NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011: Korkea kysyntä, vahva myynnin kasvu ja parempi tulos

 

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.8.2011 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011:
Korkea kysyntä, vahva myynnin kasvu ja parempi tulos

Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto kasvoi 41,4 % ja oli 628,0 MEUR (444,2 MEUR 1-6/2010). Liikevoitto parani ja oli 165,6 MEUR (82,0 MEUR). Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 1,06 euroa (0,58 euroa).

Näkymät:

Kuluttajaluottamuksen vahvistuminen, bruttokansantuotteen kasvu Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla, autojen myynnin kasvu sekä jakelijoiden parantuneet rahoitusmahdollisuudet ovat lisänneet henkilöautonrenkaiden kysyntää ja toimituksia selvästi. Kone- ja laitevalmistuksen sekä kuljetusten lisääntyminen tukee raskaiden renkaiden ja kuorma-auton renkaiden myynnin kasvua. Varastotasot ovat alhaiset rengasteollisuudessa ja jakelukanavissa. Nokian Renkaiden kaikkien valmistavien yksiköiden tilauskanta on ennätyskorkea, ja kysyntä voi ylittää toimituskyvyn ajoittain vuoden 2011 aikana.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan):

Vuonna 2011 yhtiöllä on edellytykset vahvaan liikevaihdon kasvuun sekä liikevoiton selvään parantamiseen vuoteen 2010 verrattuna.

Keskeiset tunnusluvut, MEUR:

4-6/11 4-6/10 Muutos% 1-6/11 1-6/10 Muutos% 2010
Liikevaihto 338,8 260,4 30,1 628,0 444,2 41,4 1 058,1
Liikevoitto 93,3 60,9 53,3 165,6 82,0 101,9 222,2
Voitto ennen veroja 85,4 60,6 40,9 155,3 82,8 87,5 208,8
Tilikauden voitto 74,2 52,6 41,1 136,6 72,6 88,1 169,7
Tulos/osake, euroa 0,57 0,42 36,7 1,06 0,58 84,5 1,34
Omavaraisuusaste, % 70,2 60,9 68,4
Liiketoiminnan kassavirta -49,9 -2,5 -1 900,9 -102,3 -27,3 -274,4 318,8
RONA,% (liukuva 12 kk) 24,1 13,5 17,8
Gearing, % 20,0 37,3 0,1

Toimitusjohtaja Kim Gran:

”Lentävä lähtö tähän vuoteen sai jatkoa toisessa neljänneksessä, kun ydinliiketoimintamme kasvoi edelleen voimakkaasti. Ensimmäinen vuosipuolisko oli meille menestys, sillä rikoimme entiset tammi-kesäkuun tulosennätyksemme.

Myynti kasvoi merkittävästi yhtiön ydinmarkkinoilla. Lanseerasimme uudet kesärenkaamme menestyksekkäästi ja voitimme markkinaosuuksia yhtiön kaikilla tärkeimmillä markkinoilla, erityisesti Venäjällä ja Pohjoismaissa. Parantuneen myyntimixin ja hinnankorotusten ansiosta katteemme paranivat raaka-ainekustannusten merkittävästä kohoamisesta huolimatta. Laajensimme edelleen jakeluketjuamme suunnitelmien mukaisesti, keihäänkärkenä Vianor, jolla on nyt jo yli 800 myyntipistettä.

Tuotantomme kasvoi vertailuajanjaksoon nähden tonneissa 53 %, mutta se ei riittänyt vastaamaan kysynnän kasvuun. Osa talvirenkaiden ennakkotoimituksista siirtyi kahdelle viimeiselle neljännekselle. Yhtiön kapasiteetti kasvaa, kun tuotanto Venäjän-tehtaan uusilla linjoilla alkaa kesän aikana ja Nokian-tehdas on palannut elokuussa 7-päiväiseen viikkotuotantoon. Uuden tehtaan rakentaminen nykyisen Venäjän-tehtaamme yhteyteen on aloitettu ja rengastuotanto alkaa kesällä 2012. Verohuojennuksista on tehty Venäjän viranomaisten kanssa uusi, edellisen kaltainen sopimuspaketti.

Näkyvyys kuluvan vuoden myyntiimme on hyvä. Kaikkien ydintuotteidemme varastotasot sekä meillä että jakelukanavassa ovat alhaiset. Tilauskantamme saavutti jälleen ennätyksen ja myyntimme kasvaa tuotantomäärien kasvun tahdissa.

Taivas näyttää vielä melko selkeältä ja purjeemme pullistelevat edelleen myötätuulessa. Joitain pilviä taivaalle kuitenkin tuovat raaka-ainekustannusten nousu, saatavuusasiat sekä maailmantalouden yleisten epävarmuustekijöiden lisääntyminen. Haasteista huolimatta luotamme kykyymme tehdä valintoja, jotka parantavat yhtiön tuotemixiä, tuottavuutta ja kannattavuutta.”

Markkinatilanne

Maailmantalouden kasvuvauhti alkoi hidastua vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Ennakoitua heikompi bruttokansantuotteen kasvu sai monet valtiot tarkistamaan taloudellisia ennusteitaan alaspäin. Tärkeimpien kansantalouksien odotetaan edelleen kasvavan löysän rahapolitiikan ja alhaisen korkotason tukemana, tosin hitaampaa vauhtia. Nokian Renkaiden ydinmarkkinoiden, erityisesti Pohjois-Euroopan valtioiden ja Venäjän taloudet ovat kehittyneet myönteisesti. Euroopan taloudessa on ollut epävarmuutta siitä, miten valtioiden velkaantuminen tulee vaikuttamaan rahoitusmarkkinoihin, mutta sillä ei ole ollut suurta vaikutusta yksityisen sektorin rahankäyttöön. Makrotalouden epävarmuus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti, mikä voi heikentää kysyntää.

Kasvun ajurit Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla vahvistuivat. Vuotuinen BKT:n kasvu oli katsauskauden lopussa sekä Pohjoismaissa että Venäjällä keskimäärin 4 %. Uusien autojen myynti Pohjoismaissa kasvoi 15 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Venäjällä uusien autojen myynnin kasvu oli 56 % vertailuajanjaksoon nähden. Uusien autojen myynnin Venäjällä arvioidaan kasvavan noin 30 % vuonna 2011.

Henkilöauton renkaiden jälkimarkkinamyynnin arvioidaan katsauskaudella kasvaneen Pohjoismaissa 2 % ja Euroopassa 4 % tammi-kesäkuuhun 2010 verrattuna. Venäjällä rengasvalmistajien toimitukset jakelijoille kasvoivat yli 50 % johtuen maan kohentuvasta taloudesta, jakelijoiden pienemmistä varastoista sekä vahvasta kuluttajaluottamuksesta.

Toinen peräkkäinen runsasluminen talvi pitkittyi koko Euroopassa ja Venäjällä saaden aikaan vahvan talvirenkaiden kuluttajamyynnin ja jakelijoiden varastojen tyhjenemisen alhaiselle tasolle. Kesärengasmarkkina oli Euroopassa edellisvuoden tasolla, mutta Venäjällä myynti kasvoi merkittävästi. Rengasvarastot ovat pienet johtuen edellisvuonna alkaneesta ja katsauskaudella jatkuneesta kysynnän nopeasta elpymisestä. Vuonna 2011 rengasalalla odotetaan vahvaa kysyntää ja myynnin kasvua.

Metsäkoneiden valmistuksen lisääntyminen, satamien hyvä käyttöaste sekä kaivosteollisuuden investointien kasvu lisäsivät raskaiden erikoisrenkaiden kysyntää edelleen. Jälkimarkkinoilla myös muiden erikoisrenkaiden, kuten maatalouskoneiden renkaiden, kysyntä on kasvanut. Kasvua ovat aikaansaaneet sellun, sahatavaran, metallien ja elintarvikkeiden raaka-aineiden kasvanut kysyntä ja kohonneet hinnat.

Kuljetussektorin elpyminen kasvatti kuorma-autonrenkaiden kysyntää ja aiheutti rengaspulaa jälkimarkkinoilla.

Kaiken kaikkiaan markkinatilanne Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla näyttää hyvältä ja kysyntä ylittää tarjonnan useiden tuoteryhmien osalta.

Luonnonkumin ja öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat nousivat merkittävästi vuoden 2009 alkupuolelta vuoden 2011 puoliväliin saakka, ja joistakin materiaaleista oli pulaa. Alkuvuonna 2011 raaka-ainekustannukset kohosivat edelleen aiheuttaen uusia hinnankorotuksia rengasvalmistajien taholta. Katsauskauden lopussa raaka-aineiden hintakehitys ja saatavuus näyttävät vakautuneen, mutta rengasvalmistajien raaka-ainekustannusten odotetaan edelleen hieman nousevan toisella vuosipuoliskolla kalliimmalla ostetuista raaka-ainevarastoista johtuen. Renkaiden hinnankorotuksille on vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla vähemmän tilaa kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Huhti-kesäkuu 2011

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto toisella katsauskaudella oli 338,8 MEUR (260,4), eli 30,1 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Myynti Pohjoismaihin kasvoi 15,7 % ja Venäjälle 101,3 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä lisääntyi 88,4 %. Myynti Keski- ja Itä-Eurooppaan kasvoi 22,9 % ja myynti Pohjois-Amerikkaan lisääntyi 33,8 %.

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) nousivat toisella neljänneksellä 32,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja nousivat 7,5 % ensimmäiseen neljännekseen 2011 verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 84,6 MEUR (74,6) ja niiden osuus liikevaihdosta oli 25,0 % (28,6 %).

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 93,3 MEUR (60,9). Nettorahoituskulut olivat 7,9 MEUR (0,3). Nettokorkokulut olivat 4,1 MEUR (5,1) ja sisälsivät 2,1 MEUR (2,0) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 3,8 MEUR
(-4,8).

Voitto ennen veroja oli 85,4 MEUR (60,6). Tilikauden voitto oli 74,2 MEUR (52,6). Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,42 euroa).

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -49,9 MEUR (-2,5).

Tammi-kesäkuu 2011

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 628,0 MEUR (444,2), eli 41,4 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Myynti Pohjoismaihin kasvoi 22,6 % muodostaen 36,0 % (41,9 %) koko konsernin myynnistä. Myynti Venäjälle kasvoi 110,7 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä lisääntyi 102,0 % ja oli 30,9 % (21,8 %) konsernin myynnistä. Myynti Keski- ja Itä-Eurooppaan kasvoi 36,4 % muodostaen 25,4 % (26,6 %) konsernin myynnistä. Myynti Pohjois-Amerikkaan lisääntyi 13,7 % ja oli 7,3 % (9,2 %) konsernin myynnistä.

Henkilöautonrenkaat-yksikön myynti kasvoi 47,0 % muodostaen 69,8 % (64,7 %) koko konsernin myynnistä. Raskaiden renkaiden myynti lisääntyi 52,8 % ja oli 8,4 % (7,5 %) konsernin myynnistä. Vianorin myynti laski 0,2 % muodostaen 18,0 % (24,5 %) konsernin myynnistä. Muun liiketoiminnan myynti parani 62,1 % ja oli 3,8 % (3,2 %) konsernin myynnistä.

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) nousivat tammi-kesäkuussa 35,8 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 165,9 MEUR (147,6). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 26,4 % (33,2 %). Palkat olivat yhteensä 87,2 MEUR (68,4).

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 165,6 MEUR (82,0). Liikevoittoa rasitti IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 3,8 MEUR (2,9) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 0,8 MEUR (-0,4).

Nettorahoituskulut olivat 10,3 MEUR (-0,8). Nettokorkokulut olivat 6,5 MEUR (9,9) ja sisälsivät 4,1 MEUR (3,9) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 3,8 MEUR (-10,7).

Voitto ennen veroja oli 155,3 MEUR (82,8). Tilikauden voitto oli 136,6 MEUR (72,6). Osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (0,58 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 24,1 % (13,5 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -102,3 MEUR (-27,3).

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 3 727 (3 221) ja katsauskauden lopussa 3 786 (3 264). Konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1 317 (1 349) henkilöä ja Venäjällä 965 (691) henkilöä.

Taloudellinen asema 30.6.2011

Velkaantumisaste oli 20,0 % (37,3 %), korollinen nettovelka 205,0 MEUR (319,6) ja omavaraisuusaste 70,2 % (60,9 %).

Konsernin korolliset velat olivat 227,4 MEUR (371,0), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 24,2 MEUR (167,6). Korollisten velkojen keskikorko oli 5,19 % (3,56 %). Vaihtovelkakirjan laskennallisen kulukirjauksen eliminoinnin jälkeen korollisten velkojen keskikorko oli 1,53 %
(1,51 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 495,2 MEUR (381,0), josta 205,9 MEUR (235,8) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

Verokanta   

Konsernin verokanta vuonna 2010 oli 18,7 %, ja sen arvioidaan säilyvän samalla tasolla vuonna 2011.Konsernin verokantaan vaikuttavat Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Venäjän viranomaisten kanssa on tehty uusi sopimuspaketti koskien lisäinvestointeja nykyiseen tehtaaseen sekä uuden tehtaan rakentamista. Sopimus jatkaa verohuojennuksia 5-10 vuodella.

HENKILÖAUTONRENKAAT

4-6/11 4-6/10 Muutos% 1-6/11 1-6/10 Muutos% 2010
Liikevaihto, m€       238,8 179,5 33,0 468,5 318,7 47,0 714,7
Liikevoitto, m€ 83,9 51,5 63,0 168,0 86,9 93,3 205,5
Liikevoitto, %   35,2 28,7 35,9 27,3 28,8
RONA,% (liukuva 12 kk)                                 33,0 17,6 23,3

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 468,5 MEUR (318,7) eli 47,0 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Liikevoitto kasvoi ja oli 168,0 MEUR (86,9). Liikevoittoprosentti parani ja oli 35,9 % (27,3 %).

Henkilöautonrenkaiden kysyntä kasvoi edelleen. Suurin osa Nokian Renkaiden myynnin kasvusta tuli Venäjältä ja myynti oli vahvaa kaikilla yhtiön ydinmarkkinoilla. Tuoteryhmistä eniten vahvistui SUV-renkaiden myynti. Nokian henkilöautonrenkaiden markkinaosuudet Pohjoismaissa, Venäjällä ja Euroopassa nousivat. Korkea kysyntä ylitti yhtiön toimituskyvyn ja myyntiä siirtyi toiselle vuosipuoliskolle.

Yhtiön uudet kesärengasmallit, kärkituotteena auton polttoaineenkulutusta selvästi vähentävä Nokian Hakka Green, toivat tukea myyntiin voitettuaan autolehtien rengastestejä ydinmarkkinoilla.

Huolimatta talvirenkaiden pienemmästä osuudesta myyntimix parani selvästi, mikä yhdessä onnistuneiden hinnankorotusten ja suotuisan valuuttakurssikehityksen kanssa nosti keskihintaa vertailuajankohtaan nähden, kompensoiden raaka-ainekustannusten 35,9 %:n nousun.

Tuotanto (kpl) lisääntyi Venäjän-tehtaan kapasiteetin kasvun vauhdittamana 48 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuottavuus parani korkeamman käyttöasteen ja lisääntyneen kapasiteetin myötä. Tuotantokapasiteetti kasvaa edelleen, kun Venäjän-tehtaan linja 9 on nyt käytössä ja linjalla 10 tuotanto alkaa kolmannen neljänneksen lopulla. Nokian-tehdas on siirtynyt 7-päiväiseen viikkotuotantoon elokuusta alkaen. Yhtiö myös lisää off-take-sopimusvalmistusta.

Nykyisen Venäjän-tehtaan yhteyteen rakennettavien uuden tehtaan ja varaston maansiirtotyöt on aloitettu. Suunnitelmien mukaan uusi tehdas voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana ja uusi tuotantokapasiteetti vuosien 2012-2014 aikana.

Kiinteät kustannukset nousivat maltillisesti verrattuna myynnin kasvuun, mikä auttoi katteiden parantamisessa.

Tilauskanta vuodelle 2011 on ennätyskorkea ja varastotasot alhaalla. Renkaiden raaka-aineiden saatavuus ja hinnat näyttävät tasaantuvan. Vuoden 2011 tärkeimpiä haasteita ovat renkaiden toimituskyvyn varmistaminen ja kasvavan toimitusmäärän logistiikan optimointi.

RASKAAT RENKAAT

4-6/11 4-6/10 Muutos% 1-6/11 1-6/10 Muutos% 2010
Liikevaihto, m€       28,3 20,3 39,6 56,7 37,1 52,8 81,0
Liikevoitto, m€ 4,6 3,9 17,2 10,0 7,7 29,6 13,7
Liikevoitto, %   16,2 19,3 17,7 20,8 16,9
RONA,% (liukuva 12 kk)                                 22,2 19,0 21,0

Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 56,7 MEUR (37,1) eli 52,8 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Liikevoitto oli 10,0 MEUR (7,7) ja liikevoittoprosentti 17,7 % (20,8 %).

Koneenrakennuksen lisääntymisen ja vahvistuneen jälkimarkkinan myötä raskaiden renkaiden kysyntä kasvoi edelleen nopeasti. Nokian Raskaiden Renkaiden myynti lisääntyi selvästi kaikissa tuoteryhmissä; vahvimmin metsäkone-, kaivos- ja radial-renkaissa. Myynti Venäjällä kasvoi vauhdikkaasti. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli vahva.

Yhtiö teki hinnankorotuksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta viiveellä raaka-ainekustannusten nousuun nähden. Toisella vuosipuoliskolla mixiä parannetaan ja yhtiö tekee uusia hinnankorotuksia korkeiden raaka-ainekustannusten kompensoimiseksi.

Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä ja tuotantomäärä (tonneja) kasvoi 44 % vertailuajanjaksoon nähden. Tuotantokapeikkojen poistamiseksi on päätetty tehdä investointeja, jotka lisäävät vuosina 2012-2013 tuotantoa noin 25 % nykyiseen verrattuna. Uusien koneiden asennus alkaa toisella vuosipuoliskolla 2011.

Yhtiön kehittämä uusi tuoteryhmä Beyond All-Steel Radial (BAS) satama- ja kaivoskäyttöön lanseerattiin. Uudentyyppisten renkaiden myynti alkoi vuoden 2010 lopulla, ja ne haastavat markkinoilla perinteiset all-steel-tuotteet.


VIANOR

Oma myyntipisteverkosto              

4-6/11 4-6/10 Muutos% 1-6/11 1-6/10 Muutos% 2010
Liikevaihto, m€       78,7 78,7 0,0 120,6 120,9 -0,2 307,9
Liiketulos, m€ 5,9 6,8 -13,2 -7,2 -5,1 -43,2 4,0
Liiketulos, %   7,5 8,6 -6,0 -4,2 1,3
RONA,% (liukuva 12 kk)                                 -1,6 -1,0 2,6

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 173 (170) omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä. Vianorin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 120,6 MEUR (120,9) eli 0,2 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Liiketulos oli -7,2 MEUR (-5,1) ja liiketulosprosentti -6,0 % (-4,2 %). Liiketulos oli negatiivinen toiminnan sesonkiluonteisuudesta johtuen. Aikaisempien vuosien tapaan viimeinen neljännes talvirenkaiden kuluttajamyynteineen ratkaisee Vianorin tulokset.

Vuonna 2011 Vianorissa keskitytään myynnin ja markkinaosuuksien parantamiseen, autohuoltopalvelujen liiketoiminnan kehittämiseen sekä kustannustehokkuuden parantamiseen.

Franchising- ja partner-verkosto

Vianor laajensi katsauskaudella franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 49 myyntipisteellä. Kesäkuun 2011 lopussa Vianor-verkostoon kuului yhteensä 820 myyntipistettä, joista 647 oli partner- ja franchisingpisteitä. Vianor toimii 22 maassa, kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Toisella neljänneksellä Vianor laajeni Italiaan ja Azerbaidzhaniin. USA:ssa Vianor avasi omien myyntipisteiden rinnalle partner-verkoston ensimmäiset liikkeet. Nokian Renkaiden markkinaosuudet kasvoivat verkoston laajentumisen myötä.

Partner-verkoston laajentaminen jatkuu aikaisempien suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena kasvattaa ketju yli 900 myyntipisteeseen vuoden 2011 loppuun mennessä.

MUU LIIKETOIMINTA

Kuorma-autonrenkaat

Nokian kuorma-autonrenkaiden liikevaihto oli 25,8 MEUR (15,9) eli 62,1% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Parantunut tuotevalikoima sekä premium- että standardirenkaissa kasvatti Nokian kuorma-autonrenkaiden markkinaosuutta Pohjoismaissa, Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Kuljetusalan kaluston parempi käyttöaste ja asiakkaiden varastojen uudelleentäyttö lisäsivät pinnoitusmateriaalien myyntiä.

Markkinoiden positiivisen käänteen johdosta kuorma-autonrenkaista on maailmanlaajuisesti pulaa. Nokian Renkaat jatkaa lisäkapasiteetin hankkimista, jotta korkea kysyntä pystytään hyödyntämään. Vuonna 2011 keskitytään lisäksi logistiikan hiomiseen edelleen sekä rengasvalikoiman laajentamiseen. Laajentuminen Venäjälle, IVY-maihin ja Itä-Eurooppaan ”Vianor Truck” -palvelukonseptia hyödyntäen jatkuu.


VENÄJÄ JA IVY-MAAT

Yhtiön myynti Venäjällä kasvoi 110,7 % ja oli 192,8 MEUR (91,5). Myynti IVY-maissa (poislukien Venäjä) oli 12,0 MEUR (9,9). Myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä oli 204,8 MEUR (101,4), kasvun ollessa 102,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Myynti Venäjällä kasvoi merkittävästi johtuen elpyvästä kuluttajakysynnästä, jakelijoiden alhaisista varastoista ja luotonsaannin helpottumisesta. Kesärenkaiden myynti lisääntyi huomattavasti sekä premium- että standardirenkaissa. Nokian Renkaat kasvatti markkinaosuuksiaan premium-renkaissa Venäjällä.

Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin verkostoa kasvattamalla. Vianor laajeni Venäjällä ja muissa IVY-maissa, ja alueella toimi katsauskauden lopussa yhteensä 450 Vianor-myyntipistettä.

Kahdeksan tuotantolinjaa, vuosikapasiteetiltaan yhteensä 8 miljoonaa rengasta, on ollut toiminnassa syyskuusta 2010 lähtien. Vuoden 2011 aikana kaksi uutta tuotantolinjaa (linjat 9 ja 10) kasvattavat tehtaan vuosikapasiteetin noin 11 miljoonaan renkaaseen. Linjalla 9 tuotanto on alkanut ja linjalla 10 tuotanto aloitetaan Q3/2011 loppuun mennessä. Yhtiö on myös rakentamassa uutta tehdasta nykyisen tehtaan yhteyteen, mikä lisää vuosikapasiteettia 5-6 miljoonalla henkilöautonrenkaalla. Maansiirto- ja perustustyöt on aloitettu. Neuvottelut verohuojennuksista ja tarvittavista infrastruktuuri-investoinneista on viety Venäjän viranomaisten kanssa onnistuneesti loppuun. Suunnitelmien mukaan uusi tehdas voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana ja uusi tuotantokapasiteetti vuosien 2012-2014 aikana.

Venäjän talous elpyi ja BKT kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla arviolta 4 % vertailuajankohtaan nähden. Kuluttajaluottamus oli vahva ja kuluttajien ostovoima parani. Venäjän talouden odotetaan kasvavan 4-5 % vuonna 2011.

Uusien autojen myynti, tärkein premium-renkaiden myyntiin vaikuttava tekijä, kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 56 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Uusien autojen myyntiä tuki pankkien tarjoamien rahoituskorkojen (sisältäen autonvalmistajien subventoimat lainat) paluu kriisiä edeltävälle tasolle. Valtion romutusrahaohjelman sertifikaattien myöntäminen on loppunut, mutta ohjelman positiivinen vaikutus automyyntiin jatkuu. Automyynnin vuotuisen kasvun ennustetaan olevan noin 30 % vuonna 2011 ja myynnin odotetaan palaavan asteittain talouskriisiä edeltäneisiin lukemiin. Käytettyjen autojen kysyntä on vahvaa ja ylittää tarjonnan. Länsimaiset autot, joita Venäjällä ostettiin paljon 2-4 vuotta sitten, alkavat nyt tarvita uusia kesä- ja talvirenkaita.

Venäjän markkinapotentiaali ja vahva piilevä kuluttajakysyntä näkyvät uusien autojen ja renkaiden myynnin vahvan kasvun myötä. Rengasteollisuuden toimitukset jakelijoille kasvoivat katsauskaudella yli 50 % vuoden 2010 ensimmäiseen puoliskoon nähden.

Nokian Renkaiden Venäjän-tehdas tullimuurien sisäpuolella (tuontirenkaille 20 %:n tullimaksu) yhdessä laajentuvan Vianor-rengasketjun kanssa antaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinassa.

INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuun investoinnit olivat 52,6 MEUR (27,6 MEUR). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja sekä Venäjän- että Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin laajentumishankkeita.


MUUT ASIAT

1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle

Optio-oikeuksia 2007C on yhteensä 2 250 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2007C oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007C alkoi 1.3.2011 ja päättyy 31.3.2013. Yhteensä optio-oikeuksilla 2007C voi merkitä enintään 2 250 000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2007C on 7,56 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n 14.12.2010 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen vuoden 2007 optio-oikeuksien 2007A-optioilla merkittiin 1 146 301 osaketta ja optio-oikeuksien 2007B-optioilla merkittiin 250 osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 24.2.2011. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 25.2.2011. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä oli
128 849 012 kappaletta ja osakepääoma 25 437 906 euroa.

Nokian Renkaat Oyj:n 24.2.2011 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2007 optio-oikeuksien 2007A-optioilla merkitty 448 867 yhtiön osaketta, 2007B-optioilla merkitty 175 osaketta ja 2007C-optioilla 177 790 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 12.5.2011. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.5.2011. Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousi 129 475 844 osakkeeseen.

3. Osakekurssin kehitys

Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 34,60 euroa (20,15 euroa). Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 30,69 euroa (18,54 euroa), ylin noteeraus 35,45 euroa (21,40 euroa) ja alin 26,07 euroa (15,89 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 79 232 991 osaketta (101 452 569 osaketta), mikä on 61 % (80 %) yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 4,480 (2,553) miljardia euroa. Osakkeenomistajista 37,2 % (37,4 %) oli suomalaisia ja 62,8 % (62,6 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 15,5 %:n omistusosuuden.

4. Yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 7.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 27.4.2011.

4.1 Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Petteri Walldén ja Aleksey Vlasov. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Benoit Raulin. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

4.2 Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta.

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4.–29.4.2011 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

5. Valmiusluottosopimuksen allekirjoittaminen

Nokian Renkaat allekirjoitti 31.3.2011 kansainvälisen pankkisyndikaatin kanssa 100 miljoonan euron määräisen ja 5 vuoden pituisen valmiusluottosopimuksen. Luotto käytetään 4.11.2009 allekirjoitetun 180 miljoonan euron valmiusluottolimiitin poismaksuun ja mahdollisten tulevien rahoitustarpeiden kattamiseen. Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), NORDEA BANK FINLAND PLC, POHJOLA BANK PLC ja SAMPO BANK PLC. Luottolimiitin koordinoijana ja agenttina toimi Nordea.

6. Muutoksia osakkeenomistuksessa

Nokian Renkaat vastaanotti The Goldman Sachs Group Inc:lta 12.4.2011 ilmoituksen, jonka mukaisesti Goldman Sachs & Co.:n, Goldman Sachs International:in ja Goldman Sachs Asset Management L.P.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 % rajan 11.4.2011 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. The Goldman Sachs Group omisti kaupantekohetkellä yhteensä 7 829 934 kappaletta Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti 6,08 %:n osuutta yhtiön senhetkisestä yhteensä 128 849 012 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat vastaanotti The Goldman Sachs Group Inc:lta 14.4.2011 ilmoituksen, jonka mukaisesti Goldman Sachs & Co.:n, Goldman Sachs International:in ja Goldman Sachs Asset Management L.P.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 % rajan 13.4.2011 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT

Euroopan valtioiden velkaantuneisuuden aiheuttama epävarmuus voi häiritä rahoitusmarkkinoita. Makrotalouden epävarmuus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti, mikä voi heikentää kysyntää, myyntiä ja tulosta.

Nokian Renkaiden muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden hintoihin. Kannattavuuden säilyminen riippuu siitä, miten yhtiön raaka-ainekustannusten nousua seuraavat renkaiden hinnankorotukset onnistuvat. Venäjän-tehtaan uusien linjojen käyttöönoton tehokkuus riippuu siitä, miten uusien työntekijöiden rekrytointi ja pitäminen yhtiössä onnistuu tiukkenevilla työmarkkinoilla.

Konsernin liikevaihdosta noin 35 % syntyy euromääräisestä myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunut, Yhdysvaltain dollari sekä Ukrainan grivna.

Erityishuomiota kiinnitetään käyttöpääoman hallintaan. Varastojen ja myyntisaatavien kierto on kaikissa liiketoimintayksiköissä parempi kuin edellisvuonna. Venäjän myyntisaatavat edustavat
41 % konsernin kaikista myyntisaatavista.

Nokian Renkailla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita muutamissa maissa. Tällä hetkellä yhtiö ei näe niillä olevan tuloksen tai tulevaisuuden näkymien kannalta merkittäviä vaikutuksia.

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Kuluttajaluottamuksen vahvistuminen, bruttokansantuotteen kasvu Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla, autojen myynnin kasvu sekä jakelijoiden parantuneet rahoitusmahdollisuudet ovat lisänneet henkilöautonrenkaiden kysyntää ja toimituksia selvästi. Kone- ja laitevalmistuksen sekä kuljetusten lisääntyminen tukee raskaiden renkaiden ja kuorma-auton renkaiden myynnin kasvua. Varastotasot ovat alhaiset rengasteollisuudessa ja jakelukanavissa. Nokian Renkaiden kaikkien valmistavien yksiköiden tilauskanta on ennätyskorkea, ja kysyntä voi ylittää toimituskyvyn ajoittain vuoden 2011 aikana.

Nokian Renkaat lisää tuotantokapasiteettiaan vuonna 2011 yli 30 % verrattuna edellisvuoteen. Toisella vuosipuoliskolla tuotantoa lisätään investoimalla ja käynnistämällä Venäjän-tehtaan kaksi uutta tuotantolinjaa ja siirtämällä Nokian-tehdas 7-päiväiseen tuotantokapasiteetin täyskäyttöön. Yhtiö myös rakentaa uutta tehdasta nykyisen Venäjän-tehtaan yhteyteen, mikä lisää vuosikapasiteettia 5-6 miljoonalla henkilöautonrenkaalla. Neuvottelut verohuojennuksista ja tarvittavista infrastruktuuri-investoinneista on Venäjän viranomaisten kanssa viety onnistuneesti loppuun. Suunnitelmien mukaan uusi tehdas voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana ja uusi tuotantokapasiteetti vuosien 2012-2014 aikana.

Rakennemuutosten ja korkeamman käyttöasteen odotetaan parantavan tuottavuutta. Lisääntynyt myynti, parempi myyntimix ja Venäjän-tehtaan osuuden kasvu kokonaistuotannosta tukevat Nokian Renkaiden kannattavuuden kehitystä. Renkaiden hinnankorotuksille on vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla vähemmän tilaa kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiön raaka-ainekustannusten kasvu on asteittain taittumassa, mutta raaka-ainekustannusten arvioidaan koko vuonna 2011 olevan 30 % korkeammat kuin vuonna 2010. Kompensoidakseen tämän yhtiö tavoittelee 9 %:n keskihinnan nousua vuonna 2011. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskihinnan kehitys vertailuajanjaksoon nähden ylitti tavoitteen.

Vahva kysyntä ja tilauskanta, laajeneva jakeluverkosto, hyvä logistinen sesonginhallinta, parantunut kustannusrakenne jossa pääosa valmistuksesta on Venäjän ja IVY-maiden tullimuurien sisäpuolella, sekä uudet testivoittajatuotteet antavat Nokian Renkaille hyvät edellytykset vahvistaa markkinajohtajuutta ydinmarkkinoillaan ja jatkaa kannattavaa kasvua vuonna 2011.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan):
Vuonna 2011 yhtiöllä on edellytykset vahvaan liikevaihdon kasvuun sekä liikevoiton selvään parantamiseen vuoteen 2010 verrattuna.

INVESTOINNIT VUONNA 2011

Nokian Renkaiden vuoden 2011 investointibudjetti on yhteensä noin 140 MEUR (50,5). Venäjälle investoidaan noin 75 MEUR, mukaan lukien uuden tuotantolaitoksen rakennustyön alkaminen. Jäljellejäävä summa sisältää investointeja Nokian-tehtaaseen ja prosesseihin 25 MEUR, uusien tuotteiden muotteihin 26 MEUR sekä Vianor-ketjuun 14 MEUR, sisältäen yritysostot.

Nokialla 5.8.2011

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus

*****

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

*****

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336.

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com

*****

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 julkistetaan perjantaina 5.8.2011 klo 8.00.

Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä osoitteessa: http://www.nokiantyres.com/tulosinfo2011q2

Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös englanninkielinen puhelinkonferenssi. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon

+44 (0)20 7162 0025. Tunnus: 900619.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta: http://www.nokiantyres.com/ir-kalenteri

Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden äänitallenne.

Nokian Renkaat Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus 2011 julkaistaan 4.11.2011. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokiantyres.com

 

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu yli 700 myyntipistettä 20 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2010 oli noin 1 058 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 3.500. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja www.nokiantyres.com

Yrityksestä

Asiakkaille ja kuluttajille lisäarvoa tuottavat tuotteet, joiden kehitystyö perustuu vaativien pohjoisten olojen tuntemukseen ja erikoisosaamiseen: talvirenkaat, SUV-renkaat, metsäkone- ja metsätraktoreiden renkaat, kuorma-autojen ja bussien talvirenkaat.

Liitteet & linkit