MTK:n kannanotto hallituksen budjettiesitykseen vuodelle 2003

MTK:n kannanotto hallituksen budjettiesitykseen vuodelle 2003 BUDJETTIESITYKSESTÄ PUUTTUU TAHTO KEHITTÄÄ MAASEUDUN ELÄMÄÄ JA YRITTÄJYYTTÄ Vaalien läheisyys näkyy hallituksen vuoden 2003 budjettiesityksessä. Budjetin perusteluissa on lukuisia maaseudulle myönteisiä asioita, mutta niihin ei ole kuitenkaan osoitettu riittäviä määrärahoja. Budjettiesityksestä puuttuu tahto kehittää maaseudun elämää ja yrittäjyyttä sekä turvata peruspalvelut. MTK pitää hyvänä sitä, että hallitus on päättänyt selvittää sukupolvenvaihdosten lisäämiseksi käytössä olevien keinojen tehostamismahdollisuudet. Pääsyy sukupolvenvaihdosten vähäiseen määrään on maatalouden heikko kannattavuus - siitä saatava toimeentulo ei ole kilpailukykyinen palkansaajien ansioiden kanssa. MTK pitää tärkeänä, että seuraava hallitus luo uusia mahdollisuuksia helpottaa perheyritysten sukupolvenvaihdoksia. Hallituksen tulee edistää yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja kiinnittää erityistä huomiota toimintansa aloittavien yrittäjien neuvontaan. KTM:n, MMM:n ja OPM:n hallinnonaloilta tulisi löytyä konkreettisia toimenpiteitä yrittäjyyden ja erityisesti maaseutuyrittäjyyden edistämiseen. Hallitus ei esitä maatalouden kansallisen tuen korottamista. Hallitusohjelma lupaa säilyttää maatalouden kansallisen tuen vuoden 1999 tasolla. Tuen reaalisen ostovoiman säilyttämiseksi kansallista tukea on lisättävä 47 milj. eurolla. Sitä ei ole budjettiesityksessä toteutettu. Maa- ja puutarhatalouden tulotukien lievä lisäys budjetissa johtuu kahdesta syystä. Pääosa noususta on EU-tulotukea, joka on korvausta tuottajahintojen alentamisesta. Lisäksi Itämeri-ohjelman toteuttaminen alkaa osana maatalouden ympäristötukijärjestelmää. Hallituksen esitys energiaverojen korottamisesta heikentää elämisen mahdollisuuksia maaseudulla, jossa oman auton käyttäminen on välttämätöntä. Hallituksen esitys nostaa viljelijäperheiden kustannuksia sekä yritystoiminnan että yksityistalouden kautta. MTK on huolestunut yksityisteiden kunnossapidon laiminlyönneistä. Ne vaikeuttavat liikkumista ja elinkeinotoimintaa haja-asutusalueilla. Hallitus leikkasi voimakkaasti yksityisteiden avustuksia vuonna 1996. Vuonna 2001 hallitus sitoutui maaseutupoliittisessa ohjelmassaan valtionavun kaksinkertaistamiseen vuoden 2001 tasosta eli 8,4 milj. eurosta. MTK ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat esittäneet, että määräraha nostetaan 17 milj. euroon vuonna 2003. Hallitus esittää vain 11 milj. euron määrärahaa. Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi vuonna 1996 toteuttamatta olevien luonnonsuojeluohjelmien rahoitusohjelman. Tällöin päätettiin, että ohjelmien suojelukorvaukset maksetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Vuoden 2003 osalta hallituksen budjettiesitys jää 13 milj. euroa ympäristöministeriön esitystä alemmaksi. MTK edellyttää, että hallitus toteuttaa päättämänsä luonnonsuojeluohjelmat vuoden 2007 loppuun mennessä sovitun mukaisesti. Mikäli valtiolla ei ole osoittaa riittävästi varoja suojeluohjelmien toteuttamiseen, tulee ympäristöministeriön ryhtyä valmistelemaan loppujen suojeluohjelmien purkamista. Maanomistajien oikeusturva on jo nyt kyseenalainen viivästyneen maksuaikataulun vuoksi. Hallitus esittää uusina suojelukeinoina luonnonarvokaupan ja tarjouskilpailut. MTK pitää näitä metsänomistajien näkökulmasta hyvänä avauksena uuteen metsien suojelupolitiikkaan. Näitä varten onkin varattava riittävät määrärahat. Ydinvoimaratkaisun yhteydessä päätettiin lisätä panostuksia uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseksi. MTK pitää hallituksen esityksiä oikeansuuntaisina. Esitykset ovat hyvä alku uusiutuvien energiamuotojen nykyistä paremmalle hyödyntämiselle. Toimet tukevat maaseudun työllisyyttä ja elinvoimaa. Hallituksen pyrkimys ehkäistä kansalaisten ja alueiden syrjäytymistä tuomalla tieto-yhteiskunnan palvelut tasapuolisesti kaikkien ulottuville ei toteudu, jollei maaseudun tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta huolehdita. Kaikilla kunnilla pitää olla rahoitusmahdollisuudet peruspalvelujensa hoitamiseen, koska peruspalvelujen tuotannon turvaamisella tasapainotetaan alueellista kehitystä. Lisätietoja: Puheenjohtaja Esa Härmälä, p. 0400 874 209 Toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen, p. 0400 826 123 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/17/20020917BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/17/20020917BIT00030/wkr0002.pdf