Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 tulos

Metsäliitto-konserni pörssitiedote 6.2.2008
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 22 prosenttia 276
miljoonaan euroon

Vuoden 2007 tulos
- Liikevaihto 7 669 miljoonaa euroa (8 250 milj. euroa).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 5 prosenttia.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 22 prosenttia ja oli
276 miljoonaa euroa (227 milj. euroa). Liikevoitto sisältäen
kertaluonteiset erät oli -27 miljoonaa euroa (21 milj. euroa).
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä parani 34
prosenttia 55 miljoonaan euroon (41 milj. euroa).

Loka-joulukuun tulos
- Liikevaihto 1 869 miljoonaa euroa (2 095 milj. euroa).
Vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson
tasolla.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 28 miljoonaa
euroa (71 milj. euroa). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen
oli -211 miljoonaa euroa (-100 milj. euroa).
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -33 miljoonaa
euroa (15 milj. euroa).
Tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä
- M-realin belgialaisen kotelotehtaan M-real Meulemans SA:n myynti
päätti lokakuussa 2006 julkistetun saneerausohjelman.
- M-real julkisti uuden tulosparannusohjelman tavoitteenaan 100
miljoonan euron säästöt vuoden 2009 loppuun mennessä.
- Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdas käynnistyi marraskuussa.
- Metsäliitto Osuuskunta osti 14,45 prosenttia Metsä Tissuen
osakkeista Tapiola-ryhmältä. Kaupan myötä Metsäliiton omistusosuus
nousi 70,55 prosenttiin.

'"Metsäliitto-konsernin liiketoiminnoista puunhankinta,
puutuoteteollisuus, selluteollisuus sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit
menestyivät viime vuonna hyvin. Kartonki- ja paperiteollisuuden eli
pörssilistatun tytäryhtiö M-realin tuloskehitys oli kuitenkin
erityisesti puuraaka-aineen hinnan voimakkaan nousun vuoksi
vaatimatonta. Jatkamme konsernin yhtenäistämistä ja kannattavuuden
kohentamista, mutta samalla tiedämme esimerkiksi EU:n päästö- ja
bioenergialinjausten sekä yleisen talouskehityksen luovan
metsäteollisuudelle tulevaisuudessa erittäin haasteelliset
olosuhteet."
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

Metsäliitto-konserni

Lyhennetty tuloslaskelma       2007  2006  2007  2006  2005
(Jatkuvat toiminnot)         1-12  1-12   Q4   Q4  1-12
Liikevaihto             7 669 8 250 1 869 2 095 7 643
 Liiketoiminnan muut tuotot     136  172   37   46  146
 Liiketoiminnan kulut       -7 126 -7 763 -1 767 -1 975 -7 206
 Poistot ja arvonalentumiset    -706  -638  -350  -266  -551
Liikevoitto              -27   21  -211  -100   32
 Osuus osakkuusyhtiöiden       12   6   7   2   4
tuloksista
 Kurssierot              1   5   5   -1  -27
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -228  -198  -66  -58  -168
Tulos ennen veroja          -242  -166  -265  -157  -159
 Tuloverot              -23  -34   36   7   14
Tulos jatkuvista toiminnoista    -265  -200  -229  -150  -145

Metsäliitto-konserni

Kannattavuus             2007 2006 2007 2006 2005
(Jatkuvat toiminnot)         1-12 1-12  Q4  Q4 1-12
Liikevoitto, Me            -27  21 -211 -100  32
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  276  227  28  71  88
Sijoitetun pääoman tuotto, %      0,1  0,8 -13,6 -6,0  0,9
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  5,2  4,2  2,8  5,2  1,9
Oman pääoman tuotto, %        -12,0 -8,0 -42,1 -24,1 -5,3
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  1,4  0,3  0,5  3,6 -3,1

Taloudellinen asema          2007 2006 2007 2006 2005
                   1-12 1-12  Q4  Q4 1-12
Omavaraisuusaste, %          27,0 28,0 27,0 28,0 30,5
Velkaantumisaste, %          157  150  157  150  137
Korolliset nettovelat, Me      3 271 3 524 3 271 3 524 3 631


Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja                   Kartonki- Pehmo-
liikevoitto   Puun-  Puu-     Selluteolli- ja    ja ruoan-
1-12/2007    hankin- tuoteteolli- suus*)    paperi-  laittopaperit
(milj. euroa)  ta   suus           teolli-
                          suus
Liikevaihto    1 735    1 399    1 371   4 440      861
 Liiketoiminnan    9      9      30    239       8
muut tuotot
 Liiketoiminnan -1 701    -1 274    -1 112  -4 235     -785
kulut
 Poistot ja     -5     -47     -103   -564      -49
arvonalentumiset
Liikevoitto      38      87     186   -120      35

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin
konsolidoidaan 53 %.

IFRS-säännösten mukaisesti Map Merchant Group -tukkuriliiketoiminta
on käsitelty lopetettuna toimintona. Tuloslaskelmassa Map on kaikilla
kausilla esitetty yhdellä rivillä: Tulos lopetetuista toiminnoista.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 2007

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 liikevaihto oli 7 669 miljoonaa
euroa (8 250). Yritysmyyntien ja lopetettujen liiketoimintojen
seurauksena liikevaihto laski 7 prosenttia verrattuna viime vuoteen.
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 5 prosenttia.

Map Merchant Group -paperitukkuriliiketoiminnan myynnin takia myös
vertailuvuosien luvut on oikaistu. Myynnin seurauksena
Metsäliitto-konsernin vuoden 2006 liikevaihto pieneni 1 021 miljoonaa
euroa ja vuoden 2005 liikevaihto 1 000 miljoonaa euroa.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 276 miljoonaa euroa (227).
Kertaluonteiset erät olivat nettona -303 miljoonaa euroa (-206),
joista -59 miljoonaa euroa (0) kirjattiin vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä, -11 miljoonaa euroa (-37) vuoden toisella
neljänneksellä ja +5 miljoonaa euroa (+3) vuoden kolmannella
neljänneksellä. Suurin osa näistä kertaeristä liittyy M-realin
tulosparannusohjelmiin.

Viimeisellä vuosineljänneksellä kertaerät olivat nettona -239
miljoonaa euroa (-172). Näistä merkittävin oli 185 miljoonan euron
arvonalentumistappio M-realin Office Papers -liiketoiminnan
liikearvosta. Lisäksi M-real teki muita alaskirjauksia ja
kuluvarauksia noin 73 miljoonan euron arvosta. Nämä liittyivät muun
muassa Lielahden BCTMP-tehtaan ja Kankaan paperikone 2:n sulkemisiin.
Kertaluonteisia tuottoja kirjattiin 19 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli -27
miljoonaa euroa (21).

Konsernin nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 2,8
prosenttia (2,3). Rahoitustuotot olivat 26 miljoonaa euroa (22),
osuudet osakkuusyhtiöistä 12 miljoonaa euroa (6) ja rahoituskulut 254
miljoonaa euroa (220). Rahoituksen kurssierot olivat 1 miljoonaa
euroa (5). Vuoden lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 11,8
prosenttia ja Englannin punnan 9,2 prosenttia heikompi kuin vuoden
alussa. Keskimäärin dollari heikkeni vuoden aikana 9,2 prosenttia ja
punta 0,4 prosenttia.

Tulos ennen veroja oli -242 miljoonaa euroa (-166) ja verot,
sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen, 24 miljoonaa euroa
(34). Jatkuvien toimintojen tulos oli -265 miljoonaa euroa (-200),
lopetettujen toimintojen tulos 55 miljoonaa euroa (-59) ja tilikauden
tulos -210 miljoonaa euroa (-259).

Map Merchant Group -paperitukkuriliiketoiminnasta saatu myyntivoitto
ennen veroja, 77 miljoonaa euroa, sisältyy lopetettujen toimintojen
tulokseen. Kauppahinta täsmentyy myöhemmin. Riippuen lopullisesta
kauppahinnan oikaisulaskelmasta kauppahinta saattaa enimmillään
alentua 30 miljoonaa euroa.

Tuloksesta emoyrityksen omistajille kuuluva osuus on -9 miljoonaa
euroa (-25) ja vähemmistölle kuuluva osuus -201 miljoonaa euroa
(-234).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli
0,1 prosenttia (0,8) ja oman pääoman tuotto -12,0 prosenttia (-8,0).
Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 5,2
prosenttia (4,2) ja oman pääoman tuotto 1,4 prosenttia (0,3).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti vuoden lopussa oli 1,6
miljardia euroa (2,0). Tästä 0,4 miljardia (0,2) oli likvideinä
varoina ja sijoituksina ja 1,2 miljardia (1,8) taseen ulkopuolisina
sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6 miljardin euron
arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuussa 27,0 prosenttia ja
velkaantumisaste 157 prosenttia (28,0 % ja 150 %). Korolliset
nettovelat olivat 3 271 miljoonaa euroa (3 524). Emoyritys
Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli vuoden lopussa 55,0
prosenttia ja velkaantumisaste 37 prosenttia (51,7 % ja 23 %).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat nettomääräisesti
tammi-joulukuussa 21,5 miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma
kasvoi 7,5 miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma 13,8 miljoonalla
eurolla ja B-lisäosuuspääoma 0,2 miljoonalla eurolla. Metsäliitto
Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 131 032 (131 139).

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden 2007 aikana keskimäärin 21 596
henkilöä (26 363). Henkilöstön väheneminen johtuu sekä
yritysmyynneistä että suoritetuista saneeraustoimenpiteistä.
Joulukuun lopussa henkilöstömäärä oli 20 105 (22 593). Emoyritys
Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 3 165
henkilöä (3 158).

Lopetetut toiminnot
Map Merchant Group -paperitukkuriliiketoiminnan myynti varmistui
lokakuussa. Lopetetun liiketoiminnan tulos on IFRS-säännösten
mukaisesti esitetty tuloslaskelmassa omalla rivillään
Metsäliitto-konsernin jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen.
Vertailuvuosien tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti.

M-realin toimenpideohjelmat
M-realin lokakuussa 2006 ja helmikuussa 2007 käynnistämät
tulosparannus- ja saneerausohjelmat saatiin päätökseen vuoden
lopussa. Molempien ohjelmien tavoitteet ylitettiin. Lokakuussa 2006
julkaistun ohjelman tavoite myydä omaisuuseriä 500 miljoonan euron
arvosta ylittyi noin 200 miljoonalla eurolla. Osana ohjelmaa
suljettiin Sittingbournen hienopaperitehdas ja Gohrsmühlen
hienopaperikoneet 6 ja 7 sekä heinäkuussa Wifstan hienopaperitehdas
Ruotsissa. Helmikuussa 2007 käynnistetyn Suomen toimintoja koskeneen
tulosparannusohjelman tavoitteena oli noin 40 miljoonan euron
vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2009 alusta lähtien. Henkilömäärän
arvioitiin vähenevän noin 600 ihmisellä. Ohjelman mukaisesti kesällä
suljettiin Takon kartonkitehtaan kartonkikonelinja 2.

Marraskuussa M-real julkisti uuden ohjelman, jonka tavoitteena on
vähintään 100 miljoonan euron tulosparannus vuoden 2009 loppuun
mennessä. Ohjelma sisältää suunnitelmat Lielahden BCTMP-tehtaan ja
päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistavan Kankaan tehtaan PK 2:n
sulkemisista, liiketoiminta-alueiden uudelleenorganisoinnin,
päällystetyn aikakauslehtipaperiliiketoiminnan yksinkertaistamisen
sekä myynti- ja markkinointiorganisaation keventämisen. Arvioiden
mukaan henkilöstö vähenee yhteensä noin 500 henkilöllä, joista 200
työskentelee Suomessa ja 300 ulkomailla.

Investoinnit ja yrityskaupat 2007
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat 493 miljoonaa euroa (735). Lukuun sisältyy
Metsä-Botnian kokonaisinvestoinneista Metsäliiton omistusosuutta
vastaava osuus, 217 miljoonaa euroa (302).

Käyttöomaisuusinvestoinnit
Metsäliiton Puutuoteteollisuus parantaa koivuvanerin
jalostustekniikkaa ja erityisesti teollisille asiakkailleen
tarjoamiaan ratkaisuja rakentamalla Suolahteen uuden koivuvanerin
jalostustehtaan. Tehtaan rakennustyöt alkoivat kesällä, ja toiminta
käynnistyi vuoden 2008 alussa. Uusi yksikkö tulee työllistämään noin
20 työntekijää, ja hankkeen kustannukseksi arvioidaan 15 miljoonaa
euroa.

M-real käytti osto-oikeutensa koskien Kyröskosken kaasukombivoimalaa
sekä maa-alueita, joilla Kyröskosken tehtaat sijaitsevat. Noin 13
miljoonan euron arvoinen kauppa toteutettiin heinäkuussa.

Metsä-Botnian Rauman tehtaan valkaisumuutosinvestointi otettiin
käyttöön kesäkuussa. Investoinnilla lisättiin kustannustehokkuutta,
parannettiin sellun laatuominaisuuksia ja nostettiin tehtaan
tuotantokapasiteettia. Investoinnin kokonaiskustannus oli reilut 40
miljoonaa euroa.

Yrityskaupat
M-real myi tammikuussa 2007 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista
Metsäliitto Osuuskunnalle. Kaupan arvo oli 240 miljoonaa euroa, josta
M-real kirjasi 135 miljoonan euron myyntivoiton. Myyntivoitto on
eliminoitu Metsäliitto-konsernin tilinpäätöksessä.

Helmikuussa Metsä-Botnian venäläinen tytäryhtiö Svir Timber osti
kaksi venäläistä puunkorjuuyritystä. Kauppa tukee Svir Timberin sahan
puunhankintaa ja Metsä-Botnian pitkän tähtäimen strategiaa Venäjällä.

Metsäliitto Osuuskunta myi vuoden aikana kahdessa erässä, toukokuussa
ja joulukuussa, kaikki omistamansa Neomarkka Oyj:n osakkeet.

M-realin Suomessa ja Unkarissa sijainneiden kotelotehtaiden myynti
toteutettiin toukokuussa ja kesäkuussa. Tytäryhtiö Takon Kotelotehdas
Oy:n koko osakekanta myytiin Pyroll Oy:lle ja unkarilaisen tytäryhtiö
M-real Petöfi Nyomda Kft:n koko osakekanta saksalaiselle STI
Groupille. Tehtaiden myyntien yhteenlaskettu velaton kauppahinta oli
noin 35 miljoonaa euroa. Kaupoista kirjattiin noin 2 miljoonan euron
tappio.

M-realin strateginen tarkastelu jatkui heinäkuussa, kun M-real myi
Map Merchant Group -paperitukkuriryhmän Antalikselle. EU:n komissio
hyväksyi kaupan 24. lokakuuta. Kaupan kokonaisarvo oli 382 miljoonaa
euroa, ja M-real on kirjannut kaupasta tilinpäätökseen 77 miljoonan
euron arvioidun myyntivoiton.

Lokakuussa M-real ilmoitti myyvänsä Saksassa sijaitsevan Zanders
Reflexin erikoispaperia valmistavan tehtaansa Arjowiggins Groupille.
Kaupan arvioitiin toteutuvan vuoden 2007 lopulla, mutta sen
edellyttämää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ei ole vielä saatu.

Metsäliitto Osuuskunta myi lokakuussa Liettuan puunhankintayhtiönsä
Metsäliitto Lietuva UAB:n sen toimitusjohtajalle. Samalla osapuolet
solmivat useampivuotisen puunhankintasopimuksen.

Marraskuussa Metsäliitto Osuuskunta osti 14,45 prosenttia
tytäryhtiönsä Metsä Tissuen osakkeita Tapiola-ryhmältä. Metsäliiton
omistusosuus nousi kaupan seurauksena 70,55 prosenttiin.

Metsäliiton Puutuoteteollisuus paransi mahdollisuuksiaan palvella
tee-se-itse- ja tukkuriasiakkaitaan Ranskassa ja Iberian niemimaalla
ostamalla marraskuun lopussa ranskalaisen Gillet S.A. -puunjalostajan
liiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 6 miljoonaa euroa,
ja se työllistää 57 henkeä.

M-realin lokakuussa 2006 julkistama saneerausohjelma saatiin
päätökseen joulukuussa, kun M-real myi Belgiassa sijainneen
kotelotehtaansa M-real Meulemans SA:n koko osakekannan ranskalaiselle
Autajon Groupille.

Uruguayn sellutehdashanke
Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdas sai käynnistysluvan 8.11.2007.
Viikkoa myöhemmin tehdas tuotti jo noin 2 000 tonnia sellua päivässä.
Sellutehdas on Metsä-Botnian kuudes tehdas ja ensimmäinen Suomen
ulkopuolelle rakennettu tuotantolaitos. Sen vuotuinen
tuotantokapasiteetti on miljoona tonnia eukalyptussellua, joka
viedään Euroopan ja Aasian markkinoille. Tehtaan rakentaminen
aloitettiin keväällä 2005, ja sen kustannukset olivat noin 1,2
miljardia dollaria.

Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto vuonna 2007 oli 1 735 miljoonaa euroa (1
444) ja liikevoitto 38 miljoonaa euroa (38). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteisia tuottoja, lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittoja,
noin 3 miljoonaa euroa (10). Suomen Puunhankinnan osuus
liikevaihdosta oli 1 196 miljoonaa euroa (1 150) ja liikevoitosta 27
miljoonaa euroa (21). Suomen Puunhankinnan organisaatio uudistettiin
vuoden aikana, ja se aloitti operatiivisen toimintansa syyskuussa.
Hankintapiirejä vahvistettiin ja aikaisempi viiden hankinta-alueen
alueorganisaatio lakkautettiin.

Metsäliitto toimitti asiakkailleen puuta vuonna 2007 noin 36
miljoonaa kuutiometriä (35). Siitä lähes kaksi kolmannesta hankittiin
Suomesta, pääasiassa Metsäliitto Osuuskunnan jäseniltä. Toimitusmäärä
Suomessa sijaitseville tehtaille hakkeet mukaan lukien oli 27,9
miljoonaa kuutiometriä (26,8), josta pyöreän puun osuus oli 24,5
miljoonaa kuutiometriä (23,1). Puun tuonti Suomeen oli 3,6 miljoonaa
kuutiometriä (3,9).

Puukauppa oli Suomessa vilkasta vuoden alusta lähtien.
Havusahatavaran hintojen voimakas nousu kohotti tukin hintaa
korkeimmaksi yli 30 vuoteen, ja puun tarjonta oli vuoden aikana
erittäin tukkivoittoista. Kuitupuun hankinnan tehostamiseksi
käynnistettiin keväällä Kesäsavotta 2007 -ohjelma, jonka tuloksena
hankittiin kolmannes enemmän harvennuspuuta kuin yleensä vastaavana
aikana. Sahatavaran suhdanteen muutos käänsi havutukkien hintatason
kesän jälkeen laskuun ja kuitupuun hintakehitys tasaantui. Vuoden
2007 aikana Metsäliitto osti Suomesta yli 18 miljoonaa kuutiometriä
puuta (16).

Metsäliitto hankki Venäjällä puuraaka-ainetta yhteensä 2,8 miljoonaa
kuutiometriä (3,4), josta kuitupuuta ja haketta tuotiin Suomeen ja
Ruotsiin. Tukkipuu toimitettiin Metsä-Botnian Svir Timberin sahalle.
Heinäkuun alussa voimaan tullut vientivero oli havupuulle ja järeälle
koivulle 10 euroa sekä haavalle 5 euroa kuutiometriltä. Puuntuonti
Venäjältä Suomeen väheni noin neljänneksen edellisten vuosien
tasosta.

Heikko korjuutalvi ylikuumensi puukaupan Baltian maissa. Varsinkin
kuitupuun hintataso nousi hyvin korkeaksi. Kovasta kilpailusta
huolimatta Metsäliitto pystyi toimittamaan Baltiassakin sopimusten
mukaisesti tukkipuut paikallisille sahoille sekä kuitupuuta ja
haketta etupäässä konsernin Suomen ja Ruotsin tehtaille. Kaikkiaan
Baltiassa hankittiin puuraaka-ainetta 2,5 miljoonaa kuutiometriä
(2,7).

Keski-Euroopan lauha talvi vähensi polttopuun hankinnan tuomaa
hintapainetta erityisesti Ranskassa. Saksassa ja Itävallassa energia-
ja kuitupuun hintatasoa piti kurissa myös alkuvuoden myrskytuhot.

Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 1 399 miljoonaa
euroa (2 045) ja liikevoitto 87 miljoonaa euroa (107). Lasku johtuu
Moelven Industrier ASA:n myynnistä, jonka vaikutus vertailuvuoden
liikevaihtoon oli noin 765 miljoonaa euroa ja liikevoittoon noin 42
miljoonaa euroa. Vuoden 2006 liikevoittoon sisältyy lisäksi
kertaluonteisia tuottoja 12 miljoonaa euroa. Puutuoteteollisuuden
vertailukelpoinen liikevaihto nousi 8 prosenttia.

Tuotevalikoiman jalostusasteen ja palvelujen parantaminen
edesauttoivat myyntihintojen myönteistä kehitystä, mutta viimeisellä
vuosineljänneksellä tulosta rasitti voimakas tukin hinnannousu ja
kysynnän heikentyminen. Sopeuttaakseen tuotantoaan muuttuneeseen
markkinatilanteeseen Puutuoteteollisuus joutui loppuvuonna
rajoittamaan sahatavaran tuotantoa Vilppulan ja Soinlahden sahoilla.

Metsäliiton Puutuoteteollisuus on liiketoimintojen fokusoinnin
jälkeen aloittanut niiden aktiivisen kehittämisen. Tätä tukevat
investointipäätökset vuoden 2008 alussa toimintansa käynnistäneen
koivuvanerin jatkojalostustehtaan rakentamisesta Suolahteen ja
Iso-Britannian Bostonin jalostuslinjan uusimisesta vuoden 2008 toisen
neljänneksen aikana.

Jalostusarvon ja palvelujen parantamiseen tähtäävä yritysjärjestely
oli myös Gillet-jalostusyhtiön liiketoiminnan osto Ranskassa
marraskuussa ja iLevelin Euroopan insinööripuutuoteliiketoimintojen
osto Weyerhaeuserilta tammikuussa 2008.

Osana keskittymistä myytiin liiketoimintoja, jotka eivät tukeneet
strategiaa. Tammikuussa saatiin viranomaishyväksyntä norjalaisen
tytäryhtiön Moelven Industrier ASA:n myynnille, ja joulukuussa
myytiin puutuotteiden trading-kauppaan keskittynyt Interpan North
America -yhtiö.

Sellu
Selluteollisuuden liikevaihto oli 1 371 miljoonaa euroa (1 311) ja
liikevoitto 186 miljoonaa euroa (212). Liikevaihto ja liikevoitto
kasvoivat sellun vahvan hintakehityksen ansiosta. Pohjoisen
pitkäkuitusellun USD-hinta kohosi vuoden aikana 19 prosenttia ja
eurohinta 7 prosenttia. Lyhytkuidussa (eukalyptus ja koivu)
USD-hinnan nousu oli 16 prosenttia ja eurohinnan 4 prosenttia.
Tulosta pienensivät dollarin selvä heikentyminen ja puuraaka-aineen
hinnan voimakas nousu.

Sellun tuotantomäärä oli noin 2,6 miljoonaa tonnia (2,5). Vuoden
tavoitteesta jäätiin noin 100 000 tonnia, josta puolet aiheutui
puupulasta ja puolet tuotannon häiriöistä. Havusellun osuus
tuotannosta oli 66 prosenttia (69).

Vuoden 2007 aikana sellun kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa ja
tuottajien selluvarastot pysyivät normaalilla tasolla. Uutta
lyhytkuitukapasiteettia rakennettin yli kolme miljoonaa tonnia, mistä
kaksi kolmannesta käynnistyi vasta vuoden loppupuolella.

Uruguayn sellutehdasinvestointi valmistui suunnitelman mukaisesti
syyskuun alussa, mutta tehtaan käynnistyslupa saatiin vasta
marraskuun 8. päivänä Uruguayn ja Argentiinan välisen poliittisen
kiistan vuoksi. Investointikustannukset alittivat alkuperäisen
kustannusarvion. Tehtaan käynnistäminen onnistui erinomaisesti, ja
niin tuotannon määrä kuin laatukin ylittivät ennakkoarviot. Tiukat
ympäristölupaehdot on täytetty kaikilla osa-alueilla. Tehtaaseen
vielä liittyvien poliittisten kysymysten ratkaisemiseen pyritään
myötävaikuttamaan aktiivisesti.

Selluteollisuuden liikevoitosta 30 prosenttia (2006: 39 %) sisältyy
M-realin tulokseen. Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen
selluteollisuudesta konsolidoidaan 53 prosenttia.

Kartonki ja paperit
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto jatkuvista toiminnoista
oli 4 440 miljoonaa euroa (4 604) ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 49 miljoonaa euroa (18).

Edelliseen vuoteen verrattuna liikevoittoa paransivat toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet sekä päällystämättömän hienopaperin noin
9 prosentin hinnannousu. Lisäksi Consumer Packaging -toimiala paransi
selvästi kannattavuuttaan pääasiassa toimitusmäärien nousun ansiosta.

Liikevoittoa alensivat keskimäärin 9 prosenttia heikompi Yhdysvaltain
dollari, jyrkästi noussut kuitupuun hinta sekä päällystetyn
aikakauslehtipaperin alhaisempi keskimääräinen myyntihinta.

Kertaluonteiset erät olivat tammi-joulukuussa nettona -169 miljoonaa
euroa (-247). Kertaluonteisena tuottona M-real kirjasi ensimmäisellä
neljänneksellä 135 miljoonan euron myyntivoiton Metsä-Botnian
osakkeiden myynnistä Metsäliitto Osuuskunnalle ja kertaluonteisina
kuluina 62 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kuluerät olivat 14
miljoonan euron varaus Sittingbournen tehtaan ja 29 miljoonan euron
varaus Wifstan tehtaan sulkemisen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi
kirjattiin arvonalentumistappiota 16 miljoonaa euroa.

Vuoden toisella neljänneksellä M-real kirjasi kertaluonteisia kuluja
yhteensä 13 miljoonaa euroa, josta 11 miljoonaa euroa on
kuluvarauksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia liittyen Suomen
toimintojen tulosparannusohjelmaan. Loput 2 miljoonaa euroa on
myyntitappiota kotelotehtaiden myynnistä. Kolmannella neljänneksellä
pienennettiin Sittingbournen tehtaan sulkemiskustannuksia varten
tehtyä kuluvarausta 7 miljoonalla eurolla.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kertaerät olivat nettona -239
miljoonaa euroa. Näistä merkittävin oli 185 miljoonan euron
arvonalentumistappio M-realin Office Papers -liiketoiminnan
liikearvosta. Lisäksi M-real kirjasi nettona noin 73 miljoonan euron
arvosta alaskirjauksia ja kuluvarauksia liittyen muun muassa
Lielahden BCTMP-tehtaan ja Kankaan tehtaan paperikone 2:n
sulkemisiin. Käyttöomaisuuden myynneistä kirjattiin kertaluonteisia
tuottoja noin 18 miljoonaa euroa.

Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli -120 miljoonaa euroa
(-229). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 147 miljoonaa euroa
(121), osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista -3 miljoonaa euroa (0) ja
rahoituseriin kirjatut kurssierot -3 miljoonaa euroa (-1).

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -273 miljoonaa euroa
(-351), osakekohtainen tulos -0,76 euroa (-1,03) ja sijoitetun
pääoman tuotto -2,6 prosenttia (-4,7). Ilman kertaluonteisia eriä
tulos ennen veroja oli -104 miljoonaa euroa (-104), osakekohtainen
tulos -0,32 euroa (-0,47) ja sijoitetun pääoman tuotto 1,4 prosenttia
(0,9).

M-realin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 32,1 prosenttia ja
velkaantumisaste 112 prosenttia (31.12.2006: 30,9 % ja 126 %).
M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja
yhtiön velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu velkaantumisaste vuoden lopussa oli noin 95 prosenttia (111)
ja omavaraisuusaste noin 37 prosenttia (36).

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto
oli 861 miljoonaa euroa (799) ja liikevoitto 35 miljoonaa euroa (19).
Liikevoittoon sisältyy noin 2 miljoonan euron kertaluonteinen
kustannus Kanariansaarilla sijaitsevan jalostustehtaan sulkemisesta.
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli noin 4 prosenttia.

Pääosa kustannustason noususta saatiin siirrettyä myyntihintoihin ja
lisäksi omien tuotemerkkien, kuten Lambi, Serla, Katrin, Mola ja
Tento, myynti kasvoi. Metsä Tissue on markkinajohtaja Pohjoismaissa,
Baltiassa ja Puolassa. Länsi- ja Itä-Euroopassa toiminta on vahvassa
kasvussa.

Pehmopaperin kuluttajamarkkinat ovat merkittävässä muutosvaiheessa.
Vähittäiskauppa, joka on kuluttajatuotteiden pääjakelija, keskittyy
edelleen.
Ketjujen koon kasvaminen ja kansainvälistyminen tuovat kaupalle yhä
enemmän ostovoimaa valmistajiin nähden. Suurkuluttajamarkkinoilla
vastaavaa kansainvälistymiskehitystä ei ole vielä tapahtunut, vaan
alan jakelijat ovat pääasiassa paikallisia.

Markkinoita muuttavat myös kustannusten kasvu sekä vaatimukset yhä
täsmällisemmistä logistisista ratkaisuista ja laajemmasta ympäristö-
ja yhteiskuntavastuusta.

Metsä Tissue investoi vuoden aikana yhteensä 25 miljoonaa euroa.
Suurimmat investoinnit keskittyivät siistauksen laatutason nostoon
Ruotsissa sekä jalostuksen kehittämiseen Saksassa ja Suomessa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
M-real julkisti 6.2.2008 noin 200 miljoonan euron omaisuusmyyntien
lisätavoitteen, mihin pääsyä tavoitellaan seuraavan 12 kuukauden
aikana. Tavoitesummaan luetaan mukaan helmikuun alussa tapahtunut
M-realin New Thamesin tehtaan myynti.

M-real sopi helmikuun alussa myyvänsä Iso-Britannian Kemsleyssä
sijaitsevan toimistopaperia valmistavan New Thamesin tehtaansa DS
Smith Plc:lle. Velaton kauppahinta oli GBP 60 miljoonaa.
Kassavaikutuksen arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa
positiivinen, josta noin 40 miljoonaa euroa syntyy kaupan
toteuttamisen yhteydessä ja noin 20 miljoonaa euroa sitä seuraavien
12 kuukauden kuluessa. Lisäksi M-real vapautuu noin 35 miljoonan
euron maksuvelvoitteista vuosina 2009-2015 liittyen Sittingbournen
tehtaan sulkemiseen. Kaupasta ei odoteta syntyvän merkittävää
luovutusvoittoa tai -tappiota, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta
M-realin liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Kauppa kirjataan
kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Kaupan
toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Rakentamisen ratkaisut
-liiketoiminta vahvistui tammikuussa 2008, kun Puutuoteteollisuus
osti yhdysvaltalaisen Weyerhaeuserin Euroopan iLevel-liiketoiminnot.
Kauppa sisältää iLevelin insinööripuutuotteiden myynnin, jakelun ja
teknisen tuen. Insinööripuutuotteilla tarkoitetaan puusta liimaamalla
valmistettuja rakennuskomponentteja, kuten esimerkiksi kantavissa
rakenteissa käytettävät I-palkit. Ostetun liiketoiminnan
palveluksessa on reilut 30 henkilöä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Koska tässä katsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuosikertomuksessa on laajemmin
selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

Alkaneen vuoden näkymät
Metsäliiton puuvarantotilanne oli vuoden vaihteessa hyvä, ja
alkaneesta puukauppavuodesta odotetaan viime vuoden tapaan vilkasta.
Suomessa kuitupuun tarve pysynee korkeana, ja tukkien kysyntään
vaikuttaa sahatavaran markkinatilanteen kehitys. Kuitupuun
kysyntä-tarjontasuhde Venäjällä sekä Baltiassa alkaa tasaantua, joten
korkeiden puun hintojen odotetaan siellä laskevan. Lauhat
sääolosuhteet saattavat edelleen vaarantaa kuitupuuhuoltoa.

Rakentamisen arvioidaan jatkuvan itäisessä Euroopassa ja Venäjällä
vahvana, mutta Länsi-Euroopassa on nähtävissä rakentamisen kasvun
hidastumista. Puutuoteteollisuuden teollisten asiakkaiden
kehitysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät, mutta vahva euro ja USA:n
talousnäkymät voivat vaikuttaa tilanteeseen heikentävästi. Pitkällä
tähtäimellä Puutuoteteollisuuden näkymät ovat kuitenkin positiiviset,
koska puusta rakentamista ja puun käytön tulevaisuutta tukevat muun
muassa sen ekologisuus rakennusmateriaalina. Hinnaltaan
kilpailukykyisen tukkipuun saatavuus tulee kuulumaan vuoden 2008
tuloksen kannalta kriittisiin tekijöihin.

Sellumarkkinoille tulee tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla
2-3 miljoonaa tonnia uutta lyhytkuitukapasiteettia.
Tuotantotehokkuuden ja laadun pitkäjänteisen kehittämisen ansiosta
Metsä-Botnian kilpailukyky on kuitenkin hyvä. Uruguayn tehtaan
onnistunut käyntiinlähtö vahvistaa yhtiön taloudellisia näkymiä
vuodelle 2008, ja liikevoiton odotetaan olevan vuotta 2007 parempi.

M-realin päätuotteiden kysynnän ennakoidaan kausiluonteisesti hieman
paranevan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Keskimääräiset
käyntiasteet ovat vuoden alussa erittäin korkeat. Toimenpiteet
päällystetyn aikakauslehtipaperin ja taivekartongin hintojen
korottamiseksi ovat käynnissä. Hintojen korotuksista neuvotellaan
myös hienopapereiden osalta.

Pehmopaperiliiketoiminnan suurin haaste tänäkin vuonna on siirtää
nousevat raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset
myyntihintoihin, kehittää tuotannon kilpailukykyä sekä panostaa
uusiin tuotteisiin ja markkinointiin. Kasvava pehmopaperien kysyntä
tuo kuitenkin liiketoimintaan vakautta.

Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän viime vuoden
ensimmäistä neljännestä heikommaksi. Edellyttäen, että
liiketoimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia,
Metsäliitto-konserni arvioi koko vuoden 2008 liikevoiton ennen
kertaeriä olevan jo suoritettujen ja parhaillaan käynnissä olevien
tulosparannustoimenpiteiden ansiosta vuotta 2007 korkeampi.

Osuuskorkoesitys
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa
hallintoneuvostolle, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle
osuuspääomalle maksetaan korkoa 6,5 prosenttia (6,0) vuodelta 2007.
Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on 5,5 prosenttia (5,0) ja
lisäosuuspääoma B:lle ehdotettu korko 4,0 prosenttia (3,5).

Hallituksen esitys käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä
esityksen huhtikuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.

Espoossa 6.2.2008

Metsäliitto-konserni
Hallitus

Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 469 4260
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570
5606

Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

Lyhennetty tuloslaskelma   2007  2006     2007  2006  2005
(milj. euroa)         1-12  1-12 Muutos   Q4   Q4  1-12
Liikevaihto         7 669 8 250  -581 1 869 2 095 7 643
 Liiketoiminnan muut tuotot  136  172  -36   37   46  146
 Materiaalit ja palvelut  -4 988 -5 279  291 -1 265 -1 563 -4 634
 Henkilöstökulut      -1 126 -1 327  201  -278  -337 -1 308
 Liiketoiminnan muut kulut -1 012 -1 157  145  -224  -75 -1 264
 Poistot ja          -706  -638  -68  -350  -266  -551
arvonalentumiset
Liikevoitto          -27   21  -48  -211  -100   32
 Osuus osakkuusyhtiöiden    12   6   6   7   2   4
tuloksista
 Kurssierot           1   5   -4   5   -1  -27
 Muut rahoitustuotot      26   22   4   3   6   22
 Muut rahoituskulut      -254  -220  -34  -69  -64  -190
Tulos ennen veroja      -242  -166  -76  -265  -157  -159
 Tuloverot           -23  -34   11   36   7   14
Tulos jatkuvista       -265  -200  -65  -229  -150  -145
toiminnoista


Lopetettujen toimintojen    55  -59  114   56  -61   1
tulos
Tilikauden tulos       -210  -259   49  -173  -211  -144

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille    -9  -25   16  -59  -52  -50
Vähemmistölle         -201  -234   33  -114  -159  -94
               -210  -259   49  -173  -211  -144


Tilintarkastamaton

Lyhennetty tase             2007  2006  2005
                    31.12. 31.12. 31.12.
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet          389  617  818
 Aineelliset hyödykkeet         4 021 4 197 4 256
 Biologiset hyödykkeet           83   71   51
 Osuudet osakkuus- ja muissa yhtiöissä  204  197  186
 Korolliset saamiset            32   52   68
 Laskennalliset verosaamiset        46   77   96
 Muut korottomat saamiset         12   13   15
                    4 787 5 225 5 490
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            1 132 1 095 1 293
 Korolliset saamiset            27  145   5
 Korottomat saamiset          1 358 1 617 1 706
 Rahat ja pankkisaamiset         428  246  194            2 945 3 103 3 199

Myytävänä olevat omaisuuserät          103

VARAT YHTEENSÄ             7 732 8 431 8 689

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma               1 235 1 289 1 328
Vähemmistöosuus              847 1 064 1 317
Oma pääoma yhteensä           2 082 2 353 2 646

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat         325  382  439
 Eläkevelvoitteet             195  238  270
 Varaukset                 83   91   74
 Muut korottomat velat           50   56   90
 Korolliset velat            3 011 3 455 2 915
                    3 664 4 222 3 788
Lyhytaikaiset velat
 Korottomat velat            1 240 1 314 1 273
 Korolliset velat             747  512  983
                    1 987 1 826 2 256

Velat yhteensä             5 650 6 048 6 044
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat                  30

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      7 732 8 431 8 689
Oman pääoman muutos              Arvon-
             Osuus- Yli-     muutos  Ed.   Vä-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut tili-  hem-
             omat  rahasto toero rahastot kausien mistö- Yht.
                            tulos  osuus
Oma pääoma 1.1.2006     558   32   6    42   690 1 317  2
                                    646
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan                   6       10  16
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty liikevaihdon               1       1  2
oikaisuksi
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan                   2       2  4
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty                     0       0  0
rahoituserien oikaisuksi
Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan                  -3       -5  -8
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty ostojen                 1       0  1
oikaisuksi
Myytävissä olevat
sijoitukset
 voitot ja tappiot                 1          1
käypään arvoon
arvostuksesta
 siirretty                     0          0
rahoituserien oikaisuksi
Muuntoerot                 -1           -2  -3
Voitot ja tappiot              1            1  2
nettosijoitusten
suojauksesta
Muut erät                          2   1  3
Omaan pääomaan
kirjattuihin tai sieltä
pois siirrettyihin eriin              -2         -2
liittyvät verot
Suoraan omaan pääomaan    0    0   0    5    2   8  16
kirjatut erät
Tilikauden tulos                      -25  -233 -259
Yhteensä           0    0   0    5   -23  -225 -243

Maksetut osuuskorot ja                   -37  -24 -62
osingot
Osuuspääoman kasvu, muut   19           -1         18
muutokset
Ylikurssirahaston muutos       -2                 -2
Arvonkorotusrahaston                           0
muutos
Siirto vapaasta                   2   -2      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      -4  -4
Yhteensä           19   -2   0    1   -39  -28 -50
Oma pääoma 31.12.2006    577   30   6    48   628 1 064  2
                                    353
Oman pääoman muutos              Arvon-
             Osuus- Yli-     muutos  Ed.   Vähem-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut tili-  mistö-
             omat  rahasto toero rahastot kausien osuus Yht.
                            tulos
Oma pääoma 1.1.2007     577   30   6    48   628 1 064  2
                                    353
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan                   3       5  8
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty liikevaihdon              -9      -13 -22
oikaisuksi
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan                             0
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty                               0
rahoituserien oikaisuksi
Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan                   6       6  12
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty ostojen                 3       6  9
oikaisuksi
Myytävissä olevat
sijoitukset
 voitot ja tappiot                           0
käypään arvoon
arvostuksesta
 siirretty                               0
rahoituserien oikaisuksi
Muuntoerot                -26           -19 -45
Voitot ja tappiot             17           16  33
nettosijoitusten
suojauksesta
Muut erät                          -4   -1  -5
Omaan pääomaan
kirjattuihin tai sieltä
pois siirrettyihin eriin          -4    -1       -5 -10
liittyvät verot
Suoraan omaan pääomaan    0    0  -13    2   -4   -5 -20
kirjatut erät
Tilikauden tulos                      -9  -202 -211
Yhteensä           0    0  -13    2   -13  -207 -231

Maksetut osuuskorot ja                   -29  -13 -42
osingot
Osuuspääoman kasvu, muut   -2                     -2
muutokset
Ylikurssirahaston muutos                         0
Arvonkorotusrahaston                           0
muutos
Siirto vapaasta                   3   -3      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      4  4
Yhteensä           -2    0   0    3   -32   -9 -40
Oma pääoma 31.12.2007    574   30  -7    54   583  847  2
                                    082Tilintarkastamaton

Lyhennetty rahavirtalaskelma        2007 2006
                      1-12 1-12
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos                -211 -259
 Oikaisut yhteensä             859 898
 Käyttöpääoman muutos           -34 193
Liiketoiminnan rahavirrat          614 833
 Nettorahoituskulut            -265 -189
 Maksetut verot              -78 -54
Liiketoiminnan nettorahavirrat       272 590

Investointien rahavirrat
 Yrityshankinnat              -46 -136
 Käyttöomaisuuden ostot          -447 -608
 Omaisuuden myynnit ja muut         447  69
Investointien nettorahavirrat        -45 -675

Rahoituksen rahavirrat
 Oman pääoman lisäys             29  98
 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
 rahoituserien muutos            -21 104
 Maksetut osingot              -51 -62
Rahoituksen nettorahavirrat         -42 140

Rahavarojen muutos             184  55

Rahavarat kauden alussa           246 194
Rahavarojen muuntoero            -3  -2
Rahavarojen muutos             184  55
Myytävissä olevien omaisuuserien rahavarat  0  -1
Rahavarat kauden lopussa          428 246


Tilintarkastamaton
SEGMENTIT

Kuluttajapakkaukset     I-IV/07 I-IV/06 QIV/07 QIV/06 I-IV/05
Liikevaihto           934   971  225  241   864
EBITDA             172   154   31   32   134
Poistot ja arvonalentumiset   -93   -96  -28  -27   -89
Liikevoitto           79   58   3   5   45Paperit           I-IV/07 I-IV/06 QIV/07 QIV/06 I-IV/05
Liikevaihto          2 991  3 118  740  778  2 988
EBITDA             204   172   41   21   224
Poistot ja arvonalentumiset  -452  -388  -282  -197  -274
Liikevoitto          -248  -216  -241  -176   -50Puutuotteet         I-IV/07 I-IV/06 QIV/07 QIV/06 I-IV/05
Liikevaihto          1 399  2 045  321  482  1 986
EBITDA             134   173   12   60   111
Poistot ja arvonalentumiset   -47   -66  -13  -14   -85
Liikevoitto           87   107   -1   46   26

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Muu toiminta          I-IV/07 I-IV/06 QIV/07 QIV/06 I-IV/05
Liikevoitto             55   71   28   25   10
josta
  Puunhankinta           38   44   7   14   33
  Pehmo- ja ruoanlaittopaperit   35   19   13   5   24
  Muut ja konserniviennit     -18    8   8   6   -47

M-real sisällyttää selluteollisuuden (Metsä-Botnia) liikevoitosta 30
prosenttia (2006: 39 %) segmentteihin Kuluttajapakkaukset ja Paperit.
Selluteollisuuden Metsäliitto Osuuskunnalle kuuluva 23 prosentin
osuus (2006: 14 %) sisällytetään myös ao. segmentteihin.
Tuotanto

1 000 yks.          I-IV/07 I-IV/06 QIV/07 QIV/06 I-IV/05
Paperi, tn           3 935  4 119  949 1 000  3 985
Kartonki, tn          1 210  1 121  294  279   985
Sahatavara, m3         1 837  3 893  404  885  4 136
Sahatavaran jatkojalostus, m3   580  1 179  111  268  1 181
Engineered Wood -tuotteet, m3   849   935  197  228   990
Sellu & CTMP, tn (M-real)    1 679  1 754  400  449  1 533
Sellu, tn (Metsä-Botnia)    2 616  2 520  593  654  2 177
Sahatavara, m3 (Metsä-Botnia)   188   164   32   54


Tilintarkastamaton


Tiedot         2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006
vuosineljänneksittäin  QIV QIII  QII  QI  QIV QIII  QII  QI
Liikevaihto
 Kuluttajapakkaukset   225  231  242  236  241  236  237 257
 Paperit         740  740  732  779  778  767  772 801
 Puutuotteet       321  338  386  354  482  499  555 510
 Muu toiminta & sis.   583  604  558  600  594  494  495 532
liikevaihto
Liikevaihto yhteensä  1 869 1 913 1 918 1 969 2 095 1 996 2 059  2
                                 100

Liikevoitto
 Kuluttajapakkaukset    3  35  12  29   5  21   5  27
 Paperit        -241  29  -7  -29 -176   7  -64  17
 Puutuotteet       -1  20  41  27  46  21  26  14
 Muu toiminta       28   8  18   1  25  16  14  17
Liikevoitto yhteensä  -211  92  64  28 -100  65  -19  75
  - % liikevaihdosta -11,3  4,8  3,3  1,4 -4,8  3,3 -0,9 3,6

 Osuus
osakkuusyhtiöiden     7   2   1   2   2   2   2  0
 tuloksista
 Kurssierot        5   0   1  -5  -1   3  -5  8
 Muut rahoitustuotot   -66  -59  -45  -58  -58  -56  -41 -42
ja -kulut
Tulos ennen veroja   -265  35  21  -33 -157  14  -63  41
 Tuloverot        36  -16  -25  -18   7  -19   0 -23
Tulos jatkuvista    -229  19  -4  -51 -150  -5  -63  18
toiminnoista


Lopetettujen       56  -2  -1   2  -61  -2   2  2
toimintojen tulos
Tilikauden tulos    -173  17  -5  -49 -211  -7  -61  20


Tilintarkastamaton


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset I-IV/07 I-IV/06
Kirjanpitoarvo kauden alussa       4 197  4 256
Hankitut yhtiöt               22   92
Investoinnit                430   693
Vähennykset                -72  -600
Poistot ja arvonalentumiset        -480  -530
Myytävänä olevat omaisuuserät        0   -28
Muuntoero ja muut muutokset        -76   315
Kirjanpitoarvo kauden lopussa      4 021  4 197
Vastuut                QIV/07 QIV/06
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)  330  408
Osakkuusyhtiöiden puolesta         5   5
Muiden puolesta              5   3
Yhteensä                 340  416
Käyttöomaisuussitoumukset QIV/07 QIV/06
Maksut alle vuoden      38  195
Maksut myöhemmin        7   20
Avoimet johdannaissopimukset QIV/07 QIV/06
Korkojohdannaiset       1 693 2 377
Valuuttajohdannaiset     3 268 3 838
Muut johdannaiset        160  173
Yhteensä           5 121 6 387

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa 29 miljoonaa euroa (12/06: -4 Me). Avoimien
sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden
määrä on yhteensä 793 miljoonaa euroa (12/06: 871 Me).

Tilinpäätösperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.
Uudet ja muuttuneet standardit:
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-standardi ja standardin IAS 1 'Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot' muutos tulivat voimaan
1.1.2007. Uuden standardin ja muutoksen käyttöönotto lisää
rahoitusinstrumentteihin liittyviä tilinpäätöksen liitetietoja, mutta
ei vaikuta rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostukseen.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.