Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Kasvua lännessä – haasteet Venäjällä jatkuvat

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2015 klo 8.00

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Kasvua lännessä – haasteet Venäjällä jatkuvat

Tammi-maaliskuu 2015

  • Liikevaihto laski 9,8 % ja oli 281,3 MEUR (1-3/2014: 311,9 MEUR). Valuuttakurssit leikkasivat myyntiä 29,1 MEUR 1-3/2014 kurssitasoon verrattuna.

  • Liikevoitto heikkeni 29,4 % ja oli 48,3 MEUR (68,4). Liikevoittoprosentti oli 17,2 % (21,9 %).

  • Tilikauden voitto kasvoi 249,3 % ja oli 135,3 MEUR (38,7). Yhtiö palautti taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen.
  • Osakekohtainen tulos nousi 249,5 % ja oli 1,02 euroa (0,29 euroa).

Koko vuoden taloudellinen ohjeistus ennallaan

Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna.

Avainluvut, MEUR

Q1/15 Q1/14 Muutos% Q2/14 Q3/14 Q4/14 2014
Liikevaihto 281,3 311,9 -9,8 369,5 327,7 380,0 1 389,1
Liikevoitto 48,3 68,4 -29,4 90,7 72,1 77,5 308,7
Liikevoitto-% 17,2 21,9 24,5 22,0 20,4 22,2
Voitto ennen veroja 63,5 55,9 13,6 78,6 61,7 65,0 261,2
Tilikauden voitto 135,3 38,7 249,3 66,1 53,4 50,1 208,4
Tulos/osake, euroa 1,02 0,29 249,5 0,50 0,40  0,37 1,56
Omavaraisuusaste, % 71,7 66,8 67,5
Liiketoiminnan kassavirta -59,7 -3,7 -1 494,3 -21,8 -95,3 579,1 458,3
RONA,% (liukuva 12 kk) 17,6 20,1 18,3
Gearing, % -8,0 -1,3 -13,6

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

”Vuoden 2014 loppu oli erittäin epävakaa Venäjällä. Öljyn hinta, ruplan arvostus ja ostokäyttäytyminen vaihtelivat päivittäin, seuraten geopoliittisen tilanteen ja taloudellisen ympäristön pienimpiäkin liikkeitä. Tilanne on tasaantunut ja ensimmäinen neljännes on mennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Suurimmat negatiiviset vaikutukset aiheutuivat valuuttakurssimuutoksista sekä Venäjän talvirengasmyynnin aloituksen viivästymisestä. Vaikka Venäjän ja IVY-maiden markkinat ovat kokonaisuudessaan laskeneet, olemme pystyneet parantamaan markkinaosuuttamme, myyntiämme ja marginaalejamme kaikilla muilla markkinoilla. Tämä on ollut mahdollista kilpailukykyisen tuotevalikoimamme, laajentuneen jakelumme, parantuneen tuottavuutemme ja erinomaisen henkilöstömme ansiosta.

Valuuttakurssimuutokset leikkasivat liikevaihtoamme 29,1 miljoonalla eurolla. Paikalliset hintamuutokset ja kasvava menestys SUV-renkaissa kompensoivat osan liikevaihdon laskusta. Edellä mainittujen lisäksi raaka-ainekustannustemme 15 %:n lasku auttoi meitä säilyttämään kohtuullisen liikevoittotason 17,2 %. Verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen perusteella palautimme vuosien 2007-2010 lisäveroja 100,3 miljoonaa euroa yhtiön taloudelliseen tulokseen, mikä paransi tilikauden voittoa vastaavasti.

Jakeluverkostomme jatkaa laajentumistaan; Vianor-myymälöitä on nyt 1 371, NAD-verkosto on kasvanut jo 930 myymälään ja uudessa N-Tyre-kumppaniverkostossa on 67 myymälää. Tuotevalikoimamme kilpailukyky paranee edelleen; lanseerasimme uusia talvi- ja All-Weather-renkaita Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, ja menestyksemme lehtitesteissä on jatkunut. Raskaat Renkaat ja Vianor -liiketoimintayksiköt kasvattivat myyntiään ja ensin mainittu myös kannattavuuttaan. Vianorin kannattavuuden lasku selittyy toiminnan sesonkiluonteisuudella.

Vaikka näkyvyys tulevaan markkinoiden kehitykseen Venäjällä ja IVY-maissa on edelleen heikko, olemme edelleen luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Toistamme ohjeistuksemme tälle vuodelle ja uskomme kasvumahdollisuuksiimme tulevaisuudessa."

Markkinatilanne

Yhdysvallat jatkoi kasvun moottorina taloutta tukevan rahapolitiikan, teollisuustuotannon lisääntymisen ja hyvän työllisyysasteen ruokkiessa talouskasvua. Euroopan talous sai uutta pontta, kun EKP ilmoitti tammikuussa 2015 aloittavansa 1 200 miljardin euron määrällisen elvytyksen, jonka odotetaan lisäävän taloudellista aktiviteettia alueella. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,8 % vuonna 2015, vaikka monet kehittyvistä talouksista ovat heikkoja ja geopoliittiset riskit ovat edelleen olemassa.

Ensimmäisellä neljänneksellä uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden kokonaismarkkina kasvoi 9 %. Koko vuoden 2015 osalta ei kuitenkaan ole näköpiirissä olennaista muutosta renkaiden kysyntään Pohjoismaissa.

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 8 % edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 2 %. Renkaiden kysynnän Keski-Euroopassa arvioidaan kasvavan vuonna 2015. Hinnoitteluympäristö on kuitenkin tiukka.

Yhdysvalloissa uusien autojen myynti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pohjois-Amerikan rengasmarkkinan arvioidaan vuonna 2015 kasvavan 3,5 % edellisvuoteen nähden.

Öljyn hinnan lasku ja siitä aiheutunut Venäjän ruplan merkittävä devalvoituminen (yli 60 % euroa vastaan) heikensivät vuonna 2014 Venäjän taloutta ja kuluttajamarkkinoita. Kuluttajien ostovoimaa heikensivät merkittävästi myös korkea inflaatio ja korkotaso. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä talousluvut paranivat, kun öljyn hinta nousi ja rupla vahvistui. Talouden perustavanlaatuiset heikkoudet sekä Ukrainan konfliktin aikaansaamat Yhdysvaltojen ja EU:n Venäjän vastaiset pakotteet ovat kuitenkin edelleen voimassa, mikä heikentää mahdollisuuksia talouden vahvistumiseen vuoden 2015 aikana. Venäjän BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2015 ovat vaihdelleet -3 % ja -8 %:in välillä.

Uusien autojen myynti laski katsauskaudella Venäjällä 36 % verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen, heijastaen autojen hintojen nousua, erittäin korkeita korkoja sekä autolainojen heikkoa saatavuutta. Uusien autojen myynnin odotetaan perusskenaariossa vuonna 2015 laskevan 20-25 % vuoteen 2014 verrattuna. Autokanta kuitenkin kasvaa myös vuonna 2015.

Ensimmäisellä neljänneksellä A- ja B-segmentin renkaiden sisäänmyynti jakelijoille Venäjällä laski arviolta 20 %. B-segmentin renkaiden osuuden kasvu markkinassa on heikentänyt markkinan tuotemixiä, mikä yhdessä ruplan devalvoitumisen kanssa on laskenut euromääräisiä keskihintoja Venäjällä. Vuodenvaihteessa rengasvalmistajat ilmoittivat 5-10 %:n hinnankorotuksista. Lisäkorotukset ovat epätodennäköisiä olettaen, että ruplan kurssi pysyy nykyisellä, suhteellisen korkealla tasolla lähikuukausien ajan. Hinnoitteluympäristö Venäjällä on edelleen tiukka.

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä vaihteli voimakkaasti riippuen tuoteryhmästä ja markkina-alueesta, mutta liiketoiminnan yleinen sentimentti on positiivinen. Metsäkonerenkaiden kysyntä ensiasennukseen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä vahvana. Vaikka joitain merkkejä kysyntähuipun ohittamisesta on olemassa, puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää myös loppuvuonna 2015. Maatalousrenkaiden näkymät ovat myös hyvät vuonna 2015.

Kuorma-autonrenkaiden kysyntä ensimmäisellä neljänneksellä vaihteli alueittain; premium-renkaiden sisäänmyynti laski Euroopassa katsauskaudella 1 %, mutta kasvoi Pohjoismaissa 17 % vertailuajanjaksoon nähden. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä laski 3 %. Vuonna 2015 kysynnän arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla. Venäjällä kysynnän odotetaan heikentyvän.

Raaka-aineet

Rengasteollisuuden raaka-ainekustannuksissa myötätuuli jatkui, mutta kustannusten arvioidaan kääntyvän nousuun vuoden 2015 toisella puoliskolla. Ensimmäisellä neljänneksellä Nokian Renkaiden raaka-ainekustannukset (€/kg) laskivat 15,4 % edellisvuoteen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raaka-ainekustannusten arvioidaan koko vuonna 2015 laskevan 5 %, mikä toisi noin 15 MEUR kustannushyödyn vuoteen 2014 verrattuna.

KATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 281,3 MEUR (311,9), eli 9,8 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 29,1 MEUR.

Bruttomyynnin kehitys markkina-alueittain

Kasvu% % Q1/2015 myynnistä % Q1/2014 myynnistä
Pohjoismaat         6,8 38,7 32,2
Venäjä ja IVY -43,4 26,7 41,9
Muu Eurooppa   5,6 20,5 17,3
Pohjois-Amerikka                                 49,0 13,7 8,1

Liikevaihdon kehitys liiketoimintayksiköittäin

Kasvu% % Q1/2015 myynnistä % Q1/2014 myynnistä
Henkilöautonrenkaat       -15,9 69,1 74,6
Raskaat Renkaat   8,8 12,5 10,4
Vianor                                 11,2 18,3 15,0

Kiinteät kustannukset olivat 94,4 MEUR (99,6). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 33,6 % (31,9 %). Palkat olivat yhteensä 44,9 MEUR (47,5).

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 48,3 MEUR (68,4). Liikevoittoa rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 1,9 MEUR (3,3) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 1,8 MEUR (1,7).

Nettorahoituskulut olivat -15,3 MEUR (12,5). Nettokorkokulut olivat -17,7 MEUR (5,5). Rahoituskuluja on oikaistu 20,2 miljoonaa jälkiverojen yhteisökorkojen palautuksella vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua ja oikaisujen palauduttua verohallinnon uudelleen toimitettaviksi. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja -3,2 MEUR (-7,0).

Voitto ennen veroja oli 63,5 MEUR (55,9). Tilikauden voitto oli 135,3 MEUR (38,7) ja Osakekohtainen tulos 1,02 euroa (0,29 euroa). Verokuluja on oikaistu 80,1 miljoonaa euroa vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua ja oikaisujen palauduttua verohallinnon uudelleen toimitettaviksi.

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 17,6 % (20,1 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -59,7 MEUR (-3,7).

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 21,9 MEUR (17,1 MEUR). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja Venäjän- ja Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin laajentumishankkeita.

Taloudellinen asema 31.3.2015

Velkaantumisaste oli -8,0 % (-1,3 %), korollinen nettovelka -112,6 MEUR (-17,7) ja omavaraisuusaste 71,7 % (66,8 %).

Konsernin korolliset velat olivat 285,7 MEUR (367,7), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 0,0 MEUR (184,6). Korollisten velkojen keskikorko oli 3,9 % (4,7 %). Rahavarat olivat 398,3 MEUR (385,4).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 607,3 MEUR (656,7), josta 255,7 MEUR (305,9) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

Verokanta   

Vuosien 2007-2010 veroprosessi

Verotuksen oikaisulautakunta on kumonnut Verohallinnon Nokian Renkaat Oyj:lle verovuosille 2007-2010 määräämät jälkiverot ja palauttanut asian Verohallinnolle uudelleen toimitettavaksi. Oikaisulautakunnan mukaan Verohallinto oli laiminlyönyt kuulemisvelvoitteensa. Koska oikaisupäätökset oli tehty virheellisessä menettelyssä, oikaisulautakunta kumosi päätökset tutkimatta asian varsinaista sisältöä. Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 100,3 miljoonaa euroa.

Yhtiö palauttaa uuden päätöksen mukaisesti verovuosien 2007-2010 kaikki 100,3 miljoonan euron lisäverot tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Yhtiö oli kirjannut samat summat kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen. Yhtiö myös odottaa Verohallinnon välittömästi palauttavan maksuunpanon keskeytyksestä huolimatta jo perimänsä 43,1 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltalaisen tytäryhtiön vuosien 2008-2012 veroprosessi

Nokian Renkaat Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, Nokian Tyres U.S. Finance Oy, vastaanotti Suomen Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2008–2012 11,0 miljoonaa euroa lisäveroja sekä veronkorotuksia ja korkoja. Verottajan vaatimasta summasta 7,9 miljoonaa euroa on lisäveroja ja 3,1 miljoonaa on veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö on kirjannut ne kokonaisuudessaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tilinpäätökseen ja tulokseen.

Konserniverokeskuksen suorittamassa elinkeinoverolakia koskevassa verotarkastuksessa Verohallinto puuttui Nokian Renkaat -konsernissa toteutettuun myyntiyhtiön ja yrityshankintojen liiketoimintojen rakennejärjestelyihin Pohjois-Amerikassa sivuuttaen täysin yhtiön esittämät liiketoiminnalliset perustelut ja vastaavat ennakkopäätökset.

Nokian Tyres U.S. Finance Oy pitää Verohallinnon päätöstä virheellisenä ja haki muutosta päätökseen jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan ja tarvittaessa jatkaa valitusprosessia hallinto-oikeudessa.

Verokanta – vaikutukset ja arvio

Lisäverojen kumouduttua Konsernin verokanta katsauskaudella oli -113,1 % (30,7 %). Verokanta ilman lisäverojen kumoutumista oli 19,1 %. Konsernin verokantaan vaikuttavat positiivisesti Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Sovitut uudet verohuojennukset astuivat voimaan vuoden 2013 alussa. Sopimus jatkaa verohuojennuksia arviolta vuoteen 2020.

Yhtiön arvioitu verokanta lähivuosina riippuu verotuksen muutoksenhakuprosessien aikataulusta ja lopputuloksesta Suomessa. Näiden prosessien seurauksena Konsernin vuotuinen yhteisöverokanta saattaa nousta nykyisestä 17 %:sta.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 4 264 (4 151) ja katsauskauden lopussa 4 361 (4 176). Konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa työskenteli vuoden lopussa 1 635 (1 496) henkilöä ja Venäjällä 1 319 (1 345) henkilöä.

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

Q1/15 Q1/14 Muutos% Q2/14 Q3/14 Q4/14 2014
Liikevaihto, M€       207,6 246,9 -15,9 273,7 244,7 237,9 1 003,2
Liikevoitto, M€ 60,1 80,0 -25,0 83,4 73,3 55,4 292,2
Liikevoitto, %   28,9 32,4 30,5 30,0 23,3 29,1
RONA,% (liuk. 12 kk)                                   23,0 27,6 23,5

Liikevaihto laski johtuen pääosin ruplan devalvoitumisesta ja selvästi heikentyneestä myyntivolyymistä Venäjällä. Myynti kasvoi kaikilla muilla päämarkkina-alueilla. Kasvu oli vahvinta Pohjois-Amerikassa heikentyneen dollarin tukemana. Yhtiön markkinaosuus parani Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Keskimyyntihinta laski johtuen pääasiassa valuuttojen devalvoitumisesta. Keskihintaan vaikutti negatiivisesti myös se, että talvirenkaiden osuus mixistä pieneni 58 %:iin (62 %). Tiukka kilpailutilanne ja raaka-ainekustannusten laskun siirtyminen osittain hintoihin aiheuttivat joissain maissa pieniä hinnanalennuksia. Toisaalta Venäjällä toteutuneet hinnankorotukset tukivat keskihintaa. Myyntimix ja hintamuutokset vaikuttivat kokonaisuutena keskihintaan positiivisesti. Tuoteryhmistä erityisesti premium-kesärenkaat paransivat mixiä.

Raaka-ainekustannusten (€/kg) 16 %:n lasku, tuottavuuden nousu sekä kiinteiden kustannusten aleneminen vertailuajanjaksoon nähden tukivat katetasoa.

Syksyllä 2014 yhtiön tuotteet hallitsivat talvirengastestejä ottaen lukuisia voittoja Pohjoismaisissa ja Venäläisissä automedioissa. Erityisen huomionarvoisia olivat Keski-Euroopan talvirengastestit, jotka olivat Nokian Renkaille menestys. Uusi kesärengasvalikoima toi myös useita voittoja autolehtien rengastesteissä Keski-Euroopassa keväällä 2015. Jatkuvat tuotelanseeraukset ja uudet innovaatiot - turvallisuuden, mukavuuden ja ekologisen ajamisen lisäämiseksi - ovat tukeneet Nokian Renkaiden brändimielikuvaa ja hintapositiota.

Katsauskaudella kapasiteetti ei ole ollut täyskäytössä; tuotantomäärä (kpl) laski
12 %. Tuottavuus (kg/mh) parani 5 % vertailuajanjaksoon nähden. Ensimmäisellä neljänneksellä Nokian henkilöautonrenkaista (kpl) 80 % (77 %) valmistettiin Venäjän-tehtaalla.

Raskaat Renkaat

Q1/15 Q1/14 Muutos% Q2/14 Q3/14 Q4/14 2014
Liikevaihto, M€       37,6 34,6 8,8 36,7 36,9 41,0 149,1
Liikevoitto, M€ 6,7 4,5 50,1 5,4 6,9 7,8 24,6
Liikevoitto, %   17,9 12,9 14,8 18,8 18,9 16,5
RONA,% (liuk. 12 kk)                                   25,5 18,2 22,9

Kysyntä säilyi länsimarkkinoilla hyvällä tasolla Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmissä. Yksikön toimituskyky parani kasvattaen liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna. Metsäkonerenkaiden myynti kasvoi 14 % ja maatalousrenkaiden myynti kehittyi positiivisesti. Markkina-alueista Pohjois-Amerikka kasvoi vahvimmin ja myös loppuvuoden näkymät ovat siellä parhaat. Venäjällä ja IVY-maissa valuuttakurssikehitys heikensi euromääräistä myyntiä.

Keskihinta laski hieman edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden johtuen haastavasta hinnoitteluympäristöstä, erityisesti kuorma-autonrenkaissa. Liikevoitto kuitenkin parani merkittävästi myyntimäärän kasvun ja kiinteiden kustannusten laskun ansiosta. Raaka-ainekustannusten aleneminen ja tuottavuuden paraneminen tukivat katetasoa.

Vuonna 2014 toteutettu tehtaan modernisointi ja automatisointi auttoivat kasvattamaan katsauskauden tuotantomäärää (tonneja) 34 % edellisvuoteen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimituskyvyn kasvu tukee myyntiä läpi vuoden 2015.

Vianor

Oma myyntipisteverkosto

Q1/15 Q1/14 Muutos% Q2/14 Q3/14 Q4/14 2014
Liikevaihto, M€       55,0 49,5 11,2 81,0 66,7 117,5 314,8
Liiketulos, M€ -12,6 -12,0 -5,0 5,0 -4,1 13,1 2,1
Liiketulos, %   -22,9 -24,2 6,2 -6,2 11,2 0,7
RONA,% (liuk. 12 kk)                                   0,9 1,3 1,2

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 195 (186) omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä.

Vianor onnistui strategisessa tehtävässään; yksikkö laajensi jakeluverkostoaan ja onnistui voittamaan markkinaosuuksia haastavassa markkinatilanteessa. Kevätsesongin kesärengasmyynti kuluttajille alkoi Pohjoismaissa jo maaliskuussa, tukien ensimmäisen neljänneksen myyntiä. Palvelumyynti kasvoi 9,4 %, mukaan lukien autohuoltojen 13,4 %:n kasvu. Vähittäiskauppa muodosti 48 % Vianorin kokonaismyynnistä. Liiketulos oli ensimmäisellä neljänneksellä kausivaihtelun takia negatiivinen, ja kasvaneen myymäläverkoston tuomien kustannusten myötä hieman heikompi kuin vertailuajanjaksolla.

Myyntipisteiden toimintamallin kehittäminen rengasmyynnistä autojen huoltamiseen jatkuu investoinnein ja paikallisia autohuoltoyrityksiä ostamalla. Katsauskauden loppuun mennessä oli Pohjoismaissa toteutettu 59 yritysostoa ja niiden autohuoltopalvelujen integrointia olemassa oleviin Vianor-liikkeisiin.

Franchising- ja partner-verkosto

Vianor laajensi ensimmäisen neljänneksen aikana franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 16 myyntipisteellä. Katsauskauden lopussa Vianor-verkostoon kuului yhteensä 1 371 myyntipistettä, joista 1 176 oli franchising- ja partner-pisteitä. Vianor toimii 27 maassa; kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Nokian Renkaiden markkinaosuudet ovat kasvaneet maittain verkoston laajentumisen myötä. Partner-verkoston laajentaminen jatkuu.

Kevyempi kumppanuusmalli Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) kasvoi katsauskaudella 61 sopimuksella yhteensä 930 myyntipisteeseen 14:ssä Euroopan maassa ja Kiinassa. Uuteen Nokian Renkaiden N-Tyre-kumppanuusverkostoon kuuluu 67 myymälää Venäjällä ja Kazakstanissa.

ERITYISKATSAUKSET

Venäjä ja IVY-maat

Yhtiön myynti Venäjällä laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 45,4 % ja oli 76,8 MEUR (140,7). Myynti IVY-maissa (pois lukien Venäjä) oli 3,9 MEUR (2,0), kun Ukrainan myynti oli kriisin seurauksena edelleen alhainen. Myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä laski 43,4 % ja oli 80,7 MEUR (142,7).

Myynnin lasku johtui pääosin paikallisista valuutoista, jotka olivat merkittävästi heikompia euroa vastaan kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Nokian Renkaiden myyntivolyymi ja markkinaosuus laskivat Venäjällä johtuen talvirenkaiden ennakkomyynnin myöhäisestä alkamisesta sekä kuluttajien siirtymisestä kohti halvempia rengasmerkkejä. Samasta syystä tuotemix ja keskimyyntihinta heikkenivät. Kaksinumeroiset hinnankorotukset ruplissa tehtiin alkuvuonna 2015, mutta ne eivät täysin kompensoi valuutan heikkenemisen vaikutuksia. Hinnoitteluympäristö on edelleen epävarma ja hintapaine jatkuu tiukkana läpi vuoden.

Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että kasvattamalla Vianorin verkostoa. Venäjällä ja muissa IVY-maissa toimi katsauskauden lopussa yhteensä 666 Vianor-myyntipistettä 383 kaupungissa. Hakka Guarantee -jälleenmyyjät ja muut Nokian Renkaiden kanssa Venäjällä läheisessä yhteistyössä toimivat vähittäismyyjäkumppanit muodostavat 3 600 myyntipisteen suuruisen verkoston rengasliikkeitä, Vianoreita, autoliikkeitä ja verkkokauppoja. Uuteen N-Tyre- partnerverkostoon kuului ensimmäisen neljänneksen lopussa 67 rengasmyymälää Venäjällä ja Kazakstanissa. Uusi konsepti mahdollistaa entistä useamman vähittäismyyjän yhteistyön Nokian Renkaiden kanssa, koska se asettaa vähemmän vaatimuksia rengasliikkeen toiminnalle, ulkoasulle ja laitteistolle, verrattuna Vianor-ketjuun.

Nokian Renkaiden Venäjän-tehdas tullimuurien sisäpuolella yhdessä vahvojen brändien ja laajentuvan jakeluverkoston kanssa antaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinassa. Nokian Renkaat tavoittelee edelleen markkinaa parempaa kehitystä Venäjällä vuonna 2015, mutta nykyisessä selvästi laskevassa markkinatilanteessa yhtiön kappalemääräisen myynnin odotetaan laskevan.

54 % Nokian Renkaiden Venäjän-tehtaan myynnistä meni vientiin. Tämä tukee yhtiön katetasoa, koska valmistuskustannukset ovat pääosin ruplissa ja myynti euroissa.

Venäjän liityttyä WTO:n jäseneksi rengastullit pienenevät asteittain; henkilö- ja pakettiautojen renkaiden tuontitulli putosi 18 %:sta 16 %:iin syyskuussa 2014, ja virallinen tavoite on 10 % vuonna 2017. Tämä hyödyttää hieman niitä kilpailijoita, jotka toimivat Venäjällä renkaiden tuonnin varassa.

MUUT ASIAT

1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle

Optio-oikeuksia 2010B on yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010B oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010B alkoi 1.5.2013 ja päättyy 31.5.2015. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010B on 27,35 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

Optio-oikeuksia 2010C on yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010C oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010C alkoi 1.5.2014 ja päättyy 31.5.2016. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010C on 30,95 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

2. Valtuutukset

Yhtiön hallituksella ei ole erillisiä valtuutuksia voimassa vuonna 2015.

3. Omat osakkeet

Nokian Renkaat ei ostanut omia osakkeitaan raportointikaudella, eikä omistanut 31.3.2015 yhtään yhtiön osaketta.

Yhtiö on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osakkeet ovat ulkopuolisen omaisuutta kunnes osakkeet kannustinjärjestelmän puitteissa luovutetaan sen osallistujille. IFRS:n mukaisesti nämä 300 000 osaketta raportoidaan konsernitaseessa omina osakkeina. Tämä osakemäärä vastaa 0,2 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

4. Kaupankäynti osakkeella

Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 27,85 euroa (29,35 euroa). Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 24,94 euroa (31,43 euroa), ylin noteeraus 28,23 euroa (36,19 euroa) ja alin 19,23 euroa (27,36 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 68 078 058 osaketta (50 172 785), mikä on 51 % (38 %) yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 3,717 (3,914) miljardia euroa. Osakkeenomistajien määrä oli 48 389 (37 823). Osakkeenomistajista 34,4 % (37,4 %) oli suomalaisia ja 65,6 % (62,6 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 15 %:n omistusosuuden.

5. Muutoksia osakkeenomistuksessa

Nokian Renkaat vastaanotti The Capital Group Companies Inc:ltä 23.2.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 prosenttiin 20.2.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock Inc.:lta 23.3.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista oli noussut yli 5 %:n rajan 20.3.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock omisti kaupantekopäivänä yhteensä 6 790 650 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti 5,09 %:n osuutta yhtiön yhteensä 133 470 833 osakkeesta ja äänimäärästä.

6. Yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 8.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

6.1. Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 23.4.2015.

6.2. Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Hille Korhonen, Raimo Lind, Inka Mero, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tapio Kuula. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

6.3. Hallituksen jäsenten palkkiot pysyivät ennallaan

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle
40 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4.–30.4.2015 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

7. Hallituksen puheenjohtaja ja valiokunnat

Kokouksessaan 8.4.2015 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petteri Walldén (pj.), Hille Korhonen ja Hannu Penttilä. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Raimo Lind (pj.), Inka Mero ja Tapio Kuula.

8. Yritysvastuu

Nokian Renkaat julkaisi yritysvastuuraporttinsa maaliskuussa 2015. GRI G4 -ohjeistoon perustuva raportti löytyy verkkoversiona osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus. Tuoteturvallisuuden ja -laadun lisäksi kannattava kasvu, hyvä henkilöstöjohtaminen sekä ympäristöasiat ovat kokonaisuuksia, jotka yhtiö määrittelee vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiksi.

Nokian Renkaat Oyj on mukana OMX GES Sustainability Finland GI -indeksissä. Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa NASDAQ Helsingissä noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). NASDAQ laskee indeksin yhteistyössä GES Investment Services’in kanssa.

9. Nokian Renkaat esitteli uusia talvituotteita Keski-Eurooppaan

Nokian Renkaat esitteli 16.2. viisi uutta rengasta Keski-Euroopan vaihteleviin talviolosuhteisiin. Uusi Nokian WR D4 henkilöautonrengas, Nokian WR C3 pakettiauton rengas monipuoliseen käyttöön, sekä Nokian All-Weather-konseptia seuraava Weatherproof -tuoteperhe, parantavat yhtiön kilpailukykyä erityisesti Keski-Euroopassa.

Keski-Eurooppa on maailman suurin talvirenkaiden markkina-alue. Siellä myytiin vuonna 2014 noin 70 miljoonaa talvirengasta ja talvirengassegmentti kasvaa nopeammin kuin markkinat kokonaisuudessaan. Rengasmarkkinan laajentuessa ja talvirengaslainsäädännön yleistyessä Keski-Euroopasta on tullut yksi Nokian Renkaiden tärkeimmistä kasvualueista.

LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT

Öljyn hinnan alhaisuudesta, korkeasta korkotasosta, vähäisistä investoinneista ja pitkittyneestä Ukrainan kriisistä johtuen Venäjän talouden kasvun odotetaan olevan negatiivista; vuonna 2015 BKT:n kasvun arvioidaan olevan -3 % ja -8 % välillä. Ukrainan kriisin kärjistyminen voisi aiheuttaa vakavaa häiriötä, uusia talouspakotteita ja talouskehityksen heikkenemistä Venäjällä, IVY-maissa ja Suomessa. Kaiken kaikkiaan talouden epävarmuus voi heikentää renkaiden kysyntää ja kasvattaa luottotappioriskiä.

Yhtiön saatavat kasvoivat katsauskaudella johtuen liiketoimintamallista ja sesonkivaihtelusta. Rengasvarastot ovat suunnitellulla tasolla. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota käyttöpääoman hallintaan. Katsauskauden lopussa Venäjän myyntisaatavat edustivat 44 % (51 %) konsernin kaikista myyntisaatavista.

Vuonna 2015 konsernin liikevaihdosta arviolta 40 % syntyy euromääräisestä myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Yhdysvaltain ja Kanadan dollarit.

Nokian Renkaiden muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät renkaiden haastavaan hinnoitteluympäristöön. Jos raaka-aineiden hinnat nousevat, yhtiön kannattavuuden säilyminen riippuu siitä, miten yhtiön raaka-ainekustannusten nousu saadaan siirrettyä renkaiden hintoihin.

Yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiön rahoitusriskien hallinnasta on saatavilla osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/vuosikertomukset, Taloudellinen katsaus, sivut 40-45.

Veroriidat

Nokian Renkaat -konsernilla on meneillään Suomen Verohallinnon kanssa oikeusprosesseja, jotka on kuvattu tämän raportin kohdassa ”Verokanta”.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Tammikuussa 2015 EKP ilmoitti aloittavansa 1 200 miljardin euron määrällisen elvytyksen, jonka odotetaan lisäävän taloudellista aktiviteettia Euroopassa. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,8 % vuonna 2015, vaikka monet kehittyvistä talouksista ovat heikkoja ja geopoliittiset riskit ovat edelleen olemassa.

Pohjoismaiden arvioidaan jatkavan hidasta, mutta suhteellisen tasaista talouskehitystään; vuoden 2015 BKT:n kasvuennuste on noin 2 %. Venäjällä kuluttajien rahankäyttöä ovat hillinneet ruplan devalvoituminen sekä korkea inflaatio ja korkotaso. Venäjän talouden kasvuennusteet vuodelle 2015 ovat vaihdelleet -3 % ja -8 %:in välillä.

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2015 Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, sekä pysyvän edellisvuoden tasolla Pohjoismaissa. Venäjällä ja IVY-maissa renkaiden kysynnän odotetaan vuonna 2015 laskevan yleisestä epävarmuudesta johtuen.

Yhtiön markkina-aseman odotetaan paranevan vuonna 2015 kaikilla markkinoilla. Venäjällä ja IVY-maissa kappalemääräisen myynnin odotetaan laskevan, mutta vähemmän kuin koko markkina. Yhtiön liikevaihdon odotetaan laskevan Venäjän heikentyneen kysynnän ja valuutan vuoksi. Raaka-ainekustannusten arvioidaan laskevan 5 % vuonna 2015. Hinnoitteluympäristö vuonna 2015 on kaikissa tuoteryhmissä edelleen tiukka.

Valmistustoiminta Venäjällä tuo Nokian Renkaille edelleen kilpailuetuja. Venäjän tuotannosta noin 60 % menee vientiin, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen marginaali on kasvanut ruplan devalvoitumisen myötä. Kun kysyntä alkaa kasvaa, yhtiön tuotantokapasiteetti Venäjällä tarjoaa mahdollisuuden lisätä tuotantoa nopeasti kysyntää vastaavaksi ilman suuria investointeja.

Raskaiden renkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Nokian Renkaiden ydintuoteryhmissä. Nokian Raskaiden Renkaiden toimituskyky on parantunut, joten yksikön myynnin ja liikevoiton odotetaan edelleen asteittain paranevan.

Vianorin odotetaan laajentavan vähittäismyyntiketjuaan, kasvattavan myyntiään, jatkavan palveluliiketoimintansa kehittämistä ja tekevän positiivisen liiketuloksen koko vuonna 2015. Nokian Renkaiden muut kumppaniverkostot, kuten Nokian Tyres Authorized Dealers -verkosto ja N-Tyre-ketju, jatkavat laajentumistaan.

Nokian Renkaiden vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan yhteensä 100 MEUR (80,6).

Nokian Renkaiden tuotteiden kilpailukyky on erittäin vahva. Lehtitestivoittojen lukumäärä on huipputasolla, ja joukko innovatiivisten uutuustuotteiden lanseerauksia on tuottanut yhtiön kaikkien aikojen laajimman valikoiman. Vahva asema ydinmarkkinoilla, laajeneva jakeluverkosto, parantunut kustannusrakenne sekä uudet testivoittajatuotteet antavat Nokian Renkaille edellytykset vahvistaa markkinajohtajuutta ydinmarkkinoillaan, toimia hyvällä katetasolla ja tuottaa vahvaa kassavirtaa myös vuonna 2015.

Koko vuoden taloudellinen ohjeistus ennallaan

Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna.

Nokialla 8.5.2015

Nokian Renkaat Oyj, Hallitus

*****

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

Lue tiedote kokonaisuudessaan http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ tai oheisesta liitteestä.

****

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Lehtoranta, puh. 010 401 7733

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com

*****

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 julkistettiin perjantaina 8.5.2015 klo 8.00.

Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä osoitteessa: www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q1-2015

Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 8171 0495.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta: http://www.nokianrenkaat.fi/ir-kalenteri

Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden äänitallenne.

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 julkaistaan 7.8.2015.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu 1 371 myyntipistettä 27 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,4  miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 4  200. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ Helsingissä. Lisätietoja www.nokiantyres.com

Yrityksestä

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja ja yksi alansa vastuullisimmista yrityksistä. Tarjoamme mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa kehittämällä laadukkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Erityisen tunnettuja olemme haastaviin olosuhteisiin suunnitelluista innovatiivista talvirenkaista. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2017 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 600. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi