Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus heikkenee hyvistä satonäkymistä huolimatta

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus heikkenee vuonna 2009 edellisvuoteen ja erityisesti vuoteen 2007 verrattuna. Kannattavuuskertoimen ennustetaan jäävän 0,48:aan, kun se vuonna 2007 oli 0,64. Yrittäjätulo pienenee samalla aikavälillä 21 prosenttia 27 700 eurosta 21 600 euroon. – Tuottajahintojen merkittävästä laskusta huolimatta kannattavuus säilyy vuonna 2009 lähes vuoden 2008 tasolla, koska lannoitteiden, rehujen ja polttoaineiden hinnat alenevat, toteaa ennusteet laatinut MTT:n tutkija Jukka Tauriainen. Tiedot ilmenevät MTT:n taloustutkimuksen laskemista kannattavuuskirjanpidon ennustetuloksista ja ovat nähtävissä Taloustohtori-verkkosivustolla. KUSTANNUSTEN ALENEMINEN KOMPENSOI MYYNTITUOTTOJEN LASKUA Maa- ja puutarhatalouden myyntituotot alenevat vuonna 2009 tuottajahintojen laskun myötä 10 prosentilla edellisvuodesta 76 700 euroon yritystä kohti. Maataloustuet alenevat kahdella prosentilla. Myyntituottojen ja tukien summana saatava kokonaistuotto alenee 7 prosentilla 122 000 euroon. Kustannukset pienenevät 8 prosenttia 100 300 euroon. Kustannuksia alentavat erityisesti lannoitteiden, ostorehujen ja polttoaineiden halpeneminen. Yrittäjätuloa jää kustannusten vähentämisen jälkeen 21 600 euroa, mikä on yhden prosentin edellisvuotista vähemmän. Kun yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työstä 13,2 euron tuntipalkkatavoitteen mukaan laskettu palkkavaatimuskustannus sekä yrityksen omasta pääomasta 5 prosentin korkotavoitteen mukaan laskettu korkovaatimuskustannus, saadaan yrittäjänvoitto, joka on negatiivinen, -23 100 euroa. KANNATTAVUUDESSA EI SUURTA EROA EDELLISVUOTEEN Tänä vuonna maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin alenee 0,5:stä 0,48:aan. Yrittäjä saavuttaa 48 prosenttia tuntipalkka- ja korkotavoitteistaan saaden 6,3 euron tuntipalkan ja 2,4 prosentin koron yritykseen sijoittamalleen omalle pääomalle. Viljanviljelyn, muun kasvinviljelyn, lypsykarjatalouden ja muun nautakarjatalouden kannattavuuskertoimet ovat 0,45:n ja 0,53:n välillä. Sikatalouden kannattavuuskerroin on 0,78 ja puutarhatalouden 0,29. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo yrittäjäperheen palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Kokonaispääoman tuottoprosentti on negatiivinen, -2 prosenttia. Kannattavuus heikkenee vuoteen 2008 verrattuna eniten viljanviljelyssä. Vaikka viljasadon ennustetaan tänä vuonna olevan edellisvuotta suurempi, viljan hinnat jäänevät selvästi viimevuotista alhaisemmiksi. Maidon tuottajahinta on vuonna 2009 alentunut selvästi edellisvuodesta, mitä kustannusten aleneminenkaan ei kompensoi. Tämän vuoksi myös maidontuotannon kannattavuus alenee. Sikatalouden kannattavuutta parantaa erityisesti rehujen halpeneminen. Tukialueittaiset kannattavuuserot tasoittuvat entisestään ja kannattavuuden heikkenemisestä huolimatta Etelä-Suomen A-tukialueen kannattavuus jää korkeimmaksi ja Pohjois-Suomen C4-tukialueen alhaisimmaksi. Yrityksiä, joilla yrittäjätuloa ei muodostu ollenkaan, eli kannattavuuskerroin jää alle nollan, on 23 prosenttia yrityksistä. Vuonna 2008 vastaava luku oli 25 prosenttia. Kannattavuustavoitteen saavuttaa 16 prosenttia yrityksistä edellisvuoden 20 prosentin sijaan. TULOKSET TALOUSTOHTORISSA Tiedot perustuvat MTT:n taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpidon tuloksiin, jotka ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivustolla maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori). Tulokset ovat 930 kirjanpitotilan painotettuja keskiarvoja, jolloin ne ovat yleistettävissä kuvaamaan Suomen 39 600 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit