Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015:

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus 30.10.2015 klo 8.00

Kannattavuus parani heinä-syyskuussa hyvän tuotemixin, raaka-ainekustannussäästöjen sekä tuottavuuden suotuisan kehittymisen vuoksi

Heinä-syyskuu 2015

  • Liikevaihto laski 5,1 % ja oli 311,0 MEUR (7-9/2014: 327,7 MEUR). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 10,3 MEUR 7-9/2014 kurssitasoon verrattuna.

  • Liikevoitto kasvoi 0,3 % ja oli 72,4 MEUR (72,1). Liikevoittoprosentti oli 23,3 % (22,0 %).

  • Tilikauden voitto kasvoi 8,0 % ja oli 57,7 MEUR (53,4).

  • Osakekohtainen tulos kasvoi 7,2 % ja oli 0,43 euroa (0,40 euroa).

Tammi-syyskuu 2015

  • Liikevaihto laski 7,1 % ja oli 937,9 MEUR (1-9/2014: 1 009,2 MEUR). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 48,3 MEUR 1-9/2014 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto heikkeni 13,0 % ja oli 201,2 MEUR (231,2). Liikevoittoprosentti oli 21,5 %  (22,9 %).
  • Tilikauden voitto kasvoi 62,7 % ja oli 257,5 MEUR (158,3). Yhtiö palautti ensimmäisellä kvartaalilla taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen.
  • Osakekohtainen tulos nousi 62,5 % ja oli 1,93 euroa (1,19 euroa).

Koko vuoden taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna ja liikevoiton arvioidaan olevan 270-295 MEUR.

Avainluvut, MEUR

7-9/15 7-9/14 Muutos% 1-9/15 1-9/14 Muutos% 2014
Liikevaihto 311,0 327,7       -5,1 937,9 1 009,2        -7,1 1 389,1
Liikevoitto 72,4 72,1        0,3 201,2 231,2      -13,0 308,7
Liikevoitto-% 23,3 22,0 21,5 22,9 22,2
Voitto ennen veroja 64,6 61,7        4,7 201,3 196,2         2,6 261,2
Tilikauden voitto 57,7 53,4        8,0 257,5 158,3       62,7 208,4
Tulos/osake, euroa 0,43 0,40        7,2 1,93 1,19       62,5 1,56
Omavaraisuusaste, % 71,3 63,3 67,5
Liiketoiminnan kassavirta -33,2 -95,3     65,2 -105.9 -120,8      12,3 458,3
RONA,% (liukuva 12 kk) 17,3 18,1 18,3
Gearing, % 14,0 27,7 -13,6

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

”Venäjän talouden haasteet jatkuvat. Talvisesongin toimitukset, erityisesti Keski-Euroopassa, siirtyvät vuosi vuodelta lähemmäksi sesongin varsinaista aloitusta. Kuitenkin samaan aikaan Euroopan ja erityisesti Pohjois-Amerikan taloudet kasvavat. Venäjä ja IVY-maat muodostivat aikaisemmin yli 40 % liikevaihdostamme, nyt vastaava luku on noin 20 %. Vaikka liikevaihtomme jäi kolmannella neljänneksellä viime vuodesta, onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme, ja kolmannen neljänneksen liikevoitto saavutti viime vuoden tason.

Henkilöautonrenkaiden kannattavuuden parantuminen oli hyvän tuotemixin, tuottavuuden paranemisen sekä alhaisempien raaka-ainekustannusten ansiota. Tuotemixiä tukivat menestyksen jatkuminen SUV- ja pakettiauton renkaissa sekä premium-renkaiden kasvanut osuus. Tuottavuus parani tänä vuonna 5 % alhaisemmista volyymeistä huolimatta. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat olivat matalat öljyn alhaisen hintatason sekä Kiinan talouden hidastumisen vuoksi.

Raskaat Renkaat vaikutti osaltaan kannattavuuden paranemiseen, ja kasvatti myös liikevoittoaan. Vianorissa odotamme edelleen varsinaisen sesongin alkamista, ja kannattavuutemme oli alhaisempi kuin viime vuonna.

Jakeluverkostomme, yksi vahvuuksistamme, jatkoi kasvuaan suunnitelmien mukaan. Lisäsimme 177 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre -pistettä brändättyyn jakeluverkostoomme; tällä hetkellä Vianor-myyntipisteitä on 1 429 ja NAD/N-Tyre-verkosto on kasvanut jo yli 1 200 myymälään. Viime aikojen lehtitestivoittojen virta on todistanut, että tuoteportfoliomme kilpailukyky on erinomaisella tasolla.

Jouduimme toteuttamaan kivuliaat kapasiteetinvähennysneuvottelut Suomessa. Henkilöstömme on tehnyt erinomaista työtä vaikeassa tilanteessa. Uskon, että nyt voimme aloittaa tulevaisuuden rakentamisen Nokian toimipisteessämme uusitulla organisaatiolla. Menestyksemme voi tulla vain maailman parhaasta rengasammattilaisten tiimistä.

Ylläkuvatun perusteella totean luottavaisena, että olemme nyt aloittaneet matkamme takaisin kannattavan kasvun tielle.”

Markkinatilanne

Maailmantalous kasvaa edelleen maltilliseen tahtiin. Yhdysvallat jatkaa kasvun moottorina taloutta tukevan rahapolitiikan, teollisuustuotannon lisääntymisen ja hyvän työllisyysasteen ruokkiessa talouskasvua. Suhdanteet elpyvät myös Euroopassa öljyn hinnan laskun, euron heikkenemisen ja elvyttävän rahapolitiikan ansiosta. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,1 % vuonna 2015. Pohjoismaiden BKT:n kasvuennuste on +0-3 % ja Euroopan (sis. Pohjoismaat) +1,3 %.

Pohjoismaissa uusien autojen myynti kasvoi tammi-syyskuussa 7 % vertailuajanjaksoon nähden. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi 6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta koko vuoden kasvun odotetaan olevan alhaisempi.

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 9 % edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 1 % vertailuajanjaksoon nähden, talvirenkaiden kysynnän pudotessa 8 %. Renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan Keski-Euroopassa vuonna 2015. Hinnoitteluympäristö on kuitenkin tiukka.

Yhdysvalloissa uusien autojen myynti kasvoi tammi-syyskuussa 2015 arviolta 5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina pysyi vertailuajanjaksoon nähden ennallaan, johtuen erityisistä Kiinalaisille valmistajille suunnatuista tuontitulleista. Pohjois-Amerikan rengasmarkkinan odotetaan vuonna 2015 kasvavan 1,5 % edellisvuoteen nähden.

Venäjän talouden heikkeneminen on stabiloitunut kesä-heinäkuussa saavutetun todennäköisen pohjakosketuksen jälkeen: ensimmäisten ennusteiden mukaan BKT:n arvioidaan laskeneen kolmannella neljänneksellä -4,3 % viime vuoden vastaavaan verrattuna (-3,8 % syyskuussa). Koko vuoden BKT:n arvioidaan laskevan 3,8 - 3,9 %, ja neljännen neljänneksen kasvavan verrattuna kolmanteen neljännekseen. Inflaatio pysyi korkeana (yli 10 % vuoden alusta, 15 % edelliseen vuoteen), aiheuttaen reaalipalkkojen 10 %:n heikentymisen. Venäjän kuluttajien ostovoima heikkeni selvästi ja kuluttajaluottamus pysyi hyvin alhaisena; paranemista ei tapahtunut kolmannella neljänneksellä suhteessa toiseen neljännekseen. Lopputuloksena kuluttajat vähentävät ostamista: vähittäiskaupan liikevaihto pysyi laimeana, parantuen vain hieman.

Tammi-syyskuussa 2015 uusien autojen myynti laski Venäjällä 33 % ja syyskuussa 29 % vertailuajanjaksoihin nähden. Autonvalmistajat ovat säilyttäneet koko vuoden ennusteensa 1,57 miljoonassa yksikössä, mikä tarkoittaa 37 %:n laskua vuoteen 2014 verrattuna.

Rengasmarkkinoiden (sisäänmyynti A+B-segmenteissä) arvioidaan pienentyneen noin 20 %:lla, kysynnän edelleen siirtyessä kohti halvempia segmenttejä, ja maahantuonnin vähennyttyä
34 %:lla. Renkaiden kokonaistuotanto on kasvanut 10 %:lla, johtuen viennin kasvusta ja maahantuonnin korvaamisesta. Rengasvalmistajat ovat toteuttaneet 5-10 %:n hinnankorotuksia paikallisessa valuutassa, mikä on osittain kompensoinut ruplan devalvoitumista. Jotkut rengasvalmistajat ovat valinneet aggressiivisemman hinnoittelupolitiikan, ostaen siten markkinaosuutta. Hinnoitteluympäristö Venäjällä on edelleen tiukka. Hinnankorotusten arvioidaan olevan melko maltillisia ensi vuoden kesäsesonkiin, jos valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasollaan.

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä vaihteli edelleen voimakkaasti tuoteryhmästä ja markkina-alueesta riippuen. Metsäkonerenkaiden kysyntä ensiasennukseen jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina.

Kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi katsauskaudella Euroopassa 4 % ja pysyi ennallaan Pohjoismaissa vertailuajanjaksoon nähden. Pohjois-Amerikan kysyntä kasvoi. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä kuitenkin laski 10 % vertailuajanjaksoon nähden. Vuonna 2015 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan tai säilyvän edellisvuoden tasolla kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla. Venäjällä kysynnän odotetaan heikentyvän.

Raaka-aineet

Raaka-ainekustannukset laskivat edelleen, ja niiden arvioidaan vakiintuvan verrattain alhaisille tasoille. Tammi-syyskuussa 2015 Nokian Renkaiden raaka-ainekustannukset (€/kg) laskivat
16,7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raaka-ainekustannusten arvioidaan koko vuonna 2015 laskevan noin 10 %, mikä toisi noin 30,0 MEUR kustannushyödyn vuoteen 2014 verrattuna.

HEINÄ-SYYSKUU 2015

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 311,0 MEUR (327,7), eli 5,1 % vähemmän kuin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 10,3 MEUR. Myynti Pohjoismaihin nousi 0,5 % edellisvuoteen verrattuna. Myynti Venäjälle laski 51,5 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä laski 47,7 %. Muun Euroopan myynti laski 1,0 % ja Pohjois-Amerikan myynti nousi 37,9 %.

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 20,5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja laskivat 13,5 % vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 95,0 MEUR (93,3). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 30,6 % (28,5 %).

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 72,4 MEUR (72,1). Liikevoittoa rasittivat kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 3,9 MEUR (1,2).

Nettorahoituskulut olivat 7,8 MEUR (10,5). Nettokorkokulut olivat 6,0 MEUR (3,0). Kolmannen neljänneksen rahoituskulut sisältävät 2,7 MEUR tarjouspreemion liittyen Nokian Renkaiden vuonna 2017 erääntyvän joukkovelkakirjalainan vapaaehtoiseen 62,3 MEUR suuruiseen takaisinostoon. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 1,8 MEUR (7,5).

Voitto ennen veroja oli 64,6 MEUR (61,7). Tilikauden voitto oli 57,7 MEUR (53,4) ja osakekohtainen tulos 0,43 euroa (0,40 euroa).

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -33,2 MEUR (-95,3).

TAMMI-SYYSKUU 2015

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 937,9 MEUR (1 009,2), eli 7,1 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 48,3 MEUR.

Bruttomyynnin kehitys markkina-alueittain

Kasvu% % 1-9/2015 myynnistä % 1-9/2014 myynnistä
Pohjoismaat          3,9 41 36
Venäjä ja IVY -39,7 18 27
Muu Eurooppa   -4,6 27 26
Pohjois-Amerikka                                 30,0 13 9

Liikevaihdon kehitys liiketoimintayksiköittäin

Kasvu% % 1-9/2015 myynnistä % 1-9/2014 myynnistä
Henkilöautonrenkaat       -11,8 68 71
Raskaat Renkaat   5,0 11 10
Vianor                                 5,5 21 18

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 16,7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 289,7 MEUR (290,3). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 30,9 % (28,8 %). Palkat olivat yhteensä 142,2 MEUR (142,4).

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 201,2 MEUR (231,2). Liikevoittoa rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 6,9 MEUR (8,0) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 6,4 MEUR (4,8).

Nettorahoituskulut olivat -0,1 MEUR (35,0). Nettokorkokulut olivat -10,3 MEUR (12,1). Rahoituskuluja on oikaistu 20,2 miljoonaa jälkiverojen yhteisökorkojen palautuksella vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua ja oikaisujen palauduttua verohallinnon uudelleen toimitettaviksi. Kolmannen neljänneksen rahoituskulut sisältävät 2,7 MEUR tarjouspreemion liittyen Nokian Renkaiden vuonna 2017 erääntyvän joukkovelkakirjalainan vapaaehtoiseen 62,3 MEUR suuruiseen takaisinostoon. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 10,1 MEUR (22,9).

Voitto ennen veroja oli 201,3 MEUR (196,2). Tilikauden voitto oli 257,5 MEUR (158,3) ja Osakekohtainen tulos 1,93 euroa (1,19 euroa). Verokuluja on oikaistu 80,1 MEUR vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua ja oikaisujen palauduttua verohallinnon uudelleen toimitettaviksi.

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 17,3 % (18,1 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -105,9 MEUR (-120,8).

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 72,7 MEUR (59,1). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja Venäjän- ja Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja, ICT:n ja prosessien kehitysprojekteja, sekä Vianorin laajentumishankkeita.

Taloudellinen asema 30.9.2015

Velkaantumisaste oli 14,0 % (27,7 %), korollinen nettovelka 182,6 MEUR (362,3) ja omavaraisuusaste 71,3 % (63,3 %).

Konsernin korolliset velat olivat 250,6 MEUR (415,3), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 51,9 MEUR (129,9). Korollisten velkojen keskikorko oli 3,0 % (2,5 %). Rahavarat olivat 68,0 MEUR (53,0).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 477,1 MEUR (476,7), josta 155,6 MEUR (255,8) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

Verokanta   

Vuosien 2007-2010 veroprosessi

Verotuksen oikaisulautakunta kumosi huhtikuussa 2015 Verohallinnon Nokian Renkaat Oyj:lle verovuosille 2007-2010 määräämät jälkiverot ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen toimitettavaksi. Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 100,3 miljoonaa euroa. Oikaisulautakunnan mukaan Verohallinto oli laiminlyönyt kuulemisvelvoitteensa. Koska oikaisupäätökset oli tehty virheellisessä menettelyssä, oikaisulautakunta kumosi päätökset tutkimatta asian varsinaista sisältöä.

Yhtiö palautti uuden päätöksen mukaisesti verovuosien 2007-2010 kaikki 100,3 MEUR lisäverot tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Yhtiö oli kirjannut samat summat kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen. Yhtiö myös odottaa Verohallinnon välittömästi palauttavan maksuunpanon keskeytyksestä huolimatta jo perimänsä 43,1 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltalaisen tytäryhtiön vuosien 2008-2012 veroprosessi

Nokian Renkaat Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, Nokian Tyres U.S. Finance Oy, vastaanotti Suomen Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2008–2012 11,0 MEUR lisäveroja sekä veronkorotuksia ja korkoja. Verottajan vaatimasta summasta 7,9 MEUR on lisäveroja ja 3,1 MEUR on veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö on kirjannut ne kokonaisuudessaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tilinpäätökseen ja tulokseen.

Konserniverokeskuksen suorittamassa elinkeinoverolakia koskevassa verotarkastuksessa Verohallinto puuttui Nokian Renkaat -konsernissa toteutettuun myyntiyhtiön ja yrityshankintojen liiketoimintojen rakennejärjestelyihin Pohjois-Amerikassa sivuuttaen täysin yhtiön esittämät liiketoiminnalliset perustelut ja vastaavat ennakkopäätökset.

Nokian Tyres U.S. Finance Oy pitää Verohallinnon päätöstä virheellisenä ja haki muutosta päätökseen jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan ja tarvittaessa jatkaa valitusprosessia hallinto-oikeudessa.

Verokanta – vaikutukset ja arvio

Lisäverojen kumouduttua Konsernin verokanta katsauskaudella oli -27,9 % (19,3 %). Verokanta ilman lisäverojen kumoutumista oli 13,2 %. Konsernin verokantaan vaikuttavat positiivisesti Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Sovitut uudet verohuojennukset astuivat voimaan vuoden 2013 alussa. Sopimus jatkaa verohuojennuksia arviolta vuoteen 2020.

Yhtiön arvioitu verokanta lähivuosina riippuu verotuksen muutoksenhakuprosessien aikataulusta ja lopputuloksesta Suomessa. Näiden prosessien seurauksena Konsernin vuotuinen yhteisöverokanta saattaa nousta nykyisestä 17 %:sta.

Henkilöstö

Vuonna 2015 konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 4 372 (4 235) ja katsauskauden lopussa 4 364 (4 271). Konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1 614 (1 534) henkilöä ja Venäjällä 1 336
(1 338) henkilöä.

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

7-9/15 7-9/14 Muutos% 1-9/15 1-9/14 Muutos% 2014
Liikevaihto, M€       226,3 244,7 -7,6 675,0 765,3 -11,8 1 003,2
Liikevoitto, M€      75,6 73,3 3,1 205,3 236,8 -13,3 292,2
Liikevoitto, %   33,4 30,0 30,4 30,9 29,1
RONA, % (liuk. 12 kk)                                 24,8 24,2 23,5

Liikevaihto laski 1-9/2015 johtuen pääosin Venäjän selvästi heikentyneestä myyntivolyymistä sekä ruplan devalvoitumisesta. Myynti kasvoi ja markkinaosuus parani Pohjois-Amerikassa, heikentyneiden USA:n ja Kanadan dollarien antaessa lisätukea. Pohjoismaissa myynti pysyi ennallaan. Muun Euroopan myynti laski hieman talvirengasmyynnin siirtyessä trendinomaisesti lähemmäksi syksyn kuluttajasesonkia. Yhtiön kesärengasmyynti kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla.

Tammi-syyskuussa 2015 keskimyyntihinta euroissa laski johtuen valuuttakurssivaikutuksista. Talvirenkaiden osuus mixistä oli 72 % (80 %). Kokonaisuudessaan myyntimixin kehitys oli positiivista, kun premium-tuotteiden osuus talvirenkaista kasvoi ja onnistunut SUV-renkaiden myynti paransi kesärengasmixiä. Venäjällä toteutuneet hinnankorotukset tukivat keskihintaa. Tiukka kilpailutilanne ja raaka-ainekustannusten laskun siirtyminen osittain renkaiden hintoihin aiheuttivat joissain maissa pieniä hinnanalennuksia.

Raaka-ainekustannusten (€/kg) 17,2 %:n lasku vertailuajanjaksoon nähden sekä tuottavuuden nousu tukivat katetasoa.

Kuten vuonna 2014, Nokian Renkaat on jälleen hallinnut automedioiden talvirengastestejä ottaen lukuisia voittoja maailmanlaajuisesti. Erityisen huomionarvoisia ovat olleet Keski-Euroopan talvirengastestit, jotka ovat olleet Nokian Renkaille menestys. Uusi Nokian Weatherproof otti ykkössijan Auto Express -lehden All-Season-rengasvertailutestissä Iso-Britanniassa. Uusi kesärengasvalikoima toi myös useita voittoja autolehtien rengastesteissä Keski-Euroopassa keväällä 2015. Jatkuvat tuotelanseeraukset ja uudet innovaatiot - turvallisuuden, mukavuuden ja ekologisen ajamisen lisäämiseksi - ovat tukeneet Nokian Renkaiden brändimielikuvaa ja hintapositiota.

Tammi-syyskuussa 2015 kapasiteetti ei ole ollut täyskäytössä; tuotantomäärä (kpl) laski 10 %. Tuottavuus (kg/mh) parani 5 % vertailuajanjaksoon nähden. Tammi-syyskuussa 2015 Nokian henkilöautonrenkaista (kpl) 80 % (79 %) valmistettiin Venäjän-tehtaalla.

Raskaat Renkaat

7-9/15 7-9/14 Muutos% 1-9/15 1-9/14 Muutos% 2014
Liikevaihto, M€       37,9 36,9 2,9 113,5 108,1 5,0 149,1
Liikevoitto, M€ 7,8 6,9 12,9 22,1 16,8 31,2 24,6
Liikevoitto, %   20,6 18,8 19,4 15,6 16,5
RONA,% (liuk. 12 kk)                                  29,3 20,5 22,9

Kysyntä säilyi länsimarkkinoilla hyvällä tasolla Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmissä. Yksikön toimituskyky parani kasvattaen liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna. Metsäkonerenkaiden myynti jatkui vahvana, ja muut tuote-alueet kehittyivät kohtuullisesti. Pohjois-Amerikka kasvoi vahvimmin ja myös loppuvuoden näkymät ovat siellä parhaat. Myynti kasvoi myös Pohjoismaissa ja Muussa Euroopassa. Venäjän ja IVY-maiden heikko talous ja valuuttakurssien devalvoituminen euroa vastaan heikensivät myyntiä.

Keskihinta laski hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden johtuen haastavasta hinnoitteluympäristöstä. Liikevoitto kuitenkin parani selvästi myyntimäärän kasvun ja kiinteiden kustannusten alenemisen ansiosta. Raaka-ainekustannusten aleneminen ja tuottavuuden kaksinumeroinen paraneminen tukivat katetasoa.

Jatkuvat investoinnit tuotantoon ja uusiin tuotteisiin auttoivat kasvattamaan katsauskauden tuotantomäärää (tonneja) 18 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vianor

Oma myyntipisteverkosto

7-9/15 7-9/14 Muutos% 1-9/15 1-9/14 Muutos% 2014
Liikevaihto, M€       66,4 66,7 -0,5 208,2 197,3 5,5 314,8
Liiketulos, M€ -6,0 -4,1 -46,2 -12,9 -11,1 -17,0 2,1
Liiketulos, %   -9,1 -6,2 -6,2 -5,6 0,7
RONA,% (liuk. 12 kk)                        0,1 1,0 1,2

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 197 (189) omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä.

Liikevaihto kasvoi Pohjoismaissa; vahvinta myynnin kehitys oli Norjassa. Henkilöautonrenkaiden ja raskaiden renkaiden myynti kasvoi, mutta kuorma-auton renkaiden myynti heikkeni hieman. Palvelumyynti kasvoi 6 %, mukaan lukien autohuoltojen 8 %:n kasvu. Vähittäiskauppa muodosti 52 % Vianorin kokonaismyynnistä. Liiketulos heikentyi verrattuna 2014, koska talvirengassesonki ei alkanut kolmannella neljänneksellä.

Myyntipisteiden toimintamallin kehittäminen rengasmyynnistä autojen huoltamiseen jatkuu investoinnein ja paikallisia autohuoltoyrityksiä ostamalla. Katsauskauden loppuun mennessä Pohjoismaissa oli toteutettu 62 yritysostoa ja niiden autohuoltopalvelujen integrointia olemassa oleviin Vianor-liikkeisiin.

Franchising- ja partner-verkosto

Vianor laajensi tammi-syyskuun 2015 aikana franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 74 myyntipisteellä. Katsauskauden lopussa Vianor-verkostoon kuului yhteensä 1 429 myyntipistettä, joista 1 232 oli franchising- ja partner-pisteitä. Vianor toimii 27 maassa; kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Nokian Renkaiden markkinaosuudet ovat kasvaneet maittain verkoston laajentumisen myötä. Partner-verkoston laajentaminen jatkuu.

Kevyempi kumppanuusmalli Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) kasvoi katsauskaudella 118 sopimuksella yhteensä 1 144 myyntipisteeseen 16:ssä Euroopan maassa ja Kiinassa. Uuteen Nokian Renkaiden N-Tyre-kumppanuusverkostoon kuuluu 94 myymälää Venäjällä ja Kazakstanissa.

ERITYISKATSAUKSET

Venäjä ja IVY-maat 1-9/2015

Nokian Renkaiden myynti Venäjällä laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 41,6 % ja oli 169,1 MEUR (289,3). Myynti IVY-maissa (pois lukien Venäjä) oli 13,2 MEUR (12,8), edelleen alhainen Ukrainan tilanteen seurauksena. Myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä laski 39,7 % ja oli 182,2 MEUR (302,1).

Myyntivolyymi Venäjällä laski selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Nokian Renkaiden markkinaosuus Venäjällä talvirenkaiden sisäänmyynnissä (myynti jälleenmyyjille) laski hieman mitattuna myyntivolyymissä. Syinä olivat kuluttajien siirtyminen kohti halvempia segmenttejä ja rengasmerkkejä heikosta ostovoimasta johtuen sekä joidenkin kilpailijoiden aggressiivinen hinnoittelu. Nokian Renkaiden markkinaosuuden kuluttajamyynnissä odotetaan pysyvän ennallaan tai jopa hieman paranevan. Yhtiön myynnin arvo heikentyi selvästi johtuen myös ruplan devalvoitumisesta euroon nähden. Kaksinumeroiset hinnankorotukset ruplissa tehtiin alkuvuonna 2015, mutta ne eivät täysin kompensoi valuutan heikkenemisen vaikutuksia. Tästä huolimatta, Nokian Renkaiden tuotemix ja keskimyyntihinta paikallisessa valuutassa paranivat selvästi talvirengasvalikoiman uudistamisen ja uusien B-segmentin SUV-mallien lanseerauksen ansiosta.

Nokian Renkaat säilytti markkinajohtajuutensa premium-segmentissä. Yhtiöstä tuli myös selvä markkinajohtaja kesärenkaissa sekä A- että B-segmenteissä. Suurimmat kasvukategoriat Nokian Renkaiden kesärenkaille olivat SUV, UHP (ultra-high performance) sekä muut premium- tuoteryhmät.

Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että kasvattamalla Vianorin verkostoa. Venäjällä ja muissa IVY-maissa toimi katsauskauden lopussa yhteensä 688 Vianor-myyntipistettä 388 kaupungissa. Hakka Guarantee -jälleenmyyjät ja muut Nokian Renkaiden kanssa Venäjällä läheisessä yhteistyössä toimivat vähittäismyyjäkumppanit muodostavat 3 939 myyntipisteen suuruisen verkoston rengasliikkeitä, Vianoreita, autoliikkeitä ja verkkokauppoja. Joustavamman partner-konseptin mukaiseen N-Tyre-verkostoon kuului katsauskauden lopussa 94 rengasmyymälää Venäjällä ja Kazakstanissa.

Nokian Renkaiden Venäjän-tehdas tullimuurien sisäpuolella yhdessä vahvojen brändien ja laajentuvan jakeluverkoston kanssa antaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinassa. Nykyisessä tilanteessa, markkinan laskiessa selvästi, yhtiön kappalemääräisen myynnin odotetaan kuitenkin laskevan vuonna 2015.

Katsauskaudella 70 % Nokian Renkaiden Venäjän-tehtaan myynnistä meni vientiin. Tämä tukee yhtiön katetasoa, koska valmistuskustannukset ovat pääosin ruplissa ja myynti euroissa.

Venäjän liityttyä WTO:n jäseneksi rengastullit pienenevät vaiheittain; tuontitulli on jo pudonnut asteittain 20 %:sta 14 %:iin, ja virallinen tavoite on 10 % vuonna 2017.

MUUT ASIAT

1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle

Optio-oikeuksia 2010B oli yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010B oikeutti merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010B alkoi 1.5.2013 ja päättyi 31.5.2015.

Optio-oikeuksia 2010C on yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010C oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010C alkoi 1.5.2014 ja päättyy 31.5.2016. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010C on 30,95 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

Optio-oikeuksia 2013A on yhteensä 1 150 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2013A oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2013A alkoi 1.5.2015 ja päättyy 31.5.2017. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2013A on 29,36 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

2. Valtuutukset

Vuoden 2012 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

3. Omat osakkeet

Nokian Renkaat ei ostanut omia osakkeitaan raportointikaudella, eikä omistanut 30.9.2015 yhtään yhtiön osaketta.

Yhtiö on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osakkeet ovat ulkopuolisen omaisuutta kunnes osakkeet kannustinjärjestelmän puitteissa luovutetaan sen osallistujille. IFRS:n mukaisesti nämä 300 000 osaketta raportoidaan konsernitaseessa omina osakkeina. Tämä osakemäärä vastaa 0,2 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

4. Kaupankäynti osakkeella

Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 28,91 euroa (23,88 euroa). Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 26,81 euroa (28,60 euroa), ylin noteeraus 32,48 euroa (36,19 euroa) ja alin 19,23 euroa (22,84 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 155 019 206 osaketta (149 576 611), mikä on 115 % (112 %) yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 3,894 (3,187) miljardia euroa. Osakkeenomistajien määrä oli 42 473 (47 706). Osakkeenomistajista 31,2 % (39,9 %) oli suomalaisia ja 68,8 % (60,1 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 15 %:n omistusosuuden.

5. Muutoksia osakkeenomistuksessa

Nokian Renkaat vastaanotti The Capital Group Companies Inc:ltä 23.2.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 prosenttiin 20.2.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock Inc.:lta 23.3.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista oli noussut yli 5 %:n rajan 20.3.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock omisti kaupantekopäivänä yhteensä 6 790 650 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti 5,09 %:n osuutta yhtiön yhteensä 133 470 833 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat vastaanotti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta 27.5.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 prosenttiin 26.5.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock Inc.:lta 20.8.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 19.8.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock Inc.:lta 15.9.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 14.9.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Nokian Renkaat vastaanotti The Capital Group Companies, Inc.:lta 15.9.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 14.9.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

6. Yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 8.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

6.1. Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 23.4.2015.

6.2. Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Hille Korhonen, Raimo Lind, Inka Mero, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tapio Kuula.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

6.3. Hallituksen jäsenten palkkiot pysyivät ennallaan

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle
40 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4.–30.4.2015 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

7. Hallituksen puheenjohtaja ja valiokunnat

Kokouksessaan 8.4.2015 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petteri Walldén (pj.), Hille Korhonen ja Hannu Penttilä. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Raimo Lind (pj.), Inka Mero ja Tapio Kuula.

8. Yritysvastuu

Nokian Renkaat julkaisi yritysvastuuraporttinsa maaliskuussa 2015. GRI G4 -ohjeistoon perustuva raportti löytyy verkkoversiona osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus. Tuoteturvallisuuden ja -laadun lisäksi kannattava kasvu, hyvä henkilöstöjohtaminen sekä ympäristöasiat ovat kokonaisuuksia, jotka yhtiö määrittelee vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiksi.

Nokian Renkaat Oyj on mukana OMX GES Sustainability Finland GI -indeksissä. Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa NASDAQ Helsingissä noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). NASDAQ laskee indeksin yhteistyössä GES Investment Services’in kanssa.

Nokian Renkaiden vastuullisuudelle hyvät arvosanat

Nokian Renkaat sai maailmanlaajuisessa 2015 Dow Jones Sustainability Index – arvioinnissa tasaisen hyvät tulokset. Dow Jones Sustainability Index on maailman arvostetuin suurten yritysten vastuullisuuden arviointi. Siihen kutsutaan vuosittain 3 400 maailman suurinta pörssiyritystä kymmeniltä eri toimialoilta.

Arvioinnissa yritysten toiminnan vastuullisuutta tarkastellaan 18 eri arviointinäkökulman kautta, joihin sisältyvät mm. ympäristöasioiden hoito, ihmisoikeudet, hankintaketjun vastuullisuus ja työturvallisuus.

Vuoden 2015 arvioinnissa Nokian Renkaat sai kaikilla 18 osa-alueella toimialansa keskiarvoa paremmat arvioinnit. Arvioinnin toteuttaa sveitsiläinen RobecoSam -yritys.

9. Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta kumosi Verohallinnon päätökset koskien Nokian Renkaiden lisäveroja vuosilta 2007-2010

7.4.2015 Nokian Renkaat ilmoitti, että Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta on kumonnut Verohallinnon määräämät jälkiverot ja että yhtiö palauttaa 100,3 miljoonaa euroa verovuosilta 2007-2010 tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla.

10. Nokian Renkaat Oyj:n osakepalkkiojärjestelmä vuonna 2015 ja vuosien 2013-2014 toteumat

29.5.2015 Nokian Renkaat ilmoitti, että osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoille 2013-2014 asetetut tavoitteet eivät ole täyttyneet, joten niiden perusteella ei ole maksettu palkkioita avainhenkilöstölle vuosilta 2013-2014.

Palkkiot ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajakson 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä.

11. Nokian Renkaat esitteli uusia talvituotteita Keski-Eurooppaan

Nokian Renkaat esitteli 16.2.2015 viisi uutta rengasta Keski-Euroopan vaihteleviin talviolosuhteisiin. Uusi Nokian WR D4 henkilöautonrengas, Nokian WR C3 pakettiauton rengas monipuoliseen käyttöön, sekä Nokian All-Weather-konseptia seuraava Weatherproof -tuoteperhe, parantavat yhtiön kilpailukykyä erityisesti Keski-Euroopassa.

Keski-Eurooppa on maailman suurin talvirenkaiden markkina-alue. Siellä myytiin vuonna 2014 noin 70 miljoonaa talvirengasta ja talvirengassegmentti kasvaa nopeammin kuin markkinat kokonaisuudessaan. Rengasmarkkinan laajentuessa ja talvirengaslainsäädännön yleistyessä Keski-Euroopasta on tullut yksi Nokian Renkaiden tärkeimmistä kasvualueista.

12. Märkäpidoltaan ja polttoainetehokkuudeltaan maailman ensimmäisen AA-luokan talvirenkaan lanseeraus

12.5.2015 Nokian Renkaat ilmoitti tuovansa syksyllä 2015 eurooppalaisten katumaasturikuljettajien saataville maailman ensimmäisen talvirenkaan, jonka märkäpito ja polttoainetaloudellisuus ovat EU-rengasmerkinnän parhaat eli A-luokassa. Nokian WR SUV 3 -huipputuote (koko 265/50 R19 V) voi parhaimmillaan lyhentää jarrutusmatkaa märällä tiellä 18 metriä ja tuottaa polttoainesäästöä yli 0,6 I/100 km.

13. Vapaaehtoinen takaisinostotarjous Nokian Renkaiden EUR 150,000,000 3.25 percent notes due 2017 -joukkovelkakirjalainaan liittyen

28.8.2015 Nokian Renkaat teki vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen tarjoutumalla ostamaan käteisellä 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa, jonka korko on 3,25 prosenttia, ja joka oli laskettu liikenteeseen 19.7.2012 (FI4000046370). Takaisinostotarjouksen puitteissa ostettavien velkakirjojen nimellismäärä oli arviolta 75 miljoonaa euroa.

Tarjousaika loppui 8.9.2015 klo 16 Suomen aikaa. Velkakirjan haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien lainaosuuksien kokonaismäärä oli 62 300 000 euroa, joka vastaa yhteensä 41,53 prosenttia kaikista joukkovelkakirjalainan lainaosuuksista. Nokian Renkaat Oyj:n velkakirjan haltijoille maksama ostohinta on 104 400 euroa kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti, ja se maksetaan yhdessä kertyneen ja maksamattoman koron (Accrued Interest) kanssa. Kertyneen koron suuruus on 772,54 euroa (0,7725 prosenttia) kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti. Kauppojen selvitys tapahtui 14.9.2015.

14. Nokian Renkaiden Nokian-toimipisteen yt-neuvottelut päättyivät

Nokian Renkaiden Nokian-toimipisteen henkilöautonrenkaiden tuotantoa ja konttoritoimintoja koskeneet yt-neuvottelut päättyivät 28.9.2015. Tuotannon sopeuttamiseksi ja kustannussäästöjen toteuttamiseksi työsuhde päättyy yhteensä 122 työntekijältä ja toimihenkilöltä. Neuvottelujen piirissä oli noin 900 henkilöä. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

15. Muutoksia operatiiviseen toimintaan ja johtoryhmään 

20.10.2015 Nokian Renkaat ilmoitti, että yhtiö muuttaa operatiivista rakennettaan ja johtoryhmän jäsenten vastuita vahvistaakseen yhtiön tuote- ja innovaatiojohtajuutta, toimitusketjun kaikkia vaiheita sekä myyntiä ja jakeluketjun hallintaa. Kaikki nämä ovat olleet Nokian Renkaiden menestyksen ytimessä.

Uudessa organisaatiossa Henkilöautonrenkaat-yksikön aikaisempi rakenne puretaan ja uudelleen organisoidaan siten, että tuotehallinta, tuotekehitys ja myynti raportoivat suoraan toimitusjohtajalle. Hankinta, tuotannon ohjaus ja suunnittelu yhdessä logistiikan ja asiakaspalvelutoimintojen kanssa yhdistetään uuteen hankinta, tuotanto ja toimitusketjun hallinta -yksikköön. Henkilöautonrenkaat-yksikön tulokset raportoidaan jatkossakin erikseen kuten Vianor ja Nokian Raskaat Renkaat. Muut toiminnot jatkavat ilman muutoksia operatiivisiin toimintoihin ja raportoivat toimitusjohtajalle.

LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT

Öljyn hinnan alhaisuudesta, korkeasta korkotasosta, vähäisistä investoinneista ja Ukrainan kriisin pakotteista johtuen Venäjän talouden kasvun odotetaan olevan negatiivista; vuonna 2015 BKT:n kasvun arvioidaan olevan -3 % ja -4 % välillä. Ukrainan kriisin kärjistyminen voisi aiheuttaa vakavaa häiriötä, uusia talouspakotteita ja talouskehityksen heikkenemistä Venäjällä, IVY-maissa ja Suomessa. Kaiken kaikkiaan talouden epävarmuus voi heikentää renkaiden kysyntää ja kasvattaa luottotappioriskiä.

Yhtiön saatavat kasvoivat katsauskaudella johtuen liiketoimintamallista ja sesonkivaihtelusta. Rengasvarastot ovat suunnitellulla tasolla. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota käyttöpääoman hallintaan. Katsauskauden lopussa Venäjän myyntisaatavat edustivat 30 % (41 %) konsernin kaikista myyntisaatavista.

Vuonna 2015 konsernin liikevaihdosta arviolta 40 % syntyy euromääräisestä myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Yhdysvaltain ja Kanadan dollarit.

Nokian Renkaiden muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät renkaiden haastavaan hinnoitteluympäristöön. Jos raaka-aineiden hinnat nousevat, yhtiön kannattavuuden säilyminen riippuu siitä, miten yhtiön raaka-ainekustannusten nousu saadaan siirrettyä renkaiden hintoihin.

Yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiön riskienhallinnasta on saatavilla osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/vuosikertomukset, Taloudellinen katsaus 2014, sivut 40-45 ja 63-64.

Veroriidat

Nokian Renkaat -konsernilla on meneillään Suomen Verohallinnon kanssa oikeusprosesseja, jotka on kuvattu tämän raportin kohdassa ”Verokanta”.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Euroopan talous kasvaa, kun EKP:n määrällinen elvytysohjelma on lisännyt taloudellista aktiviteettia alueella ja heikentynyt euro on tukenut vientiteollisuutta. Pohjoismaiden arvioidaan jatkavan hidasta, mutta suhteellisen tasaista talouskehitystään; vuoden 2015 BKT:n kasvuennuste on +0-3%. Venäjällä kuluttajien rahankäyttöä ovat hillinneet ruplan devalvoituminen sekä korkea inflaatio ja korkotaso. Venäjän talouden BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2015 ovat vaihdelleet -3 % ja -4 %:in välillä. Pohjois-Amerikka on jatkanut positiivista kehitystään.

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2015 Keski-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Pohjoismaissa. Venäjällä ja IVY-maissa renkaiden kysynnän odotetaan vuonna 2015 laskevan yleisestä epävarmuudesta johtuen.

Yhtiön aseman odotetaan paranevan jälkimarkkinoilla vuonna 2015 Pohjois-Amerikassa, ja säilyvän samalla tasolla Pohjoismaissa ja Muussa Euroopassa. Venäjällä markkinajohtajuuden arvioidaan säilyvän A- ja B -segmenteissä.

Raaka-ainekustannusten arvioidaan vuonna 2015 laskevan 10 % verrattuna edellisvuoteen. Hinnoitteluympäristö vuonna 2015 on kaikissa tuoteryhmissä edelleen tiukka.

Valmistustoiminta Venäjällä tuo Nokian Renkaille edelleen kilpailuetuja. Venäjän tuotannosta noin 70 % menee vientiin, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen marginaali on kasvanut ruplan devalvoitumisen myötä. Mikäli kysyntä alkaa kasvaa, yhtiön tuotantokapasiteetti Venäjällä tarjoaa mahdollisuuden lisätä tuotantoa nopeasti kysyntää vastaavaksi ilman suuria investointeja.

Raskaiden renkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Nokian Renkaiden ydintuoteryhmissä. Nokian Raskaiden Renkaiden toimituskyky on parantunut, joten yksikön myynnin ja liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2015.

Vianorin (omat pisteet) odotetaan kasvattavan myyntiään, jatkavan palveluliiketoimintansa kehittämistä, ja tekevän positiivisen liiketuloksen koko vuonna 2015. Vianorin vähittäismyyntiketju (partnerit) ja Nokian Renkaiden muut kumppaniverkostot, kuten Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) -verkosto ja N-Tyre-ketju, jatkavat laajentumistaan.

Nokian Renkaiden vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan yhteensä 100 MEUR (80,6).

Nokian Renkaiden tuotteiden kilpailukyky on erittäin vahva. Lehtitestivoittojen lukumäärä on huipputasolla, ja joukko innovatiivisten uutuustuotteiden lanseerauksia on tuottanut yhtiön kaikkien aikojen laajimman valikoiman. Vahva asema ydinmarkkinoilla, laajeneva jakeluverkosto, parantunut kustannusrakenne sekä uudet testivoittajatuotteet antavat Nokian Renkaille edellytykset vahvistaa asemaansa ydinmarkkinoilla, toimia hyvällä katetasolla ja tuottaa vahvaa kassavirtaa myös vuonna 2015.

Koko vuoden taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna ja liikevoiton arvioidaan olevan 270-295 MEUR.

Nokialla 30.10.2015

Nokian Renkaat Oyj, Hallitus

***

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksist

***

Lue tiedote kokonaisuudessaan oheisesta linkistä http://www.nokianrenkaat.fi/ir-kalenteri

***

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Lehtoranta, puh. 010 401 7733

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 julkistettiin perjantaina 30.10.2015 klo 8.00.

Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä osoitteessa: www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q3-2015

Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 8171 0495.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta: http://www.nokianrenkaat.fi/ir-kalenteri

Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden äänitallenne.

Nokian Renkaat Oyj:n tulos 2015 julkaistaan 5.2.2016.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu yli 1 400 myyntipistettä 27 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,4  miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 4  200. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ Helsingissä. Lisätietoja www.nokiantyres.com

Yrityksestä

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja ja yksi alansa vastuullisimmista yrityksistä. Tarjoamme mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa kehittämällä laadukkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Erityisen tunnettuja olemme haastaviin olosuhteisiin suunnitelluista innovatiivista talvirenkaista. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2017 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 600. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi