METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005

METSÄLIITTO-YHTYMÄ    PÖRSSITIEDOTE

             28.10.2005 klo 13.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2005

Toimitusjohtaja Kari Jordan:
"Metsäliitto-konsernissa työ kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi
jatkuu. Elokuussa päätimme yhdistää kotimaan ja kansainvälisen puunhankinnan,
syyskuussa puolestaan hyväksyttiin Finnforestin sulauttaminen Metsäliitto
Osuuskuntaan. Rakenteellisten uudistusten tavoitteena on saada aikaan
kustannussäästöjä tehostamalla ja yksinkertaistamalla toimintaa.

Työkiistan jälkeinen tehtaiden ylösajo heinäkuussa vaikutti heikentävästi
tulokseen, mutta kulunut neljännes oli kuitenkin lievästi positiivinen. Tulos
vuoden toiseen neljännekseen nähden parani yli 160 miljoonaa euroa, mutta
parannus johtui pääosin toisen neljänneksen kertaluonteisista eristä, jotka
laskivat vertailuajankohdan tulosta.

Metsäteollisuuden toimintaympäristö on edelleen haasteellinen ja monien
avaintuotteiden hinnat ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla. Meidän on
jatkuvasti tehostettava toimintaamme ja parannettava kilpailukykyämme. Me emme
voi jäädä odottamaan sitä, että saisimme suhdanteista vetoapua kääntäessämme
konsernin tuloksentekokykyä oikealle uralle."

TUNNUSLUKUJA

                Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

            2005  2005  2005  2004  2004 2004 2004 
            1-9  1-6   1-3  1-12  1-9  1-6  1-3  
 Liikevaihto, Me    6378  4321  2187  8598  6462 4364 2160 
 Liikevoitto, Me     63   18   74  144   140  105  70  
 Tulos ennen veroja,                         
 Me           -118  -131   18  -76   -31  -10  -19  
 Kauden tulos, Me    -37  -42   14  -24   -2  14   8   
                                    
 Sijoitetun pääoman                           
 tuotto, %        1,7  0,8   4,9  2,5   3,3  3,7  4,6  
 Oman pääoman tuotto,                         
 %           -5,4  -8,7  1,5  -3,9  -2,8 -1,5 -2,2 
                                    
 Omavaraisuusaste, %  30,8  31,4  32,1  32,1  30,1 29,6 28,8 
 Velkaantumisaste, %   131  131   123  120   136  145  146  
 Korolliset nettovelat,                         
 Me           3476  3453  3440  3336  3503 3713 3694 
                                    
 Henkilöstö kauden                           
 lopussa        29520 30767  29050 28783  29209 30791 29410 

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2005

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-syyskuussa 6 378 miljoonaa euroa 
(1-9/04: 6 462). Katsauskauden liikevoitto oli 63 miljoonaa euroa (140). Yhtymän
liikevoittoa heikensi ennen kaikkea työkiista Suomen paperi-, kartonki- ja
sellutehtailla vuoden toisella neljänneksellä sekä kolmannen neljänneksen
alkupuolella. Työkiistan arvioitu kokonaisvaikutus oli lähes 120 miljoonaa euroa.
Liikevoittoa heikensivät myös hienopaperin alhaisemmat keskimääräiset
myyntihinnat, energiakustannusten kallistuminen sekä edellisellä neljänneksellä
kirjattu kertaluonteinen, 15 miljoonan euron kuluvaraus.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 2,8 prosenttia (2,7).
Rahoitustuotot olivat 18 miljoonaa euroa (17), osuudet osakkuusyhtiöistä 0
miljoonaa euroa (5) ja rahoituskulut 176 miljoonaa euroa (172). Rahoituksen
kurssierot olivat -23 miljoonaa euroa (-21). Rahoituskuluihin sisältyy
korkosuojausten arvostustappiota 6 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa
arvostustappiot olivat 20 miljoonaa euroa.

Kirjatut arvostusvoitot ja -tappiot liittyvät pääosin Yhdysvaltain dollarin
kurssin ja yleisen korkotason muutoksiin eikä niillä ole kassavirtavaikutusta.
Yhtymän yrityksistä M-real soveltaa kolmannesta neljänneksestä alkaen IFRS:n
mukaista osittaista suojauslaskentaa dollarivirtaposition suojauksessa.
Suojauslaskentaan siirtyminen parantaa kolmannen neljänneksen tulosta
aikaisempaan laskentakäytäntöön verrattuna 1 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli -118 miljoonaa euroa (-31). Verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, olivat 8 miljoonaa euroa (-23) ja vähemmistön
osuus tappiosta 73 miljoonaa euroa (52). Katsauskauden tulos oli -37 miljoonaa
euroa (-2).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 1,7 prosenttia
(3,3) ja oman pääoman tuotto -5,4 prosenttia (-2,8).

Tase ja rahoitus
Yhtymän omavaraisuus oli syyskuun lopussa 30,8 prosenttia ja velkaantumisaste 131
prosenttia (12/04: 32,1 % ja 120 %). Korolliset nettovelat ovat vuoden aikana
kasvaneet 140 miljoonalla eurolla ja olivat syyskuun lopussa 3 476 miljoonaa
euroa (12/04: 3 336).

Yhtymän kokonaislikviditeetti syyskuun lopussa oli 1,9 miljardia euroa (12/04:
2,1). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja sijoituksina (0,3) ja 1,7
miljardia taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina (1,8). Yhtymällä oli
lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,7 miljardin euron
arvosta.

Osuuspääomat ovat vuoden aikana kasvaneet 32 miljoonalla eurolla. Varsinainen
osuuspääoma on kasvanut 10 miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma 16 miljoonalla
eurolla ja B-lisäosuuspääoma 6 miljoonalla eurolla. Syyskuun lopussa
Metsäliitolla oli 130 874 jäsentä (31.12.2004: 130 869).

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja yritysostoihin olivat
tammi-syyskuussa 485 miljoonaa euroa (230).

Tammikuussa Metsäliitto Osuuskunta osti Suomen valtiolta 16,6 prosenttia Vapon
osakekannasta 47 miljoonalla eurolla, jolloin Metsäliiton omistusosuus nousi 49,9
prosenttiin.

Tammikuun lopussa Metsäliitto meni mukaan 49,9 prosentin omistusosuudella
Finsilva-nimiseen yhtiöön, joka osti M-realin ja Metsäliiton yhdessä omistamat
metsät sekä lisäksi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen omistamat metsät.

Maaliskuun lopussa Metsäliitto Osuuskunta osti M-realilta 164 miljoonalla eurolla
8 prosenttia Botnian osakkeista. Kaupan jälkeen Metsäliitto omistaa Botniasta
suoraan 14 prosenttia.

Thomesto hankki kesäkuussa haltuunsa Venäjällä, Leningradin läänissä toimivan OOO
Progress -puunhankintayhtiön koko osakekannan. Aiemmin Thomeston osuus yhtiöstä
oli 40 prosenttia. Syyskuussa Thomesto myi omistusosuutensa (40 %) Baltian
sahoista SIA Vika Wood ja AS Toftan.

Botnian Venäjälle rakennettavan sahan työmaa etenee aikataulussaan. Sahan
vuosikapasiteetti tulee olemaan 200 000 kuutiometriä ja sen toiminta käynnistyy
vuoden 2006 alussa. Investoinnin kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa.

Finnforest laajentaa kertopuun tuotantoa Punkaharjulla. Tuotantokapasiteetti
kasvaa 60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Investoinnin
kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa ja se valmistuu ensi vuoden alkupuolella.

Simpeleen kartonkikoneen 60 miljoonan euron modernisointi-investointi etenee
suunnitelmien mukaan. Uudistus nostaa kapasiteettia 45 000 tonnilla 215 000
tonniin vuodessa. Investointi valmistuu vaiheittain kevääseen 2006 mennessä.

Kaskisiin rakennettu BCTMP-tehdas käynnistyi elokuussa ja toimitukset alkoivat
syyskuussa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 300 000 tonnia ja koko tuotanto
käytetään omien tehtaiden raaka-aineeksi.

Uruguayn sellutehdashanke
Rakentamispäätös miljoona tonnia eukalyptussellua tuottavasta tehtaasta tehtiin
maaliskuussa 2005. Tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä ja kokonaisinvestointi on noin 1,1 miljardia dollaria.

Syyskuussa Botnia ja Jaakko Pöyry Group solmivat sopimuksen, jonka mukaan Pöyry
avustaa sellutehdasprojektin toteutuksessa ja vastaa sellutehtaan teknisestä
suunnittelusta. Kemira ja Botnia ovat syyskuussa allekirjoittaneet sopimuksen
kemikaalitoimituksista. Kemiran investointi sellutehtaan yhteyteen
rakennettaville kemikaalitehtaille on noin 60 miljoonaa euroa.

Uruguayn ja Argentiinan välille on tehtaan sijainnista syntynyt kiista, sillä
tehdas sijaitsee rajajoen Rio Uruguayn rannalla. Maiden välillä on perustettu
asiantuntijakomissio, joka käsittelee asiaa. Kiistalla ei ole ollut
vaikutusta tehdashankkeen etenemiseen.
        
Organisaatio
Osana Yhtymän tehostamis- ja yhtenäistämisohjelmaa Metsäliitto Osuuskunnan
hallitus hyväksyi elokuussa suunnitelman kotimaan ja kansainvälisen puunhankinnan
yhdistämiseksi. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on puunhankinnan
taloudellisen ohjauksen tehostaminen. Yhdistäminen yksinkertaistaa toimintoja,
kohdentaa resurssit aiempaa tehokkaammin ja tuo kustannussäästöjä. Uusi
organisaatio aloittaa toimintansa marraskuun alussa.

Syyskuun lopussa hyväksyttiin suunnitelma sulauttaa Finnforest Oyj Metsäliitto
Osuuskuntaan. Tavoitteena on tehostaa Yhtymän toimintaa sekä saada aikaan
kustannussäästöjä. Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan
maaliskuussa 2006. Samassa yhteydessä sulautetaan Metsäliitto-Yhtymän
Tehdasmittaus Oy Metsäliitto Osuuskuntaan.

Sulautumisprosessien jälkeen emoyhtiön liikevaihdon ennakoidaan vuositasolla
nousevan noin 1,5 miljardiin euroon, henkilöstömäärän olevan noin 3 400 ja
omavaraisuusasteen noin 50 prosenttia.

Henkilöstö
Henkilöstön määrä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 29 619 henkilöä
(29 804). Syyskuun lopussa palveluksessa oli 29 520 henkilöä (29 209). Vuoden
2004 lopussa Yhtymän henkilöstömäärä oli 28 783.

Henkilöstömäärän kasvu vuoden 2005 aikana johtuu pääosin yrityshankinnoista.
Kesäkuussa hankitun OOO Progress -puunhankintayhtiön palveluksessa oli syyskuussa
lähes 500 henkilöä. Vapon koko henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 1 644, josta
49,9 prosenttia yhdistetään Metsäliitto-Yhtymään.

TIEDOT YRITYKSITTÄIN

Metsäliitto Osuuskunta ja Thomesto
Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 796 miljoonaa euroa
(867). Liikevaihdon aleneminen johtuu työkiistan aiheuttamasta 1,9 miljoonaa
kuutiometriä pienemmästä raakapuun toimitusmäärästä. Liikevoitto oli 14 miljoonaa
euroa (19) eli 1,7 prosenttia liikevaihdosta (2,2). Alkuvuoden liikevoittoon
sisältyy 2,4 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 32 miljoonaa euroa (85). Rahoituseriin sisältyy 6
miljoonan euron Forestia-järjestelyyn liittyvä alaskirjaus sekä osinkotuottoja 28
miljoonaa euroa (63). Vertailuvuoden osinkoihin sisältyy yhtiöveron
hyvitystuottoja 18 miljoonaa euroa.
Metsäliiton sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 prosenttia (8,9). Omavaraisuusaste
syyskuun lopussa oli 55,6 prosenttia (12/04: 59,8) ja velkaantumisaste 19
prosenttia (12/04: -8). Metsäliiton korollinen nettovelka oli 205 miljoonaa euroa
(12/04: -82).

Ulkomaisesta puunhankinnasta vastaavan Thomeston liikevaihto oli 350 miljoonaa
euroa (341) ja liikevoitto 8 miljoonaa euroa (3). Liikevoiton kasvu johtui
pääosin osakkeiden myyntivoitosta. Puun toimitusmäärä Suomeen oli noin 2,9
miljoonaa kuutiometriä (2,6).

Finnforest
Finnforestin liikevaihto oli 1 489 miljoonaa euroa (1 457). Liikevoitto oli 17
miljoonaa euroa (26) ja tulos ennen veroja -10 miljoonaa euroa (-3). Tulokseen
vaikutti työkiista ja sahateollisuuden heikko kannattavuus.

Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
ja oli 2,4 prosenttia (3,7). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 30,2 prosenttia
(12/04: 27,0) ja velkaantumisaste 145 prosenttia (12/04: 179).

Finnforest on julkaissut oman osavuosikatsauksensa 28.10.2005

Metsä Tissue
Metsä Tissuen liikevaihto on kehittynyt hyvin. Liikevaihto oli tammi-syyskuussa
503 miljoonaa euroa (507). Liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa (30).
Edellisvuodesta heikentynyt tulos johtui pääosin Suomen työehtokiistasta.
Kannattavuutta heikentävät lisäksi energian, kuljetusten ja tärkeiden raaka-
aineiden hintojen nousu.

M-real
M-realin liikevaihto oli 3 872 miljoonaa euroa (4 158) ja liikevoitto 63
miljoonaa euroa (45). Merkittävimpiä liikevoittoon sisältyviä kertaluonteisia
eriä ovat Botnian 8 prosentin myyntivoitto 81 miljoonaa euroa ja Ruotsin
toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus 15 miljoonaa
euroa. Nettomääräisesti liikevoittoa lisäävät kertaluonteiset erät olivat
yhteensä 70 miljoonaa euroa.

Kannattavuuden heikkeneminen johtuu erityisesti Suomen paperiteollisuutta
haitanneesta työriidasta. Työkiistan arvioitu liiketulosvaikutus oli 85 - 90
miljoonaa euroa. Myös vahvistunut euro, päällystämättömän hienopaperin hinnan
lasku, öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten nousu ja energiakustannusten
nousu heikensivät kannattavuutta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -125 miljoonaa euroa (-115). Kurssierot
myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten
arvostuksesta olivat -26 miljoonaa euroa (-17). Nettokorot ja muut rahoituskulut
olivat -99 miljoonaa euroa (-98).

Muihin rahoituskuluihin on kirjattu korkojohdannaisten arvostustappiota 6
miljoonaa euroa ja arvonalennuksia 4 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli -65 miljoonaa euroa (-69), osakekohtainen tulos -0,13
euroa (0,43) ja sijoitetun pääoman tuotto 2,3 prosenttia (1,6). Ilman
kertaluonteisia eriä tulos oli -131 miljoonaa euroa, osakekohtainen tulos -0,34
euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 0,2 prosenttia.

M-realin omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 37,4 prosenttia (12/04: 37,5) ja
velkaantumisaste 87 prosenttia (12/04: 89).

M-real on julkaissut oman osavuosikatsauksensa 28.10.2005

Botnia
Botnian liikevaihto tammi-syyskuussa oli 659 miljoonaa euroa (814) ja liiketulos
26 miljoonaa euroa (123). Katsauskauden liikevaihtoa ja tulosta heikensivät
merkittävästi toisen neljänneksen työkiista sekä kolmannen neljänneksen alkuun
ajoittuneen tuotannon ylösajo.

Botnian tulos ennen veroja oli 28 miljoonaa euroa (122) ja sijoitetun pääoman
tuotto 3,1 prosenttia (13,0). Omavaraisuus oli 70,2 prosenttia ja
velkaantumisaste 5 prosenttia.

Sellun kysyntä on tällä hetkellä hyvä. Sekä tuottajien että ostajien
selluvarastot ovat normaalit. Hinnankorotuksia on tehty Aasiassa ja korotuksista
on myös ilmoitettu Euroopassa.

Botnian luvuista 39 % yhdistetään M-realin tilinpäätökseen ja edelleen 14 %
laadittaessa Metsäliitto-Yhtymän konsernitilinpäätöstä.


Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)
Metsäliitto-Yhtymä siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön. Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia erittelyjä siirtymisen
vaikutuksista tuloslaskelmaan ja taseeseen annettiin Yhtymän 26.4.2005
julkaisemassa tiedotteessa. Tiedote on luettavissa Metsäliitton internet-sivuilla
www.metsaliitto.fi.


Lähiajan näkymät
Vuosi 2005 on ollut Suomen metsäteollisuudelle vaikeaa. Paperituotteiden
alhaisten hintojen lisäksi kesällä oli kuuden viikon mittainen työkiista, josta
monet ulkopuolisetkin tahot kärsivät pahoin. Myös sahatavaran markkinahintojen ja
raaka-aineen hinnan epäsuhde on rasittanut tuloksentekokykyä. Ilman
työmarkkinakiistaa sekä Yhtymän liikevoitto että tulos ennen veroja tältä
vuodelta olisivat parantuneet edellisvuoden tasosta.

Viimeisellä neljänneksellä arvioidaan paperi- ja kartonkituotteiden kysynnän
jatkuvan hyvänä. On myös merkkejä siitä, että tiettyjen paperilaatujen hinnat
olisivat hienoisessa nousussa. Tuloksen parantumisen kannalta on lisäksi tärkeää,
että käynnissä olevat tehostamistoimenpiteet viedään läpi suunnitellusti ja että
uusia säästökohteita haetaan aktiivisesti.

Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä ei arvioida
merkittävästi poikkeavan edellisestä neljänneksestä.

Espoossa 28.10.2005
HALLITUSLisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, p. 01046 94260
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, p. 01046 95263


TOIMIALAKATSAUKSET

Kuluttajapakkaukset
             I-III/05  I-III/04 III/05 I-IV/04 III/04 
 Liikevaihto       633    789   196  1 045  264   
 EBITDA          93     140   36   187   51   
 - % liikevaihdosta   14,7    17,7   18,6  17,8  19,2  
 Poistot ja                             
 arvonalentumiset     -67    -73   -21  -90   -25   
 Liikevoitto       25     67    15   97   26   
 - % liikevaihdosta   4,0    8,4   7,7  9,2   9,9   

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kuluttajapakkaukset-toimialan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 633 miljoonaa
euroa (789) ja liikevoitto 25 miljoonaa euroa (67).

Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan liiketulosta heikensivät Suomen
työmarkkinakiistan aiheuttama toimitusmäärän pieneneminen ja Botnian tuloksen
lasku. Lisäksi vahvistunut euro, öljypohjaisten raaka-aine- ja
energiakustannusten nousu rasittivat tulosta. Taivekartongin keskihinta oli
edellisvuoden tasolla.

Heinä-syyskuun liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa (II/05:-17). Parannus
edelliseen neljännekseen johtuu työkiistan päättymisestä ja tuotevarastojen
kasvattamisesta normaalille tasolle.Paperit
            I-III/05  I-III/04 III/05 III/04 I-IV/04  
 Liikevaihto      2 214   2 185  735  738   2 944   
 EBITDA         163    201   77   73   237    
 - % liikevaihdosta  7,4    9,2   10,4  9,9   8,0    
 Poistot ja                              
 arvonalentumiset    -191    -195   -63  -65   -260    
 Liikevoitto      -27    6    13   8    -23    
 - % liikevaihdosta  -1,2    0,3   1,8  1,0   -0,8    

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Paperit-toimialan tammi-syyskuun liikevaihto oli 2 214 miljoonaa euroa (2 185) ja
liiketulos -27 miljoonaa euroa (6). Tulokseen sisältyy Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvä 15 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus sekä
kertaluonteisia tuottoja 4 miljoonaa euroa.

Toimialan kannattavuutta heikensivät pienemmät toimitusmäärät, alemmat hinnat,
kohonneet raaka-aine- ja energiakustannukset sekä Botnian tuloksen lasku.

Verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen päällystetyn hienopaperin keskihinta
oli samalla tasolla. Päällystämättömän hienopaperin keskimääräinen myyntihinta
oli laskenut noin 3 prosentilla. Aikakauslehtipaperien keskimääräinen myyntihinta
nousi prosentin euron vahvistumisesta huolimatta.

Heinä-syyskuun liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa (II/05:-51). Kolmannen
neljänneksen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä. Huhti-kesäkuun
tulokseen sisältyi nettomääräisesti kertaluonteisia tuottoja ja kuluja noin -11
miljoonaa euroa.

Kannattavuuden paraneminen edelliseen neljännekseen verrattuna johtuu pääosin
työkiistan päättymisestä. Lisäksi tulokseen vaikutti aikakauslehtipaperin
myyntihinnan nousu. Hienopaperin ja erikoispaperin myyntihinta oli edellisen
neljänneksen tasolla.MAP Merchant Group

            I-III/05 I-III/04 III/05  III/04 I-IV/04              
 Liikevaihto       1 033  1 025   341   332   1 368   
 EBITDA         23   23     6    6    24     
 - % liikevaihdosta   2,2   2,2    1,9   1,7   1,8    
 Poistot ja                             
 arvonalentumiset    -5   -6     -2    -2   -7     
 Liikevoitto       18   17     4    4    18     
 - % liikevaihdosta   1,7   1,7    1,3   1,2   1,3    

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

MAP-tukkuriliiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 033 miljoonaa euroa 
(1 025) ja liikevoitto 18 miljoonaa euroa (17).

Tukkuriliiketoiminnan tehostaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Viime vuoden
lopulla aloitettu Modo Merchants -tukkuriketjun toimintojen yhdistäminen James
McNaughtoniin saatiin päätökseen.Puutuotteet
             I-III/05 I-III/04  III/05 III/04 I-IV/04 
 Liikevaihto       1 489   1 457   468   458   1 923  
 EBITDA         70    79     20   23   94    
 - % liikevaihdosta   4,7    5,4    4,4   5,1   4,9   
 Poistot ja                              
 arvonalentumiset    -53    -53    -17   -18   -71   
 Liikevoitto       17    26     3    6    23    
 - % liikevaihdosta   1,2    1,8    0,6   1,2   1,2   

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Puutuotteiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 489 miljoonaa euroa
(1 457) ja liikevoitto 17 miljoonaa euroa (26).

Tulosta rasitti edelleen sahatavaran ja raaka-aineen hinnan epäedullinen suhde.
Työkiistan takia sahateollisuuden tuotanto jäi kesä-heinäkuussa puoleen
tavoitetasosta. Vaneriteollisuuden tuotanto pystyttiin säilyttämään lähes
normaalina. Koivu- ja havuvanerin kysyntä ja hintakehitys olivat viime vuoden
vastaavaa ajankohtaa parempia.

Kertopuuliiketoiminnan tulos ja tilauskanta on hyvä ja markkina-asema on vahva.
Käynnistysvaiheessa olevan Hartolan moduulituotannon tilauskanta on tyydyttävä,
mutta tulos jäi tavoitteistaan.


Muu toiminta

             I-III/05 I-III/04  III/05 III/04 I-IV/04 
 Liikevaihto 1)     1 115   1 113   351   341   1 459  
 Liikevoitto       30    24     9    -8   30    
 josta                                 
  Puunhankinta                            
  Suomessa       14    19     1    8    25    
  Kansainvälinen                           
  puunhankinta      8     3     6    2    3    
  Hygieniatuotteet   20    30     11   12   38    
  Muut ja                              
  yhtymäviennit     -12    -28    -9   -30   -36   
                                    


1) Liikevaihto Yhtymän ulkopuolelle

Muuhun toimintaan kuuluvat mm. Metsäliitto Osuuskunta, Thomesto ja Metsä Tissue.
Lisäksi Vapo-konsernista on huomioitu 49,9 prosenttia vuoden 2005 alusta.

Syyskauden puukauppa lähti hitaasti käyntiin, mutta tahti on parantunut viikko
viikolta. Kevään työmarkkinakiistan takia Metsäliiton ostotavoitetta laskettiin
miljoonalla kuutiometrillä 16,7 miljoonaan kuutiometriin. Tammi-syyskuussa puuta
ostettiin yksityismetsistä 10,6 miljoonaa kuutiometriä (10,9). Hintataso pysyi
muuten vakaana, mutta mäntytukin hinta oli laskussa.

Toimitusmäärä Suomessa sijaitseville tehtaille hakkeet mukaan laskien oli 17,4
miljoonaa kuutiometriä, josta kotimaan pyöreän puun osuus oli 11,9 miljoonaa
kuutiometriä (13,7). Thomeston toimitusmäärä Suomeen oli 2,9 miljoonaa
kuutiometriä (2,6).

Metsäliitto ostaa kaikkia puutavaralajeja. Paras kysyntä on kuusi- ja
koivutukilla. Osto tullaan suuntaamaan voimakkaammin päätehakkuisiin kuin
keväällä ja mäntytukin laatuhinnoittelun läpivientiä jatketaan. Suuressa osassa
maata pystytään pinta-alaverollisilta myyjiltä ostamaan puuta siten, että puu
korjataan ennen vuoden vaihdetta.

Hygieniatuotteiden liikevaihto on kehittynyt hyvin, mutta raaka-aineiden hintojen
nousu ovat heikentäneet kannattavuutta. Merkittävin syy liikevoiton laskuun
edelliseen vuoteen verrattuna on kuitenkin Suomen työkiista.

Ylitarjonnan takia monet tuottajat ovat ryhtyneet tuotannonrajoituksiin ja
toiminnan uudelleenjärjestelyihin. Jatkuvan kehitysohjelman ansiosta Metsä
Tissuessa ei ole välitöntä tarvetta vastaaviin toimenpiteisiin. Kolmannen
neljänneksen liikevoitto oli edellisvuoden tasolla ja näkymät loppuvuodelle ovat
kilpailutilanteeseen nähden positiiviset.

Vapo-konsernin oma osavuosikatsaus on julkaistu 28.10.2005.Tuotanto

 1 000 yks.      I-III/05 I-III/04 III/05  III/04 I-IV/04                
 Paperi, tn       2 938  2 977  1 036  1 021  4 008   
 Kartonki, tn       713  1 005   292   355  1 330   
 Sahatavara, m3     2 976  3 171   813   988  4 185   
 Sahatavaran                            
 jatkojalostus, m3    889   739   276   231  1 166   
 EW-tuotteet, m3     751   686   269   196   911    
 Sellu & CTMP, tn                         
 (M-real)        1 112  1 134   379   384  1 533   
 Sellu, tn (Botnia)   1 530  1 849   600   617  2 450   METSÄLIITTO- YHTYMÄ
                  2005  2004  Muutos 2004   
 Lyhennetty tuloslaskelma     1-9   1-9       1-12   
 Liikevaihto            6 378  6 462  -84   8 598  
 Liiketoiminnan muut tuotot     121   114   7    135   
 Liiketoiminnan kulut      -6 045 -6 035  -10  -8 066  
 Poistot ja arvonalentumiset    -391  -401  10   -522   
 Liikevoitto             63   140  -77    144   
 Osuus osakkuusyhtiöiden                      
 tuloksista              0    5  -5     1    
 Kurssierot             -23   -21  -2    -2    
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -158  -155  -3   -219   
 Tulos ennen veroja                         
 ja vähemmistöosuutta        -118   -31  -87    -76   
 Tuloverot              8   -23  31    -28   
 Tulos verojen jälkeen       -110   -54  -56   -104   
 Vähemmistöosuudet          73   52  21    80    
 Katsauskauden tulos         -37   -2  -35    -24   


                  2005  2004  Muutos 2004   
 Lyhennetty tase          30.9.  30.9.     31.12  
 VARAT                               
 Pitkäaikaiset varat                        
 Aineettomat hyödykkeet       820   798   22   802   
 Aineelliset hyödykkeet      4 248  4 148  100  4 148  
 Biologiset hyödykkeet        57   196  -139   201   
 Sijoitukset                            
 Korolliset             67   67   0    59    
 Laskennalliset verosaamiset    109   84   25   102   
 Muut korottomat          190   293  -103   283   
                  5 491  5 586   -95  5 596  
 Lyhytaikaiset varat                        
 Vaihto-omaisuus          1 233  1 160   73  1 172  
 Saamiset                             
 Korolliset              9   11   -2    66    
 Korottomat            1 666  1 692  -26  1 564  
 Rahat ja pankkisaamiset       212   252  -40   252   
                  3 120  3 115   5  3 055  
                                  
 VARAT YHTEENSÄ          8 611  8 701  -90  8 651  
                                  
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                        
 Oma pääoma            1 319  1 376  -57  1 351  
 Vähemmistöosuus          1 329  1 195  134  1 428  
 Oma pääoma yhteensä        2 648  2 571  77   2 779  
                                  
 Pitkäaikaiset velat                        
 Laskennalliset verovelat     464   496   -32  505   
 Eläkevelvoitteet         270   295   -25  271   
 Varaukset            67   32   35   45    
 Korolliset            2 831  2 908  -77  2 946  
 Muut korottomat         113   34   79   37    
                  3 745  3 764  -19  3 805  
 Lyhytaikaiset velat                        
 Korolliset            932   925   7   768   
 Korottomat            1 286  1 441  -155  1 299  
                  2 218  2 366  -148  2 067  
                                  
 Velat yhteensä          5 963  6 130  -167  5 872  
                                  
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   8 611  8 701  -90  8 651  

 Oman pääoman muutos              Ed.            
                        tilikau- Vähem-      
              Osuus-       sien   mistö-  Yhteen- 
              pääomat Rahastot  tulos  osuus  sä    
 Oma pääoma 31.12.2003    545   63    947   1 408  2 963  
 IFRS:ään siirtymisen                           
 vaikutukset         -114   -9    -123   -169   -415   
 Oma pääoma 1.1.2004, IFRS  431   54    824   1 239  2 548  
 Muuntoero                   15         15    
 Maksettu osuuskorko              -29         -29   
 Siirrot               3     -3          0    
 Osuuspääoman kasvu      69                  69    
 Rahastojen kasvu           2               2    
 Rahoitusinstrumenttien                          
 vaikutus               4               4    
 Vähemmistöosuus                    -44    -44   
 Muut                      7          7    
 Tilikauden tulos                -2         -2    
 Oma pääoma 30.9.2004     500   63    812   1 195  2 570  
                                     
                                     
 Oma pääoma 1.1.2005, IFRS  505   62    783   1 428  2 778  
 Muuntoero                    0          0    
 Maksettu osuuskorko              -34         -34   
 Siirrot               10    -6          4    
 Osuuspääoman kasvu      32                  32    
 Rahastojen kasvu           1               1    
 Rahoitusinstrumenttien                          
 vaikutus               1               1    
 Vähemmistöosuus                     -99   -99   
 Muut                      1          1    
 Tilikauden tulos               -37         -37   
 Oma pääoma 30.9.2005     537   74    707   1 329  2 647  


                              
 Lyhennetty rahavirtalaskelma   2005  2004  2004   
                  1-9   1-9   1-12   
 Liiketoiminnan rahavirrat                 
 Kauden tulos           -37   -2   -24   
  Oikaisut yhteensä        509   535   672   
  Käyttöpääoman muutos      -51   52   35    
 Liiketoiminnan rahavirrat     421   585   683   
  Nettorahoituskulut       -154  -171  -225   
  Maksetut verot         -48   -69   -85   
 Liiketoiminnan nettorahavirrat  219   345   373   
                              
 Investointien rahavirrat                  
 Yrityshankinnat         -46           
 Käyttöomaisuuden ostot     -438  -230  -434   
 Omaisuuden myynnit ja muut    203   238   283   
 Investointien nettorahavirrat  -281    8  -151   
                              
 Rahoituksen rahavirrat                   
 Pitkäaikaisten lainojen ja                
 muiden rahoituserien muutos    80  -258  -127   
 Maksetut osingot         -58   -62   -62   
 Rahoituksen nettorahavirrat    22  -320  -189   
                              
 Rahavarojen muutos        -40   33   33    
                              
 Rahavarat kauden alussa      252   219   219   
 Rahavarojen muutos        -40   33   33    
 Rahavarat kauden lopussa     212   252   252   


 Tiedot vuosineljänneksittäin 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 
               III  II  I   IV  III  II  I   
 Liikevaihto segmenteittäin                       
 Kuluttajapakkaukset     196  199  238  256  264  267  258  
 Paperit           735  732  747  759  738  710  737  
 MAP Merchant Group     341  351  341  343  332  339  354  
 Puutuotteet         468  553  468  466  458  529  470  
 Muu toiminta        351  336  428  346  341  395  377  
 Sis. liikevaihto      -34  -37  -35  -35  -35  -37  -35  
 Liikevaihto yhteensä    2057 2134 2187 2135 2099 2204 2160 
                                    
 Liikevoitto segmenteittäin                       
 Kuluttajapakkaukset     15  -17  27  30  26  20  21  
 Paperit           13  -51  10  -30   7  -8   6   
 MAP Merchant Group      5   7   6   1   4   7   7   
 Puutuotteet          3  15  -1  -4   6  14   7   
 Muu toiminta         9  -11  32   7  -8   3  29  
 Liikevoitto yhteensä     45  -56  74   4  35  36  70  
  - % liikevaihdosta    2,2  -2,6 3,4  0,2  1,7  1,6  3,2  
                                    
 Osuus osakkuusyhtiöiden                        
 tuloksista          1   -2  0   -4   0   1   4   
 Kurssierot         0  -12 -11   19   0  -6  -15  
 Muut rahoitustuotot                          
 ja -kulut          -33  -79 -45  -64  -55  -22  -78  
 Tulos ennen veroja      13 -149  18  -45  -21   9  -19  
 Tuloverot          -5  20  -7   -5  -14  -14   5   
 Tulos verojen jälkeen     8 -129  11  -50  -35  -5  -14  
 Vähemmistöosuudet      -2  73  3   28  19  12   22  
 Katsauskauden tulos      6  -56  14  -22  -16   6   8   


METSÄLIITTO-YHTYMÄ

Tuloksen täsmäytyslaskelma

                  Raportoitu  IFRS:ään         
 Lyhennetty tuloslaskelma     FAS     siirtymisen  IFRS    
                  1-9/2004   vaikutus   1-9/2004  
 Liikevaihto            6 424      38     6 462    
 Liiketoiminnan muut tuotot     97      17      114     
 Liiketoiminnan kulut      -5 999     -36    -6 035   
 Osuus osakkuusyhtiöiden                        
 tuloksista             -1      1       0      
 Poistot ja arvonalentumiset    -468      67     -401    
 Liikevoitto             54      86      140     
 Osuus osakkuusyhtiöiden                        
 tuloksista              0      5       5      
 Kurssierot              5     -26      -21     
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -141     -14     -155    
 Tulos ennen veroja                           
 ja vähemmistöosuutta         -83     52      -31     
 Tuloverot              -1     -22      -23     
 Tulos verojen jälkeen        -84     30      -54     
 Vähemmistöosuudet          74     -22      52     
 Katsauskauden tulos         -10      8      -2     


Taseen täsmäytyslaskelma

                  Raportoitu  IFRS:ään         
 Lyhennetty tase          FAS     siirtymisen  IFRS    
                  30.9.2004  vaikutus   30.9.2004  
 VARAT                                  
 Pitkäaikaiset varat                           
 Aineettomat hyödykkeet       808     -10       798     
 Aineelliset hyödykkeet      4 211     -63      4 148    
 Biologiset hyödykkeet        0     196       196     
 Sijoitukset                               
 Korolliset             69      -2       67     
 Laskennalliset verosaamiset     50      34       84     
 Muut korottomat          286      7       293     
                  5 424     162      5 586    
 Lyhytaikaiset varat                           
 Vaihto-omaisuus          1 165      -5      1 160    
 Saamiset                                 
 Korolliset             14      -3       11     
 Korottomat            1 688      4      1 692    
 Rahat ja pankkisaamiset       259      -7       252     
                  3 127     -12      3 115    
                                     
 VARAT YHTEENSÄ          8 551     150      8 701    
                                     
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                           
 Oma pääoma            1 585     -209      1 376    
 Vähemmistöosuus          1 330     -135      1 195    
 Oma pääoma yhteensä        2 915     -344      2 571    
                                     
 Pitkäaikaiset velat                           
 Laskennalliset verovelat      435      61       496     
 Eläkevelvoitteet          53     242       295     
 Varaukset              37      -5       32     
 Korolliset            2 879      29      2 908    
 Muut korottomat           36      -2       34     
                  3 441     323      3 764    
 Lyhytaikaiset velat                           
 Korolliset             812     113       925     
 Korottomat            1 382      59      1 441    
                  2 195     171      2 366    
                                     
 Velat yhteensä          5 636     494      6 130    
                                     
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   8 551     150      8 701    
Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa