NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011: Vahva ensimmäisen neljänneksen tulos, ennätyskorkea tilauskanta

Nokian Renkaat Oyj           Pörssitiedote 6.5.2011 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011:
Vahva ensimmäisen neljänneksen tulos, ennätyskorkea tilauskanta

Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto kasvoi 57,3 % ja oli 289,2 MEUR (183,8 MEUR 1-3/2010). Liikevoitto parani ja oli 72,3 MEUR (21,1 MEUR). Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,49 euroa (0,16 euroa).

Näkymät:

Kuluttajaluottamuksen vahvistuminen, bruttokansantuotteen kasvu Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla, autojen myynnin kasvu sekä jakelijoiden parantuneet rahoitusmahdollisuudet ovat lisänneet henkilöautonrenkaiden kysyntää ja toimituksia selvästi. Kone- ja laitevalmistuksen sekä kuljetusten lisääntyminen tukee raskaiden renkaiden ja kuorma-auton renkaiden myynnin kasvua. Varastotasot ovat alhaiset koko rengasteollisuudessa ja jakelukanavissa. Nokian Renkaiden kaikkien valmistavien yksiköiden tilauskanta on ennätyskorkea, ja kysyntä voi ylittää toimituskyvyn ajoittain vuoden 2011 aikana.

Taloudellinen ohjeistus:

Vuonna 2011 yhtiöllä on edellytykset vahvaan liikevaihdon kasvuun sekä liikevoiton selvään parantamiseen vuoteen 2010 verrattuna. 

Keskeiset tunnusluvut, MEUR:

Q1/11 Q1/10 Muutos% Q2/10 Q3/10 Q4/10 2010
Liikevaihto 289,2 183,8 57,3 260,4 245,2 368,7 1 058,1
Liikevoitto    72,3 21,1 241,8 60,9 48,3 91,8 222,2
Voitto ennen veroja           69,9 22,2 214,5 60,6 39,6 86,4 208,8
Tilikauden voitto             62,4 20,1 211,1 52,6 34,5 62,6 169,7
Tulos/osake, euroa            0,49 0,16 198,3 0,42 0,27 0,49 1,34
Omavaraisuusaste,%                              71,0 62,5 68,4
Liiketoiminnan kassavirta    -52,3 -24,8 -110,8 -2,5 -12,0 358,1 318,8
RONA, % (liukuva 12 kk)                       21,6 10,3 17,8
Gearing, % 5,5 30,4 0,1

Toimitusjohtaja Kim Gran:

”Kysyntä kasvoi edelleen selvästi ydinliiketoiminnassamme ja antoi Nokian Renkaille lentävän lähdön vuodelle 2011. Ensimmäinen neljännes oli meille menestys, sillä rikoimme entiset tammi-maaliskuun tulosennätykset.

Talouden kasvu, voimakkaasti lisääntynyt autojen myynti ja parantunut kuluttajaluottamus kasvattivat myyntiämme merkittävästi ydinmarkkinoillamme Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä. Testivoittajatuotteet ja Vianorin johdolla laajentunut jakeluketju ovat varmistaneet markkinaosuutemme jatkuvan kasvun. Venäjän-myynnin kasvanut osuus ja selvemmin premium-tuotteisiin painottunut myyntimix riittivät hinnankorotusten ohella kompensoimaan merkittävästi kohonneet raaka-ainekustannukset.

Onnistuimme lisäämään tuotantoamme ensimmäisellä neljänneksellä 61 % vertailuajanjaksoon nähden, mikä ei kuitenkaan ole riittävästi suhteessa myynnin kasvuun. Venäjän-tehtaaseemme asennetaan parhaillaan kahta uutta tuotantolinjaa (linjat 9 ja 10), ja ne käynnistetään kesän aikana. Tämän seurauksena tuotantomme kasvaa edelleen ja tuottavuutemme paranee. Nykyisen Venäjän-tehtaamme yhteyteen rakennettava uusi tehdas kasvattaa vuotuista henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteettiamme 5-6 miljoonalla renkaalla vuosien 2012-2014 aikana. Investointi- ja verohuojennussopimus paikallisten viranomaisten kanssa on viimeistelyvaiheessa, ja tuotanto uudessa tehtaassa alkaa vuoden 2012 toisella puoliskolla.

Näkyvyytemme kuluvan vuoden myyntiin on melko hyvä. Koska kaikkien ydintuotteidemme varastotasot sekä meillä että jakelukanavassa ovat alhaiset ja tilauskantamme ennätyskorkea, niin myyntimme kasvaa tuotantomäärien kasvun tahdissa. 

Purjeemme pullistelevat myötätuulessa, mutta emme vielä purjehdi selvillä vesillä; raaka-aineiden saatavuus ja kustannusnousu sekä maailmantalouden yleiset epävarmuustekijät aiheuttavat meille suuria haasteita. Luotamme kykyymme selvitä näistä haasteista, varsinkin kun teemme rengaspulan aikoina valintoja, jotka lisäävät tuottavuuttamme ja kannattavuuttamme.”

Markkinatilanne

Maailmantalous kohentui edelleen vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Löysempi rahapolitiikka ja alhainen korkotaso paransivat maailmantalouden makroindikaattoreita laajasti. Maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin aiheuttamat tuhot Japanissa sekä kansannousut Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä ovat lisänneet talouden epävarmuutta. Vaikutukset Pohjois-Euroopan ja Venäjän talouksiin, ja sitä myöten Nokian Renkaisiin, on kuitenkin tähän mennessä arvioitu vähäisiksi. Euroopan taloudessa on ollut epävarmuutta siitä, miten valtioiden velkaantuminen tulee vaikuttamaan rahoitusmarkkinoihin, mutta sillä ei ole ollut suurta vaikutusta yksityisen sektorin optimismiin.

Kasvun ajurit Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla vahvistuivat. Vuotuinen BKT:n kasvu oli katsauskauden lopussa Pohjoismaissa keskimäärin 3,5 % ja Venäjällä 4,5 %. Uusien autojen myynti Pohjoismaissa kasvoi 17 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Venäjällä uusien autojen myynnin kasvu oli 77 % vertailuajanjaksoon nähden. Uusien autojen myynnin Venäjällä arvioidaan kasvavan noin 30 % vuonna 2011.

Henkilöauton renkaiden jälkimarkkinamyynnin arvioidaan katsauskaudella kasvaneen sekä Pohjoismaissa että Euroopassa 7 % tammi-maaliskuuhun 2010 verrattuna. Venäjällä rengasvalmistajien toimitukset jakelijoille kasvoivat yli 40 % johtuen maan kohentuvasta taloudesta, jakelijoiden pienemmistä varastoista sekä vahvasta kuluttajaluottamuksesta.

Toinen peräkkäinen runsasluminen talvi pitkittyi koko Euroopassa ja Venäjällä saaden aikaan vahvan talvirenkaiden kuluttajamyynnin ja jakelijoiden varastojen tyhjenemisen alhaiselle tasolle. Kesärengasvarastot ovat pienet johtuen edellisvuonna alkaneesta ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jatkuneesta kysynnän nopeasta elpymisestä. Vuonna 2011 rengasalalla odotetaan vahvaa kysyntää ja myynnin kasvua.

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä on jatkanut kasvuaan johtuen metsäkoneiden ja kaivoskoneiden valmistuksen merkittävästä lisääntymisestä. Jälkimarkkinoilla myös muiden erikoisrenkaiden, kuten materiaalinkäsittelykoneiden ja maatalouskoneiden renkaiden kysyntä on kasvanut. Kasvua ovat aikaansaaneet sellun, sahatavaran, metallien ja elintarvikkeiden raaka-aineiden kasvanut kysyntä ja kohonneet hinnat.

Kuljetussektorin elpyminen kasvatti kuorma-autonrenkaiden kysyntää ja aiheutti rengaspulaa jälkimarkkinoille.

Kaiken kaikkiaan markkinatilanne on parantunut selvästi ja kysyntä ylittää tarjonnan useiden tuoteryhmien osalta.

Raaka-ainehinnat ovat nousseet merkittävästi vuoden 2009 alkupuolelta lähtien. Luonnonkumin hinta on katsauskauden loppuun mennessä noussut noin 60 % verrattuna vuodentakaisiin hintoihin. Öljypohjaiset raaka-aineet ovat myös kallistuneet merkittävästi ja joistakin materiaaleista on pulaa. Alkuvuonna 2011 raaka-ainehinnat ovat edelleen kohonneet aiheuttaen uusia hinnankorotuksia rengasvalmistajien taholta.


Tammi-maaliskuu 2011

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 289,2 MEUR (183,8), eli 57,3 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Myynti Pohjoismaihin kasvoi 33,6 % muodostaen 33,2 % (39,0 %) koko konsernin myynnistä. Myynti Venäjälle kasvoi 119,8 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä lisääntyi 115,9 % ja oli 35,7 % (25,9 %) konsernin myynnistä. Myynti Keski- ja Itä-Eurooppaan kasvoi 58,0 % muodostaen 24,7 % (24,5 %) konsernin myynnistä. Myynti Pohjois-Amerikkaan väheni 9,8 % ja oli 5,8 % (10,1 %) konsernin myynnistä.

Henkilöautonrenkaat-yksikön myynti kasvoi 65,0 % muodostaen 74,0 % (68,1 %) koko konsernin myynnistä. Raskaiden renkaiden myynti lisääntyi 68,7 % ja oli 9,1 % (8,2 %) konsernin myynnistä. Vianorin myynti laski 0,6 % muodostaen 13,5 % (20,7 %) konsernin myynnistä. Muun liiketoiminnan myynti parani 73,9 % ja oli 3,4 % (3,0 %) konsernin myynnistä.

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) nousivat tammi-maaliskuussa 41,3 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 81,3 MEUR (73,1). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 28,1 % (39,7 %). Palkat olivat yhteensä 40,7 MEUR (33,3).

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 72,3 MEUR (21,1). Liikevoittoa rasitti IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 1,9 MEUR (1,7) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja
-varauksista 0,5 MEUR (0,1).

Nettorahoituskulut olivat 2,4 MEUR (-1,1). Nettokorkokulut olivat 2,4 MEUR (4,8) ja sisälsivät 2,0 MEUR (1,9) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 0,1 MEUR (5,9).

Voitto ennen veroja oli 69,9 MEUR (22,2). Tilikauden voitto oli 62,4 MEUR (20,1). Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,16 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 21,6 % (10,3 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -52,3 MEUR (-24,8).

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 3 587 (3 184) ja katsauskauden lopussa 3 653 (3 189). Konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1 276 (1 300) henkilöä ja Venäjällä 911 (648) henkilöä.

Taloudellinen asema 31.3.2011

Velkaantumisaste oli 5,5 % (30,4 %), korollinen nettovelka 57,0 MEUR (253,7) ja omavaraisuusaste 71,0 % (62,5 %).

Konsernin korolliset velat olivat 218,7 MEUR (334,4), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 13,0 MEUR (72,4). Korollisten velkojen keskikorko oli 5,3 % (4,5 %). Vaihtovelkakirjan laskennallisen kulukirjauksen eliminoinnin jälkeen korollisten velkojen keskikorko oli 1,5 % (2,2 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 536,6 MEUR (451,1), josta 235,9 MEUR (180,4) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

Verokanta   

Konsernin verokantaan vaikuttavat Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Konsernin verokanta vuonna 2010 oli 18,7 %, ja sen arvioidaan säilyvän samalla tasolla vuonna 2011.


HENKILÖAUTONRENKAAT

Q1/11 Q1/10 Muutos% Q2/10 Q3/10 Q4/10 2010
Liikevaihto, MEUR    229,7 139,2 65,0 179,5 174,7 221,4 714,7
Liikevoitto, MEUR     84,1 35,4 137,4 51,5 48,7 69,9 205,5
Liikevoitto, %         36,6 25,4 28,7 27,9 31,6 28,8
RONA, % (liuk. 12 kk)                                                        29,3 13,9 23,3

Nokian henkilöautonrenkaat teki tammi-maaliskuussa ensimmäisten neljännesten liikevaihtoennätyksensä 229,7 MEUR (139,2), eli 65,0 % edellisvuotta enemmän. Liikevoitto kasvoi ja oli 84,1 MEUR (35,4). Liikevoittoprosentti parani ja oli 36,6 % (25,4 %).

Henkilöautonrenkaiden kysyntä jatkoi kasvuaan. Nokian Renkaiden myynti oli vahvaa kaikilla yhtiön ydinmarkkinoilla. Talvirenkaiden osuus myynnistä oli 49 %, eli lähes sama kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Suurin osa myynnin kasvusta tuli Venäjältä, missä talvirengasmyynti kasvoi selvästi ja kesärengasmyynti tuplaantui vertailuajankohtaan nähden. Tuoteryhmistä eniten vahvistui SUV-renkaiden myynti. Nokian henkilöautonrenkaiden markkinaosuudet Pohjoismaissa, Venäjällä ja Euroopassa nousivat. Korkea kysyntä ylitti yhtiön toimituskyvyn ja myyntiä siirtyi toiselle neljännekselle.

Yhtiön uudet kesärengasmallit, kärkituotteena auton polttoaineenkulutusta selvästi vähentävä Nokian Hakka Green, voittivat autolehtien rengastestejä ydinmarkkinoilla ja Keski-Euroopassa.

Parempi myyntimix, onnistuneet hinnankorotukset ja valuuttakurssien suotuisa kehitys nostivat keskihintaa merkittävästi vertailuajankohtaan nähden, kompensoiden raaka-ainekustannusten 41 %:n nousun.

Tuotanto lisääntyi Venäjän-tehtaan kapasiteetin kasvun vauhdittamana 63 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuottavuus parani korkeamman käyttöasteen ja lisääntyneen kapasiteetin myötä. Tuotantokapasiteetti kasvaa, kun Venäjän-tehtaan linjat 9 ja 10 otetaan käyttöön toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana ja kun off-take-sopimusvalmistusta lisätään.

Kiinteät kustannukset nousivat maltillisesti verrattuna myynnin kasvuun, mikä auttoi katteiden parantamisessa.

Tilauskanta vuodelle 2011 on ennätyskorkea ja varastotasot alhaalla. Kohoavat raaka-ainekustannukset aiheuttavat renkaiden 4-7 %:n hinnankorotukset toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2011 tärkeimpiä haasteita ovat renkaiden toimituskyvyn ja raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen.

RASKAAT RENKAAT

Q1/11 Q1/10 Muutos% Q2/10 Q3/10 Q4/10 2010
Liikevaihto, MEUR     28,4 16,8 68,7 20,3 18,3 25,7 81,0
Liikevoitto, MEUR       5,4 3,8 42,4 3,9 1,7 4,2 13,7
Liikevoitto, %          19,1 22,7 19,3 9,5 16,5 16,9
RONA, % (liuk. 12 kk)                                                      22,5 10,0 21,0

Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 28,4 MEUR (16,8) eli 68,7 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Liikevoitto oli 5,4 MEUR (3,8) ja liikevoittoprosentti 19,1 % (22,7 %).

Koneenrakennuksen lisääntymisen ja vahvistuneen jälkimarkkinan myötä raskaiden renkaiden kysyntä jatkoi nopeaa kasvuaan. Nokian Raskaiden Renkaiden myynti kasvoi selvästi kaikissa tuoteryhmissä. Metsäkone-, kaivos- ja radial-renkaiden myynti kasvoi vahvimmin.

Yhtiö teki hinnankorotuksia kohonneiden raaka-ainekustannusten kompensoimiseksi, ja katteet paranivat loppuvuoteen 2010 verrattuna.

Tuotantomäärä (tonneja) kasvoi 50 % vertailuajanjaksoon nähden. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä ja tuottavuus parani selvästi. Tuotantokapeikkojen poistamiseksi on päätetty tehdä investointeja, jotka lisäävät vuosina 2012-2013 tuotantoa 25 % nykyiseen verrattuna. Ensimmäisten uusien koneiden asennus alkaa toisella vuosipuoliskolla 2011.

Yhtiön kehittämä uusi tuoteryhmä Beyond All-Steel Radial (BAS) satama- ja kaivoskäyttöön lanseerattin. Uudentyyppisten renkaiden myynti alkoi vuoden 2010 lopulla, ja ne haastavat markkinoilla perinteiset all-steel-tuotteet.

VIANOR

Oma myyntipisteverkosto               

Q1/11 Q1/10 Muutos% Q2/10 Q3/10 Q4/10 2010
Liikevaihto, MEUR     41,9 42,2 -0,6 78,7 64,5 122,6 307,9
Liiketulos, MEUR      -13,1 -11,8 -10,9 6,8 -2,8 11,8 4,0
Liiketulos, %         -31,3 -28,0 8,6 -4,4 9,7 1,3
RONA,% (liuk. 12 kk)                                                   -2,1 -3,4 2,6

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 172 omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä. Vianorin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 41,9 MEUR (42,2) eli
0,6 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Liiketulos oli -13,1 MEUR (-11,8). ja liiketulosprosentti -31,3 % (-28,0 %). Liiketulos oli negatiivinen toiminnan sesonkiluonteisuudesta johtuen. Kesärenkaiden kuluttajamyynti ja siihen liittyvä palvelumyynti siirtyi Pohjoismaissa toiselle neljännekselle pitkittyneen talven ja myöhäisen pääsiäisen vuoksi. Renkaiden vaihtosesonki talvirenkaista kesärenkaisiin ajoittuu kuluttajien keskuudessa pääosin pääsiäisen ympärysviikoille.

Vuonna 2011 Vianorissa keskitytään myynnin ja markkinaosuuksien parantamiseen, autohuoltopalvelujen liiketoiminnan kehittämiseen sekä kustannustehokkuuden parantamiseen.

Franchising- ja partner-verkosto

Vianor laajensi katsauskaudella franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 21 myyntipisteellä. Katsauskauden lopussa Vianor toimi 20 maassa, kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Vianor-verkostoon kuului yhteensä 792 myyntipistettä, joista 620 oli partner- ja franchisingpisteitä. Nokian Renkaiden markkinaosuudet kasvoivat verkoston laajentumisen seurauksena.

Partner-verkoston laajentaminen jatkuu aikaisempien suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena kasvattaa ketju yli 900 myyntipisteeseen vuoden 2011 loppuun mennessä.

MUU LIIKETOIMINTA

Kuorma-autonrenkaat

Nokian kuorma-autonrenkaiden liikevaihto oli 10,6 MEUR (6,1) eli 73,9 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Parantunut tuotevalikoima sekä premium- että standardirenkaissa kasvatti Nokian kuorma-autonrenkaiden markkinaosuutta Pohjoismaissa, Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Kuljetusalan kaluston parempi käyttöaste ja asiakkaiden varastojen uudelleentäyttö lisäsivät pinnoitusmateriaalien myyntiä.

Lisääntynyt myynti ja renkaiden hinnankorotukset paransivat Nokian kuorma-autonrenkaiden kannattavuutta merkittävästi vertailuajanjaksoon nähden.

Markkinoiden positiivisen käänteen johdosta kuorma-autonrenkaista on maailmanlaajuisesti pulaa. Nokian Renkaat jatkaa lisäkapasiteetin hankkimista, jotta korkea kysyntä pystytään hyödyntämään. Vuonna 2011 keskitytään lisäksi logistiikan hiomiseen edelleen, rengasvalikoiman laajentamiseen sekä hintojen korottamiseen kohoavien raaka-ainehintojen vaikutusten kompensoimiseksi. Laajentuminen Venäjälle, IVY-maihin ja Itä-Eurooppaan ”Vianor Truck” -palvelukonseptia hyödyntäen jatkuu.


VENÄJÄ JA IVY-MAAT

Yhtiön myynti Venäjällä kasvoi 119,8 % ja oli 102,8 MEUR (46,8). Myynti IVY-maissa (poislukien Venäjä) oli 5,8 MEUR (3,5). Myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä oli 108,6 MEUR (50,3), kasvun ollessa 115,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Myynti Venäjällä kasvoi merkittävästi johtuen elpyvästä kuluttajakysynnästä, jakelijoiden alhaisista varastoista ja luotonsaannin helpottumisesta. Kesärenkaiden myynti lisääntyi huomattavasti sekä premium- että standardirenkaissa. Nokian Renkaat kasvatti markkinaosuuksiaan Venäjällä.

Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin verkostoa kasvattamalla. Vianor laajeni Venäjällä ja muissa IVY-maissa, ja alueella toimi katsauskauden lopussa yhteensä 438 Vianor-myyntipistettä yli 260 kaupungissa.

Kahdeksan tuotantolinjaa, vuosikapasiteetiltaan yhteensä kahdeksan miljoonaa rengasta, on ollut toiminnassa syyskuusta 2010 lähtien. Vuoden 2011 aikana kaksi uutta tuotantolinjaa (linjat 9 ja 10) kasvattavat tehtaan vuosikapasiteetin noin 11 miljoonaan renkaaseen. Yhtiö myös valmistelee uuden tehtaan rakentamista nykyisen tehtaan yhteyteen, mikä lisää vuosikapasiteettia 5-6 miljoonalla henkilöautonrenkaalla. Neuvottelut verohuojennuksista ja tarvittavista infrastruktuuri-investoinneista ovat loppusuoralla. Suunnitelmien mukaan uusi tehdas voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana ja uusi tuotantokapasiteetti vuosien 2012-2014 aikana.

Öljyn hinnan tukemana Venäjän ruplan kurssi on asteittain vahvistunut euroon nähden. Venäjän talous elpyi ja BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä arviolta 4,5 % vertailuajankohtaan nähden. Kuluttajaluottamus oli vahva ja kuluttajien ostovoima parani. Venäjän talouden odotetaan kasvavan
4-6 % vuonna 2011.

Uusien autojen myynti, tärkein premium-renkaiden myyntiin vaikuttava tekijä, kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 77 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Uusien autojen myyntiä tukee valtion tarjoama romutusraha, joka jatkuu vuonna 2011, sekä pankkien tarjoamien rahoituskorkojen (sisältäen autonvalmistajien subventoimat lainat) paluu kriisiä edeltävälle tasolle. Automyynnin vuotuisen kasvun ennustetaan olevan noin 30 % vuonna 2011 ja myynnin odotetaan palaavan asteittain talouskriisiä edeltäneisiin lukemiin. Käytettyjen autojen kysyntä on vahvaa ja ylittää tarjonnan. Länsimaiset autot, joita Venäjällä ostettiin paljon 2-4 vuotta sitten, alkavat nyt tarvita uusia kesä- ja talvirenkaita.

Venäjän markkinapotentiaali ja vahva piilevä kuluttajakysyntä ovat tulleet näkyviin uusien autojen ja renkaiden myynnin vahvan kasvun myötä. Rengasteollisuuden toimitukset jakelijoille kasvoivat katsauskaudella yli 40 %.

Nokian Renkaiden Venäjän-tehdas tullimuurien sisäpuolella (tuontirenkaille 20 %:n tullimaksu) yhdessä laajentuvan Vianor-rengasketjun kanssa antaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinassa.

INVESTOINNIT

Ensimmäisen neljänneksen investoinnit olivat 15,0 MEUR (14,4 MEUR). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja sekä Venäjän- että Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin laajentumishankkeita.


MUUT ASIAT

1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle

Optio-oikeuksia 2007C on yhteensä 2 250 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2007C oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007C alkoi 1.3.2011 ja päättyy 31.3.2013. Yhteensä optio-oikeuksilla 2007C voi merkitä enintään 2 250 000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2007C on 7,56 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n 14.12.2010 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2007 optio-oikeuksien 2007A-optioilla merkitty 1 146 301 osaketta ja optio-oikeuksien 2007B-optioilla merkitty 250 osaketta. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 24.2.2011. 2007A-optioilla ja 2007B-optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan entistä nimellisarvoa vastaava summa merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 25.2.2011. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 128 849 012 kappaletta ja osakepääoma 25 437 906 euroa.

3. Osakekurssin kehitys

Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 30,03 euroa (19,23 euroa). Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 28,65 euroa (18,16 euroa), ylin noteeraus 31,13 euroa (20,15 euroa) ja alin 26,07 euroa (15,89 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 43 927 658 osaketta (49 747 979 osaketta), mikä on 34 % (39 %) yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 3,869 (2,436) miljardia euroa. Osakkeenomistajista 37,8 % (37,6 %) oli suomalaisia ja 62,2 % (62,4 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 15,5 %:n omistusosuuden.

4. Yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 7.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 27.4.2011.

4.1 Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Petteri Walldén ja Aleksey Vlasov. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Benoit Raulin. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

4.2 Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta.

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4.–29.4.2011 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.


5. Valmiusluottosopimuksen allekirjoittaminen

Nokian Renkaat allekirjoitti 31.3.2011 kansainvälisen pankkisyndikaatin kanssa 100 miljoonan euron määräisen ja 5 vuoden pituisen valmiusluottosopimuksen. Luotto käytetään 4.11.2009 allekirjoitetun 180 miljoonan euron valmiusluottolimiitin poismaksuun ja mahdollisten tulevien rahoitustarpeiden kattamiseen. Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), NORDEA BANK FINLAND PLC, POHJOLA BANK PLC ja SAMPO BANK PLC. Luottolimiitin koordinoijana ja agenttina toimi Nordea.

6. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Nokian Renkaat ilmoitti 4.4.2011, että yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen myynti ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Tammi-maaliskuun 2011 liikevaihdon arvioitiin olevan noin 278 MEUR (Q1/2010: 183,8 MEUR) ja liikevoiton 65-70 MEUR (Q1/2010: 21,1 MEUR). Markkinanäkymien Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla ilmoitettiin edelleen vahvistuneen. Ohjeistus päivitettiin: ”Vuonna 2011 yhtiöllä on edellytykset vahvaan liikevaihdon kasvuun sekä liikevoiton selvään parantamiseen vuoteen 2010 verrattuna.”

Nokian Renkaat ilmoitti 7.4.2011, että toimitusjohtaja Kim Gran kertoi yhtiökokousesityksessään: ”Markkinanäkymät ovat selvästi vahvistuneet ja tarvitsemme lisää tuotantokapasiteettia. Valmistelemme paikallisten viranomaisten kanssa uuden tehtaan rakentamista nykyisen Venäjän-tehtaamme yhteyteen. Uusi tehdas lisää vuosikapasiteettia 5-6 miljoonalla henkilöautonrenkaalla. Neuvottelut verohuojennuksista ja tarvittavista infrastruktuuri-investoinneista ovat loppusuoralla. Suunnitelmien mukaan uusi tehdas voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana ja uusi tuotantokapasiteetti vuosien 2012-2014 aikana. Harkitsemme parhaillaan myös raskaiden renkaiden tuotannon laajentamista, jotta pystymme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Teemme päätöksen asiasta tämän vuoden aikana”.

Nokian Renkaat vastaanotti The Goldman Sachs Group Inc:lta 12.4.2011 ilmoituksen, jonka mukaisesti Goldman Sachs  & Co.:n, Goldman Sachs International:in ja Goldman Sachs Asset Management L.P.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 % rajan 11.4.2011 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. The Goldman Sachs Group omisti kaupantekohetkellä yhteensä 7 829 934 kappaletta Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti 6,08 %:n osuutta yhtiön senhetkisestä yhteensä 128 849 012 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat vastaanotti The Goldman Sachs Group Inc:lta 14.4.2011 ilmoituksen, jonka mukaisesti Goldman Sachs & Co.:n, Goldman Sachs International:in ja Goldman Sachs Asset Management L.P.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 % rajan 13.4.2011 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT

Euroopan valtioiden velkaantuneisuuden aiheuttama epävarmuus voi häiritä rahoitusmarkkinoita.

Nokian Renkaiden muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen. Kannattavuuden säilyminen riippuu siitä, miten yhtiön raaka-ainekustannusten nousua seuraavat renkaiden hinnankorotukset onnistuvat. Venäjän-tehtaan uusien linjojen käyttöönoton tehokkuus riippuu siitä, miten uusien työntekijöiden rekrytointi ja pitäminen yhtiössä onnistuu tiukkenevilla työmarkkinoilla.

Konsernin liikevaihdosta noin 35 % syntyy euromääräisestä myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunut, Yhdysvaltain dollari sekä Ukrainan grivna.

Erityishuomiota kiinnitetään käyttöpääoman hallintaan. Varastojen ja myyntisaatavien kierto on kaikissa liiketoimintayksiköissä parempi kuin edellisvuonna. Venäjän myyntisaatavat edustavat noin 40 % konsernin kaikista myyntisaatavista.

Nokian Renkailla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita muutamissa maissa. Tällä hetkellä yhtiö ei näe niillä olevan tuloksen tai tulevaisuuden näkymien kannalta merkittäviä vaikutuksia.


NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Kuluttajaluottamuksen vahvistuminen, bruttokansantuotteen kasvu Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla, autojen myynnin kasvu sekä jakelijoiden parantuneet rahoitusmahdollisuudet ovat lisänneet henkilöautonrenkaiden kysyntää ja toimituksia selvästi. Kone- ja laitevalmistuksen sekä kuljetusten lisääntyminen tukee raskaiden renkaiden ja kuorma-auton renkaiden myynnin kasvua. Varastotasot ovat alhaiset koko rengasteollisuudessa ja jakelukanavissa. Nokian Renkaiden kaikkien valmistavien yksiköiden tilauskanta on ennätyskorkea, ja kysyntä voi ylittää toimituskyvyn ajoittain vuoden 2011 aikana.

Nokian Renkaat lisää tuotantokapasiteettiaan vuonna 2011 yli 30 % verrattuna edellisvuoteen. Tuotantoa lisätään investoimalla Venäjän-tehtaan kahteen uuteen tuotantolinjaan. Yhtiö myös valmistelee uuden tehtaan rakentamista nykyisen Venäjän-tehtaan yhteyteen, mikä lisää vuosikapasiteettia 5-6 miljoonalla henkilöautonrenkaalla. Neuvottelut verohuojennuksista ja tarvittavista infrastruktuuri-investoinneista ovat loppusuoralla. Suunnitelmien mukaan uusi tehdas voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana ja uusi tuotantokapasiteetti vuosien 2012-2014 aikana.

Rakennemuutosten ja korkeamman käyttöasteen odotetaan parantavan tuottavuutta. Lisääntynyt myynti, hinnankorotukset, parempi myyntimix ja Venäjän-tehtaan osuuden kasvu kokonaistuotannosta tukevat Nokian Renkaiden kannattavuuden kehitystä.

Kasvavat raaka-ainekustannukset johtavat uusiin hinnankorotuksiin vuonna 2011. Yhtiön raaka-ainekustannusten arvioidaan vuonna 2011 nousevan noin 30 % vuoteen 2010 verrattuna. Kompensoidakseen tämän yhtiö tavoittelee 9 %:n keskihinnan nousua vuonna 2011. Ensimmäisellä neljänneksellä keskihinnan kehitys vertailuajanjaksoon nähden ylitti tavoitteen.

Vahva kysyntä ja tilauskanta, laajeneva jakeluverkosto, hyvä logistinen sesonginhallinta, parantunut kustannusrakenne jossa pääosa valmistuksesta on Venäjän ja IVY-maiden tullimuurien sisäpuolella, sekä uudet testivoittajatuotteet antavat Nokian Renkaille hyvät edellytykset vahvistaa markkinajohtajuutta ydinmarkkinoillaan ja jatkaa kannattavaa kasvua vuonna 2011.

Taloudellinen ohjeistus:

Vuonna 2011 yhtiöllä on edellytykset vahvaan liikevaihdon kasvuun sekä liikevoiton selvään parantamiseen vuoteen 2010 verrattuna.

INVESTOINNIT VUONNA 2011

Nokian Renkaiden vuoden 2011 investointibudjettia on kasvatettu 23 MEUR ja budjetti on yhteensä noin 140 MEUR (50,5). Venäjälle investoidaan noin 75 MEUR, mukaan lukien uuden tuotantolaitoksen rakennustyön alkaminen. Jäljellejäävä summa sisältää investointeja Nokian-tehtaaseen ja prosesseihin 25 MEUR, uusien tuotteiden muotteihin 26 MEUR sekä Vianor-ketjuun 14 MEUR, sisältäen yritysostot.

Nokialla 6.5.2011

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus

*****

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

*****

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336.

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com

*****

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011 julkistetaan perjantaina 6.5.2011 klo 8.00.

Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä osoitteessa: http://www.nokiantyres.com/tulosinfoq12011

Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös englanninkielinen puhelinkonferenssi. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon
+44 (0)20 7162 0025. Tunnus:
893583.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta: http://www.nokiantyres.com/ir-kalenteri

Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden äänitallenne.

Nokian Renkaat Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 2011 julkaistaan 5.8.2011. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokiantyres.com

***

Lue tiedote kokonaisuudessaan oheisesta liitteestä

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu yli 700 myyntipistettä 20 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2010 oli noin 1 058 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 3.500. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja www.nokiantyres.com

Yrityksestä

Asiakkaille ja kuluttajille lisäarvoa tuottavat tuotteet, joiden kehitystyö perustuu vaativien pohjoisten olojen tuntemukseen ja erikoisosaamiseen: talvirenkaat, SUV-renkaat, metsäkone- ja metsätraktoreiden renkaat, kuorma-autojen ja bussien talvirenkaat.

Liitteet & linkit