METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE

                  29.7.2005 klo 13.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2005

Toimitusjohtaja Kari Jordan:
”Metsäteollisuuden historiallisen pitkä työmarkkinakiista painoi
Metsäliitto-Yhtymän tuloksen tappiolle vuoden ensimmäisellä
puoliskolla. Sopimuksessa saavutettiin merkittäviä tuloksia, mutta
kiistan negatiivinen vaikutus kuluvan vuoden ensimmäisen kuuden
kuukauden tulokseen oli yhtymätasolla lähes 100 miljoonaa euroa.

Niin M-realissa ja muissa tytäryhtiöissä kuin yhtymätasollakin on
käynnistetty suuri joukko tehostamis- ja yhtenäistämisprojekteja,
jotka tulevaisuudessa parantavat Metsäliitto-Yhtymän tulosta. Ilman
työselkkausta Metsäliitto-Yhtymässä olisivat nyt näkyvissä ensimmäiset
merkit tehostamistoimien vaikutuksista.

Vaikka työmarkkinakiistan vaikutukset eliminoitaisiin,
tuloksentekokykyyn ei voida kuitenkaan olla tyytyväisiä. Metsäliitto-
Yhtymän on kyettävä parantamaan ja tehostamaan toimintaansa kaikilla
osa-alueilla. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kurinalaista ja
kovaa työtä, toimintojen järkeistämistä sekä huolellista priorisointia
kaikessa tekemisessä.”

TUNNUSLUKUJA
              OSAVUOSIKATSAUS ON TILINTARKASTAMATON

            2005  2005   2004  2004  2004  2004
             1-6  1-3   1-12  1-9   1-6  1-3
Liikevaihto, Me    4 321 2 187  8 598 6 462  4 364 2 160
Liikevoitto, Me      18   74   144  140   105   70
Tulos ennen veroja,                        
Me           -131   18   -76  -31   -10  -19
Kauden tulos, Me     -42   14   -24   -2   14   8
                                 
Sijoitetun pääoman                        
tuotto, %        0,8  4,9   2,5  3,3   3,7  4,6
Oman pääoman tuotto,                       
%            -8,7  1,5   -3,9  -2,8  -1,5  -2,2
                                 
Omavaraisuusaste, %   31,4  32,1   32,1  30,1  29,6  28,8
Velkaantumisaste, %   131  123   120  136   145  146
Korolliset                            
nettovelat, Me     3 453 3 440  3 336 3 503  3 713 3 694
                                 
Henkilöstö kauden                         
lopussa        30 767 29 050  28 783 29 397 30 791 29 410

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2005

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 4 321 miljoonaa
euroa (1-6/04: 4 364). Katsauskauden liikevoitto oli 18 miljoonaa
euroa (105). Yhtymän liikevoittoa heikensi ennen kaikkea kuusi viikkoa
kestänyt työkiista Suomen paperi-, kartonki- ja sellutehtailla.
Työkiistan kokonaisvaikutus oli lähes 100 miljoonaa euroa.
Liikevoittoa heikensivät myös hienopaperin alhaisemmat keskimääräiset
myyntihinnat, energiakustannusten ja öljyn hinnan nousu sekä
tuotevarastojen purku.

Liikevoittoon on lisäksi kirjattu M-realin Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus, 15 miljoonaa
euroa.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 3,4 prosenttia
(2,6). Rahoitustuotot olivat 8 miljoonaa euroa (12), osuudet
osakkuusyhtiöistä -2 miljoonaa euroa (5) ja rahoituskulut, sisältäen
alla mainitut korkoihin liittyvät arvostustappiot, 132 miljoonaa euroa
(111). Rahoituksen kurssierot olivat -23 miljoonaa euroa (-21).

Dollari vahvistui euroon nähden touko- ja kesäkuun aikana tasolta 1,30
tasolle 1,20. Tämä sekä muiden valuuttojen muutokset ja korkotason
aleneminen kasvattivat merkittävästi rahoituskuluja IFRS:n
noudattamisesta johtuvien arvostustappioiden vuoksi. Metsäliitto
suojaa tulevan kassavirtansa valuutan ja korkojen vaihtelun varalta,
mutta ei nykyisellään sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentatapaa.
Tämän vuoksi valuutta- ja korkoriskin suojauksessa käytettävät
johdannaiset on kirjattava käypään arvoon suojauksen kohteen pysyessä
alkuperäisessä arvossaan. Nämä tuloslaskelmavaihtelua aiheuttavat, ei-
kassavaikutteiset arvostustappiot olivat nettomääräisesti noin 40
miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli -131 miljoonaa euroa (-10). Verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, olivat 13 miljoonaa euroa (9) ja
vähemmistön osuus tuloksesta 76 miljoonaa euroa (33). Katsauskauden
tulos oli -42 miljoonaa euroa (14).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa 0,8
prosenttia (3,7) ja oman pääoman tuotto -8,7 prosenttia (-1,5).

Tase ja rahoitus
Yhtymän omavaraisuus oli kesäkuun lopussa 31,4 prosenttia ja
velkaantumisaste 131 prosenttia (12/04: 32,1 % ja 120 %). Korolliset
nettovelat kasvoivat alkuvuoden aikana 117 miljoonalla eurolla ja
olivat kesäkuun lopussa 3 453 miljoonaa euroa (12/04: 3 336).

Yhtymän kokonaislikviditeetti kesäkuun lopussa oli 1,9 miljardia euroa
(12/04: 2,1). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja
sijoituksina (0,3) ja 1,7 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina
luottolupauksina (1,8). Yhtymällä oli lisäksi lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,7 miljardin euron
arvosta.

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 13.4.2005,
että varsinaiselle osuuspääomalle maksetaan vuodelta 2004 korkoa 6,5
prosenttia (6,5), A-lisäosuus-pääomalle 5,5 prosenttia (5,5) ja B-
lisäosuuspääomalle 4,0 prosenttia.

Samassa kokouksessa edustajisto päätti myös sääntömuutoksesta, jonka
mukaan lisäosuuksien ja osuuksien palauttamiseen voidaan vuosittain
käyttää yksi kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta
jakokelpoisesta ylijäämästä.

Osuuspääomat ovat vuoden alkupuoliskolla kasvaneet 24 miljoonalla
eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 9 miljoonalla eurolla, A-
lisäosuuspääoma 11 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 4
miljoonalla eurolla. Kesäkuun lopussa Metsäliitolla oli yhteensä
130 771 jäsentä (31.12.2004: 130 869).

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat tammi-kesäkuussa 330 miljoonaa euroa (132).

Tammikuussa Metsäliitto Osuuskunta osti Suomen valtiolta 16,6
prosenttia Vapon osakekannasta 47 miljoonalla eurolla. Vapo-konserni
konsolidoidaan vuoden alusta Yhtymän tilinpäätökseen käyttäen
suhteellista yhdistelytapaa (49,9 %).

Tammikuun lopussa Metsäliitto meni mukaan 49,9 prosentin
omistusosuudella Finsilva-nimiseen yhtiöön, joka osti M-realin ja
Metsäliiton yhdessä omistamat metsät sekä lisäksi Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomen omistamat metsät.

Yhtymän sisällä tehtiin maaliskuun lopussa merkittävä osakekauppa kun
Metsäliitto Osuuskunta osti M-realilta 164 miljoonalla eurolla 8
prosenttia Metsä-Botnian osakekannasta. Maaliskuussa Metsäliitto
korotti Finnforestin osakepääomaa 50 miljoonalla eurolla.

Botnian Venäjälle rakennettavan sahan rakennustyöt etenevät
suunnitellusti. Sahan vuosikapasiteetti on 200 000 kuutiometriä ja sen
toiminta käynnistyy vuoden 2006 alussa.

Thomesto hankki kesäkuussa haltuunsa Venäjällä, Leningradin läänissä
toimivan OOO Progress -puunhankintayhtiön koko osakekannan. Aiemmin
Thomeston osuus yhtiöstä oli 40 prosenttia. Yhtiö vahvistaa Thomeston
asemaa Venäjän puunhankinnassa. Samalla varmistetaan Botnian
rakenteilla olevan sahan puuhuoltoa.

Finnforest laajentaa kertopuun tuotantoa Punkaharjulla. Investoinnin
valmistuttua vuoden 2006 alkupuolella tuotantokapasiteetti kasvaa
60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Investoinnin
kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa.

Maaliskuun alussa M-real julkisti Simpeleen kartonkikoneen 60
miljoonan euron modernisointi-investoinnin. Uudistuksen myötä tehtaan
kapasiteetti nousee 45 000 tonnilla 215 000 tonniin vuodessa.
Investointi valmistuu vaiheittain kevääseen 2006 mennessä.

Investointi Kaskisten BCTMP -tehtaaseen etenee suunnitelmien
mukaisesti. Päälaiteasennukset on suoritettu ja tehdas käynnistyy
elokuussa.

Kevään aikana käydyt neuvottelut kotelotehtaiden myynnistä päätettiin
lopettaa tuloksettomina. Kotelotehtaiden kilpailukykyä tullaan
jatkossa parantamaan aktiivisesti kaikilla osa-alueilla osana M-
realia.

Uruguayn sellutehdashanke
Rakentamispäätös miljoona tonnia eukalyptussellua tuottavasta
tehtaasta tehtiin maaliskuussa 2005. Tehtaan arvioidaan valmistuvan
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä ja kokonaisinvestointi on noin
1,1 miljardia dollaria.

Toukokuussa Botnia ja Andritz Oy allekirjoittivat aiesopimuksen, jonka
mukaan Andritz toimittaa sellutehtaan pääprosessilaitteet. Sopimus
käsittää kuitulinjan puunkäsittelystä kuivauskoneelle sekä
talteenottolinjan. Sopimuksen kauppahinta on yli 200 miljoonaa euroa.

Projektin tämän hetkinen henkilövahvuus on 55 henkilöä. Itse
sellutehdas tulee työllistämään noin 300 työntekijää, mutta
kokonaisuudessaan sen työllistävä vaikutus on yli 8 000.

Henkilöstö
Henkilöstön määrä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 29 340 henkilöä
(29 820). Kesäkuun lopussa palveluksessa oli 30 767 henkilöä (30 791).
Vuoden 2004 lopussa Yhtymän henkilöstömäärä oli 28 783.

Henkilöstömäärän kasvu alkuvuoden aikana johtuu yrityshankinnoista ja
kausiluontoisista työntekijöistä. Kesäkuussa hankitun OOO Progress -
nimisen puunhankintayhtiön palveluksessa oli 683 henkilöä. Vapon
henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 1 724.

Tiedot yrityksittäin

Metsäliitto Osuuskunta ja Thomesto
Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 522 miljoonaa
euroa (604). Liikevaihdon aleneminen johtuu 1,9 miljoonaa kuutiometriä
pienemmästä toimitusmäärästä. Liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa (11)
eli 2,4 prosenttia liikevaihdosta (1,8). Alkuvuoden liikevoittoon
sisältyy 2,4 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 34 miljoonaa euroa (74). Rahoituseriin
sisältyy 6 miljoonan euron Forestia-järjestelyyn liittyvä alaskirjaus
sekä osinkotuottoja 28 miljoonaa euroa (63). Vertailuvuoden osinkoihin
sisältyy yhtiöveron hyvitystuottoja 18 miljoonaa euroa.

Metsäliiton sijoitetun pääoman tuotto oli 4,9 prosenttia (8,4).
Omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 58,0 prosenttia (12/04: 59,8) ja
velkaantumisaste 19 prosenttia (12/04: -8). Metsäliiton korollinen
nettovelka oli 198 miljoonaa euroa (12/04: -82).

Ulkomaisesta puunhankinnasta vastaavan Thomeston liikevaihto oli 232
miljoonaa euroa (197) ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa (1,5). Puun
toimitusmäärä Suomeen oli noin 1,8 miljoonaa kuutiometriä (1,8).

Finnforest
Finnforestin liikevaihto oli 1 021 miljoonaa euroa (999). Liikevoitto
oli 14 miljoonaa euroa (21) ja tulos ennen veroja -9 miljoonaa euroa
(+1). Työselkkauksen tulosvaikutus oli noin 4 miljoonaa euroa.
Valuutta- ja korkosuojausten markkina-arvostukset heikensivät tammi-
kesäkuun tulosta noin 7 miljoonalla eurolla.

Työkiista rasitti pahiten yhtiön sahateollisuutta, jonka tuotanto jäi
kesäkuussa puoleen tavoitteesta. Tulosta heikensi edelleen sekä mänty-
että kuusisahaustoiminnan heikko kannattavuus. Koivu- ja havuvanerin
sekä kertopuun kysyntä säilyi hyvänä ja myyntihinnat kehittyivät
positiivisesti. Vanerituotanto pystyttiin pitämään kesäkuun
paperiteollisuuden työtaisteluista huolimatta käynnissä.

Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna ja oli 2,9 prosenttia (4,3). Omavaraisuusaste oli kauden
lopussa 29,1 prosenttia (12/04: 27,0) ja velkaantumisaste 158
prosenttia (12/04: 179).

Finnforestin oma osavuosikatsaus on julkaistu 29.7.2005.

Metsä Tissue
Metsä Tissuen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 340 miljoonaa euroa
(337). Myyntimäärät kasvoivat erityisesti Länsi-Euroopassa, mutta
Suomen työtaistelun vuoksi yhtiön liikevaihto jäi samalle tasolla kuin
viime vuonna. Liikevoitto heikkeni ja oli 9 miljoonaa euroa (18).
Edellisvuodesta heikentynyt tulos johtui pääosin työehtokiistasta,
jonka seurauksena tuotevarastot pienenivät merkittävästi.

M-real
M-realin liikevaihto oli 2 603 miljoonaa euroa (2 775) ja liikevoitto
43 miljoonaa euroa (33). Merkittävimpiä liikevoittoon sisältyviä
kertaluonteisia eriä ovat Botnian 8 prosentin myyntivoitto 81
miljoonaa euroa ja Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvä
kertaluonteinen kuluvaraus 15 miljoonaa euroa. Nettomääräisesti
kertaluonteiset erät olivat yhteensä 70 miljoonaa euroa.

Kannattavuutta heikensivät Suomen työtaistelutoimenpiteiden
aiheuttamat kartongin ja paperin toimitusmäärän lasku, tuotevarastojen
purku sekä Botnian liiketuloksen lasku, yhteensä noin 70 miljoonaa
euroa. Myös vahvistunut euro, päällystämättömän hienopaperin hinnan
lasku, öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten nousu ja
energiakustannusten nousu heikensivät kannattavuutta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -109 miljoonaa euroa (-82). Niihin
sisältyy nettokorkoja ja muita rahoituskuluja 80 miljoonaa euroa (61),
myyntisaamisten, ostovelkojen, valuuttasuojausten sekä rahoituserien
kurssieroja -26 miljoonaa euroa (-21) sekä osuuksia osakkuusyhtiöiden
tuloksista -3 miljoonaa euroa (0). Muihin rahoituskuluihin on kirjattu
korkojohdannaisten arvostustappiota 17 miljoonaa euroa sekä
arvonalennuksia 4 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli -66 miljoonaa euroa (-49), osakekohtainen tulos
-0,14 euroa (0,58) ja sijoitetun pääoman tuotto 2,2 prosenttia (1,8).
Ilman kertaluonteisia eriä tulos oli -132 miljoonaa euroa,
osakekohtainen tulos -0,35 euroa ja sijoitetun pääoman tuotto -0,7
prosenttia.

M-realin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 38,4 prosenttia (12/04:
37,5) ja velkaantumisaste 85 prosenttia (12/04: 89).

M-realin oma osavuosikatsaus on julkaistu 29.7.2005.

Botnia
Botnian liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 404 miljoonaa euroa (535) ja
liiketulos -4 miljoonaa euroa (71). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteinen 5 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus liittyen
Baltic Pulpin toimintaan. Muu liikevoiton heikennys johtui pääosin
Suomen työtaistelusta sekä havusellun hinnanlaskusta.

Toisen vuosineljänneksen toimintaa leimasivat työsulut ja paikalliset
työselkkaukset. Myyntimäärä oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä
45 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä.

Havusellun hyvä kysyntä taittui keväällä ja hinnat kääntyivät laskuun.
Maaliskuussa havusellun hinta oli 645 dollaria, mutta päätyi
kesäkuussa 600 dollariin. Lehtisellun hinta pysyi koko neljänneksen
ajan 600 dollarissa.

Tulos ennen veroja oli -2 miljoonaa euroa (72) ja sijoitetun
pääoman tuotto 0,2 prosenttia (11,6). Omavaraisuus oli 69,8
prosenttia ja velkaantumisaste 3 prosenttia.

Botnian luvuista 39 % yhdistetään M-realin tilinpäätökseen ja
edelleen 14 % kun laaditaan Metsäliitto-Yhtymän
konsernitilinpäätöstä.


Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)
Metsäliitto-Yhtymä siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön. Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia erittelyjä
siirtymisen vaikutuksista tuloslaskelmaan ja taseeseen annettiin
Yhtymän 26.4.2005 julkaisemassa tiedotteessa. Tiedote on luettavissa
Metsäliitton internet-sivuilla www.metsaliitto.fi.Lähiajan näkymät

Työsopimuskiista painoi Metsäliitto-Yhtymän alkuvuoden tuloksen
tappiolle. Selkkauksesta kärsivät eniten paperi-, kartonki- ja
sellutehtaat, mutta välilliset vaikutukset olivat huomattavia myös
sahateollisuudelle ja puunhankinnalle.

Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja arvioidaan olevan toisen
neljänneksen työtaistelusta ja 15 miljoonan kuluvarauksesta
puhdistettua tulosta parempi. Suomen tehtaiden ylösajo heinäkuussa
tuotannon saattamiseksi täyteen käyntiin vaikuttaa kuitenkin kolmannen
neljänneksen tulokseen heikentävästi. Metsäliitto-Yhtymän tuloksen
ennen veroja arvioidaan jäävän tänä vuonna tappiolliseksi.

Espoossa 29.7.2005
HALLITUSLisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, puh. 01046 94260

TOIMIALAKATSAUKSET

Kuluttajapakkaukset
             I-   I-             
           II/05 II/04  II/05 II/04  I-IV/04
Liikevaihto       437  525   199  267   1 045
EBITDA          56   89    6  45    187
 - % liikevaihdosta  12,9  17,0   2,9 16,6   17,8
Poistot ja                         
arvonalentumiset    -46  -49   -23  -25    -90
Liikevoitto       10   41   -17  20    97
 - % liikevaihdosta   2,4  7,7   -8,5  7,4    9,2

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kuluttajapakkaukset-toimialan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 437
miljoonaa euroa (525) ja liikevoitto 10 miljoonaa euroa (41). Viime
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna liiketulosta heikensivät Suomen
työsopimuskiistojen vaikutuksien lisäksi vahvistunut euro,
öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten nousu sekä
energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat 2
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Taivekartongin
keskihinta oli edellisvuoden tasolla.

Vuoden toisella neljänneksellä liikevoitto oli -17 miljoonaa euroa
(I/05: 27). Kannattavuutta heikensivät työsopimuskiistojen aiheuttama
toimitusmäärän lasku, tuotevarastojen purku sekä Botnian liiketuloksen
lasku.

Paperit
             I-   I-             
           II/05 II/04  II/05 II/04  I-IV/04
Liikevaihto      1 479 1 447   732  710   2 944
EBITDA          87  128    13  57    237
 - % liikevaihdosta   5,9  8,8   1,8  8,0    8,0
Poistot ja                         
arvonalentumiset    -128  -129   -64  -65    -260
Liikevoitto       -41   -1   -51  -8    -23
 - % liikevaihdosta  -2,8  -0,1   -6,9 -1,1    -0,8

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toimiala Paperit koostuu M-realin toimialoista Publishing, Commercial
Printing ja Office Papers.

Paperit-toimialan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 479 miljoonaa euroa
(1 447) ja liiketulos -41 miljoonaa euroa (-1). Tulokseen sisältyy
Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvä 15 miljoonan euron
kertaluonteinen kuluvaraus. Liiketulokseen sisältyy lisäksi
kertaluonteisia tuottoja 4 miljoonaa euroa.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 prosenttia
verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Keskimääräinen myyntihinta
nousi prosentin euron vahvistumisesta huolimatta.

Päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset laskivat prosentin ja
päällystämättömän hienopaperin nousivat prosentin verrattuna viime
vuoden vastaavaan kauteen. Keskimääräiset myyntihinnat laskivat
päällystetyissä laaduissa prosentin ja päällystämättömissä laaduissa 3
prosenttia.

MAP Merchant Group
             I-   I-              
           II/05 II/04  II/05 II/04  I-IV/04
Liikevaihto       692  693   351  339   1 368
EBITDA          17   17    9   8     24
 - % liikevaihdosta   2,5  2,4   2,6  2,5    1,8
Poistot ja                          
arvonalentumiset     -4   -4    -2   -2     -7
Liikevoitto       13   13    7   6     17
 - % liikevaihdosta   1,9  1,9   2,0  1,9    1,2

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

MAP-tukkuriliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 692 miljoonaa
euroa (693) ja liikevoitto 13 miljoonaa euroa (13). Toisen
neljänneksen tulosta paransivat lähinnä toimitusmäärän kasvu sekä
alhaisemmat kustannukset. Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Puutuotteet
             I-   I-              
           II/05 II/04  II/05 II/04  I-IV/04
Liikevaihto      1 021  999   553  529   1 923
EBITDA          50   56    33   32     94
 - % liikevaihdosta   4,9  5,6   6,0  6,1    4,9
Poistot ja                          
arvonalentumiset    -36  -35   -18  -18    -71
Liikevoitto       14   21    15   14     23
 - % liikevaihdosta   1,4  2,1   2,7  2,6    1,2

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Finnforest-konserni muodostaa Puutuotteet–toimialan.

Puutuotteiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 021 miljoonaa euroa
(999) ja liikevoitto 14 miljoonaa euroa (21). Toimintaan vaikutti
kesäkuun paperiteollisuuden työsopimuskiista, joka aiheutti
ylimääräisiä kustannuksia ja tulonmenetyksiä. Tulokseen vaikuttivat
myös sahatavaran, erityisesti mäntysahatavaran alhainen markkinahinta,
sekä raaka-aineen korkea hinta.

Levytuotteiden sekä koivu- ja havuvanerin kysyntä ja hintakehitys
olivat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa myönteisempiä.
Käynnistysvaiheessa olevan moduulituotannon markkinointia ja myyntiä
Suomessa vahvistetaan.

Muu toiminta
              I-  I-             
            II/05 II/04  II/05 II/04  I-IV/04
Liikevaihto 1)      764  772   336  395   1 459
Liikevoitto        21  32   -11   3    30
josta                            
 Puunhankinta Suomessa   13  11    -1   2    25
 Kansainvälinen                       
 puunhankinta        1   1    0   1     3
 Hygieniatuotteet      9  18    0   5    38
 Muut ja yhtymäviennit   -2   2   -10  -5    -36
                              
1) Liikevaihto Yhtymän ulkopuolelle

Muuhun toimintaan kuuluvat mm. Metsäliitto Osuuskunta, Thomesto ja
Metsä Tissue. Lisäksi Vapo-konsernista on huomioitu 49,9 prosenttia
vuoden 2005 alusta.

Alkuvuonna reippaasti käyntiin lähtenyt puukauppa hiljeni kevään
kuluessa normaalitasolle. Kesäkuussa puuta ostettiin selvästi
budjetoitua vähemmän, mutta kumulatiivisesti osto on suunnitellulla
tasolla. Metsäliitto osti tammi-kesäkuussa puuta noin 8,5 miljoonaa
kuutiometriä (8,0), mikä vastaa hieman vajaata puolta koko vuoden
ostotavoitteesta.

Hankintakaupan osuus oli alkuvuonna hieman normaalia suurempi
kuitupuun korkeiden käyttömäärien takia. Mäntytukin hintataso oli
laskussa, mutta muilla puutavaralajeilla kauppaa käytiin likimain
edellisen vuoden syksyn hintatasolla.

Toimitusmäärä Suomessa sijaitseville tehtaille hakkeet mukaan laskien
oli yhteensä noin 11,3 miljoonaa kuutiometriä, josta pyöreän puun
osuus oli 7,5 miljoonaa kuutiometriä. Kemiallisen metsäteollisuuden
työmarkkinaselkkauksen takia touko- ja kesäkuun toimitukset jäivät
hyvin alhaisiksi. Myös puunkorjuu jouduttiin katkaisemaan lähes
kokonaan.

Työmarkkinakiistan aiheuttaman puunkäytön alenemisen johdosta
Metsäliiton ostotavoitetta on alennettu muutaman viikon puunkäyttöä
vastaavalla määrällä. Kaikilla puutavaralajeilla on silti hyvä kysyntä
varsinkin kesäkorjuukelpoisten leimikkojen osalta.

Hygieniatuotteiden liikevoitto heikkeni edellisvuodesta Suomen
paperiteollisuuden työsopimuskiistan seurauksena. Työkiista pysäytti
Mäntän tehtaan tuotannon yli kuuden viikon ajaksi touko- ja
kesäkuussa. Myyntimäärät olivat kaikilla päämarkkina-alueilla
kasvussa, erityisesti Länsi-Euroopassa. Puolan tehtaan liiketoiminta
kehittyi suunnitelmien mukaan ja tuotti edellisvuotta paremman
tuloksen.

Kireänä jatkuvaan hintakilpailuun ja markkinatilanteeseen sekä
kohonneisiin öljyn ja energian hintoihin sopeutumiseksi Metsä Tissue
jatkaa toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Vapo-konserni julkaisee oman osavuosikatsauksensa 10.8.2005.


Tuotanto


1 000 yks.     I-II/05 I-II/04  II/05 II/04  I-IV/04
Paperi, tn      1 901  1 957   875  969   4 008
Kartonki, tn      421   650   128  319   1 330
Sahatavara, m3    2 163  2 182  1 110 1 059   4 185
Sahatavaran                        
jatkojalostus, m3   614   508   315  211   1 166
EW-tuotteet, m3    482   489   256  236    911
Sellu & CTMP, tn    733   750   350  369   1 533
(M-real)
Sellu, tn (Botnia)   929  1 232   276  594   2 450METSÄLIITTO- YHTYMÄ

                 2005  2004 Muutos  2004
Lyhennetty tuloslaskelma     1-6   1-6      1-12
Liikevaihto           4 321  4 364  -43  8 598
 Liiketoiminnan muut tuotot    78   83   -5   135
 Liiketoiminnan kulut     -4 121 -4 077  -44 -8 066
 Poistot ja arvonalentumiset   -260  -265   5  -522
Liikevoitto            18   105  -87   144
 Osuus osakkuusyhtiöiden      -2    5   -7    1
tuloksista
 Kurssierot            -23   -21   -2   -2
 Muut rahoitustuotot ja –kulut  -124   -99  -25  -219
Tulos ennen veroja                     
ja vähemmistöosuutta       -131   -10  -121   -76
 Tuloverot             13   -9   22   -28
Tulos verojen jälkeen      -118   -19  -99  -104
 Vähemmistöosuudet         76   33   43   80
Katsauskauden tulos        -42   14   56   -24


                 2005  2004 Muutos  2004
Lyhennetty tase         30.6.  30.6.     31.12
VARAT                            
Pitkäaikaiset varat                     
 Aineettomat hyödykkeet      810   798   12   802
 Aineelliset hyödykkeet     4 210  4 175   35  4 148
 Biologiset hyödykkeet       55   205  -150   201
Sijoitukset                         
 Korolliset            71   62   9   59
 Laskennalliset verosaamiset   109   82   27   102
 Muut korottomat         194   293  -99   283
                5 449  5 615  -166  5 596
Lyhytaikaiset varat                     
Vaihto-omaisuus         1 134  1 162  -28  1 172
Saamiset                          
 Korolliset             7   34  -27   66
 Korottomat           1 617  1 682  -65  1 564
Rahat ja pankkisaamiset      196   184   12   252
                2 954  3 062  -108  3 055
                              
VARAT YHTEENSÄ         8 403  8 678  -275  8 651
                              
OMA PÄÄOMA JA VELAT                     
Oma pääoma           1 304  1 371  -67  1 351
Vähemmistöosuus         1 326  1 194  132  1 428
Oma pääoma yhteensä       2 630  2 565   65  2 779
                              
Pitkäaikaiset velat                     
 Laskennalliset verovelat     474   499  -25   505
 Eläkevelvoitteet         270   295  -25   271
 Varaukset             63   33   30   45
 Korolliset           2 878  3 169  -291  2 946
 Muut korottomat         141   37  104   37
                3 826  4 033  -207  3 805
Lyhytaikaiset velat                     
 Korolliset            850   824   26   768
 Korottomat           1 097  1 256  -159  1 299
                1 947  2 080  -133  2 067
                              
Velat yhteensä         5 772  6 113  -341  5 872
                              
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  8 403  8 678  -275  8 651
Oman pääoman muutos             Ed.           
                      tili-   Vähem-     
             Osuus- Rahas- kausien  mistö- Yhteen-
             pääomat  tot   tulos   osuus    sä
Oma pääoma 31.12.2003    545    63   947  1 408  2 963
IFRS:ään siirtymisen                        
vaikutukset         -114    -9   -123   -169   -415
Oma pääoma 1.1.2004, IFRS  431    54   824  1 239  2 548
Muuntoero                    15        15
Maksettu osuuskorko              -29        -29
Siirrot                 3    -3         0
Osuuspääoman kasvu      58                 58
Rahastojen kasvu            2             2
Rahoitusinstrumenttien                       
vaikutus                1             1
Vähemmistöosuus                     -46   -46
Tilikauden tulos                14        14
Oma pääoma 30.6.2004     489    60   821  1 193  2 563
                                  
                                  
Oma pääoma 1.1.2005, IFRS  505    62   783  1 428  2 778
Muuntoero                    1         1
Maksettu osuuskorko              -34        -34
Siirrot                 9    -8         1
Osuuspääoman kasvu      25                 25
Rahastojen kasvu            1             1
Rahoitusinstrumenttien                       
vaikutus                2             2
Vähemmistöosuus                    -102   -102
Tilikauden tulos                -42        -42
Oma pääoma 30.6.2005     530    74   700  1 326  2 630                           
Lyhennetty rahavirtalaskelma   2005  2004  2004
                 1-6   1-6  1-12
Liiketoiminnan rahavirrat              
Kauden tulos           -42   14   -24
 Oikaisut yhteensä        334   350   672
 Käyttöpääoman muutos      -77  -118   35
Liiketoiminnan rahavirrat     215   246   683
 Nettorahoituskulut       -108  -115  -225
 Maksetut verot         -34   -51   -85
Liiketoiminnan                    
nettorahavirrat          73   80   373
                           
Investointien rahavirrat               
 Yrityshankinnat         -46        
 Käyttöomaisuuden ostot     -284  -132  -434
 Omaisuuden myynnit ja muut    191   396   568
Investointien nettorahavirrat  -139   264   134
                           
Rahoituksen rahavirrat                
 Pitkäaikaisten lainojen ja             
 muiden rahoituserien muutos    68  -317  -413
 Maksetut osingot         -58   -62   -62
Rahoituksen nettorahavirrat    10  -379  -475
                           
Rahavarojen muutos        -56   -35   33
                           
Rahavarat kauden alussa      252   219   219
Rahavarojen muutos        -56   -35   33
Rahavarat kauden lopussa     196   184   252

                                  
Tiedot          2005 2005  2004 2004 2004 2004 2004
vuosineljänneksittäin    II   I   IV  III  II   I I-IV
                                  
Liikevaihto
segmenteittäin
 Kuluttajapakkaukset    199  238  256  264  267  258 1 045
 Paperit          732  747  759  738  710  737 2 944
 MAP Merchant Group    351  341  343  332  339  354 1 368
 Puutuotteet        553  468  466  458  529  470 1 923
 Muu toiminta       336  428  346  341  395  377 1 459
 Sis. liikevaihto     -37  -35  -35  -35  -37  -35 -142
Liikevaihto yhteensä   2 134 2 187 2 135 2 099 2 204 2 160 8 598
                                  
Liikevoitto                            
segmenteittäin
 Kuluttajapakkaukset    -17  27   30  26  20  21  97
 Paperit          -51  10  -30   7  -8   6  -23
 MAP Merchant Group     7   6   0   4   7   7  17
 Puutuotteet        15  -1   -3   6  14   7  23
 Muu toiminta       -11  32   7  -8   3  29  30
Liikevoitto yhteensä    -56  74   4  35  36  70  144
 - % liikevaihdosta   -2,6  3,4  0,2  1,7  1,6  3,2  1,7
                                  
 Osuus osakkuusyhtiöiden                      
 tuloksista         -2   0   -4   0   1   4   1
 Kurssierot        -12  -11   19   0  -6  -15  -2
 Muut rahoitustuotot ja                      
 –kulut          -79  -45  -64  -55  -22  -78 -219
Tulos ennen veroja    -149  18  -45  -21   9  -19  -76
 Tuloverot         20  -7   -5  -14  -14   5  -28
Tulos verojen jälkeen   -129  11  -50  -35  -5  -14 -104
 Vähemmistöosuudet     73   3   28  19  12  22  80
Katsauskauden tulos    -56  14  -22  -16   6   8  -24


METSÄLIITTO- YHTYMÄ

Tuloksen täsmäytyslaskelma

                Raportoitu IFRS:ään    
Lyhennetty tuloslaskelma     FAS    siirty-   IFRS
                1-6/2004   misen   1-6/2004
                      vaikutus
Liikevaihto             4 344     20   4 364
 Liiketoiminnan muut tuotot      70     13     83
 Liiketoiminnan kulut       -4 075     -2   -4 077
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista               1     -1     0
 Poistot ja arvonalentumiset     -285     20    -265
Liikevoitto              55     50    105
 Osuus osakkuusyhtiöiden                    
 tuloksista               0      5     5
 Kurssierot               6     -27    -21
 Muut rahoitustuotot ja –kulut    -96     -3    -99
Tulos ennen veroja                       
ja vähemmistöosuutta         -35     25    -10
 Tuloverot               10     -19     -9
Tulos verojen jälkeen         -25      6    -19
 Vähemmistöosuudet           37     -4     33
Katsauskauden tulos          12      2     14Taseen täsmäytyslaskelma

                Raportoitu IFRS:ään    
Lyhennetty tase          FAS    siirty-   IFRS
                30.6.2004   misen  30.6.2004
                      vaikutus
VARAT                              
Pitkäaikaiset varat                       
 Aineettomat hyödykkeet        830     -32    798
 Aineelliset hyödykkeet       4 281    -106   4 175
 Biologiset hyödykkeet         0     205    205
Sijoitukset                           
 Korolliset              64     -2     62
 Laskennalliset verosaamiset      52     30     82
 Muut korottomat           290      3    293
                  5 517     98   5 615
Lyhytaikaiset varat                       
Vaihto-omaisuus           1 167     -5   1 162
Saamiset                            
 Korolliset              37     -3     34
 Korottomat             1 678      4   1 682
Rahat ja pankkisaamiset        192     -8    184
                  3 074     -12   3 062
                                
VARAT YHTEENSÄ           8 591     87   8 678
                                
OMA PÄÄOMA JA VELAT                       
Oma pääoma             1 596    -225   1 371
Vähemmistöosuus           1 358    -164   1 194
Oma pääoma yhteensä         2 954    -389   2 565
                                
Pitkäaikaiset velat                       
 Laskennalliset verovelat       445     54    499
 Eläkevelvoitteet           34     261    295
 Varaukset               46     -13     33
 Korolliset             3 148     21   3 169
 Muut korottomat            38     -1     37
                  3 712     321   4 033
Lyhytaikaiset velat                       
 Korolliset              707     117    824
 Korottomat             1 218     38   1 256
                  1 925     155   2 080
                                
Velat yhteensä           5 637     476   6 113
                                
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    8 591     87   8 678


Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa