Kestävää liikkumista edistäville paikallisille hankkeille tukea

Valtakunnallisella liikkumisen ohjauksen ohjelmalla tuetaan kestävän liikkumisen edistämistyötä paikallisella ja seudullisella tasolla. Ohjelmaa rahoittavat liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto, ja sen koordinoinnista vastaa Motiva. Ohjelman puitteissa rahoitetaan yhteensä kolmeatoista hanketta 0,5 miljoonalla eurolla vuosina 2010–2011.

Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja. Tyypillisiä keinoja ovat muun muassa kestävän liikkumisen neuvontapalvelut, viestintäkampanjat ja työpaikoille räätälöidyt liikkumissuunnitelmat.

Liikkumisen ohjaus on osa uutta, liikenteen kysynnän hallintaa painottavaa ajattelutapaa liikennesektorilla. Useissa Eurooppalaisissa kaupungeissa liikkumisen ohjausta (mobility management) on toteutettu jo pitkään hyvin tuloksin. Nyt se on otettu mukaan liikennepolitiikkaan myös Suomessa.

- Liikkumisen ohjauksessa oleellista on liikkumistarvetta synnyttävien tahojen osallistaminen kestävän liikkumisen edistämiseen. Liikkumiseen tulisi vaikuttaa jo työpaikoilla, kouluissa, kaupoissa sekä vapaa-ajan kohteissa, liikenteen asiantuntija Johanna Taskinen Motivasta sanoo.

- Kestävä liikkuminen on kokonaisuus, joka muodostuu monista ympäristöystävällisistä valinnoista ja osa-alueista liikenteessä. Kyse ei ole eri liikennemuotojen keskinäisestä vastakkainasettelusta, vaan vaihtoehtojen valinnasta tilanteiden ja tarpeiden mukaan, Taskinen jatkaa.

Tuettujen hankkeiden joukossa onkin edustettuna koko kirjo kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja autojen yhteiskäytön edistämisestä kokonaisvaltaisiin seudullisiin liikkumisen ohjauksen suunnitelmiin.

Kunnissa liikkumisen ohjaus ja kestävän liikkumisen edistäminen kannattaa nostaa esille viimeistään Liikkujan viikolla (European Mobility Week), joka on parhaillaan käynnissä. Se huipentuu Autottomaan päivään 22.9.

Tukea saaneet paikalliset hankkeet:
Hämeenlinnan seudullisen kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma
Hämeenlinnan seudulla laajennetaan perinteistä liikenneturvallisuussuunnitelmaa kestävän liikkumisen suunnitelmalla. Hämeenlinnan seutuun kuuluvat Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala.

Liikkumisen ohjauksen toimenpidepaletin luominen HSL:ään
Luodaan HSL:ään malleja, tuotteita ja palveluja, joiden avulla varmistetaan liikkumisen ohjauksen vaikuttavuus mahdollisimman kattavasti.

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2010–2011
Laaditaan Varsinais-Suomeen liikkumisen ohjauksen toimintasuunnitelma ja luodaan verkosto, järjestetään liikkumisen ohjauksen seminaari ja pilotoidaan menetelmiä. Menetelminä ovat mm. liikkumissuunnitelmat työpaikoille ja kampanjointi.

Liikkumisen ohjauksen toteuttaminen Tampereen seudulla
Tampereen seudulle laaditaan liikkumisen ohjauksen toimintasuunnitelma, järjestetään työpaja, tehdään asiakasanalyysi, kehitellään palveluvalikoimaa (ml. liikkumissuunnitelmat, kampanjat, suoramarkkinointi) sekä laaditaan suunnitelma kestävä liikkumisen edistämisestä kaavoituksessa ja palveluverkon suunnittelussa.

Askel hyvään liikkumiseen - Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä
Perustetaan liikkumisen ohjauksen työryhmä ja vakiinnutetaan sen toiminta. Ensimmäisen vuoden toimenpiteenä laaditaan uusille kaupunkilaisille, uusille työntekijöille ja työnantajille tietopaketit sekä laaditaan työryhmälle seuraavien vuosien toimintasuunnitelma.

Älykästä työmatkaa! -hanke (Jyväskylä)
Laaditaan Jyväskylän kaupungin työntekijöille oma työmatkaliikkumisen ohjausmalli. Toteutetaan työntekijöille kysely ja laaditaan internet-sivusto. Lisäksi valmennetaan työmatkaliikkumisohjaajia ja järjestetään teemaviikko. Hankitaan virkapyöriä ja matkakortteja työmatkakäyttöön. Esteetön Jyväskylä- yhteistyötä hyödynnetään.

Vantaankosken aseman yritysten työpaikkaliikennesuunnitelmat
Tehdään Vantaalla, Vantaankosken aseman ympäristön toimistotalojen yrityksille liikkumissuunnitelma.

Pyöräily ja sosiaalinen media (Helsingin, Tampereen ja Lahden seudut)
Hyödynnetään sosiaalista mediaa pyöräilijöiden verkottamisessa ja kehitetään käyttäjiltä käyttäjillle -palveluja (mm. linkittäminen reittioppaisiin).
 
Matkakeskusten toteutussuunnitelma ja joukkoliikenteen edistäminen (Raasepori)
Laaditaan Raaseporin alueella Karjaan ja Tammisaaren matkakeskusten toteutussuunnitelmat. Suunnitelmassa huomioidaan mm. liityntäpysäköinti, kevyen liikenteen yhteydet ja bussialueet. Lisäksi toteutetaan tiedotuskampanja matkakeskuksista ja joukkoliikenteestä.

Tehokas yhteiskäyttöautojärjestelmä asuntoalueella (Helsinki)
Selvitetään asukkaiden halukkuutta korvata oma auto yhteiskäyttöautopalvelulla ja luodaan toimintamalli. Kohdealueet valitaan pääkaupunkiseudulta.

Opiskelijoiden liikkumisen ohjaus (Kouvola)
Organisoidaan Kasarmimäen kampusalueella Kouvolassa liikkumisenohjaus opiskelijoiille ja henkilökunnalle.

Liikkumisen ohjauksen ohje peruskouluille pääkaupunkiseudulla
Tuotetaan pääkaupunkiseudulla liikkumisen ohjauksen ohje peruskouluille ja pohja yleiselle koulun liikkumissuunnitelmalle. Laaditaan myös konsepti koulun liikkumisen seurantaohjelmalle ja integroidaan liikkumisaiheet opetukseen.

Julkisen lähipalveluverkoston vaikutukset kestävään liikkumiseen - menetelmän kehittäminen vaikutusten arvioimiseksi (HSL-alue)
Arvioidaan ennen-jälkeen tutkimuksella lähipalveluiden (esim. koulu, kirjasto, päiväkoti, terveysasema) lakkauttamisen liikenteellisiä vaikutuksia ja kehitetään menetelmä sijoittumisen vaikutusten arvioimiseksi kestävän liikkumisen kannalta. Kohteet valitaan Helsingin seudulta.

Lisätiedot:
 
Matti Holopainen, Liikennevirasto, puh. 0204 22 2608,
matti.holopainen@liikennevirasto.fi

Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 160 28560,
saara.jaaskelainen@lvm.fi

Johanna Taskinen, Motiva Oy, puh. 0424 281 205,
johanna.taskinen@motiva.fi

Sonja Heikkinen, Motiva Oy, puh. 0424 281 235
sonja.heikkinen@motiva.fi

www.motiva.fi/liikkumisenohjauksenohjelma

Liikkujan viikko eli European Mobility Week on Euroopan-laajuinen kampanja, jota vietetään joka vuosi samana ajankohtana, 16.–22. 9. Teema vaihtelee vuosittain, mutta kampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomiota arkipäivän liikkumisvalintoihin kestävän kehityksen näkökulmasta.

Liikkujan viikon tapahtumia suunnittelevat ja järjestävät yhteistyössä kunnat, järjestöt, yritykset ynnä muut tahot. Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö toimivat kampanjan kansallisina koordinaattoreina ja linkkinä Euroopan suuntaan.

www.liikkujanviikko.fi
www.mobilityweek.eu

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.