Luomutilojen kannattavuus tavanomaisen tuotannon tasolla

Luonnonmukaisen ja tavanomaisen maataloustuotannon kannattavuus on ollut keskimäärin samalla tasolla viime vuosina. Luomun kannattavuus kuitenkin vaihtelee vuosittain tavanomaista tuotantoa enemmän. Luomutilat ovat selvästi suurempia ja riippuvaisempia tuista, mutta niiden työmäärä on tavanomaista viljelyä alhaisempi, kun otetaan huomioon tilakoko.

Tiedot perustuvat MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitoaineiston luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien yritysten painotettuihin keskiarvotuloksiin vuosilta 1998–2005. Tulokset ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkopalvelussa.

KANNATTAVUUS VAIHTELEE VUOSITTAIN

Luomutilojen kannattavuus oli samalla tasolla kuin tavanomaisen viljelyn, mutta vaihteli voimakkaasti vuosittain. Vuonna 2005 luomutilojen kannattavuuskerroin oli 0,40 ja tavanomaisten tilojen 0,44. Luomutilojen kannattavuuskerroin osoittaa, että yritykset saavuttivat 40 prosenttia palkka- ja korkovaatimustavoitteista. Mikäli tuntipalkkavaatimus vähennetään 12,3 euron mukaisena, jää oman pääoman tuottoprosentti negatiiviseksi.

Luomutiloista lypsykarjatilat olivat kannattavimpia ja kannattavuus oli selvästi parempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Luomu ja tavanomainen viljely kannattivat yhtä hyvin viljatiloilla, mutta luomun kannattavuus heikkeni muut nautakarjatilat -tuotantosuunnassa ja oli selkeästi heikompaa muut kasvinviljelytilat -tuotantosuunnassa.

Osin luomun kilpailukykyinen kannattavuus johtuu suuremmasta tilakoosta. Mutta esimerkiksi lypsykarjatiloilla luomutuotanto on selvästi tavanomaista kannattavampaa myös samankokoisia tilaryhmiä vertailtaessa. Kannattavuus on luomussa yleisesti ottaen parempi suuremmilla tiloilla.

TUKIRIIPPUVUUS KASVOI

Luomutiloilla myyntituottojen ja tukien summana laskettava kokonaistuotto oli kasvanut tilakoon kasvusta huolimatta vuonna 2005 vain noin prosentin, eli 106 000 euroon tilaa kohti. Tukien osuus siitä oli 59 prosenttia. Tukien osuus oli viljatiloilla 82 prosenttia ja maitotiloilla 42 prosenttia. Tavanomaisesti viljellyillä tiloilla tukien osuus on keskimäärin 41 prosenttia.

Luomutuotannossa kustannukset olivat kasvaneet lähes 9 prosenttia, 89 000 euroon. Niillä oli tavanomaiseen tuotantoon verrattuna selvästi alhaisemmat tarvikekustannukset, mutta selvästi suuremmat konekustannukset.

LUOMUN YRITTÄJÄTULO LÄHES TAVANOMAISEN TUOTANNON TASOLLA

Yrittäjätulo jää kustannusten vähentämisen jälkeen korvaukseksi yrittäjäperheen omalle työlle ja omalle pääomalle. Luomutilojen yrittäjätulo laski 23 600 eurosta vuonna 2005 noin 17 500 euroon ja jäi näin vuositasolla 1 300 euroa tavanomaisten tilojen alapuolelle. Yrittäjätulo oli tavanomaista tuotantoa korkeampi lypsykarja- sekä viljatiloilla ja alhaisempi muut kasvinviljelytilat ja muut kotieläintilat -tuotantosuunnissa.

Yrityksen oman pääoman määrä luomutiloilla on kasvanut tarkastelujaksolla 1998–2005 noin 150 000 eurosta yli 260 000 euroon, osin tilakoon kasvusta johtuen. Pääomamäärä oli selvästi korkeampi kuin tavanomaisesti viljellyillä, mutta jäi hehtaaria kohti laskettuna alhaisemmaksi. Korkovaatimus-kustannus, 12 500 euroa, lasketaan 5 prosentin korkona omasta pääomasta.

Yrittäjäperhe teki töitä suuremmasta tilakoosta huolimatta saman verran kuin tavanomaisessa tuotannossa eli noin 2500 tuntia. Omasta työstä aiheutui 12,3 euron tuntipalkkavaatimusta käyttäen 30 900 euron palkkavaatimuskustannus.


LUOMUTILAT KANNATTAVUUSKIRJANPIDOSSA

Viime vuonna kannattavuuskirjanpidon tuloslaskenta-, luokittelu- ja painotusjärjestelmää päivitettiin uusimpien laskentaperiaatteiden mukaisiksi. Laskentauudistukset ulotettiin koskemaan myös luomutuotantoa ja vuosien välisen vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi tulokset laskettiin taannehtivasti vuosille 1998–2005. Uudistusten myötä tulokset ovat entistä paremmin yleistettävissä kuvaamaan kaikkien Suomen luomu- ja tavanomaisten tilojen kannattavuuskehitystä.

Tarkastelussa esitetyt tulokset ovat kannattavuuskirjanpitoaineistosta laskettuja luonnonmukaisen ja tavanomaisen tuotannon painotettuja keskiarvotuloksia. Kannattavuuskirjanpitoon kuuluvien yli 80 luomutilan tulokset on painotettu kuvaamaan Suomen suurimpien noin 2500 luomutilan tuloksia ja tavanomaisesti viljeltyjen noin 900 tilan tilojen tulokset Suomen noin 42 000 suurimman tilan tuloksia.

Luomutuloksia voi nyt tarkastella aikajaksolta 1998–2005 MTT:n Taloustohtori-verkkopalvelusta. Yritysryhmien kustannus- ja tuottorakennetta, tulos- ja taselaskelmia, kannattavuustunnuslukuja, työtuntimääriä, viljelyaloja, ja tukieriä voidaan vertailla valitsemalla verkkopalvelun Omat valinnat -osiossa luokittelevaksi tekijäksi tuotantotavan.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit