Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 tulos


            
Metsäliitto-konserni pörssitiedote 5.2.2009

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 45
miljoonaa euroa

Vuoden 2008 tulos
- Liikevaihto 6 434 miljoonaa euroa (6 797 milj. euroa).
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 45 miljoonaa euroa (301 milj.
euroa). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 2 miljoonaa euroa
(44 milj. euroa).
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä -192 miljoonaa
euroa (90 milj. euroa).

Loka-joulukuun tulos
- Liikevaihto 1 453 miljoonaa euroa (1 630 milj. euroa).
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -75 miljoonaa euroa (42 milj.
euroa). Liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen -206 miljoonaa
euroa (-154 milj. euroa).
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä -148 miljoonaa
euroa (-15 milj. euroa).
Tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä
- M-realin Graphic Papers -liiketoiminnan myynti Sappi Limitedille
toteutui 31.12.2008. Kaupan arvo oli 750 miljoonaa euroa.
- Metsäliiton Puutuoteteollisuus ilmoitti sopeuttavansa sahatavaran
tuotantoa heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ja sulkevansa
Soinlahden ja Teuvan sahat. Joulukuussa käynnistyneiden
yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Kyröskosken sahan toiminta
päätettiin tammikuussa 2009 keskeyttää toistaiseksi.
- Metsä-Botnia käynnisti YT-neuvottelut Kaskisten sellutehtaan
tuotannon keskeyttämisestä tai vaihtoehtoisesti tuotannon
lopettamisesta. Neuvottelut päättyivät tammikuussa 2009.
Liiketaloudellisia edellytyksiä tehtaan toiminnan jatkamiseksi ei
ollut löydettävissä, ja tehtaan tuotanto lopetetaan vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen aikana."Vuoden 2008 viimeinen neljännes oli Metsäliitto-konsernille erittäin
merkittävä. Vuoden lopussa toteutuneen M-realin Graphic Papers
-liiketoiminnan myynnin myötä huomattava osa konsernin
rakennemuutosta on viety läpi. Hienopaperiliiketoimintojemme
strateginen tarkastelu jatkuu. Niin ikään jatkamme liiketoimintamme
kovan ytimen ja valittujen painopistealueiden kehittämistä
varmistaaksemme konsernimme vakaan toiminnan pitkällä aikavälillä."
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni


Metsäliitto-konserni

Lyhennetty tuloslaskelma       2008  2007  2008  2007  2006
(Jatkuvat toiminnot)         1-12  1-12   Q4   Q4  1-12
Liikevaihto             6 434 6 797 1 453 1 630 7 392
 Liiketoiminnan muut tuotot     239   92   23   26  129
 Liiketoiminnan kulut       -6 189 -6 256 -1 487 -1 520 -6 937
 Poistot ja arvonalentumiset    -482  -589  -195  -290  -507
Liiketulos               2   44  -206  -154   77
 Osuus osakkuusyhtiöiden        6   12   -5   7   6
tuloksista
 Kurssierot              19   5   18   8   9
 Korko- ja muut rahoituskulut,   -260  -221  -84  -65  -186
netto
Tulos ennen veroja          -233  -160  -277  -204  -94
 Tuloverot              60  -24   66   35  -35
Tulos jatkuvista toiminnoista    -173  -184  -211  -169  -129

Metsäliitto-konserni

Kannattavuus              2008  2007 2008 2007  2006
(Jatkuvat toiminnot)          1-12  1-12  Q4  Q4  1-12
Liiketulos, Me              2   44 -206 -154   77
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä   45  301  -75  42  233
Sijoitetun pääoman tuotto, %      0,5  1,4 -16,1 -11,2  2,0
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  1,3  6,4 -6,1  4,2  5,0
Oman pääoman tuotto, %         -8,4  -7,5 -43,6 -28,2  -4,8
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  -6,4  2,7 -17,0  3,4  1,0

Taloudellinen asema          2008  2007 2008 2007  2006
                   31.12. 31.12. 30.9. 30.9. 31.12.
Omavaraisuusaste, %          26,0  28,8 27,5 29,2  29,5
Nettovelkaantumisaste, %        149  142  162  147  137
Korolliset nettovelat, Me       2 666 3 271 3 373 3 633 3 524


Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja                  Kartonki- Pehmo-
liiketulos     Puun-hankin- Puu-  Sellu- ja paperi- ja ruoan-
1-12/2008      ta      tuote- teolli- teolli-  laitto-
(milj. euroa)          teolli- suus*) suus    paperit
                 suus
Liikevaihto        1 734  1 162  1 591   3 236    930
 Liiketoiminnan       20    7   30    182    23
muut tuotot
 Liiketoiminnan     -1 719 -1 187 -1 274   -3 164   -855
kulut
 Poistot ja         -5   -56  -138    -315    -56
arvonalentumiset
Liiketulos          30   -74   209    -61    42
 Kertaluonteiset       -2   21    -     26     1
erät
Liiketulos ilman       28   -53   209    -35    43
kertaeriä

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin
konsolidoidaan 53 %.

Tilinpäätöksen tiedot ovat tilintarkastamattomia

METSÄLIITTO-KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 2008

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 liikevaihto oli 6 434 miljoonaa
euroa (6 797). Liikevaihdon laskun taustalla on markkinatilanteen
heikkeneminen ja sen seurauksena toteutetut seisokit ja tuotannon
rajoitukset.

Puunhankinnan liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla huolimatta
toimitusmäärien selvästä alenemisesta. Yleisesti vaikea
markkinatilanne heikensi suhteellisesti eniten Metsäliiton
Puutuoteteollisuuden tulosta liikevaihdon laskiessa melkein
viidenneksen edellisvuodesta. Suurimmat tappiot syntyivät
sahateollisuudesta. Kartonki- ja paperiteollisuudessa sekä
selluteollisuudessa kysynnän heikentyminen näkyi erityisen
voimakkaana vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Pehmo- ja
ruoanlaittopaperit jatkoi hyvää tuloskehitystä ja pystyi sekä
kasvattamaan liikevaihtoaan että parantamaan kannattavuuttaan
edellisvuoteen verrattuna.

Graphic Papers -liiketoiminta-alueen kaupan takia vertailuvuosien
luvut on oikaistu IFRS-säännösten mukaisesti. Myynnin seurauksena
Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 liikevaihto pieneni 872 miljoonaa
euroa ja vuoden 2006 liikevaihto 858 miljoonaa euroa.

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 45
miljoonaa euroa (301). Kertaluonteiset erät olivat nettona -43
miljoonaa euroa (-257), joista 23 miljoonaa euroa (-59) kirjattiin
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, 72 miljoonaa euroa (-8) vuoden
toisella neljänneksellä ja -8 miljoonaa euroa (5) vuoden kolmannella
neljänneksellä. Viimeisellä vuosineljänneksellä kertaerät olivat -130
miljoonaa euroa (-195).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuloutui 24 miljoonaa euroa
Ison-Britannian tehdastoimintojen myynnistä ja
eläkevastuujärjestelyistä. Toisella neljänneksellä M-real myi
Kymppivoima Oy:lle 100 000 Pohjolan Voima Oy:n B2-osaketta 80
miljoonalla eurolla, josta realisoitui käypää arvoa ja myyntivoittoa
74 miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen merkittävin kertaerä oli
13 miljoonan euron kuluvaraus kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte
Maxencen (PSM) puolesta tehtaan energiantoimittajalle annetusta
takauksesta ja PSM:ltä olevien saatavien alaskirjauksesta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Metsäliiton Puutuoteteollisuus teki
sahausliiketoimintaan liittyviä arvonalennuksia ja kuluvarauksia 21
miljoonaa euroa. Lisäksi M-real kirjasi arvonalentumistestauksen
seurauksena syntyneitä tappioita yhteensä 86 miljoonaa euroa sekä
kuluvarauksia ja alaskirjauksia yhteensä 24 miljoonaa euroa.

Vuoden 2008 liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 2 miljoonaa
euroa (44).

Konsernin nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 3,6
prosenttia (3,0). Rahoitustuotot olivat 17 miljoonaa euroa (17),
osuudet osakkuusyhtiöistä 6 miljoonaa euroa (12) ja rahoituskulut 277
miljoonaa euroa (238). Rahoituksen kurssierot olivat 19 miljoonaa
euroa (5). Keskimäärin Yhdysvaltain dollari heikkeni vuoden aikana
euroon nähden 7,3 prosenttia, Ruotsin kruunu 3,9 prosenttia ja
Ison-Britannian punta 16,3 prosenttia. Vuoden lopussa dollarin
eurokurssi oli 5,5 prosenttia vahvempi kuin vuoden alussa, kruunu
15,1 prosenttia heikompi ja punta peräti 29,9 prosenttia heikompi.

Tulos ennen veroja oli -233 miljoonaa euroa (-160) ja verot,
sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen, 60 miljoonaa euroa
(-24). Tulos jatkuvista toiminnoista oli -173 miljoonaa euroa (-184),
tulos lopetetuista toiminnoista -338 miljoonaa euroa (-27) ja
tilikauden tulos -511 miljoonaa euroa (-211). Tuloksesta emoyrityksen
omistajille kuuluva osuus on -214 miljoonaa euroa (-9) ja
vähemmistölle kuuluva osuus -297 miljoonaa euroa (-202).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli
0,5 prosenttia (1,4) ja oman pääoman tuotto -8,4 prosenttia (-7,5).
Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 1,3
prosenttia (6,4) ja oman pääoman tuotto -6,4 prosenttia (2,7).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti vuoden lopussa oli 1,8
miljardia euroa (1,6). Tästä 0,6 miljardia (0,4) oli likvideinä
varoina ja sijoituksina ja 1,2 miljardia (1,2) taseen ulkopuolisina
sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,6 miljardin euron
arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuussa 26,0 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 149 prosenttia (28,8 % ja 142 %). Korolliset
nettovelat olivat 2 666 miljoonaa euroa (3 271). Emoyritys
Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli vuoden lopussa 54,6
prosenttia ja velkaantumisaste 45 prosenttia (55,0 % ja 37 %).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat pienenivät nettomääräisesti
tammi-joulukuussa 3,6 miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma
kasvoi 3,4 miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma pieneni 4,8
miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 2,2 miljoonalla eurolla.
Metsäliitto Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 129 267
(131 032).

Metsä Tissue allekirjoitti syyskuussa 238 miljoonan euron syndikoidun
luottolimiittisopimuksen. Lainalla jälleenrahoitetaan nykyistä,
kesäkuussa 2009 erääntyvää syndikaattilainaa.

Metsä-Botnian Uruguayssa toimiva, eukalyptuksen viljelyyn
erikoistunut tytäryhtiö Forestal Oriental sai 2.9.2008 Uruguayn
keskuspankilta luvan nimellisarvoltaan 100 miljoonan dollarin
arvoisen joukkovelkakirjalainan rekisteröintiin. Ohjelman
järjestäjäpankki laski liikkeelle ensimmäisen 35 miljoonan dollarin
erän 18.9.2008.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden 2008 aikana keskimäärin 17 538
henkilöä (19 195). Joulukuun lopussa henkilöstömäärä oli 16 729 (17
838). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli vuoden
lopussa 3 217 henkilöä (3 165).

Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajan varamieheksi nimitettiin
1.12.2008 alkaen Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén ja
Puunhankinnan toimialajohtajaksi Metsäliitto-konsernin metsäjohtaja
Juha Mäntylä.

Metsä-Botnian toimitusjohtajana aloitti 1.9.2008 Ilkka Hämälä.

Lopetetut toiminnot
Graphic Papers -liiketoiminta-alueen myynti varmistui 31.12.2008.
Lopetetun liiketoiminnan tulos on IFRS-säännösten mukaisesti
siirretty tuloslaskelmassa riville "Tulos lopetetuista toiminnoista"
Metsäliitto-konsernin jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen.
Vertailuvuosien tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti.

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat 272 miljoonaa euroa (493). Lukuun sisältyy
Metsä-Botnian kokonaisinvestoinneista Metsäliiton omistusosuutta
vastaava osuus, 52 miljoonaa euroa (217).

Käyttöomaisuusinvestoinnit
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Suolahteen rakentaman koivuvanerin
jatkojalostustehtaan toiminta käynnistyi ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana.

Metsä-Botnian Äänekosken tehtaan klooridioksidilaitoksen
modernisointi-investointi otettiin käyttöön syksyllä. Investointi
alentaa AOX-päästöjä (Adsorbable Organic Halogens). Äänekoskella
uusittiin myös koko tehtaan automaatiojärjestelmä.

Metsä Tissuen jakelu- ja jalostusyksikössä Venäjän Naro Fominskissä
otettiin toukokuussa käyttöön toinen jalostuslinja. Linjalla
valmistetaan Lambi-, Mola- ja Katrin-tuotteita. Puolan Krapkowicessa
käynnistettiin suurkuluttajille tarkoitettu rullapyyhetuotanto.

Yrityskaupat
Metsäliiton Puutuoteteollisuus vahvisti tammikuussa Rakentamisen
ratkaisut -liiketoimintaansa ostamalla iLevelin Euroopan
insinööripuuliiketoiminnot yhdysvaltalaiselta Weyerhaeuserilta.
Kauppa sisälsi iLevelin insinööripuutuotteiden myynnin, jakelun ja
teknisen tuen Euroopassa ja antaa Puutuoteteollisuudelle hyvät
mahdollisuudet kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa erityisesti
Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa.

M-real myi helmikuussa Isossa-Britanniassa sijaitsevan New Thamesin
paperitehtaansa DS Smith Plc:lle. Syyskuussa M-real ilmoitti myyvänsä
Graphic Papers -liiketoiminta-alueensa eteläafrikkalaiselle Sappi
Limitedille. Kauppa toteutui 31.12.2008.

M-realin rakennemuutos 2008
M-realin marraskuussa 2007 julkistama tulosparannus- ja
liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelma toteutui
tavoitteiden mukaisesti. Osana ohjelmaa suljettiin Lielahden
BCTMP-tehdas ja Kankaan päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistava
paperikone 2. M-realin Publishing- ja Commercial Printing
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin Graphic Papers
-liiketoiminta-alueeksi, ja samalla käynnistettiin projektit
päällystetyn aikakauslehtipaperiliiketoiminnan yksinkertaistamiseksi
sekä myynti- ja markkinointiorganisaation keventämiseksi. Ohjelman
yhteenlaskettu vuotuinen tulosparannustavoite poislukien myyty
Graphic Papers -liiketoiminta on 105 miljoonaa euroa. Täysi
tulosvaikutus saavutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Helmikuussa 2008 M-real julkisti vähintään 200 miljoonan euron
omaisuuden myyntitavoitteen vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen
loppuun mennessä. Ohjelman tavoite ylittyi selvästi Graphic Papers
-liiketoiminnan myynnin toteuduttua, ja omaisuutta myytiin yhteensä
yli 900 miljoonan euron arvosta.

Ohjelmaan sisältyivät myös New Thamesin tehtaan ja Pohjolan Voiman
100 000 B2-osakkeen myynnit. New Thamesin tehtaan myynnin
positiivinen kassavaikutus Ison-Britannian tehdastoimintojen
eläkevastuut huomioon ottaen oli noin 82 miljoonaa euroa, ja kaupasta
kirjattiin noin 24 miljoonan euron voitto. Pohjolan Voiman osakkeiden
myynnin positiivinen kassavaikutus oli 80 miljoonaa euroa ja
kertaluonteinen tulosvaikutus 74 miljoonaa euroa.

M-realin Graphic Papers -liiketoiminnan myynti eteläafrikkalaiselle
Sappi Limitedille astui voimaan joulukuussa 2008. Kaupan arvo oli 750
miljoonaa euroa. Kauppahinta muodostui 480 miljoonan euron
käteissuorituksesta ja ostajalle siirtyvistä nettoveloista, 220
miljoonan euron myyjän ostajalle myöntämästä enintään nelivuotisesta
korollisesta velkakirjasta sekä 50 miljoonan euron suunnatusta
osakeannista. Kauppaan sisältyivät Kirkniemen ja Kankaan tehtaat
Suomessa, Stockstadtin tehdas Saksassa sekä Biberistin tehdas
Sveitsissä. M-realin omistukseen jäivät Halleinin, Gohrsmühlen,
Reflexin ja Äänekosken paperitehtaat sekä Husumin tehtaan paperikone
8. Äänekoski ja Husum jatkavat kaupan toteuduttua valmistusta
Sappille pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuen. Osana kauppaa M-real
sopi myös pitkäaikaisista sellun ja BCTMP:n toimituksista Sappille
sekä muista pienemmistä palvelu- ja toimitussopimuksista.


Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto vuonna 2008 oli 1 734 miljoonaa euroa (1
735) ja liiketulos 30 miljoonaa euroa (38). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia tuottoja noin 2 miljoonaa euroa (3). Suomen
Puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 1 188 miljoonaa euroa (1 196)
ja liiketuloksesta 25 miljoonaa euroa (27).

Pääsyy liiketuloksen alenemiseen edelliseen vuoteen verrattuna oli
toimitusmäärien jääminen selvästi alle vuoden 2007 tason.

Metsäliitto toimitti asiakkailleen puuta vuonna 2008 noin 33
miljoonaan kuutiometriä (36). Toimitusmäärä Suomessa sijaitseville
tehtaille hakkeet mukaan lukien oli 24,6 miljoonaa kuutiometriä
(27,9). Suurin osa puusta hankittiin Suomesta pääosin Metsäliitto
Osuuskunnan jäseniltä. Puuta tuotiin Suomeen 3,9 miljoonaa
kuutiometriä (3,6). Metsäliitto hankki Venäjältä puuraaka-ainetta
yhteensä 3,2 miljoonaa kuutiometriä (2,8).

Puukauppa oli Suomessa vaisua vuoden alusta lähtien, minkä
seurauksena Metsäliiton Puunhankinta jäi asetetuista
määrätavoitteista. Metsäliitto osti raportointivuonna suomalaisista
yksityismetsistä yhteensä 13 miljoonaa kuutiometriä puuta (18).
Metsäenergian hankintaan vaikuttivat normaalia vähäisemmät
päätehakkuut. Kotimaassa oli alkuvuonna niukkuutta kuitupuusta.
Hankintaa tehostettiin Kesäsavotta 2008 -ohjelmalla, jolla lisättiin
merkittävästi kesäaikaisia harvennuksia edellisvuoteen verrattuna.

Maan hallituksen esittämät verohuojennukset piristivät puukauppaa
lyhyeksi ajaksi kesällä ja alkusyksystä. Loppuvuonna sekä saha- että
selluteollisuus vähensivät puun käyttöä tuotannonsupistusten takia.
Kuitupuun hinta pysyi melko tasaisena koko kertomusvuoden, mutta
lähti laskuun loppuvuodesta. Tukin hinta laski alkuvuodesta,
tasaantui hetkeksi ja lähti loppuvuodesta selvään laskuun.

Suomen puunhankinnan organisaatiota uudistettiin tavoitteena
yksinkertaistaa toiminnan ohjausta sekä kehittää omistajajäsenten
palvelua. M-realin Graphic Papers -liiketoiminnan järjestelyjen
yhteydessä Metsäliitto teki Sappi Limitedin kanssa pitkäaikaisen
sopimuksen puutoimituksista Kirkniemen tehtaalle.

Venäjän puunhankinnassa valmistauduttiin puutullien voimaantuloon.
Puunhankinnan yhtiörakennetta rationalisoitiin ja puunhankintaa
supistettiin. Metsä-Botnian Svir Timberin puuhuolto pystyttiin
turvaamaan huolimatta Venäjän puumarkkinoiden melko sekavasta tilasta
erityisesti loppuvuodesta.

Baltiassa myynti yksityismetsistä oli vähäistä, mutta valtion metsien
puusta käytiin kauppaa lähes normaalisti. Huonot sääolosuhteet
alensivat hakkuumääriä. Kuitupuun korkeaksi noussut hintataso laski
voimakkaasti vuoden aikana. Metsäliitto hankki Baltian maiden
asiakkailleen ja omille tuotantolaitoksilleen puuta yhteensä 2,6
miljoonaa kuutiometriä (2,5).

Keski-Euroopassa ja Ruotsissa puumarkkinat kävivät tasaisesti.
Alkuvuoden niukkuus kuitupuusta vaihtui loppuvuodesta ylitarjontaan
metsäteollisuuden tuotannonsupistusten myötä. Puuta hankittiin
kaikkiaan 5,7 miljoonaa kuutiometriä (5,4).

Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 1 162 miljoonaa
euroa (1 399) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -53 miljoonaa
euroa (87). Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -21 miljoonaa euroa,
ja ne liittyivät pääosin kuluvarauksiin ja alaskirjauksiin
Soinlahden, Teuvan ja Rengon sahoilla.

Sahatavaratuotteiden markkinaympäristö oli koko vuoden erittäin
vaikea, ja kysyntä hiipui syksystä lähtien yhä jyrkemmin. Lisäksi
Euroopan sahatavaramarkkinoiden ylikapasiteetti johti erittäin kovaan
hintakilpailuun. Metsäliiton Puutuoteteollisuuden muut
liiketoimintalinjat, joissa jatkojalostuksen ja palvelujen osuus on
suurempi, tekivät voitollisen tuloksen, mutta niidenkin kannattavuus
heikkeni loppuvuonna markkinatilanteen vuoksi.

Sahateollisuus sopeutti toimintaansa heikentyneeseen kysyntään
rajoittamalla tuotantoaan viidenneksellä. Sahaus päätettiin lopettaa
kokonaan Iisalmessa sijaitsevalla Soinlahden sahalla vuoden 2008
lopussa ja Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalla Teuvan sahalla
tammikuussa 2009. Syksystä lähtien jouduttiin rajoittamaan myös
vanerin, Kerto-tuotteiden, I-palkkien ja liimapuun tuotantoa.

Talouden laskusuhdanne näkyi uudisrakentamisen aloitusten
huomattavana vähentymisenä ja jonkin verran myös
korjausrakentamisessa. Korjausrakentamiseen ja sisustamiseen
tarkoitettujen tuotteiden osalta kysynnän hidastuminen ei kuitenkaan
ollut yhtä nopeaa kuin asuinrakentamisessa.

Kaskisissa otettiin käyttöön sahatavaran jalostusasteen nostamiseksi
uusi pintakäsittelylinja julkisivu- ja ulkoverhoustuotteiden
valmistukseen. Myös piha- ja puutarhatuotteita kehitettiin edelleen,
ja markkinoille tuotiin Finnforest Kesto Plus -tuoteperhe.

Vaneriliiketoiminnassa nostettiin tehokkuutta erityisesti
automatisoimalla koivuvanerituotantoa. Suolahden uudella
jatkojalostustehtaalla tehdään entistä valmiimpia ja räätälöidympiä
vanerituotteita esimerkiksi kuljetusväline- ja
betonimuottiteollisuudelle.

Rakentamisen ratkaisut -liiketoiminta vahvistui tammikuussa
yhdysvaltalaisen Weyerhaeuserin Euroopan iLevel-liiketoimintojen
oston myötä. Kauppaan sisältyivät insinööripuutuotteiden myynti,
jakelu ja tekninen tuki Euroopassa.

Projektiosaamisen pääreferenssi vuonna 2008 oli koivuvaneriverhouksen
toimittaminen ja asentaminen Pariisin Charles de Gaullen lentoaseman
2E-terminaalin 700 metriä pitkään odotushalliin. Projekti vahvistaa
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden asemaa vaativien puurakenteiden
johtavana toimittajana Euroopassa.

Jalostus- ja jakeluliiketoimintalinjan valikoimaa laajennettiin
täysin valmiisiin tuotteisiin. Markkina-asemaa Ranskassa
vahvistettiin kehittämällä vuonna 2007 hankittua jalostus- ja
jakelukeskusta. Ison-Britannian Bostonin yksikköön asennettiin alansa
suurimpiin kuuluva työstölinja, joka mahdollistaa höylätuotteiden
joustavan tuottamisen ja paketoimisen.

Puutuoteteollisuuden investoinnit vuoden aikana olivat yhteensä 36
miljoonaa euroa (32).

Sellu
Selluteollisuuden liikevaihto oli 1 591 miljoonaa euroa (1 371) ja
liiketulos 209 miljoonaa euroa (186). Toimintavuoden liikevaihtoa ja
tulosta tukivat alkuvuodesta sellun korkea hintataso ja loppuvuoden
aikana vahvistunut dollari. Merkittävimpinä tulosta pienentävinä
tekijöinä olivat puuraaka-aineen korkeana jatkunut hintataso sekä
loppuvuodesta toteutunut sellun hinnan ja kysynnän voimakas
heikkeneminen. Tuotantoa rajoitettiin marras-joulukuun aikana
kaikilla Metsä-Botnian tehtailla.

Sellumarkkinoille tuli vuoden alussa noin kolme miljoonaa tonnia
uutta lehtisellukapasiteettia. Kanadassa ja Pohjoismaissa suljettiin
vuoden lopulla lähes kaksi miljoonaa tonnia vanhaa sellukapasiteettia
puun heikon saatavuuden ja huonon kannattavuuden takia. Vuoden 2008
viimeisellä kvartaalilla ja vuoden 2009 alussa suljettavan
sellukapasiteetin vaikutus markkinoilla näkyy tuottajien
ylivarastotilanteen purkautuessa vasta tämän vuoden lopulla.

Sellun hinta laski voimakkaasti vuoden viimeisen neljänneksen aikana.
Joulukuun lopussa havusellun hinta oli 638 dollaria ja lehtisellun
580 dollaria kun vastaavat hinnat syyskuun lopussa olivat 850
dollaria ja 800 dollaria. Keskimäärin havusellun valuuttamääräinen
markkinahinta oli 5 prosenttia ja lehtisellun 10 prosenttia vuotta
2007 korkeampi. Toisaalta Yhdysvaltain dollari heikkeni noin 7
prosenttia, joten euromääräisesti hinnat olivat vuoden 2007 tasolla.

Metsä-Botnian kokonaistuotantomäärä vuonna 2008 oli 3 298 000 tonnia
(2 616 000). Uruguayn tehtaan ensimmäinen käyntivuosi onnistui
erinomaisesti. Tehdas saavutti 935 000 tonnin vuosituotannon sekä
täytti tiukat laatu- ja ympäristötavoitteet. Suomen tehtaiden
tuotantomäärä sen sijaan pieneni 6 prosenttia edellisvuodesta ollen 2
363 000 tonnia (2 517 000). Tehtaat menettivät vuoden aikana
hintakilpailukykyään johtuen ulkomaisia kilpailijoita nopeammin
kohonneista puun hinnoista ja euron vahvistumisesta.

Kaskisten tehtaalla käynnistettiin marraskuussa YT-neuvottelut
koskien toiminnan keskeyttämistä toistaiseksi tai vaihtoehtoisesti
tehtaan toiminnan lopettamista. Päätös tehtaan sulkemisesta vuoden
2009 ensimmäisen kvartaalin aikana tehtiin tammikuussa 2009.

Metsä-Botnian investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 99
miljoonaa euroa (409). Merkittävimmät kotimaan investointikohteet
olivat Äänekosken tehtaan automaatiojärjestelmän uusiminen, Kemin
tehtaan massan pesu sekä Rauman tehtaan ilmapäästöjen alentaminen.

Selluteollisuuden liikevoitosta 30 prosenttia sisältyy M-realin
tulokseen. Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen selluteollisuudesta
konsolidoidaan 53 prosenttia.

Kartonki ja paperit
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto jatkuvista toiminnoista
oli 3 236 miljoonaa euroa (3 499) ja liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä -35 miljoonaa euroa (75).

Liiketulosta heikensivät kohonneet puuraaka-aine- ja
energiakustannukset, Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian
puntaan nähden vahvistunut euro sekä tuotteiden kysynnän voimakas
heikkeneminen vuoden loppupuolella. Tulosta paransivat toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet ja hinnankorotukset sekä Uruguayn
sellutehtaan käynnistyminen marraskuussa 2007.

Kertaluonteiset erät olivat tammi-joulukuussa nettona -26 miljoonaa
euroa (-124). Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä M-real kirjasi
tuottoina 24 miljoonaa euroa. Tuotot Iiittyivät New Thamesin tehtaan
myynnistä seuranneisiin vapautumisiin Ison-Britannian
tehdastoimintojen eläkevastuista sekä eräistä muista Sittingbournen
tehtaan sulkemiseen liittyvistä vastuista. Kuluina kirjattiin
erilaisia varauksia 1 miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä M-real
kirjasi tuottoina Pohjolan Voiman osakkeiden kaupasta saadun 74
miljoonan euron myyntivoiton ja kuluina 2 miljoonan euron varauksen
liittyen myyntiverkoston tehostamisohjelmaan. Heinä-syyskuun
liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat yhteensä -11
miljoonaa euroa. Ne koostuivat 13 miljoonan euron kuluvarauksesta
kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte Maxencen (PSM) puolesta tehtaan
energiantoimittajalle annetusta takauksesta ja vastaavien PSM:ltä
olevien saatavien alaskirjauksesta sekä kahden miljoonan euron
voitosta aiemmin suljettujen tehtaiden maa-alueiden myynnistä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä M-real kirjasi
arvonalentumistappioita 66 miljoonaa euroa Other Papers
-liiketoiminta-alueelle, 16 miljoonaa euroa Office Papers
-liiketoiminta-alueelle ja 4 miljoonaa euroa Consumer Packaging
-liiketoiminta-alueelle. Lisäksi kirjattiin kuluvarauksia 14
miljoonaa euroa rakenteen tehostamiseen Sappi-kaupan seurauksena sekä
10 miljoonaa euroa New Thamesin arkituslinjan sulkemiseksi.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -61 miljoonaa euroa
(-49). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 155 miljoonaa euroa
(141), osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 miljoonaa euroa (-3)
ja rahoituseriin kirjatut kurssierot 13 miljoonaa euroa (1).

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -204 miljoonaa euroa
(-192), osakekohtainen tulos -0,55 euroa (-0,51) ja sijoitetun
pääoman tuotto -1,3 prosenttia (-0,8). Ilman kertaluonteisia eriä
tulos ennen veroja oli -178 miljoonaa euroa (-68), osakekohtainen
tulos -0,48 euroa (-0,17) ja sijoitetun pääoman tuotto -0,5
prosenttia (2,8).

M-realin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 30,8 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 90 prosenttia (31.12.2007: 34,4 % ja 99 %).
M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja
yhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu nettovelkaantumisaste vuoden lopussa oli noin 74 prosenttia
(95) ja omavaraisuusaste noin 36 prosenttia (36).

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto
oli 930 miljoonaa euroa (861) ja liiketulos 42 miljoonaa euroa (35).
Liikevaihdon kasvu oli 8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.
Kasvua edesauttoivat myyntivolyymin kasvu (3 %) sekä myyntihintojen
nousu ja muutokset myynnin rakenteessa (5 %). Metsä Tissuen omien
tuotemerkkien myynti kasvoi 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Liiketulosta paransivat omien tuotemerkkien ja kaupan merkkien
myynnin vakaa kehittyminen. Liiketulokseen sisältyy nettona noin 1
miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia. Kertaerät ovat peräisin
Saksan Borkin varaston sulkemisesta ja Slovakian Zilinan varastopalon
vakuutuskorvauksista.

Valuuttakurssit kehittyivät kannattavuuden osalta epäsuotuisasti.
Kohonneiden raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten nousun
aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia onnistuttiin kuitenkin
pienentämään tehostamalla toimintoja ja nostamalla myyntihintoja.

Liiketoiminnan kehittäminen Venäjällä eteni suunnitellusti, ja
lähellä Moskovaa sijaitsevassa Naro Fominskissa käynnistettiin
toukokuussa paikallinen jalostustuotanto. Uusi jalostusyksikkö
valmistaa Katrin-suurkuluttajatuotteita sekä Lambi- ja
Mola-kuluttajatuotteita.

Ruotsissa sijaitsevalta Mariestadin tehtaalta siirrettiin
rullapyyhelinja Krapkowicen tehtaalle Puolaan, missä tuotanto
käynnistyi kesän aikana. Mariestadissa ja Mäntän tehtailla tehtiin
myös investointeja, jotka paransivat tuotteiden laatua ja
tuotantolinjojen tehokkuutta.

Saksan Düreniin, lähelle yhtiön Kreuzaun tehdasta valmistui 36 000
neliömetrin suuruinen varastorakennus, joka otettiin käyttöön
joulukuussa. Aiemmin syksyllä suljettiin ja myytiin Saksan Borkissa
sijaitseva varasto. Uudistukset tehostavat toimitusketjua ja
parantavat asiakaspalvelua.

Slovakian Zilinan tehtaan valmistuotevarasto paloi maaliskuussa.
Merkittävistä vahingoista huolimatta vaikutukset asiakkaille kyettiin
minimoimaan. Uudet varastotilat valmistuvat vuoden 2009 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana.

Suomen markkinoille lanseerattiin syyskuussa uusi
Serla-siivouspaperi. Myös Serla-wc-paperit ja -nenäliinat
uudistettiin, kuten myös Serla- ja Mola-tuotemerkkien ulkoasut.
Suurkuluttajaliiketoiminnassa Saga-brändi yhdistettiin
Katrin-brändiin.

Metsä Tissuen investoinnit vuoden aikana olivat yhteensä 33 miljoonaa
euroa (25). Yhtiö panostaa jatkossakin tuotekehitykseen sekä omiin
tuotemerkkeihinsä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

M-real julkisti vuoden alussa uuden johtamis- ja
raportointirakenteen, johon kuuluvat liiketoiminta-alueet Consumer
Packaging, Office Papers ja Other Papers sekä raportointisegmentti
Market Pulp and Energy.

M-real ilmoitti tammikuun alussa käynnistävänsä Suomen
tehdastoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen
piirissä on noin 1 500 henkilöä.

YT-neuvottelut käynnistyivät tammikuussa myös M-realin Halleinin
tehtaalla Itävallassa. Neuvottelut koskevat noin 480 henkilöä, ja
tavoitteena on paperituotannon lopettaminen huhtikuun 2009 lopussa.
Halleinin sellutehtaan osalta strateginen tarkastelu jatkuu.

Saksassa sijaitsevan M-realin Gohrsmühlen tehtaan päällystetyn
standardihienopaperin tuotanto lopetetaan huhtikuun aikana ja sen
vaikutuksia selvitetään. Toisaalta tehtaalla laajennetaan
erikoispaperien sekä päällystämättömien hienopaperirullien ja
folioarkkien tuotantoa.

Metsä-Botnia ilmoitti 14. tammikuuta Kaskisten sellutehtaan
lopettamisesta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.
Sulkemisesta aiheutuu noin 75 miljoonan euron kertaluonteiset kulut,
josta noin 20 miljoonaa euroa on kassavaikutteisia.

Metsä-Botniassa käytiin tammikuussa YT-neuvottelut myös muiden Suomen
tehtaiden tuotannon merkittävästä rajoittamisesta tämän vuoden
aikana. Tehtaiden tuotantoa rajoitetaan sellumarkkinoiden tasapainon
saavuttamiseksi ensimmäisessä vaiheessa jatkuvasti, markkina- ja
varastotilanteen niin vaatiessa, tuotannonrajoitusseisokit
suunnitellaan jatkossa kullekin tehtaalle erikseen.

Metsäliiton Puutuoteteollisuus ilmoitti tammikuussa toimittavansa
puurakenteet vuonna 2011 avattavaan Ideapark-liikekaupunkiin
Kiiminkiin. Toukokuussa 2009 käynnistyvässä hankkeessa rakennetaan
yksi Suomen suurimmista liikerakennuksista. Sen kerrosala on yli
100 000 neliömetriä.

Metsäliiton Puutuoteteollisuus ilmoitti 27. tammikuuta keskeyttävänsä
Kyröskosken sahan toiminnan toistaiseksi sahatavaran voimakkaasti
heikentyneen kysynnän ja sahauksen tappiollisuuden vuoksi. Mikäli
sahauksen yleiset kannattavuusedellytykset palautuvat, niin
Kyröskosken sahan tuotanto pyritään käynnistämään kesän jälkeen -
mahdollisesti rajoitetulla kapasiteetilla.

M-real käynnisti tänään 5. helmikuuta uuden tulosparannusohjelman,
jonka tavoite on 80 miljoonan euron vuosittainen tulosparannus.
Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat liiketoiminta-alueisiin sekä
M-realin tukitoimintojen sopeuttamiseen Sappi-kaupan jälkeiseen
yhtiörakenteeseen. Ohjelman täysimääräinen tulosvaikutus saavutetaan
vuodesta 2011 alkaen. Suurin osa tulosparannustoimista jatkuvien
liiketoimintojen osalta arvioidaan saatavan päätökseen kuluvan vuoden
aikana. Tulosvaikutuksen ennakoidaan olevan vuonna 2009 noin 20-25
miljoonaa euroa. Ohjelmaan liittyvien vuoden 2009 aikana kirjattavien
kertaluonteisten kulujen ennakoidaan olevan noin 18 miljoonaa euroa.
Samalla käynnistettiin myös vuodelle 2009 erillinen noin 60 miljoonan
euron kassavirran parannusohjelma. Ohjelmaan liittyvät toimenpiteet
sisältävät muun muassa nettokäyttöpääoman vähennystä sekä
investointien karsimista.

Riskit ja epävarmuustekijät
Koska tässä katsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuosikertomuksessa on laajemmin
selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

Lähiajan näkymät
Metsäliitto keskittää puunhankintaansa vuonna 2009 entistä enemmän
kotimaahan. Ostotavoite yksityismetsistä tulee olemaan
normaalivuosien tasoa seuraten kuitenkin sahatavaran ja sellun
tuotantomäärien kehittymistä. Puukaupan osalta merkittävää on se,
että valtion tarjoama 50 prosentin veroetu on voimassa vuoden 2009
ajan. Vuonna 2010 veroetu on 25 prosenttia.

Puutuotteiden markkinatilanne jatkuu vaikeana. Metsäliiton
Puutuoteteollisuus fokusoi perustuotantoa ja suuntaa sen paremmin
suoraan jatkojalostukseen, sekä kehittää liiketoimintaansa yhä
kilpailukykyisemmäksi valittujen asiakassegmenttien tarpeiden mukaan.
Sahatavaramarkkinan ylitarjontatilanne jatkuu erityisesti
rakennesahatavaran osalta. Saha- ja jalostusteollisuus keskittyy
lopputuotteiden arvon nostamiseen. Koivuvanerin kysyntätilanne jatkuu
heikkona. Vaneriteollisuus jatkaa yhä pidemmälle kehitettyjen
asiakasratkaisujen kehittämistä. Rakentamisen ratkaisut
-liiketoimintalinja keskittyy kehittämään asiakkailleen yhä
kilpailukykyisempiä tuotteita ja järjestelmiä vastaamaan tiukkeneviin
ympäristö- ja energiavaatimuksiin. Vaikka puisten kuluttajatuotteiden
kysyntä jatkuu lähiaikoina heikkona, niin Jalostus ja jakelu
-liiketoimintalinja jatkaa sisustamisen ja piharakentamisen
tuotteiden sekä niihin liittyvien palveluiden kehittämistä
päämarkkinoilla.

Selluteollisuuden lähiajan näkymät ovat paperitehtaiden
käyntiasteiden alhaisuudesta johtuen heikot. Kapasiteettia
joudutaankin sopeuttamaan kysyntää vastaavaksi merkittävin
tuotannonrajoitusseisokein. Suomen tehtaiden sellun tuotantomäärien
leikkaaminen vähentää oleellisesti tarvetta tuontipuun käyttöön ja
alentaa siten keskimääräistä puukustannusta.

Kartonki- ja paperiteollisuuden viime vuoden lopulla toteutetut
kartongin hinnankorotukset näkyvät alkuvuoden aikana kartonkien
keskimääräisissä hinnoissa. Taivekartongin hintoja on tarkoitus
nostaa myöhemmin tänä vuonna, kun markkinatilanne sen mahdollistaa.
Kysynnän heikkenemisestä huolimatta päällystettyjen papereiden
hintoja pyritään edelleen nostamaan. Päällystämättömän hienopaperin
osalta tarve uusiin korotuksiin on edelleen suuri, mutta
markkinatilanteesta johtuen toteutus siirtyy myöhäisempään
ajankohtaan. Lyhyellä aikavälillä pyritään säilyttämään nykyinen
hintataso. M-realin vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan kausiluonteisesti
edellisestä vuosineljänneksestä mutta jäävän selvästi tappiolliseksi.

Taloustilanteen heikentymisen ei uskota merkittävästi vaikuttavan
pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysyntään. Kasvun odotetaan kuitenkin
hidastuvan. Suurkuluttajatuotteiden kysyntä voi heikentyä matkailun
ja palvelujen oston vähenemisen myötä. Sama trendi voi toisaalta
kasvattaa kuluttajatuotteiden kysyntää.

Metsäliitto-konsernin vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan
edellisestä neljänneksestä, mutta jäävän viime vuoden ensimmäistä
neljännestä heikommaksi. Epävarman yleistaloustilanteen takia
Metsäliitto-konserni ei tässä vaiheessa anna koko vuotta koskevaa
arviota.

Osuuskorkoesitys
Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa
hallintoneuvostolle, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle
osuuspääomalle maksetaan korkoa 5,5 prosenttia (6,5) vuodelta 2008.
Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on 5,0 prosenttia (5,5) ja
lisäosuuspääoma B:lle ehdotettu korko 4,5 prosenttia (4,0).

Hallituksen esitys käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä
esityksen huhtikuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.


Espoossa 5.2.2009


Metsäliitto-konserni
Hallitus


Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4541

Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

Lyhennetty tuloslaskelma   2008  2007     2008  2007  2006
(milj. euroa)         1-12  1-12 Muutos   Q4   Q4  1-12
Liikevaihto         6 434 6 797  -363 1 453 1 630 7 392
 Liiketoiminnan muut tuotot  239   92  147   23   26  129
 Materiaalit ja palvelut  -4 373 -4 453   80 -1 011 -1 099 -4 797
 Henkilöstökulut       -893  -974   81  -225  -244 -1 165
 Liiketoiminnan muut kulut  -923  -829  -94  -251  -177  -975
 Poistot ja          -482  -589  107  -195  -290  -507
arvonalentumiset
Liiketulos            2   44  -42  -206  -154   77
 Osuus osakkuusyhtiöiden     6   12   -6   -5   7   6
tuloksista
 Kurssierot           19   5   14   18   8   9
 Korko- ja muut        -260  -221  -39  -84  -65  -186
rahoituskulut, netto
Tulos ennen veroja      -233  -160  -73  -277  -204  -94
 Tuloverot           60  -24   84   66   35  -35
Tulos jatkuvista       -173  -184   11  -211  -169  -129
toiminnoista


Tulos lopetetuista      -338  -27  -311  -62   -4  -130
toiminnoista
Tilikauden tulos       -511  -211  -300  -273  -173  -259

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille   -214   -9  -205  -140  -59  -25
Vähemmistölle         -297  -202  -95  -133  -114  -234
               -511  -211  -300  -273  -173  -259Tilintarkastamaton

Lyhennetty tase             2008  2007  2006
                    31.12. 31.12. 31.12.
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Liikearvo                176  319  519
 Muut aineettomat hyödykkeet        88   70   98
 Aineelliset hyödykkeet         2 958 4 021 4 197
 Biologiset hyödykkeet          103   83   71
 Osuudet osakkuus- ja muissa yhtiöissä  632  506  491
 Korolliset saamiset           228   32   52
 Laskennalliset verosaamiset        61   46   77
 Muut korottomat saamiset          6   12   13
                    4 252 5 090 5 519
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus             943 1 132 1 095
 Korolliset saamiset            32   27  145
 Korottomat saamiset          1 053 1 358 1 617
 Rahat ja pankkisaamiset         619  428  246
                    2 647 2 945 3 103

Myytävänä olevat omaisuuserät        -   -  103

VARAT YHTEENSÄ             6 899 8 035 8 725

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma               1 104 1 328 1 377
Vähemmistöosuus              682  978 1 194
Oma pääoma yhteensä           1 786 2 306 2 571

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat         328  404  459
 Eläkevelvoitteet             131  195  238
 Varaukset                110   83   91
 Muut korottomat velat           26   50   56
 Korolliset velat            2 854 3 011 3 455
                    3 449 3 742 4 298
Lyhytaikaiset velat
 Korottomat velat             974 1 240 1 314
 Korolliset velat             690  747  512
                    1 664 1 987 1 826

Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat               -   -   30
Velat yhteensä             5 113 5 729 6 155

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      6 899 8 035 8 725

Oman pääoman muutos              Arvon-
             Osuus- Yli-     muutos  Ed.   Vähem-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut tili-  mistö-
             omat  rahasto toero rahastot kausien osuus Yht.
                            tulos
Oikaistu oma pääoma     577   30   6   136   628 1 194  2
1.1.2007                                571
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan                   3       5  8
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty liikevaihdon              -9      -14 -22
oikaisuksi
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan                   0       0  0
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty                               0
rahoituserien oikaisuksi
Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan                   6       6  12
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty ostojen                 3       6  9
oikaisuksi
Myytävissä olevat
sijoitukset
 voitot ja tappiot                 8       0  8
käypään arvoon
arvostuksesta
 siirretty                               0
rahoituserien oikaisuksi
Muuntoerot                -26           -19 -45
Voitot ja tappiot             17           16  33
nettosijoitusten
suojauksesta
Muut erät                          -4   -1  -5
Omaan pääomaan
kirjattuihin tai sieltä
pois siirrettyihin eriin          -4    -3       -5 -13
liittyvät verot
Suoraan omaan pääomaan    0    0  -13    8   -4   -5 -14
kirjatut erät
Tilikauden tulos                      -9  -202 -211
Yhteensä           0    0  -13    8   -13  -207 -225

Maksetut osuuskorot ja                   -29  -13 -42
osingot
Osuuspääoman kasvu, muut   -2                     -2
muutokset
Ylikurssirahaston muutos                         0
Arvonkorotusrahaston                           0
muutos
Siirto vapaasta                   3   -3      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      4  4
Yhteensä           -2    0   0    3   -32   -9 -40
Oikaistu oma pääoma     574   30  -7   148   583  978  2
31.12.2007                               306
Oman pääoman muutos              Arvon-
             Osuus- Yli-     muutos  Ed.   Vähem-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut tili-  mistö-
             omat  rahasto toero rahastot kausien osuus Yht.
                            tulos
Oikaistu oma pääoma     574   30  -7   148   583  978  2
1.1.2008                                306
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan                  -9      -13 -23
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty liikevaihdon               1       2  3
oikaisuksi
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan                  -3       -2  -5
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty                     0       -1  -1
rahoituserien oikaisuksi
Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan                  -16      -14 -29
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty ostojen                 0       0  0
oikaisuksi
Myytävissä olevat
sijoitukset
 voitot ja tappiot                 54       71 125
käypään arvoon
arvostuksesta
 siirretty                    -11      -17 -28
rahoituserien oikaisuksi
Muuntoerot                 -5           -3  -8
Voitot ja tappiot             10           11  21
nettosijoitusten
suojauksesta
Muut erät                          -1   0  -1
Omaan pääomaan
kirjattuihin tai sieltä
pois siirrettyihin eriin          -2    -4      -10 -16
liittyvät verot
Suoraan omaan pääomaan    0    0   3    12   -1   25  39
kirjatut erät
Tilikauden tulos                     -213  -297 -511
Yhteensä           0    0   3    12  -214  -272 -472

Maksetut osuuskorot ja                   -35  -13 -48
osingot
Osuuspääoman kasvu, muut   11                     11
muutokset
Ylikurssirahaston muutos                         0
Arvonkorotusrahaston                           0
muutos
Siirto vapaasta                   6   -6      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                     -10 -10
Yhteensä           11    0   0    6   -41  -24 -48
Oma pääoma 31.12.2008    585   30  -5   165   329  682  1
                                    786Tilintarkastamaton

Lyhennetty rahavirtalaskelma        2008 2007
                      1-12 1-12
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos                -511 -211
 Oikaisut yhteensä             832 857
 Käyttöpääoman muutos            88 -34
Liiketoiminnan rahavirrat          410 612
 Nettorahoituskulut            -239 -265
 Maksetut verot              -58 -78
Liiketoiminnan nettorahavirrat       113 270

Investointien rahavirrat
 Yrityshankinnat               -4 -46
 Käyttöomaisuuden ostot          -268 -447
 Omaisuuden myynnit ja muut         511 447
Investointien nettorahavirrat        239 -45

Rahoituksen rahavirrat
 Oman pääoman muutos             -1  29
 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
 rahoituserien muutos           -101 -19
 Maksetut osingot              -55 -51
Rahoituksen nettorahavirrat        -157 -41

Rahavarojen muutos             195 184

Rahavarat kauden alussa           428 246
Rahavarojen muuntoero            -4  -3
Rahavarojen muutos             195 184
Myytävissä olevien omaisuuserien rahavarat  0  0
Rahavarat kauden lopussa          619 428Tilintarkastamaton
SEGMENTIT

Kuluttajapakkaukset     I-IV/08 I-IV/07 QIV/08 QIV/07
Liikevaihto          1 061  1 069  248  259
EBITDA             153   185   15   33
Poistot ja arvonalentumiset  -102  -101  -29  -30
Liiketulos            51   84  -14   3Paperit           I-IV/08 I-IV/07 QIV/08 QIV/07
Liikevaihto          1 426  1 545  321  375
EBITDA              89   74   -3   23
Poistot ja arvonalentumiset  -196  -301  -111  -214
Liiketulos           -107  -227  -114  -191Puutuotteet         I-IV/08 I-IV/07 QIV/08 QIV/07
Liikevaihto          1 162  1 399  239  321
EBITDA             -18   134  -30   12
Poistot ja arvonalentumiset   -56   -47  -25  -13
Liiketulos           -74   87  -55   -1

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Muu toiminta          I-IV/08 I-IV/07 QIV/08 QIV/07
Liiketulos             132   100  -23   34
josta
  Puunhankinta           30   38   4   7
  Pehmo- ja ruoanlaittopaperit   42   35   10   13
  Market Pulp and Energy      122   41   -3   9
  Muut ja konserniviennit     -62   -14  -34   5


M-real sisällyttää selluteollisuuden (Metsä-Botnia) liiketuloksesta
30 prosenttia segmentteihin Kuluttajapakkaukset, Paperit ja Market
Pulp and Energy. Selluteollisuuden Metsäliitto Osuuskunnalle kuuluva
23 prosentin osuus sisällytetään myös ao. segmentteihin.
Tuotanto

1 000 yks.          I-IV/08 I-IV/07 QIV/08 QIV/07
Paperi, tn           1 611  1 962  337  461
Kartonki, tn          1 336  1 398  293  339
Sahatavara, m3         1 498  1 837  333  404
Sahatavaran jatkojalostus, m3   494   580   96  111
Engineered Wood -tuotteet, m3   723   849  115  197
Sellu & CTMP, tn (M-real)    1 486  1 536  303  369
Sellu, tn (Metsä-Botnia)    3 298  2 616  781  593
Sahatavara, m3 (Metsä-Botnia)   171   188   55   32


Tilintarkastamaton


Tiedot         2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007
vuosineljänneksittäin  QIV QIII  QII  QI  QIV QIII  QII  QI
Liikevaihto
 Kuluttajapakkaukset   248  274  274  266  258  267  275 268
 Paperit         321  356  362  387  374  374  380 417
 Puutuotteet       239  279  329  315  321  339  385 354
 Muu toiminta & sis.   645  686  711  742  677  717  668 722
liikevaihto
Liikevaihto yhteensä  1 453 1 595 1 676 1 710 1 630 1 698 1 708  1
                                 761

Liiketulos
 Kuluttajapakkaukset   -14  30   8  27   3  39  12  31
 Paperit        -114  -7  -7  21 -190  11  -6 -42
 Puutuotteet       -55  -16  -1  -2  -1  19  41  27
 Muu toiminta      -23  12  105  38  34  23  28  15
Liiketulos yhteensä   -206  19  105  84 -154  92  75  31
  - % liikevaihdosta -14,2  1,2  6,3  4,9 -9,4  5,5  4,4 1,7

 Osuus
osakkuusyhtiöiden     -5   7   2   2   7   2   1  2
 tuloksista
 Kurssierot        18   1  -2   2   8   1   0  -4
 Muut rahoitustuotot   -84  -63  -51  -62  -65  -58  -43 -55
ja -kulut
Tulos ennen veroja   -277  -36  54  26 -204  38  33 -27
 Tuloverot        66   3  -1  -7  35  -16  -25 -18
Tulos jatkuvista    -211  -33  53  19 -169  22   8 -45
toiminnoista


Tulos lopetetuista    -62 -212  -45  -19  -4  -5  -13  -4
toiminnoista
Kauden tulos      -273 -245   8   0 -173  17  -5 -49Tilintarkastamaton


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset        I-IV/08 I-IV/07
Kirjanpitoarvo kauden alussa              4 021  4 197
Hankitut yhtiöt                      4   22
Investoinnit                       255   430
Vähennykset                       -686   -72
Myytävänä olevat omaisuuserät               -    -
Poistot ja arvonalentumiset               -438  -362
Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset
                            -149  -118
Muuntoero ja muut muutokset               -49   -76
Kirjanpitoarvo kauden lopussa             2 958  4 021


Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset sisältävät
Graphic Papers -liiketoiminnan poistot ja arvonalentumiset sekä
rinnakkaisvuonna myös MAP -tukkuriliiketoiminnan poistot.Vastuut                QIV/08 QIV/07
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)  318  347
Osakkuusyhtiöiden puolesta         3   3
Muiden puolesta              4   4
Yhteensä                 325  355
Käyttöomaisuussitoumukset QIV/08 QIV/07
Maksut alle vuoden       0   38
Maksut myöhemmin        1   7
Avoimet johdannaissopimukset QIV/08 QIV/07
Korkojohdannaiset       1 158 1 693
Valuuttajohdannaiset     2 346 3 268
Muut johdannaiset        232  160
Yhteensä           3 735 5 121

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa 33 miljoonaa euroa (12/07: 29 Me). Avoimien
sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden
määrä on yhteensä 787 miljoonaa euroa (12/07: 793 Me).

Tilinpäätösperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä Metsäliitto-konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan. Veroina on huomioitu katsauskauden
tulosta vastaavat verot.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit