VTV:n kritiikki perusteetonta: Suomen virallinen kannattavuuslaskenta läpäisee tarkan seulan

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on tarkastanut maatalouden virallista kannattavuuslaskentaa, jota hoidetaan MTT:ssä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus). Kannattavuuslaskenta perustuu noin 1000 kirjanpitotilan tietoihin. VTV on vakuuttunut laskennan teknisestä virheettömyydestä, mutta arvioi silti laskennan antavan turhankin pessimistisen kuvan maataloustuotannon tuloksista. VTV ei huomioi kannanotoissaan maatalouden toteutunutta rakennekehitystä. Tilamäärän väheneminen on johtunut suurelta osin kannattavuustason heikkenemisestä. (Vuonna 1995 tilamäärä oli 95 000 ja vuoteen 2008 mennessä määrä on pudonnut jo 65 000 tilaan) INVESTOINTIAVUSTUSTEN KORKOKUSTANNUS EI JUURI HEIKENNÄ KANNATTAVUUTTA VTV:n arvion mukaan huonojen kannattavuustulosten syynä ovat lähinnä yläkanttiin arvioidut yrittäjien työtuntimäärät sekä investointiavustusten sisällyttäminen omaan pääomaan. MTT:n kannattavuuskirjanpidon työtuntimäärät perustuvat arvion sijasta tiloilla henkilöittäin pidettävään työaikakirjanpitoon, jossa tuleekin näkyä yritysten erilaisesta tilakoosta, koneellistamisasteesta ja tilussuhteista johtuva työmäärävaihtelu. Tilojen työmäärien vertaaminen normityömääriin voi puolestaan olla vain suuntaa-antavaa, kuten VTV korostaakin. Normit ovat yksittäisille työvaiheille, eikä niistä voi muodostaa yrittäjän vuosityöpanosta. Omaan pääomaan sisältyvistä investointiavustuksista aiheutuu laskennassa keskimäärin jokaiselle maatilalle 240 euron vuotuinen korkokustannus, jonka poisjättäminen 138 300 euron keskimääräisistä kokonaiskustannuksista ei muuta kannattavuustuloksia. Kannattavuuskirjanpitojärjestelmällä täytetään Suomen lakisääteiset velvollisuudet toimittaa maa- ja puutarhataloutta koskeva yritysaineisto maatalouden kirjanpidon FADN-tietoverkostoon (Euroopan neuvoston asetus 79/65/ETY). MTT:n suorittama muuttuja- ja tunnuslukulaskenta läpäisee vuosittain EU:n tiukan laaduntarkastuksen, jolla valvotaan jäsenmaittain, että EU:n FADN-säädöksiä ja -kirjausohjeita on noudatettu. Suomen maatalousyritysten lähtötietojen laatu ja aineistoa keräävien organisaatioiden osaaminen on kansainvälisestikin katsottuna korkea. KANNATTAVUUSTULOKSET JA LASKENTAPERIAATTEET AVOIMESSA VERKKOPALVELUSSA Maa- ja puutarhatalouden tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut ovat nähtävissä erittäin kattavasti MTT:n www.mtt.fi/taloustohtori -sivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa. Komission kaikille jäsenmaille laskemat perustulokset sekä MTT:n niistä laskemat kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut ovat vuodesta 1989 lähtien nähtävissä myös suomeksi FADN advanced- ja FADN standard -verkkopalveluissa. Verkkopalvelujen käyttäjät voivat vertailla tuloksia haluamiaan tunnuslukuja käyttäen.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit