Tampereen yliopiston tutkimus kokosi vinkit pilvipalveluiden käyttöönottoon

Monissa suomalaisyrityksissä ei vielä osata järjestelmällisesti tavoitella tuottavuushyötyjä pilvipalveluiden avulla. Tampereen yliopiston tutkimuksessa etsittiin ratkaisuja haasteisiin ja tulokset koottiin ohjelistaksi ICT-palveluiden käyttöönottoon.  Tutkimus on osa Tuottavuusloikka-projektia, jossa on ollut mukana neljä pirkanmaalaista pilottiyritystä. Näiden yritysten tuottavuutta pilvipalvelut paransivat erityisesti ajansäästön ja projektihallinnan muodossa.

Tampereen yliopiston tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten palveluyritysten käsityksiä pilvipalvelujen tuottavuushyödyistä. Tänään julkistetuissa tuloksissa kiteytetään kymmenen vinkkiä, jotka yritysten olisi hyvä huomioida pilvipalveluiden käyttöönotossa.

  1. NÄKYMÄ: tarjoile käyttäjille näkymä siitä, mitä pilviratkaisun käyttöönotto mahdollistaa. Luo merkityksiä ja konkretisoi.
  2. PILOTOINTI: lähde riittävän pienestä kokonaisuudesta liikkeelle. Pilotti on projekti, jolla on alku ja loppu. 
  3. JOHDON SITOUTUMINEN: varmista ylimmän johdon tuki ja se, miten he aikovat johtaa omalla esimerkillään.
  4. HENKILÖSTÖN VOIMA: ota henkilöstö mukaan tavoitteiden määrittelyyn ja hyödynnä edelläkävijöitä luontevina muutosagentteina.  
  5. JÄRJESTELMÄT JA LAITTEET: varmista, että olemassa olevat tietojärjestelmät ja laitteet palvelevat pilviratkaisuihin siirtymistä.
  6. TIETOTURVA: varmista tietoturvan taso ja tarjoile tutkittua tietoa pilveen siirtymisen tueksi.
  7. ARJEN MUUTOS: ymmärrä, miten pilvipalvelut muuttavat työntekijöiden käyttäytymistä ja arkea (operatiiviseen tekemiseen vaikuttavat muutokset).
  8. KÄYTTÖÖNOTTO ASIAKKAIDEN KANSSA: ota asiakkaat mukaan ja avaa rajapintoja ulospäin.
  9. PELISÄÄNNÖT: anna pelisäännöille aikaa kehittyä, mutta älä unohda sopia niistä.
  10. TUOTTAVUUDEN SYNERGIA: näe sisäisen tuottavuuden kehittämisen vaikutus ulkoiseen tuottavuuteen ja päinvastoin.

Vanhasta luopuminen välttämätöntä

Tutkimustulokset perustuvat 88 palveluyrityksen haastatteluihin ja Tuottavuusloikka-projektiin kuuluneiden pilottiyritysten kokemuksiin. Tuottavuusloikassa neljä pirkanmaalaista yritystä lähti kehittämään omia työskentelytapojaan pilvipalvelujen avulla. Yritykset saivat apua käyttöönottoon projektiryhmältä, johon kuuluivat Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft Oy, Sonera, Pirkanmaan yrittäjät, Avoin Tampere -ohjelma sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

”Pilottiyritykset saivat nopeasti aikaan konkreettista ajansäästöä. Esimerkiksi Tampereen Messut huomasi, että parantuneen projektihallinnan myötä säästyneen ajan pystyy nyt käyttämään avainasiakkaiden parempaan palvelemiseen. Kuljetusliike Tenho Kemppainen Oy:llä syntyi selkeitä tuottavuushyötyjä jo paperikalenterin korvaamisesta mobiililaitteilla, joilla pääsee käsiksi sähköposteihin paikasta riippumatta”, erityisasiantuntija Riina Pulkkinen Tampereen yliopistosta kertoo.

”Pilottiyritysten loikka kohti parempaa tuottavuutta on käynnistynyt lupaavasti, mutta uudet työtavat ja -välineet eivät ole kuitenkaan vielä täysin korvanneet edellisiä. Todellista tehokkuutta syntyy vasta, kun oivalletaan, mistä vanhoista toimintamalleista voidaan uusien toimintatapojen myötä luopua ja mitä niiden tilalle tulee”, Soneran yritysmarkkinoinnin johtaja Mika Hyötyläinen toteaa.

Puhelinhaastattelututkimukseen osallistuneet 86 palveluyritystä yhdistivät pilvipalveluiden tuottavuushyödyt työn joustavuuden paranemiseen. Esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevien arki helpottuu, kun kaikki tarvittava tieto kulkee kätevästi mukana mobiililaitteessa. Myös yhteistyön asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ajateltiin parantuvan ja tehostuvan uusien toimintamallien myötä.

Rohkeutta ja apua muutokseen

Tampereen yliopiston tutkimissa palveluyrityksissä kokonaisarviot pilvipalvelujen tuottavuushyödyistä olivat selkeästi myönteisempiä, jos yrityksellä oli jo kokemuksia pilvipalvelun käytöstä. Jos pilvipalvelut eivät olleet tuttuja, suhtautuminen niihin oli skeptisempää.

”Pienet yritykset tarvitsevat koulutusta ja kumppaneita palvelujen käyttöön. Yritykset eivät välttämättä tunnista, mistä apua löytäisi nimenomaan alkuvaiheessa, pilvipalvelujen käyttöönotossa. Tämä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia myös uudentyyppisille palveluyrityksille, jotka voisivat olla tässä apuna”, Palvelualojen työnantajat PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe toteaa.

”Tuottavuuden kasvun kannalta tietotekniikka on keskeisessä roolissa. Pilvipalvelujen käyttöönoton aika on nyt, ja tuottavuusparannuksilla alkaa olla suomalaisissa yrityksissä jo kiire. Odottelun aika on ohi”, Tuottavuusloikka-projektissa mukana ollut Markku Pulkkinen Microsoftilta summaa.

Katso videot Tuottavuusloikka-projektista:
Pirkanmaalaiset pk-palveluyritykseta lähtivät kehittämään työskentelytapojaan pilvipalvelujen avulla

Tampereen Messut hoitaa SharePointilla vuoden suurinta messuprojektia
Kuljetusliike Tenho Kemppainen Oy vaihtoi kynän ja paperin pilvikalenteriin

Lisätiedot:

Palvelualojen työnantajat PALTA, Riitta Varpe, toimitusjohtaja, puh. 040 534 5353

Microsoft Oy, Markku Pulkkinen, johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit, puh. 040 511 6239

Sonera, Mika Hyötyläinen, yritysmarkkinoinnin johtaja, puh. 040 717 8807

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Riina Pulkkinen, erityisasiantuntija, puh. 040 190 1257

Avoin Tampere -ohjelma, Seppo Haataja, johtaja, puh. 040 500 3475

Lisätietoa Tuottavuusloikka-projektista:

Tuottavuusloikka-projektissa neljä kasvunälkäistä pk-palveluyritystä otti tietotekniikan uusimmat mahdollisuudet käyttöönsä ja lähti etsimään oivalluksia liiketoiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä arvon luomiseen asiakkailleen. Mukana olivat messujärjestäjä Tampereen messut, kuljetusalan yritys Tenho Kemppainen Oy, arkkitehtitoimisto Arkjaatiset sekä myynninedistämistoimisto Expression.

Tuottavuusloikka-pilottiprojektin perustamisen taustalla ovat Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft Oy, Sonera, Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kaupungin Avoin Tampere -ohjelma sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Yritykset saivat apua pilvipalvelujen käyttöönotossa projektin taustatahoilta. Projektin keskeinen tavoite oli saattaa yritykset tunnistamaan teknologian luomia, tuottavuutta parantavia innovaatiomahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassaan.

Tampereen yliopisto tutki projektin aikana muutoksien aikaansaamia hyötyjä yritysten toiminnassa sekä toteutti projektin aikana puhelinhaastattelututkimuksen, jossa kartoitettiin palvelualojen pk-yritysten pilvipalvelujen käyttöä. Aineiston keruu tapahtui puhelinhaastatteluina aikavälillä 25.7. – 7.8.2013. Haastatteluja tehtiin yhteensä 88, ja näyte kerättiin PALTAn ja Suomen Yrittäjien jäsenistöstä.

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.