Maatalousyritysten kannattavuus romahti viime vuonna

Vuonna 2008 maa- ja puutarhatalouden kannattavuus heikkeni selvästi vuoden 2007 hyvistä kannattavuustuloksista. Yrittäjätulo pieneni 30 prosenttia, 19 300 euroon vuodessa, ja maatalousyrittäjien työtuntiansioksi jäi 2,6 euroa. Kokonaispääoman tuottoprosentti heikkeni negatiiviseksi, -2,6 prosenttiin. Vain maitotiloilla kannattavuus koheni hieman. Tämä selviää MTT Taloustutkimuksen laskemista kannattavuuskirjanpitotuloksista. – Keskimäärin tarkasteltuna maatalousyritysten kannattavuudessa palattiin vuosikymmenen parhaan vuoden 2007 tasosta vuosikymmenen heikoimman vuoden 2005 tasolle, selvittää kannattavuuskirjanpidosta vastaava laskentatoimen päällikkö Arto Latukka MTT:stä. MAATALOUDEN YRITTÄJÄTULO LASKI 30 PROSENTTIA Yritysten keskimääräinen tilakoko kasvoi 2 hehtaarilla 52 hehtaariin ja kotieläintilojen eläinyksikkömäärä suureni 6 eläinyksiköllä 53:een. Maitotiloilla lehmämäärä lisääntyi 2 lehmällä 25 lehmään. Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituotot kasvoivat osin tilakoon suurentumisenkin myötä 16 prosenttia, 80 600 euroon. Kun tähän lisättiin mm. 46 800 euron tuet, päästiin 127 600 euron kokonaistuottoon. Maatalouden tuotantokustannukset kasvoivat 11 prosenttia, 153 000 euroon. Näiden erotuksena saatava yrittäjänvoitto oli negatiivinen, -25 500 euroa. Tappio oli nyt 10 000 euroa suurempi kuin vuonna 2007. Kun kokonaistuotosta vähennetään tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvia palkka- ja korkovaatimuskustannuksia, jää yrittäjätuloksi 19 300 euroa. Edellisvuodesta 30 prosenttia alentunut yrittäjätulo jää korvaukseksi yrittäjäperheen työlle sekä 6 prosenttia edellisvuotta suuremmalle tuotantoon sidotulle 266 000 euron omalle pääomalle. KANNATTAVUUS KOHENI VAIN MAITOTILOILLA Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan yrittäjäperheen palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Kannattavuuskerroin aleni 0,64:stä 0,43:een. Yrittäjä saavutti siis 43 prosenttia 13 euron tuntipalkkatavoitteesta ja 5 prosentin oman pääoman tuottotavoitteesta. Työntuotto oli näin 5,6 euroa ja oman pääoman tuotto 2,2 prosenttia. Maitotiloilla kannattavuuskerroin parani 0,57:stä 0,62:een. Kaikissa muissa tuotantosuunnissa kannattavuus heikkeni romahdusmaisesti. Muiden nautakarjatilojen kannattavuuskertoimeksi jäi 0,19. Suurimmat suhteelliset pudotukset olivat sikatiloilla ja viljatiloilla, joilla kannattavuuskertoimet laskivat 0,24:ään ja 0,25:een. Kannattavuuslaskennassa omasta pääomasta aiheutuva 13 000 euron korkovaatimuskustannus on laskettu 5 prosentin tuottotavoitteen mukaan. 31 750 euron suuruinen palkkavaatimuskustannus perustuu maataloustyöntekijän tuntipalkan pohjalta laskettuun 13 euron tuntipalkkatavoitteeseen sekä yrittäjäperheen 2440 tunnin vuosityömäärään. Jos palkkavaatimuskustannus vähennetään yrittäjätulosta, jää oman pääoman tuottoprosentti negatiiviseksi, noin -4,5 prosenttiin. Kokonaispääoman tuottoprosentti painui myös negatiiviseksi, -2,3 prosenttiin. Kun yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman korkokustannus ja jaetaan näin saatu työansio tehtyjen työtuntien määrällä, jää työtuntiansioksi 2,6 euroa. Vuonna 2007 työtuntiansio oli 6,3 euroa. Työansiota laskettaessa kaikki yritystoiminnasta aiheutuneet hankinnat on jo vähennetty, ja työansio jää korvaukseksi yrittäjän työpanokselle. YRITYSTEN MAKSUVALMIUS SÄILYI, VELKAANTUMISELTA VÄLTYTTIIN Yritysten maksuvalmius säilyi hyvänä, osin siksi että yrittäjät tinkivät oman työn ja oman pääoman tuottovaatimuksista, eikä yrityksestä välttämättä nostettu ”palkkaa” omalle työlle. Maatalouden tappioita jouduttiin paikkaamaan mm. muilla palkkatuloilla ja metsätuloilla. Myös lainaa nostettiin, jolloin velkojen määrä kasvoi 10 prosenttia, 100 000 euroon. Näillä kaikilla ja myös investointiavustuksilla oli kuitenkin samalla myös kyetty laajentamaan yritystoimintaa. Velan osuus yrityksen sitoutuneesta koko pääomasta säilyikin noin 27 prosentissa, ja omavaraisuusaste oli siten 73 prosenttia. Tiedot perustuvat MTT:n taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitotuloksiin, jotka ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivustolla maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori). Tulokset laskettiin noin 930 kirjanpitotilan luvuista painotettuna, jolloin ne ovat yleistettävissä kuvaamaan Suomen 39 600 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit