ilmoittanut
hienopaperien kahdeksan prosentin hinnankorotuksista kaikilla päämarkkinoilla.
Hinnankorotukset astuvat voimaan maaliskuun alussa. Erikoispapereiden hintataso
on pysynyt vakaana, eikä merkittäviä muutoksia keskihintaan ole odotettavissa.

M-realin ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysynnän arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaana
myös vuoden 2010 aikana. Raaka-ainehintojen sekä kuljetuskustannusten odotetaan
kuitenkin nousevan edelleen. Mittavien tehostustoimenpiteiden jälkeen Metsä
Tissue hakee nyt kasvua.

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kääntyi
positiiviseksi vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuoden viimeisen neljänneksen
liiketulos toteutui ennakoitua parempana, eikä markkinoilla ole alkaneen vuoden
aikana tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat kannattavuuteen
heikentävästi. Metsäliitto arvioi, että myönteinen kehitys jatkuu ensimmäisellä
neljänneksellä ja että liiketulos ilman kertaeriä on edellistä neljännestä
parempi.

Osuuskorkoesitys
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa hallintoneuvostolle, että
jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan korkoa 5,5
prosenttia vuodelta 2009 (5,5 prosenttia vuodelta 2008). Lisäosuuspääoma A:lle
ehdotettu korko on 5,0 prosenttia (5,0) ja lisäosuuspääoma B:lle ehdotettu korko
4,5 prosenttia (4,5).

Hallituksen esitys käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä esityksen
toukokuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.


Espoossa 4.2.2010

Metsäliitto-konserni
HallitusLisätiedot:
Vt. talousjohtaja Hannu Anttila, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 5111
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541

Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

 Lyhennetty laaja tuloslaskelma     2009  2008      2009  2008  2007
 (milj. euroa)             1-12  1-12 Muutos   Q4   Q4  1-12

 Jatkuvat toiminnot

 Liikevaihto              4 837 6 434 -1 597 1 190 1 453 6 797

 Liiketoiminnan muut tuotot       353  239  114  237   23   92

 Liiketoiminnan kulut         -4 858 -6 189 1 331 -1 185 -1 487 -6 256

 Poistot ja arvonalentumiset      -501  -482  -19  -224  -195  -589

 Liiketulos               -169   2  -171   18  -206   44

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -16   6  -22   -4   -5   12

 Kurssierot                2   19  -16   2   18   5

 Muut rahoitustuotot ja -kulut     -147  -260  113  -34  -84  -220

 Kauden tulos ennen veroja       -329  -233  -96  -18  -277  -160

 Tuloverot                10   60  -50   -9   66  -24

 Kauden tulos jatkuvista toiminnoista  -318  -172  -146  -27  -211  -183 Lopetetut toiminnot

 Kauden tulos lopetetuista        -23  -338  315   -9  -62  -27
 toiminnoista

 Kauden tulos              -342  -511  169  -36  -273  -211 Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaukset          35  -55   90   11  -44   7

 Myytävissä olevat rahoitusvarat    -103   97  -200   -2   21   8

 Muuntoerot               -15   13  -28   10   -6  -11

 Muut erät                 0   -1   1   0   0   -5

 Muihin laajan tuloksen eriin       23  -16   39   0   0  -13
 liittyvät verot

 Muut laajan tuloksen erät verojen    -60   39  -99   18  -29  -14
 jälkeen Kauden laaja tulos yhteensä      -402  -472   70  -18  -302  -225

 Kauden tuloksen jakautuminen

 Emoyrityksen omistajille        -116  -213   97   24  -140   -9

 Vähemmistölle             -226  -297   71  -60  -133  -202

                     -342  -511  169  -36  -273  -211 Kauden laajan tuloksen jakautuminen

 Emoyrityksen omistajille        -150  -199   50   28  -160  -18

 Vähemmistölle             -252  -272   20  -46  -142  -207

                     -402  -472   70  -18  -302  -225Tilintarkastamaton

 Lyhennetty tase                  2009  2008   2007
                         31.12. 31.12. 31.12.

 VARAT

 Pitkäaikaiset varat

 Liikearvo                     493  176  319

 Muut aineettomat hyödykkeet            245   88   70

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet       2 428 2 958 4 021

 Biologiset hyödykkeet                7  103   83

 Osuudet osakkuusyrityksissä             98  139  133

 Sijoitukset                    356  493  373

 Muut rahoitusvarat                 11  234   44

 Laskennalliset verosaamiset             58   61   46

                          3 696 4 252 5 090

 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus                  669  943 1 132

 Myyntisaamiset ja muut saamiset          799 1 085 1 385

 Rahavarat                     558  619  428

                          2 026 2 647 2 945 Myytävänä olevat omaisuuserät            9   -   - Varat yhteensä                  5 730 6 899 8 035
 OMA PÄÄOMA JA VELAT

 Oma pääoma

 Oma pääoma                     927 1 104 1 328

 Vähemmistön osuus                 471  682  978

                          1 399 1 786 2 306

 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat              382  328  404

 Eläkevelvoitteet                  122  131  195

 Varaukset                     128  111   83

 Rahoitusvelat                  1 976 2 854 3 011

 Muut velat                     115   26   50

                          2 722 3 449 3 742

 Lyhytaikaiset velat

 Lyhytaikaiset rahoitusvelat            798  690  747

 Ostovelat ja muut velat              806  974 1 240

                          1 604 1 664 1 987 Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat   6   -   - Velat yhteensä                  4 331 5 113 5 729 Oma pääoma ja velat yhteensä           5 730 6 899 8 035Tilintarkastamaton

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 Oman pääoman                  Arvon-
 muutos        Osuus- Yli-      muutos  Kerty-    Vä-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut neet     hem-
 Milj. euroa      omat  rahas- to-  rahastot voitto- Yht. mis- Yht.
               to   erot      varat    tön
                                 osuus

 Oma pääoma        574   30  -7   148   583 1328  978 2306
 1.1.2008

 Maksetut osuuspää-                       -35 -35  -13 -48
 oman korot ja osingot

 Osuuspääoman       11                     11      11
 muutos

 Ylikurssirahaston                           0      0
 muutos

 Arvonkorotusrahaston                          0      0
 muutos

 Siirto vapaasta pää-                  6   -6  0      0
 omasta sidottuun

 Liiketoiminta-                             0  -10 -10
 järjestelyt Tilikauden laaja               3    12  -214 -199 -272 -472
 tulos yhteensä Oma pääoma        585   30  -5   165   329 1104  682 1786
 31.12.2008

 Oma pääoma        585   30  -5   165   329 1104  682 1786
 1.1.2009

 Maksetut osuuspää-                       -29 -29  -1 -30
 oman korot ja osingot

 Osuuspääoman      -101                    -101     -101
 muutos

 Ylikurssirahaston                           0      0
 muutos

 Arvonkorotusrahaston                          0      0
 muutos

 Siirto vapaasta pää-                          0      0
 omasta sidottuun

 Liiketoiminta-               20    82      102  44 146
 järjestelyt Tilikauden laaja              -7   -27  -116 -150 -252 -402
 tulos yhteensä Oma pääoma        484   30   9   221   184 927  471 1399
 31.12.2009Tilintarkastamaton

 Lyhennetty rahavirtalaskelma        2009 2008 2007
                      1-12 1-12 1-12

 Kauden tulos                -342 -511 -211

 Oikaisut yhteensä              469 832 857

 Käyttöpääoman muutos            231  88 -34

 Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat    359 410 612

 Nettorahoituskulut             -84 -239 -265

 Maksetut verot                0 -58 -78

 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 275 113 270

 Yrityshankinnat              -497  -4 -45

 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
 hyödykkeisiin               -152 -268 -447

 Omaisuuden myynnit ja muut         940 511 447

 Investointien nettorahavirrat        209 239 -45 Oman pääoman muutos             -57  -1  29

 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
 rahoituserien muutos            -529 -101 -19

 Maksetut osuuspääoman korot ja osingot   -40 -55 -51

 Rahoituksen nettorahavirrat        -544 -157 -41 Rahavarojen muutos             -60 195 184 Rahavarat kauden alussa           619 428 246

 Rahavarojen muuntoero            -1  -4  -3

 Rahavarojen muutos             -60 195 184

 Myytävänä olevat rahavarat          -1  -  -

 Rahavarat kauden lopussa          558 619 428Tilintarkastamaton

SEGMENTIT

 Puunhankinta          1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

 Liikevaihto           1 101  1 734  292  362

 EBITDA               -5   35  -16   5

  - " -, ilman kertaeriä       16   33   5   4

 Poistot ja arvonalentumiset     -4   -5  -1  -1

 Liiketulos             -9   30  -17   4

  - " -, ilman kertaeriä       12   28   4   3

 Investoinnit käyttöomaisuuteen    2    4   1   0

 Henkilöstö kauden lopussa     945  1 140  945 1 140 Puutuoteteollisuus       1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

 Liikevaihto            806  1 162  193  239

 EBITDA               -2   -18   7  -30

  - " -, ilman kertaeriä       -2   -11   7  -23

 Poistot ja arvonalentumiset    -45   -57  -16  -25

 Liiketulos             -47   -74  -9  -55

  - " -, ilman kertaeriä      -41   -53  -3  -34

 Investoinnit käyttöomaisuuteen   10   36   3   7

 Henkilöstö kauden lopussa    3 758  4 199 3 758 4 199 Selluteollisuus        1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

 Liikevaihto            1195  1 591  297  359

 EBITDA               366   347  378  23

  - " -, ilman kertaeriä       71   347  67  23

 Poistot ja arvonalentumiset    -173  -138  -23  -36

 Liiketulos             193   209  355  -13

  - " -, ilman kertaeriä      -43   209  44  -13

 Investoinnit käyttöomaisuuteen   53   99   7  21

 Henkilöstö kauden lopussa    1 106  1 815 1 106 1 815 Kartonki- ja paperiteollisuus 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

 Liikevaihto           2 432  3 236  606  722

 EBITDA               88   254  132  -18

  - " -, ilman kertaeriä       44   192  51   4

 Poistot ja arvonalentumiset    -356  -315 -185 -143

 Liiketulos            -267   -61  -52 -161

  - " -, ilman kertaeriä      -150   -35   7  -51

 Investoinnit käyttöomaisuuteen   73   128  18  39

 Henkilöstö kauden lopussa    4 903  6 546 4 903 6 546Tilintarkastamaton


 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit  1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

 Liikevaihto            890   930  229  234

 EBITDA               135   98  31  24

  - " -, ilman kertaeriä      135   99  31  24

 Poistot ja arvonalentumiset    -42   -56  -11  -14

 Liiketulos             93   42  21  10

  - " -, ilman kertaeriä       93   43  21  10

 Investoinnit käyttöomaisuuteen   35   33  17  16

 Henkilöstö kauden lopussa    3 152  3 222 3 152 3 222 Muu toiminta          1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

 Liikevaihto            170   328   4  90

 EBITDA               69   29  21   5

  - " -, ilman kertaeriä       21   24   0   5

 Poistot ja arvonalentumiset    -11   -20   0  -5

 Liiketulos             59    9  20  -1

  - " -, ilman kertaeriä       11    4  -1  -1

 Investoinnit käyttöomaisuuteen   20   44   0  11

 Henkilöstö kauden lopussa     378  1 204  378 1 204

Muu toiminta sisältää mm. Vapo-konsernin luvut 24.6.2009 asti (49,9 %) sekä
Metsäliiton
tuki- ja holdingtoiminnot.


 Sisäinen myynti ja eliminoinnit
                 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

 Liikevaihto           -1 758 -2 547 -431 -553

 EBITDA               -319  -261 -313  -18

  - " -, ilman kertaeriä       -40  -259  -40  -18

 Poistot ja arvonalentumiset     129   109  12  28

 Liiketulos             -190  -152 -300  10

  - " -, ilman kertaeriä       45  -150  -27  10
 Metsäliitto-konserni      1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

 Liikevaihto           4 837  6 434 1 190 1 453

 EBITDA               332   484  242  -10

  - " -, ilman kertaeriä      246   425  121   18

 Poistot ja arvonalentumiset    -501  -482  -224  -195

 Liiketulos            -169    2   18  -206

  - " -, ilman kertaeriä      -75   45   44  -75

 Investoinnit käyttöomaisuuteen   152   268   40   78

 Henkilöstö kauden lopussa    14 242 16 729 14 242 16 729


EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Tilintarkastamaton


 Tiedot vuosineljänneksittäin  2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008
                  Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3  Q2  Q1

 Liikevaihto

  Puunhankinta          292  232  251  327  362  412  474  487

  Puutuoteteollisuus       193  188  224  202  239  279  329  315

  Selluteollisuus         297  313  282  303  359  421  413  398

  Kartonki- ja paperiteollisuus  606  618  585  623  722  826  829  859

  Pehmo- ja ruoanlaittopaperit  229  226  217  218  234  235  231  230

  Muu toiminta           4   3  72  92  90  62  83  92

  Sisäinen myynti ja       -431 -425 -418 -487 -553 -640 -683 -671
 eliminoinnit

 Liikevaihto yhteensä      1 190 1 155 1 213 1 278 1 453 1 595 1 676 1 710 Liiketulos

  Puunhankinta          -17  -1   4   5   4   4  12  10

  Puutuoteteollisuus        -9  -3  -10  -25  -55  -16  -1  -2

  Selluteollisuus         355   2  -42 -122  -13  102  44  75

  Kartonki- ja paperiteollisuus  -52  -24  -73 -117 -161  -8  71  37

  Pehmo- ja ruoanlaittopaperit   21  31  22  19  10  13  11   9

  Muu toiminta           20   2  27  10  -1   3   1   6

  Eliminoinnit          -300   0  16  94  10  -78  -32  -52

 Liiketulos yhteensä        18   7  -56 -137 -206  19  105  84

    - % liikevaihdosta      1,5  0,6 -4,6 -10,7 -14,2  1,2  6,3  4,9  Osuus osakkuusyritysten
  tuloksista            -4  -1  -8  -2  -6   8   2   2

  Kurssierot            2   4  -1  -2  18   0  -2   2

  Muut rahoitustuotot ja -kulut  -34  -63  -30  -20  -84  -63  -51  -62

 Kauden tulos ennen veroja    -18  -53  -95 -163 -277  -35  54  26

  Tuloverot            -9  -6   7  19  66   2  -1  -7

 Kauden tulos jatkuvista
 toiminnoista           -27  -59  -88 -144 -211  -33  53  19

 Lopetettujen toimintojen tulos  -9  -2  -3  -10  -62 -212  -45  -19

 Kauden tulos           -36  -61  -91 -153 -273 -245   8   0Hankitut liiketoiminnot
Konsernin Selluteollisuus-segmenttiin kuuluvalla yhteisyrityksellä Oy
Metsä-Botnia Ab:llä oli Uruguayssa sellutehdas ja metsäomistuksia. Metsä-Botnian
omistajat M-real Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Metsäliitto Osuuskunta allekirjoittivat
22.10.2009 sopimuksen Uruguayn liiketoimintojen myymisestä UPM:lle. Kauppa
toteutui 8.12.2009. Sen yhteydessä Metsäliitto Osuuskunta myi UPM:lle 5,5
prosentin osuuden Botnia South America S.A. -yrityksestä.

Samassa yhteydessä Metsä-Botnian omistusosuuksia järjesteltiin uudestaan.
Metsä-Botnia lunasti 9,2 prosenttia omia osakkeitaan, minkä seurauksena
Metsäliitto Osuuskunnan suora omistus nousi 23,0 prosentista 25,3 prosenttiin ja
M-realin omistus 30,0 prosentista 33,0 prosenttiin. Metsäliitto Osuuskunta osti
UPM:ltä 24,7 prosentin osuuden Metsä-Botniasta. Lisäksi konsernin sisäisellä
kaupalla Metsäliitto Osuuskunta osti 3,0 prosentin osuuden Metsä-Botniasta
M-realilta.

Järjestelyiden jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta 53,01
prosenttia, M-real 30,03 prosenttia ja UPM 16,96 prosenttia. Metsä-Botnian
osakassopimukseen sisältyy osakkeiden lunastusvelvollisuus, joka päättyy, kun
UPM:n omistusosuus on laskenut alle 11 prosentin. Lunastusvelvollisuudesta
aiheutuva velka on arvostettu käypään arvoon. Metsäliitto Osuuskunnan
lunastusvelvollisuudesta johtuva omistuksen nousu 5,96 prosentilla on huomioitu
konsernitilinpäätöksessä.

Alustavan hankintamenolaskelman mukaan hankinnoista syntyi 358,8 miljoonan euron
liikearvo, joka sisältää seuraavat erät: (i) Synergiat, 80 prosenttia
liikearvosta. Synergiat edustavat toimintojen yhtenäistämisestä syntyvää
kustannussäästö- ja tehokkuudenparantamispotentiaalia, sekä Metsä-Botnian
kuitupuun käytön etuja Metsäliiton Puunhankinnan ja Puutuoteteollisuuden
liiketoiminnan optimoinnissa. (ii) Henkilöstö, 20 prosenttia liikearvosta.
Henkilöstön osaaminen liittyen sellun valmistukseen ja kuidun loppukäyttöihin
hyödyttää konsernin muita liiketoimintoja mm. sellun, paperien ja kartongin
valmistuksessa. Henkilöstön tuntemus sellumarkkinoista auttaa muiden
konserniyritysten toimintaa sellumarkkinoilla sekä ostajana että myyjänä.
Hankintamenolaskelma on alustava siten, että IFRS-säännösten mukaan sitä on
mahdollista oikaista myöhemmin saatavalla hankintahetken tietoja tarkentavalla
lisätiedolla vuoden kuluessa hankintahetkestä.

Konsernin liiketoiminnan muut kulut sisältävät 2,5 miljoonaa euroa tähän
yritysjärjestelykokonaisuuteen liittyviä kuluja.

Metsä-Botnia-konsernin tulos on yhdistelty Metsäliitto-konserniin
yhteisyrityksenä rivi riviltä 7.12.2009 asti (Metsäliitto Osuuskunnan
omistusosuus 23 % ja M-realin 30 %). Vuoden 2009 lopussa tehtyjen
yritysjärjestelyiden seurauksena Metsä-Botnia muuttui Metsäliitto Osuuskunnan
tytäryritykseksi 8.12.2009. Vähemmistön osuus on 29,43 prosenttia.
Metsä-Botnia-konsernin tilikauden tulos 8.12.2009 lähtien, 3,0 miljoonaa euroa,
sisältyy konsernin vuoden 2009 tulokseen.

Metsäliitto-konsernin liikevaihto vuonna 2009 olisi ollut 4 644,2 miljoonaa
euroa ja tilikauden tulos ennen vähemmistöosuutta -616,9 miljoonaa euroa, jos
tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty
konsernitilinpäätökseen tilikauden 2009 alusta lähtien huomioiden kaikki tähän
yritysjärjestelykokonaisuuteen liittyvät erät. Nämä luvut on laskettu käyttäen
konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja oikaisemalla
tytäryrityksen tulosta ottamalla huomioon lisäpoistot, jotka olisi tehty, jos
aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet olisi arvostettu
käypään arvoon 1.1.2009 alkaen, sekä näiden poistojen verovaikutukset.


 Oy Metsä-Botnia Ab:n hankinnat yhteensä      Yhdistämisessä Kirjanpito-
                           kirjatut    arvot ennen
 Milj. euroa                    käyvät arvot  yhdistämistä

 Brändi (sisältyy aineettomiin hyöhykkeisiin)         135

 Asiakassuhteet (sisältyy aineettomiin             42
 hyödykkeisiin)

 Muut aineettomat hyödykkeet                  16      16

 Rakennukset ja rakennelmat                  247     206

 Koneet ja kalusto                       516     365

 Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet           22      22

 Biologiset hyödykkeet                      6      6

 Pitkäaikaiset rahoitusvarat                  22      22

 Vaihto-omaisuus                        125     123

 Myyntisaamiset ja muut saamiset                126     126

 Rahavarat                            9      9

 Varat yhteensä                       1 266     895 Laskennalliset verovelat                   164      68

 Eläkevelvoitteet                        3      3

 Varaukset                           18      18

 Rahoitusvelat                         332     332

 Ostovelat ja muut velat                    87      87

 Velat yhteensä                        604     507 Nettovarat                          662     388

 Aikaisemmin omistettu osuus nettovaroista           229

 Vähemmistön osuus nettovaroista                195

 Hankittu osuus nettovaroista                 238 Hankintameno                         405

 Hankinnasta välittömästi aiheutuneet menot           4

 Oy Metsä-Botnia Ab:n osakkeiden lunastus            89

 Lunastusvelvoite                        99

 Hankintameno yhteensä                     597

 Liikearvo                           359 Rahana maksettu kauppahinta                  498

 Hankitun tytäryrityksen rahavarat               -9

 Rahavirtavaikutus                      -489


Liiketoimintojen yhdistämisessä tunnistetun brändin käypä arvo on määritetty
perustuen arvioituihin diskontattuihin lisäkassavirtoihin. Asiakassuhteiden
käypä arvo on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa
olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu käypään arvoon vastaavien
hyödykkeiden markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen
hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät. Vaihto-omaisuus on
arvostettu käypään arvoon ja muiden erien osalta kirjanpitoarvot vastaavat
olennaisilta osin käypiä arvoja.


Tilintarkastamaton


 Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset 1-12/09 1-12/08 1-12/07
----------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa       2 958  4 021  4 197

 Hankitut liiketoiminnot          472    4   22

 Investoinnit                143   255   430

 Vähennykset                -772  -686   -72

 Myytävänä olevat omaisuuserät        -3    -    -

 Poistot ja arvonalentumiset        -449  -438  -362

 Lopetettujen toimintojen poistot
 ja arvonalentumiset             -  -149  -118

 Muuntoero ja muut muutokset         78   -49   -76
----------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa      2 428  2 958  4 021


"Myytävänä olevat omaisuuserät" sisältävät Puutuoteteollisuuden Romaniassa
sijaitsevan rimalevytehtaan aineellisen käyttöomaisuuden vuonna 2009.

"Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset" sisältävät vuonna 2008
Graphic Papers -liiketoiminnan poistot ja arvonalentumiset sekä vuonna 2007 myös
Map -paperitukkuriliiketoiminnan poistot.
 Vastuut                Q4/09 Q4/08 Q4/07
---------------------------------------------------------
 Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)  456  318  347

 Osakkuusyritysten puolesta        6   3   3

 Muiden puolesta              4   4   4
---------------------------------------------------------
 Yhteensä                466  325  355
 Käyttöomaisuussitoumukset Q4/09 Q4/08 Q4/07
---------------------------------------------
 Maksut alle vuoden      0   0  38

 Maksut myöhemmin       1   1   7
 Avoimet johdannaissopimukset Q4/09 Q4/08 Q4/07

 Korkojohdannaiset       831 1 158 1 693

 Valuuttajohdannaiset     1 766 2 346 3 268

 Muut johdannaiset       254  232  160
------------------------------------------------
 Yhteensä           2 850 3 735 5 121


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli
katsauskauden lopussa -28 miljoonaa euroa (12/08: 33 milj. euroa). Avoimien
sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä on
yhteensä 537 miljoonaa euroa (12/08: 787 milj. euroa).


Tilinpäätösperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset sekä
Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavat standardit vuoden 2009 alusta:

IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida
ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Konserni esittää
omistajiin liittymättömät muutokset laajassa tuloslaskelmassa.

IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Sen
mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä "johdon lähestymistapaa",
jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa.
Konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2009 lähtien Puunhankinta,
Puutuoteteollisuus, Selluteollisuus, Kartonki- ja paperiteollisuus, Pehmo- ja
ruoanlaittopaperit sekä Muu toiminta. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan
uutta segmenttirakennetta.
Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit