Metsäteollisuus ry ja MTK: EU:n uuden metsästrategian parannettava metsäsektorin kilpailukykyä

EU:n komissio on julkaissut uuden, koko metsäsektoria koskevan metsästrategian. Strategia korostaa metsien monipuolista ja kestävää käyttöä sekä koko metsäsektorin merkitystä biotalouden, kasvun ja työllisyyden edistäjänä. Päätäntävalta metsäpolitiikassa on jatkossakin jäsenmailla.

Metsästrategia painottaa komission, jäsenmaiden ja sidosryhmien vahvaa yhteistyötä, jolla edistetään puun monipuolista käyttöä kestävänä, uusiutuvana sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisenä raaka-aineena. Strategia korostaa, että EU:n metsiin liittyvää koordinaatiota on parannettava ja elinkeinonäkökulman painoarvoa lisättävä.

Uusien innovaatioiden tukeminen on strategian mukaan myös tärkeä osa puun käytön edistämistä. Komission ja jäsenmaiden on nyt panostettava pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystyöhön uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Uudet innovaatiot eivät kuitenkaan synny ilman olemassa olevaa menestyvää teollisuutta.

Strategia nostaa esiin EU:n oman lainsäädännön vaikutukset metsäteollisuuden ja sen arvoketjujen kustannuksiin. Vaikutusten avoin arviointi on välttämätöntä rakennettaessa uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa biotaloutta, ja arviointi on toteutettava strategian linjausten mukaisesti vuoden 2014 loppuun mennessä.

Strategian mukaisesti komissio laatii yhdessä jäsenmaiden ja sidosryhmien kanssa kestävän metsätalouden kriteerit, joita voidaan soveltaa puun loppukäytöstä riippumatta. Kestävää metsätaloutta on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti huolimatta siitä, ohjautuuko puu esimerkiksi jalostukseen vai energiantuotantoon. Komission ja jäsenmaiden on pidettävä huolta, että mahdolliset kriteerit perustuvat olemassa oleviin kestävän metsätalouden periaatteisiin, joissa kestävyyttä tarkastellaan maa- ja aluetasolla. Lisäksi kriteerien on otettava huomioon jäsenmaiden erityispiirteet ja kansallinen olemassa oleva metsälainsäädäntö.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600
Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK ry, puh. 020 413 2340


www.metsateollisuus.fi
http://twitter.com/metsateollisuus

www.lastuja.fi
www.facebook.com/metsateollisuus

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista, ja alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Metsäteollisuus ry
PL 336 (Snellmaninkatu 13), 00171 HELSINKI
Puh. (09) 132 61, telekopio (09) 132 4445
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi