METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMM

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE      1 (12)

                  28.7.2003 klo 13.00

METSÄLIITTO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2003

Liikevaihto 4 277 milj. euroa (1-6/2002: 4 550 Me)
Voitto ennen satunnaiseriä 60,0 milj. euroa (1-6/2002: 125,1 Me)
Sijoitetun pääoman tuotto 4,2 % (1-6/2002: 6,6 %)
Omavaraisuusaste 35,1 % (31.12.2002: 35,4 %)

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 4 277 miljoonaa
euroa (4 550) eli 6 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana
viime vuonna.

Katsauskauden liikevoitto oli 131,1 miljoonaa euroa (220,0).
Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat erityisesti paperin ja
kartongin edellisvuotta alhaisemmat myyntihinnat sekä euron
vahvistuminen dollaria ja puntaa vastaan. Voitto ennen satunnaiseriä
oli 60,0 miljoonaa euroa (125,1).

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 1,6 prosenttia
(2,0). Rahoitustuotot olivat 26,0 miljoonaa euroa (18,2) ja
rahoituskulut 97,1 miljoonaa euroa (113,1). Rahoituseriin sisältyy
kurssivoittoja 11,2 miljoonaa euroa (-1,9).

Satunnaisia tuottoja tai satunnaisia kuluja ei katsauskaudella ollut
(1-6/2002: 142,9 Me). Vertailuvuoden luku sisältää Albbruck GmbH:n
osakkeiden nettomyyntivoiton.

Välittömät verot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat
19,4 miljoonaa euroa (51,1). Vähemmistön osuus tuloksesta oli 13,6
miljoonaa euroa (120,0) ja katsauskauden tulos 27,0 miljoonaa euroa
(96,9).

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa 4,2
prosenttia (6,6).

TASE JA RAHOITUS
Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 35,1 prosenttia ja
velkaisuusaste 121 prosenttia (12/2002: 35,4 % ja 113 %). Korolliset
nettovelat olivat 3 702 miljoonaa euroa (12/2002: 3 543).
Omavaraisuuden pienentyminen alkuvuoden aikana johtui Metsä Tissuen
osakkeiden ostosta ja maaliskuussa maksetuista osingoista.

Yhtymän kokonaislikviditeetti kesäkuun lopussa oli 1,6 miljardia euroa
(31.12.2002: 1,6 Me). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja
sijoituksina (0,2) ja 1,4 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina
luottolupauksina (1,4). Lisäksi yhtymällä oli lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,7 miljardin euron
arvosta.


                                2 (12)
Huhtikuun alussa Finnforest allekirjoitti 240 miljoonan euron
luottolimiittisopimuksen. Osittain luotolla jälleenrahoitetaan 130
miljoonan dollarin syndikoitu luotto vuodelta 1998. Luoton laina-aika
on viisi vuotta.

Standard & Poor’s vahvisti toukokuussa BBB- luokituksen M-realin
pitkille luotoille ja A3-luokituksen lyhyille luotoille, näkymät
negatiiviset. Aikaisemmin luottoluokituslaitos arvioi näkymät
neutraaleiksi.

INVESTOINNIT
Metsäliitto-Yhtymän bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 285 miljoonaa euroa
(277). Tammi-kesäkuun aikana ostettujen Metsä Tissuen osakkeiden ja
optioiden kokonaishinta oli noin 128 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 30 459 henkilöä
(31 380). Kesäkuun lopussa yhtymän palveluksessa oli 31 372 henkilöä
(31 842). Vuoden 2002 lopussa henkilöstömäärä oli 30 247.

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
Metsäliitto Osuuskunnan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 579 miljoonaa
euroa (559). Liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (8,5) eli 1,7
prosenttia liikevaihdosta (1,5). Voitto ennen satunnaiseriä oli 88,4
miljoonaa euroa (137,3). Tulokseen sisältyy osinkotuottoja 81,9
miljoonaa euroa (113,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli
katsauskaudella 11,0 prosenttia (14,8).

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 70,7 prosenttia (31.12.2002:
66,5 %). Osuuspääomien kertymä vuoden alusta oli 45,2 miljoonaa euroa
(24,5). Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti huhtikuun
kokouksessaan osuus- ja lisäosuuspääoman koroksi 6,5 prosenttia
vuodelta 2002 (2001: 6,5 %).

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus esittää elokuun alussa kokoontuvalle
hallintoneuvostolle, että se käynnistäisi toimenpiteet osuuspääomien
lisäämiseksi. Pääomien lisäämisellä halutaan vahvistaa emoyrityksen
omia pääomia yhtymän kasvua vastaavasti.

Osuuspääomien lisäys koostuisi kolmesta osasta. Ensimmäinen osa olisi
jäsenten sääntömääräisen osuusmaksuvelvoitteen korotus noin 30
prosentilla. Nykyinen osuuspääomavelvoite on keskimäärin
1 400 euroa jäsentä kohden.

Toinen osa tähtää siihen, että jäsenten sijoittamien
lisäosuuspääomien määrää kasvatetaan. Tämä tapahtuisi siten, että
puukaupan yhteydessä lisäosuuspääoman A-muotoon tehtävien sijoitusten
enimmäismäärää kasvatetaan 500 miljoonasta 700 miljoonaan euroon.
                                3 (12)
Kolmanneksi jäsenet voisivat halutessaan sijoittaa muitakin varojaan
lisäosuuspääoman B-muotoon, mihin osuuskunnan säännöt jo antavat
mahdollisuuden.

Puumarkkinatilanne
Metsäliitto osti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana puuta noin 8,4
miljoonaa kuutiometriä (7,4), mikä on selvästi yli suunnitellun.
Lisäksi ostettiin energiapuuta lähes 0,4 miljoonaa kuutiometriä.
Rakenteeltaan osto on vastannut hyvin tavoitetta. Vuositavoitteesta
oli kesäkuun loppuun mennessä ostettu 56 prosenttia. Sekä tukkien
että kuitupuiden hintatasot säilyivät vakaina.

Hyvin sujuneen oston ansiosta Metsäliiton varannot vastasivat
kesäkuun lopussa 5,6 kuukauden käyttöä, mitä voidaan pitää erittäin
hyvänä tasona. Alkuvuoden kokonaistoimitukset olivat 12,6 miljoonaa
kuutiometriä.

Thomeston toimitusmäärät olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,7
miljoonaa kuutiometriä (5,0). Lähinnä Venäjältä ja Baltian maista
tuotiin Suomeen puuta yhteensä 1,7 miljoonaa kuutiometriä (1,7).

Markkinoilla vallitsevan epävarman tilanteen ja etupainoisesti
edenneen oston vuoksi on syksyn puun ostoa sekä määrällisesti että
rakenteellisesti tarkoin harkittava. Varastomäärien hallitsemiseksi
on myös tuontipuumäärien tarkastelu erittäin tärkeää.


FINNFOREST
Finnforestin liikevaihto oli 927 miljoonaa euroa (922) eli edellisen
vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Konsernin liikevoitto oli 20,0
miljoonaa euroa (21,6) ja voitto ennen satunnaisia eriä 3,7 miljoonaa
euroa (5,1). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,4 prosenttia (4,6).

Tuloksen lievä heikkeneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtui
erityisesti niin uudis- kuin korjausrakentamisen taantumasta kaikilla
päämarkkina-alueilla. Kysyntä oli heikko myös tee-se-itse-
asiakasryhmässä.

Liiketoimintaryhmistä Solid Wood paransi tulostaan selvästi. Tämä
johtui toteutetusta kehitys- ja tehostamisohjelmasta ja positiivisesta
hintakehityksestä. Lähes edellisvuoden tasolle ylsivät sekä Moelven
että Markkina-alueet. Puutuoteryhmä Engineered Wood kärsi eniten
rakentamisen alhaisesta volyymista.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 38,6 prosenttia ja
velkaisuusaste 109 prosenttia (31.12.2002: 40,6 % ja 97 %).
Pääomalainat rinnastettuna velkoihin omavaraisuusaste oli 28,9
prosenttia ja velkaisuusaste 178 prosenttia (31.12.2002: 30,7 % ja
161 %).
                                4 (12)
Engineered Wood
Engineered Wood –ryhmän liikevaihto oli 158 miljoonaa euroa (140) ja
liikevoitto 3,4 miljoonaa euroa (7,7).

Koivuvanerin hintataso näyttäisi laskeneen pysyvästi alhaisemmalle
tasolle. Tämä johtuu pääasiassa venäläisen vanerin tarjonnan
lisääntymisestä. Kerto-LVL:n myynti jatkuu edelleen hyvänä, ja hinta
nousi hieman katsauskauden lopulla. Sekä Lohjan että Punkaharjun
tehtaat olivat täyskäytössä.

I-palkkituotteiden kysyntä oli toisella vuosineljänneksellä hyvä.
Rakentamisen taantuma Saksassa ja dollarin heikentyminen ovat
kuitenkin kiristäneet kilpailua. Keski-Euroopan heikko markkinatilanne
heijastui myös rimalevyn kysyntään ja hintatasoon.

Lämpöpuun kysyntä päämarkkinoilla on kasvussa, ja hinnat ovat nousseet
viime vuoteen verrattuna. Myös lastulevyjen myynti- ja tuotantomäärät
ovat hienoisessa kasvussa.

Solid Wood
Solid Wood –ryhmän liikevaihto oli 266 miljoonaa euroa (238) ja
liikevoitto 7,6 miljoonaa euroa (-0,3). Liikevoiton paraneminen johtuu
sisäisestä tehostamisohjelmasta ja lievästä hinnan noususta.
Laskutushinnat olivat katsauskaudella noin 4 prosenttia korkeammat
kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.

Pohjoisen havusahatavaran osalta markkinoilla vallitsee lievä
ylitarjontatilanne. Tämä johtuu Suomen ja Ruotsin ennätyksellisen
korkeina jatkuneista tuotantomääristä. Kysyntä on säilynyt normaalina.

Sahojen kokonaistuotantomäärä oli raportointijakson aikana 1 224 000
kuutiometriä (1 177 000), josta kuusisahatavaran osuus oli 717 000
kuutiometriä ja mäntysahatavaran 507 000 kuutiometriä. Sekä mänty-
että kuusisahat ylsivät positiiviseen tulokseen.

Markkina-alueet
Ryhmän liikevaihto oli 282 miljoonaa euroa (307) ja liikevoitto 7,3
miljoonaa euroa (8,6).

Länsi-alueella kysynnän kasvu on käytännössä pysähtynyt toisella
neljänneksellä. Rakennusteollisuuden taantuma koskee niin korjaus-
kuin uudisrakentamista. Myös tee-se-itse-segmentissä volyymien kasvu
on hidastunut. Dollarin heikkeneminen euroon nähden vaikeutti vientiä
Pohjois-Amerikkaan ja Japaniin ja lisäsi sekä kilpailua että
hintapaineita Euroopassa.

Itä-alueella Unkarin, Tsekin ja Slovakian levytukkukaupassa
liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvänä. Kaukoidässä
myynti oli tavoitteen mukainen, joskin katsauskauden lopulla
vahvistunut euro ja SARS-epidemia haittasivat kaupankäyntiä. Japanissa
vallitsee ylitarjontatilanne ja hinnat ovat laskussa lähes kaikissa
puutuotteissa.

                                5 (12)
Moelven
Moelven-ryhmän liikevaihto oli 318 miljoonaa euroa (304) ja
liikevoitto 8,0 miljoonaa euroa (8,2).

Moelvenin sahateollisuus ylsi hyvään tulokseen. Höyläys- ja
jakelutoiminnan kannattavuus sen sijaan heikkeni. Liimapuutuotteiden
kannattavuus on jatkunut heikkona ja vienti Norjasta on lähes
pysähtynyt. Heikentynyt dollari on kiristänyt kilpailua myös Ruotsin
yksiköiden vientimarkkinoilla.

Moduulitoimitukset öljy- ja kaasuteollisuuden projekteihin
kehittyivät edelleen hyvin.

Lähiajan näkymät
Epävarmuus päämarkkinoilla jatkunee toisella vuosipuoliskolla. Saksan
tilanne näyttää edelleen synkältä. Suurella todennäköisyydellä
Finnforestin kolmas vuosineljännes tulee olemaan tappiollinen.

Taloudelliset katsaukset löytyvät osoitteista www.finnforest.fi,
www.finnforest.com ja www.moelven.com.


M-REAL
M-realin katsauskauden liikevaihto oli 3 103 miljoonaa euroa (3 373)
ja liikevoitto 82,2 miljoonaa euroa (176,5). Kannattavuutta
heikensivät ennen kaikkea alhaisemmat myyntihinnat sekä dollarin
kurssin 23 prosentin ja punnan kurssin 10 prosentin lasku. Dollarin
heikkeneminen laski erityisesti kartonkituotteiden kannattavuutta.

Konsernin voitto ennen satunnaiseriä oli 28,9 miljoonaa euroa (82,7).
Rahoitustuotot olivat 22,9 miljoonaa euroa (17,9) ja rahoituskulut
76,2 miljoonaa euroa (111,7). Rahoitustuottoihin sisältyy
kurssivoittoja 11,5 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana
ajanjaksona rahoituskuluihin sisältyi kurssitappiota 18,6 miljoonaa
euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,11 euroa (0,23) ja sijoitetun pääoman
tuotto 3,2 prosenttia (6,4). Omavaraisuusaste kauden lopussa oli 32,9
prosenttia ja velkaisuusaste 134 prosenttia (31.12.2002:
34,2 % ja 119 %).

Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna M-realin liikevoitto
laski toisella kvartaalilla 67,4 miljoonasta eurosta 14,8 miljoonaan
euroon. Tulos ennen satunnaiseriä oli -9,7 miljoonaa euroa (38,6).

Kannattavuuden heikkenemisen keskeiset syyt olivat yleisen
taloustilanteen aiheuttama kysynnän ja paperien hintojen lasku sekä
kausiluontoisesti toimitusmäärien lasku että Suomen tehtaiden
vuosihuoltokustannukset. Paperitehtaiden käyntiaste toisella
neljänneksellä oli 85 prosenttia ja kartonkitehtaiden 78 prosenttia.

                                6 (12)
Yrityskaupat ja rakennejärjestelyt
M-real on kesäkuussa tehnyt Portugalin valtiolle ostotarjouksen, joka
koskee 25 prosentin vähemmistöosuuden hankkimista portugalilaisessa
sellu- ja paperiyhtiössä Portucel Groupissa. Osana tarjoustaan M-real
siirtäisi Home & Office -toimialan neljä paperitehdasta ja yhden
sellutehtaan Portuceliin. Husumin paperitehtaan päällystämättömän
hienopaperin tuotanto myytäisiin pitkäaikaisella sopimuksella
Portucelille.

M-real on sopinut strategisesta kumppanuudesta IBM Global Services:n
kanssa. Sopimus sisältää M-realin oman tietoteknisen
palveluliiketoiminnan ja Metsäliitto Osuuskunnan kanssa yhteisesti
omistaman Logisware Oy:n koko toiminnan siirtymisen IBM:n
organisaatioon. Sopimus edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Metsä Tissuen noteeraus Helsingin Pörssin päälistalla päättyi 19.
kesäkuuta kun M-realin omistusosuus yhtiössä oli noussut 100
prosenttiin.

M-realin käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä
89 miljoonaa euroa (115). Lisäksi ostettujen yritysten osakkeiden
kauppahintana maksettiin noin 154 miljoonaa euroa.

Organisaatio
M-real uudisti kesäkuussa organisaatiotaan kilpailukyvyn ja
asiakaspalvelun tehokkuuden parantamiseksi. Organisaatio koostuu
Markkinoinnista & myynnistä, Tuotannosta & resurssitoiminnoista sekä
näitä tukevista konsernitoiminnoista.

Toimialat ja myyntiyksiköt kuuluvat Markkinointi & myynti -
organisaatioon. Toimialat ovat Kotelopakkaukset, Graafiset tuotteet,
Toimistopaperit ja Erikoistuotteet. Lisäksi konserniin kuuluu Map-
paperitukkuri sekä Metsä Tissue. Taloudellinen raportointi jatkuu
vanhan organisaatiorakenteen mukaisena kuluvan tilikauden loppuun
asti.

Lähiajan näkymät
Taloustaantuma Euroopassa näyttää jatkuvan. Paperin ja kartongin
kysynnän ei arvioida elpyvän tänä vuonna. Yhdysvalloissa voidaan
havaita joitakin yksittäisiä merkkejä talouden ja paperinkulutuksen
piristymisestä, mutta keskeiset taloutta kuvaavat mittarit eivät anna
selkeää suuntaa tulevalle kehitykselle.

M-realin ja Metsä Tissuen taloudelliset katsaukset löytyvät
osoitteista www.m-real.com ja www.metsatissue.com.


BOTNIA
Botnian liikevaihto laski tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 3,5 prosenttia ja oli 495 miljoonaa euroa
(513). Liikevoitto oli katsauskaudella 47,3 miljoonaa euroa (76,8) ja
voitto ennen satunnaiseriä 46,2 miljoonaa euroa (74,3). Sijoitetun
pääoman tuotto oli 7,7 prosenttia (11,7).
                                7 (12)
Kannattavuuden heikkeneminen vertailuvuoteen nähden johtuu pääosin
euron vahvistumisesta. Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat
olivat keskimäärin 14 prosenttia korkeammat kuin edellisen vuoden
vastaavalla jaksolla mutta dollarin kurssi oli 23 prosenttia
alhaisempi. Lehtisellun euromääräiset markkinahinnat olivat noin neljä
prosenttia alhaisemmat.

Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna Botnian kannattavuus
parani huomattavasti. Liikevoitto nousi 15,4 miljoonasta eurosta 31,9
miljoonaan euroon. Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat lähinnä
kohonneet sellun hinnat. Havusellun markkinahinta oli toisella
kvartaalilla noin 15 prosenttia ja lehtisellun noin kolme prosenttia
korkeampi kuin tammi-maaliskuussa.

Huonojen sääolosuhteiden aiheuttama puupula Pohjois-Amerikassa
rajoitti paikallista selluntuotantoa alkuvuoden aikana. Tämän
seurauksena Norscan-varastot (Skandinavia ja Pohjois-Amerikka)
laskivat maaliskuussa 1,5 miljoonaan tonniin. Huhtikuussa varastot
kääntyivät nousuun ja olivat kesäkuun lopussa 1,7 miljoonaa tonnia.

Havusellun hinta nousi tammikuun 440 dollarista 560 dollariin
huhtikuussa. Toukokuussa hinta kääntyi laskuun ja oli kesäkuun lopussa
540 dollaria. Lehtisellun hinta oli vuoden alussa 435 euroa, nousi 490
euroon huhtikuussa ja päätyi kesäkuun lopussa 440 euroon. Hinnat ovat
laskeneet edelleen heinäkuussa.

Merkittäviä uusia investointeja ei aloitettu ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Kemin tehtaan investointiprojekti, jonka
merkittävimpänä osana oli uuden haihduttamon rakentaminen, otettiin
käyttöön tammikuussa. Haihduttamoinvestoinnin tavoitteet -
käyttövarmuuden parantaminen, kustannustehokkuuden lisääminen sekä
ympäristökuormituksen vähentäminen - on saavutettu. Vastaavanlainen
investointi Äänekosken tehtaalle saatiin valmiiksi jo vuoden 2002
lopussa.

Lähiajan näkymät
Kesäkuukausina paperitehtaat Euroopassa pitävät seisokkeja, mikä
heikentää sellun kysyntää. Näillä näkymillä loppuvuoden tulos lienee
samaa tasoa kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Koko vuoden tulos
jäänee siten edellisvuotta alhaisemmaksi.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Heikko taloussuhdanne näyttäisi jatkuvan edelleen eikä merkittävää
muutosta paperin kysynnässä ole odotettavissa lähiaikoina.
Kausiluontoisista syistä johtuen kysyntä kohentunee hieman syksyn
aikana. Kannattavuutta heikentää kuitenkin paperituotteiden alhaisten
hintojen lisäksi euron vahvistuminen.

Dollarin heikkeneminen vaikeuttaa myös mekaanisen metsäteollisuuden
vientiä Euroopan ulkopuolelle sekä lisää kilpailua ja hintapaineita
Euroopassa.
                                8 (12)
Yhtymässä on käynnissä merkittäviä toiminnan kehittämis- ja
tehostamisohjelmia. Niiden määrätietoinen toteuttaminen on entisestään
korostunut.

Tammi – syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 27.10.2003.

Espoossa 28.7.2003

HALLITUSPekka Kivelä
Viestintäjohtaja

Lisätiedot
Finanssijohtaja Hannu Anttila, puh. 01046 94260
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545
                                9 (12)
TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOS VOITOLLINEN, MUTTA HEIKOMPI KUIN
ENSIMMÄISEN
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2 099 miljoonaa
euroa eli noin 4 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä
(2 178). Liikevoitto laski 90,1 miljoonasta eurosta 41,0 miljoonaan
euroon. Kannattavuuden heikkenemisen keskeiset syyt olivat yleisen
taloustilanteen aiheuttama kysynnän ja paperien hintojen lasku sekä
kausiluontoisesti toimitusmäärien lasku että Suomen tehtaiden
vuosihuoltokustannukset. Voitto ennen satunnaiseriä oli 7,9 miljoonaa
euroa (52,1).

TAMMI - KESÄKUUN TULOS PUOLITTUI VUODEN 2002 TULOKSESTA
Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 4 277 miljoonaa
euroa (4 550) eli noin 6 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana
viime vuonna. Katsauskauden liikevoitto oli 131,1 miljoonaa euroa eli
3,1 prosenttia liikevaihdosta (220,0 milj.e ja 4,8 %). Voitto ennen
satunnaisia eriä oli 60,0 miljoonaa euroa (125,1).

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto oli 579 miljoonaa euroa (559).
Liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (8,5) eli 1,7 prosenttia
liikevaihdosta (1,5). Voitto ennen satunnaiseriä oli 88,4 miljoonaa
euroa (137,3). Tulokseen sisältyy osinkotuottoja 81,9 miljoonaa euroa
(113,6).

Finnforestin liikevaihto oli 927 miljoonaa euroa (922). Liikevoitto
oli 20,0 miljoonaa euroa (21,6) ja voitto ennen satunnaisia eriä oli
3,7 miljoonaa euroa (5,1). Finnforest-konsernin kannattavuus oli
edellisvuoden tasolla. Saharyhmän tulos parani selvästi.

M-realin tulos ennen satunnaiseriä oli tammi-kesäkuussa 28,9
miljoonaa euroa (82,7). Kannattavuutta rasittivat alhaisemmat myynti-
hinnat sekä dollarin ja punnan kurssin lasku. Liikevaihto oli 3 103
miljoonaa euroa (3 373) ja liikevoitto 82,2 miljoonaa euroa (176,5).

Metsäliitto-Yhtymä  1-6  1-6  Muutos  II    I   Muutos
milj.euroa      2003  2002   %   2003  2003   %
Liikevaihto     4 277  4 550    -6  2 099  2 178    -4
Liikevoitto     131,1  220,0   -40  41,0  90,1   -54
Voitto ennen                            
satunnaiseriä     60,0  125,1   -52   7,9  52,1   -85
Omavaraisuus, %    35,1  33,8  + 1,3  35,1  34,5  + 0,6

HEIKKO TALOUSSUHDANNE JATKUU
öHeikko taloussuhdanne jatkuu edelleen eikä merkittävää muutosta ole
odotettavissa lähiaikoina. Kausiluontoisista syistä johtuen kysyntä
kohentunee hieman syksyn aikana. Kannattavuutta heikentää kuitenkin
paperituotteiden alhaisten hintojen lisäksi euron vahvistuminen.

Yhtymässä on käynnissä merkittäviä toiminnan kehittämis- ja
tehostamisohjelmia. Niiden määrätietoinen toteuttaminen on
entisestään korostunutö sanoo Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja Antti
Oksanen.

                               10 (12)
                  (Luvut ovat tilintarkastamattomia)
TULOSLASKELMA      2003     2002    Muutos,   2002  
             1-6  %   1-6   %  MEUR    1-12  %
Liikevaihto      4 276,9 100 4 549,6  100 -272,7  8 867,8 100
Osuus osakkuus-                            
yritysten tuloksista   -1,8     -4,2      2,4   -3,2
Liiketoiminnan muut                          
tuotot          43,7     35,8      7,9   86,9
 Toimintakulut    -3 905,4   -4 088,4     183,0 -7 998,6  
 Poistot        -282,3    -272,8     -9,5  -539,4  
Liikevoitto       131,1 3,1  220,0  4,8  -88,9   413,5 4,7
 Kurssierot       11,2 0,3  -1,9 -0,0  13,1   -7,8 -0,1
 Muut rahoitustuotot                        
 ja –kulut       -82,3 -1,9  -93,0 -2,0  10,7  -196,2 -2,2
Voitto ennen                             
satunnaiseriä      60,0 1,4  125,1  2,7  -65,1   209,5 2,4
 Satunnaiset tuotot    0,0    143,2    -143,2   144,5  
 Satunnaiset kulut    0,0     -0,3      0,3    0,0  
Voitto ennen veroja                          
ja vähemmistöosuutta   60,0 1,4  268,0  5,9 -208,0   354,1 4,0
 Verot         -19,4    -51,1     31,7   -89,0  
 Vähemmistöosuus    -13,6    -120,0     106,4  -140,8  
Katsauskauden tulos   27,0 0,6  96,9  2,1  -69,9   124,3 1,4
                                         
                                   
TASE          30.6.2003   30.6.2002   31.12.2002    
             MEUR  %   MEUR   %   MEUR   %    
Vastaavaa                               
Pysyvät vastaavat   5 681,7 64,9  5 774,2 63,9 5 767,3 65,0   
Vaihtuvat vastaavat                     
 Vaihto-omaisuus   1 188,8 13,6  1 179,6 13,1 1 177,5 13,3   
 Muut vaihtuvat                            
 vastaavat      1 710,1 19,5  1 862,2 20,6 1 688,9 19,0
 Likvidit varat    172,1  2,0   213,6  2,4  241,8  2,7   
Yhteensä       8 752,7  100  9 029,6  100 8 875,5  100   
                                    
                                    
Vastattavaa
 Osuuspääoma ja                            
 muu oma pääoma    1 565,3 17,9  1 473,9 16,3 1 531,0 17,2   
Pääomalainat      139,2  1,6   374,8  4,2  139,0  1,6   
Vähemmistöosuus    1 489,5 17,0  1 566,9 17,3 1 602,3 18,1   
                                    
Pakolliset varaukset   63,5  0,7   113,7  1,3   74,6  0,8   
Vieras pääoma                             
 Pitkäaikainen    3 591,5     3 582,3    3 540,5      
 Lyhytaikainen    1 903,7     1 918,0    1 988,1      
 Yhteensä       5 495,2 62,8  5 500,3 60,9 5 528,6 62,3   
Yhteensä       8 752,7  100  9 029,6  100 8 875,5  100   

                              11 (12)

Vuosineljännekse  2003   2003  2002  2002   2002  2002
t          II    I   IV   III   II    I
MEUR
Liikevaihto    2098,5 2178,4 2173,6 2144,6  2236,8 2312,8
Liiketoiminnan                          
muut tuotot     28,0  15,7  31,4  19,7   17,6  18,2
 Toimintakulut  -1944,0 -1963,2 -2001,0 -1908,2 -2040,3 -2052,3
 Poistot     -141,5 -140,8 -128,5 -138,1  -137,2 -135,6
Liikevoitto     41,0  90,1  75,5  118,0   76,9  143,1
 % liike-                            
 vaihdosta      2,0   4,1   3,5   5,5   3,4   6,2
 Kurssierot      4,1   7,1   4,6  -10,5   10,7  -12,6
 Muut rah.tuotot                         
 ja –kulut     -37,2  -45,1  -54,6  -48,6  -45,1  -47,9
Voitto ennen                           
satunnaiseriä     7,9  52,1  25,5  58,9   42,5  82,6

              Liikevaihto       Liikevoitto
MEUR         1-6/03  1-6/02 1-12/02 1-6/03 1-6/02 1-12/02
Metsäliitto Osuuskunta 579,2  559,4 1 096,4   9,6  8,5  25,8
Engineered Wood    158,5  139,6  277,8   3,4  7,7  13,9
Solid Wood       266,0  237,8  464,6   7,6  -0,3  -4,8
Markkina-alueet    282,5  307,3  601,2   7,3  8,6  13,0
Moelven        318,0  303,5  596,1   8,0  8,2  14,9
Commercial printing*) 776,4  866,7 1 638,4  23,4  67,2  106,7
Home & Office     373,4  398,5  782,7  35,7  54,9  102,8
Publishing       391,3  395,1  790,1   3,6  17,9  43,2
Consumer packaging   441,5  462,4  921,1  20,6  51,1  83,4
Map Merchant Group   712,5  796,1 1 542,8   8,8  0,3  -14,9
Metsä Tissue      333,7  314,9  647,8  20,0  20,0  43,1
Muut & sis. myynti  -356,1  -231,7  -491,2  -16,9 -24,1  -13,6
Metsäliitto-Yhtymä  4 276,9 4 549,6 8 867,8  131,1 220,0  413,5

*)sis. Zanders v. 2003 alusta. Vuoden 2002 vertailuluvut on muutettu
vastaavasti.

             Omavaraisuus, %     Velkaisuus, %
            06/03  6/02  12/02  06/03  6/02  12/02
Metsäliitto Osuuskunta  70,7  65,2  66,5   -31   -6   -9
Finnforest *)      38,6  34,7  40,6   109   130   97
Finnforest        28,9  25,4  30,7   178   214   161
M-real          32,9  33,3  34,2   134   124   119
Botnia          68,9  66,9  69,6    9    7    0
Metsäliitto-Yhtymä    35,1  33,8  35,4   121   124   113

*)pääomalaina omassa pääomassa

							12 (12)

Tuotantomäärät, 1 000 yks. 1-6/03  1-6/02 1-12/02
Sahatavara, m3       1 224   1 177  2 203
Sahatavaran jalostus, m3   290    259   504
Moelven, m3          840    811  1 547
EW-tuotteet, m3        379    326   644
Paperi, tn         1 914   1 882  3 663
Kartonki, tn         337    339   679
Fluting ja liner, tn     169    186   394
Sellu, tn (M-real)      614    593  1 191
Sellu, tn (Metsä-Botnia)  1 169   1 094  2 250


Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa