Käteistarjous Christiania Bankin osakkeenomistajille, konsernirakenne selkiytyy

MeritaNordbanken muodostaa Pohjolan ja Itämeren alueen johtavan rahoitusalan konsernin * Käteistarjous Christiania Bank og Kreditkassen osakkeenomistajille, * Konsernirakenne yksinkertaistuu - yksi osakesarja Pystyäkseen tarjoamaan kilpailukykyisiä rahoitusalan ratkaisuja asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin Pohjoismaissa ja Itämeren alueella MeritaNordbanken-ryhmä (MeritaNordbanken) ehdottaa tänään kahta uutta rakenteellista järjestelyä: *MeritaNordbanken Oyj tekee käteistarjouksen Christiania Bank og Kreditkasse ASA:n (Christiania Bank) osakkeista hintaan 44 Norjan kruunua osakkeelta. Tarjouksen kokonaisarvo on siten 24,3 miljardia Norjan kruunua (ks. kohta 1) *Konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamiseksi esitetään osakkeiden vaihtoa, jossa Merita Oyj:n osakkeenomistajille tarjotaan 102 Nordbanken Holding AB (publ) -yhtiön osaketta jokaista 100 Merita Oyj:n osaketta kohti. Osakkeet noteerataan Helsingissä, Oslossa ja Tukholmassa (ks. kohta 2) MeritaNordbankenin perustaminen oli ensimmäinen askel kohti Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavan rahoitusalan konsernin muodostamista. Se oli aloite alueelliseksi ratkaisuksi osana rahoitusalan maailmanlaajuista rakennemuutosta. Samalla MeritaNordbanken ilmoitti olevansa valmis yhteistyöhön muiden johtavien pohjoismaisten pankkien kanssa ja pyrkivänsä yksinkertaistamaan juridista rakennettaan. Jos ehdotetut ratkaisut toteutuvat, konsernista tulee asiakkailleen Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava rahoitusalan yhteistyökumppani: * Alueen suurin rahoituspalvelukonserni, jonka taseen loppusumma on 123 miljardia euroa (30.6.1999) * 7 miljoonaa henkilöasiakasta, yli 800 000 Internet-asiakasta ja 470 000 yritys- ja yhteisöasiakasta sekä yhteensä 900 konttoria seitsemässä maassa @ Osaamisen vaihto, tuotteiden myynti yli rajojen ja kasvava alueellinen investointikyky vahvistavat kilpailukykyä * Huomattavat markkinaosuudet: Norjassa noin 10 prosenttia, Suomessa 40 prosenttia ja Ruotsissa 20 prosenttia. Lehdistötilaisuudet pidetään Oslossa, Helsingissä ja Tukholmassa klo 10.00 Norjan ja Ruotsin aikaa ja klo 11.00 Suomen aikaa 1 Tarjous Christiania Bankin osakkeenomistajille MeritaNordbanken Oyj:n hallitus on päättänyt esittää seuraavan tarjouksen Christiania Bankin osakkeenomistajille (tarjous): *Christiania Bankin osakkeenomistajille maksetaan käteisellä 44 Norjan kruunua osakkeelta. Jos kauppa toteutuu, MeritaNordbanken Oyj maksaa kauppahinnalle 6 prosentin vuotuista korkoa tarjouksen päättymispäivästä kauppahinnan maksupäivää lähinnä edeltävään pankkipäivään saakka. Jos kauppa toteutuu, ne Christiania Bankin osakkeenomistajat, jotka hyväksyvät tarjouksen, saavat etuoikeuden merkitä Nordbanken Holding AB:n osakkeita yhteensä enintään 25 prosenttia Ruotsin valtion seuraavassa osakemyynnissä tarjottavasta määrästä. Ruotsin valtio on vahvistanut tämän. Pohjoismaisen omistusyhteisön (tällä hetkellä Nordbanken Holding AB (publ)) osakkeet tullaan noteeraamaan uudella nimellä Helsingin, Oslon ja Tukholman pörsseissä. Asiaa on selostettu tarkemmin tämän tiedotteen kohdassa 2. Tarjottu hinta on 29,0 prosenttia korkeampi kuin Christiania Bankin osakkeen viimeinen noteeraus ostotarjouksen julkistamista lähinnä edeltävänä pörssipäivänä 17.9.1999, joka oli 34,1 Norjan kruunua. Koko osakekannan hinnaksi muodostuu siten 24,3 miljardia Norjan kruunua. Tarjouksen ehtona on muun muassa, että Christiania Bankin osakkeenomistajien enemmistö hyväksyy tarjouksen siten, että MeritaNordbanken Oyj saa haltuunsa enemmän kuin 90 prosenttia osakepääomasta, ja että Norjan valtiovarainministeriö hyväksyy järjestelyn. MeritaNordbanken Oyj:n tarkoituksena on lähettää tarjousasiakirjat Christiania Bankin osakkeenomistajille suunnilleen 27.9.1999. Tarjouksen voimassaoloaika on suunniteltu alkavaksi 28.9.1999 ja päättyväksi 29.10.1999 klo 17.00 Oslon aikaa, ellei sen voimassaoloaikaa pidennetä. Käytännön toteutus *Christiania Bank jatkaa toimintaansa yhtenä pankkina nykyisellä nimellään osana yhdentyvää uutta konsernia. *MeritaNordbanken Oyj:n hallituksen ja toimivan johdon kokoonpanoa muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon Christiania Bankin liittyminen uuteen ryhmään. *Christiania Bankin valtakunnallinen jakeluverkosto ja asiakaskunta Norjassa ovat tärkeitä konsernin vähittäispankkistrategian kannalta, ja tarjottava tuote- ja palveluvalikoima monipuolistuu yhdistymisen ansiosta. *Konsernin keskitettyjen toimintojen sijainti määräytyy sen perusteella, missä on eniten asiantuntemusta ja mikä on liikkeenjohdollisesti sekä tehokkuuden kannalta perusteltua. *Yhdistyneen konsernin merenkulkualan, öljy-, kaasu- ja offshore-teollisuuden sekä kalanjalostusteollisuuden rahoituksen osaamiskeskus tulee sijaitsemaan Norjassa. *MeritaNordbanken ja Christiania Bank pyrkivät yhteisesti kasvattamaan tuottojaan laajentamalla tuotevalikoimaansa ja myymällä tuotteita yli rajojen. *Christiania Bankin ja MeritaNordbankenin toimintojen yhdistäminen mahdollistaa päällekkäisyyksien karsimisen ja tuottaa synergiaetuja. *Uuden konsernin henkilöstö hyötyy maiden välisestä osaamisen vaihdosta ja paremmista urakehitysmahdollisuuksista. *Perinteiseen tapaan rakenteelliset muutokset pyritään hoitamaan ilman irtisanomisia. Yhdistymisestä saatavat kustannussäästöt ja lisätuotot Arviot lisätuottojen ja kustannussäästöjen muodossa saatavista synergiaeduista perustuvat Christiania Bankista saatavissa oleviin julkisiin tietoihin sekä MeritaNordbankenin aikaisempaan kokemukseen kansalliset rajat ylittävästä pankkifuusiosta. Yhdistymisen ansiosta arvioidaan kolmen vuoden kuluessa saavutettavan yhteensä 80 miljoonan euron määräiset vuotuiset lisätuotot ja kustannussäästöt ennen veroja. Tästä noin 50 miljoonaa euroa muodostuu kustannussäästöistä ja 30 miljoonaa euroa lisätuotoista. Uudelle konsernille aiheutuvat yhdistymiskustannukset arvioidaan noin 75 miljoonaksi euroksi. Alustavien arvioiden mukaan kustannussäästöjä syntyy kaikissa asianomaisissa maissa päällekkäisyyksien karsimisesta muun muassa seuraavissa toiminnoissa: * kansainvälisessä verkostossa * keskitetyissä liiketoimintayksiköissä * tuotekehityksessä ja tietotekniikan kehittämisessä * keskitetyissä tukiyksiköissä. Uuden konsernin laaja asiakaskunta mahdollistaa kustannustehokkaamman tuotekehityksen ja markkinoinnin. Lisäksi arvioidaan, että kustannuksia voidaan edelleen supistaa valitsemalla parhaiksi todetut toimintavat (best practice) ja vaihtamalla osaamista koko konsernissa esimerkiksi seuraavien toimintojen osalta: * Luottoarviointi * Luottohallinto * Elektroniset maksupalvelut * Internet-pankkipalvelut * Puhelinpalvelut ja muut itsepalvelut. Lisäksi jatketaan aikaisempien tuottavuuden parantamiseen tähtäävien suunnitelmien toteuttamista. Lisätuottoja odotetaan syntyvän seuraavasti: *Yhdistyneen konsernin vahvan pääomapohjan ansiosta Christiania Bank pystyy entistä paremmin palvelemaan suuria yritysasiakkaita MeritaNordbankenin asiantuntemus Internet-pankkipalvelujen ja muiden elektronisten pankkipalvelujen alalla vahvistaa Christiania Bankin jakeluverkostoa ja monipuolistaa nykyisille ja uusille asiakkaille tarjottavia asiointitapoja. *Christiania Bankin erityisasiantuntemus etenkin merenkulkualan, offshore- teollisuuden, risteilyalus- ja lauttaliikenteen, muun liikenteen, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä kalanjalostusteollisuuden rahoituksessa laajentaa MeritaNordbankenin tuotevalikoimaa. *Christiania Bankin asiakkaat hyötyvät laajemman kansainvälisen verkoston tarjoamista palveluista. *MeritaNordbankenin asiakaskonseptit ja strateginen hinnoittelu ulotetaan myös Christiania Bankin asiakkaisiin. *Uusi konserni hyötyy tuotteiden myynnistä laajentuneelle asiakaskunnalle yli rajojen, muun muassa MeritaNordbankenin sijoitustuotteiden, kuten esimerkiksi rahastojen ja vakuutusten, myynnistä Christiania Bankin henkilöasiakkaille. *Uusi konserni pystyy kehittämään Pohjoismaissa toimivien yritysasiakkaiden käyttöön erittäin hyödyllisiä uusia tuotteita, erityisesti koko alueen kattavia maksuliike- ja cash management -palveluja. *MeritaNordbankenin kansainvälinen luottokelpoisuusluokitus ja treasury- toimintojen yhdistäminen alentavat konsernin varainhankinnan kustannuksia. Muut toimintojen yhdistämisestä ja markkina-aseman hyödyntämisestä saatavat edut MeritaNordbankenin aikaisemmat kokemukset fuusioiden toteuttamisesta osoittavat, että aikaa myöten syntyy huomattavia lisähyötyjä sitä mukaa kuin toimintojen yhdistyminen etenee. Edellä esitettyjen arvioiden lisäksi pitkällä aikavälillä odotetaan synergiaetuja saatavan muun muassa seuraavasti: * Yksinkertaistamalla hallintoa ja yhdistämällä tuotantoprosesseja sekä kehittämällä yhdessä tietotekniikan järjestelmiä * Hyödyntämällä konsernin johtavaa asemaa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella sekä sen mukanaan tuomaa liiketoiminnan kasvua ja mahdollisuuksia houkutella palvelukseensa huipputason osaajia ja saavuttaa suuriin volyymeihin perustuvia etuja esimerkiksi omaisuuden hoidossa ja pääoman tehokkaammassa käytössä * Käyttämällä hyväksi uudet tuote- ja kehittämismahdollisuudet, joita syntyy esimerkiksi siitä, että verkkopankkipalveluja voidaan tarjota laajemmalle asiakaskunnalle kuin kummankin pankkiryhmän toimiessa erikseen. * Hyödyntämällä uuden konsernin suurempaa investointikykyä. Uusi konserni Jos Christiania Bank liittyy mukaan uutena jäsenenä, syntyy alueellisesti orientoitunut pohjoismainen rahoitusalan konserni. Uuden konsernin johtamisessa tullaan noudattamaan hajautetun tulosvastuun ja päätöksenteon periaatetta, joka antaa yksiköille mahdollisuuden toimia itsenäisesti yhteisesti hyväksytyn politiikan, yhteisten arvojen ja tavoitteiden asettamissa puitteissa sekä yhtenäistä sisäistä valvontaa noudattaen. Tämä mahdollistaa asiakasläheisen markkinoinnin ja toiminnan kehittämisen eri liiketoiminta-alueiden ja markkinoiden erityisluonteen mukaisesti, samalla kun järjestelmiä ja tuotantoa keskittämällä saadaan aikaan suuriin volyymeihin perustuvia kustannussäästöjä. MeritaNordbankenin vähittäispankkikonseptien ja yrityspalveluosaamisen arvioidaan vahvistavan uuden konsernin kilpailukykyä ja siten hyödyttävän sekä asiakkaita että osakkeenomistajia. Jos ehdotettu järjestely toteutuu, uusi konserni tulee olemaan taseella mitattuna Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin pankkikonserni. Pankkien yhteenlaskettu taseen loppusumma kuluvan vuoden kesäkuun lopussa oli noin 123 miljardia euroa. Niiden vähittäispankkiverkosto Pohjoismaissa ja Itämeren alueella käsittää noin 900 konttoria, ja niillä on yli 7 miljoonaa henkilöasiakasta, runsaat 800 000 Internet-asiakasta ja 470 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. Yhteenlaskettu luotonanto kesäkuun 1999 lopussa oli 84 miljardia euroa, talletukset 50 miljardia euroa ja hoidossa oleva asiakasvarallisuus 28 miljardia euroa. Uudella konsernilla tulee olemaan päämarkkina-alueillaan huomattavat markkinaosuudet, Norjassa noin 10 prosenttia, Suomessa noin 40 prosenttia ja Ruotsissa noin 20 prosenttia. Jos uusi pohjoismainen konserni muodostuu, sen arvioidaan kasvattavan osakekohtaista tuottoa ennen konsernigoodwillin poistoa ensimmäiseltä yhdistymistä seuraavalta täydeltä toimintavuodelta. Kaupan toteutumishetkellä Tier 1 -vakavaraisuussuhde alenee noin 5 prosenttiin. Konsernin johto arvioi kuitenkin, että se nousee takaisin vähintään 6,5 prosentin tavoitetasolle suhteellisen lyhyessä ajassa lähinnä uuden konsernin vahvan tuloksentekokyvyn ansiosta. Riittävästä vakavaraisuudesta tullaan huolehtimaan. Yhteenlasketut riskisijoitukset 30.6.1999 vallinneen tilanteen perusteella olivat 87 miljardia euroa. 2 Merita Oyj:n ja Nordbanken Holding AB:n osakkeiden vaihtotarjous ja muodostettava uusi omistusyhteisö, jolla on yksi osakesarja Christiania Bankin osakkeenomistajille tehtävän tarjouksen yhteydessä Merita Oyj ja Nordbanken Holding AB (publ) ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa MeritaNordbankenin juridista rakennetta. Osakkeiden vaihtosuhde on MeritaNordbankenille aikaisemmin sovitun 40-60 - voiton- ja pääomanjakosuhteen mukainen. Sopimuksen johdosta Nordbanken Holding AB:n hallitus on päättänyt esittää Merita Oyj:n osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjojen haltijoille seuraavan vaihtotarjouksen (vaihtotarjous): * Jokaiselle Merita Oyj:n osakkeenomistajalle tarjotaan 102 uutta Nordbanken Holding AB:n osaketta jokaista 100 Merita Oyj:n osaketta kohti. * Jokaisella Merita Oyj:n vaihtovelkakirjojen haltijalla on oikeus vaihtaa vaihtovelkakirjat ehdoiltaan vastaaviksi uusiksi Nordbanken Holding AB:n vaihtovelkakirjoiksi. Vaihtotarjouksen ehtona on muun muassa, että ehdotetulle järjestelylle saadaan Merita Oyj:n ja Nordbanken Holding AB:n yhtiökokousten hyväksyminen, että Merita Oyj:n osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 90 prosenttia Merita Oyj:n osakkeista ja äänistä, hyväksyvät tarjouksen ja että järjestelyyn saadaan tarvittavat luvat ja julkiset hyväksymiset. Vaihtotarjous on Merita Oyj:n ja Nordbanken Holding AB:n välillä vuonna 1997 solmitussa yhdistymissopimuksessa esitettyjen tavoitteiden mukainen. Alkuperäisen juridisen rakenteen oli tarkoitus olla väliaikainen ratkaisu, ja sovittiin, että konsernin rakennetta pyrittäisiin myöhemmin yksinkertaistamaan. MeritaNordbanken-ryhmään kuuluu tällä hetkellä MeritaNordbanken Oyj, jonka kotipaikka on Suomi, ja sen omistajayhtiöt Merita Oyj, jonka kotipaikka on Suomi ja Nordbanken Holding AB (publ), jonka kotipaikka on Ruotsi, sekä kaksi pankkia, Merita Pankki Oyj, jonka kotipaikka on Suomi, ja Nordbanken AB (publ), jonka kotipaikka on Ruotsi. Pankkien emoyhtiö on MeritaNordbanken Oyj. MeritaNordbanken-ryhmän nykyinen kahteen omistusyhteisöön perustuva rakenne on käytännössä monin tavoin hankala. Yksinkertaisempi juridinen rakenne yksine osakkeineen on välttämätön, jotta yhteispohjoismaisen konsernin rakentamista voitaisiin jatkaa. Yhteen pohjoismaiseen yhtiöön ja osakkeeseen perustuvan rakenteen tarkoitus on parantaa tehokkuutta ja vähentää juridisia riskejä. Syntyy kasvuhakuinen, tasapainoinen yhteispohjoismainen konserni. Verotukselliset riskit vähenevät. Markkinoilla on paremmat mahdollisuudet arvioida osakkeen oikeaa arvoa. Ehdotetut muutokset ovat Meritan ja Nordbanken Holdingin välisessä alkuperäisessä yhdistymissopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaiset. Ehdotuksen mukaan uusi konserni käsittää pohjoismaisen omistusyhteisön ja pohjoismaisen pankkikonsernin. Omistusyhteisön juridinen kotipaikka on Ruotsi, ja pankkikonsernin emoyhtiön juridinen kotipaikka on Suomi. Uuden pohjoismaisen omistusyhteisön osakkeet noteerataan Helsingin, Oslon ja Tukholman pörssissä. Uuden konsernin omistusyhteisölle suunnitellaan väliaikaista nimeä. Konsernin hallitukseen ja toimivaan johtoon tulee jäseniä kaikista kolmesta maasta. Merita Oyj:n hallitus huomauttaa, että Suomen nykyisen verolainsäädännön mukaan ulkomaisilta yhtiöiltä saadusta osinkotulosta ei myönnetä Suomen yhtiöveron hyvitysjärjestelmän mukaista verohyvitystä. Toisaalta konsernin osingonmaksu ja pääomarakenteen suunnittelu yksinkertaistuvat huomattavasti kassavirran kulkiessa konsernin läpi suoremmin kuin ennen. Lisäksi arvioidaan, että kahdesta omistusyhteisöstä aiheutunut osakkeiden kurssiero poistuu ja osakeantien järjestäminen helpottuu. Yksi osakesarja on myös rahoitusmarkkinoilla entistä läpinäkyvämpi sijoituskohde, ja kaupankäynti yhdellä osakesarjalla todennäköisesti lisää osakkeen likviditeettiä. Lisäksi osakkeet otetaan mahdollisesti mukaan useampiin osakeindekseihin. Yhteen osakesarjaan siirtyminen vastaa myös paremmin konsernin tavoitetta luoda yhtenäinen pohjoismainen rahoitusalan konserni. Vaihtotarjouksen on tarkoitus astua voimaan 24.11.1999 ja päättyä 15.12.1999, ellei tarjousaikaa pidennetä. Tarjousesitteen arvioidaan olevan Merita Oyj:n osakkeenomistajien ja vaihtovelkakirjojen haltijoiden saatavissa marraskuun 1999 loppupuolella, ennen tarjousajan alkamista. Merita Oyj:n hallitus suosittelee, että yhtiön osakkeenomistajat hyväksyisivät tarjouksen. ***** Tämä ilmoitus ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa eikä muilla oikeudenkäyttöalueilla. Arvopapereita ei saa myydä eikä tarjota myytäviksi Yhdysvalloissa ilman asianmukaista rekisteröintiä tai vapautusta rekisteröinnistä. Tätä ilmoitusta ei saa levittää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa eikä Japanissa eikä lähettää näiden valtioiden alueille. Tarjousten esittämiseen eräiden oikeudenkäyttöalueiden asukkaille tai kansalaisille (ulkomaiset osakkeenomistajat) saatetaan asianomaisilla alueilla soveltaa lainsäädännöllisiä rajoituksia. Ulkomaisia osakkeenomistajia kehotetaan ottamaan selvää omilla alueillaan mahdollisesti voimassa olevista rajoituksista. Tiedot Lisätietoja antavat Oslo: Lars Thalén, puh. +46 709 200 665 Markku Pohjola, puh. +358 50 1654 Arne Liljedahl, puh. +46 70 566 7121 Helsinki:Carl-Johan Granvik, puh. +358 9 165 42002 Timo Nikinmaa, puh. +358 9 165 42471 tai +358 50 668 41 Taina Mäkijärvi, puh. +358 9 165 43041 tai +358 50 617 07 Tukholma:Lars G Nordström, puh. +46 8 614 7807 Björn Westberg, puh. +46 8 614 7850 tai +46 70 590 55 52 Videoitu lehdistötilaisuus Lehdistötilaisuus pidetään 20. syyskuuta 1999 klo 10:00 Oslon aikaa osoitteessa Rica Sjolyst, Drammensveien 154, Oslo. Tilaisuudesta on videoyhteys Helsinkiin, Aleksanterinkatu 36 B, klo 11.00 Helsingin aikaa ja Tukholmaan, Smålandsgatan 24 klo 10.00 Tukholman aikaa. Oslon lehdistötilaisuudessa ovat läsnä MeritaNordbankenin edustajina Jacob Palmstierna, Vesa Vainio ja Hans Dalborg. Lisäksi tilaisuuteen on kutsuttu Harald Arnkvaern ja Tom Ruud Christiania Bankista, jotka ovat lupautuneet osaltaan kommentoimaan asiaa.Videolähetykseen käytettävä satelliitti on Sirius o 5 East, Downlink frequency 12,5995 GHz, symbol rate 6,111 MS/s, FEC ¾, ja tilaisuuden kulkua voidaan seurata suorana lähetyksenä Internetistä (www.meritanordbanken.com). Kirjautumisen Internetiin tulisi tapahtua 20 minuuttia ennen tilaisuuden alkua, jotta tarvittavan ohjelman lataamiseen lehdistötilaisuuslinkistä jäisi riittävästi aikaa. Lehdistötapaamiset Lisäksi järjestetään tiedotustilaisuudet tiedotusvälineille Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 36 B klo 16.00 Helsingin aikaa ja Tukholmassa osoitteessa Smålandsgatan 24 klo 15.00 Tukholman aikaa. MeritaNordbankenin edustajana Helsingissä on paikalla Vesa Vainio ja Tukholmassa Jacob Palmstierna. Puhelinkonferenssi Kansainvälinen puhelinkonferenssi tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 17.00 Oslon aikaa. Mukana on MeritaNordbankenin konsernijohtaja Hans Dalborg. Ilmoittautumiset puhelimitse numeroon +46 8 598 005 74 klo16.50 Oslon aikaa. Nauhoitettua keskustelua voidaan kuunnella numerosta +46 8 598 09 000 näppäilemällä kokouksen numero 598 00 574 ja tunnistuskoodi 990920. Nauhoitus on kuunneltavissa 27.9.1999 saakka. Yhteenveto lehdistötilaisuuksista: Lehdistötilaisuus Oslossa, Rica Sjolyst klo 10.00 Oslon aikaa Lehdistötilaisuus (videoyhteys) Helsinki, Aleksanterinkatu 36 B klo 11.00 Helsingin aikaa Lehdistötilaisuus (videoyhteys) Tukholma, Smålandsgatan 24 klo 10.00 Tukholman aikaa Lehdistötapaaminen Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki klo 16.00 Helsingin aikaa Lehdistötapaaminen Smålandsgatan 24, Tukholma klo 15.00 Tukholman aikaa Puhelinkonferenssi tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille klo 17.00 Oslon aikaa MeritaNordbanken Oyj:n taloudelliset neuvonantajat: Lazard Brothers & Co. Limited ja Lazard AB Hyväksymisten vastaanottaja MeritaNordbankenin puolesta: Pareto Fonds AS Liite 1 Tarjouksiin johtaneet syyt Henkilöasiakassektorilla tapahtuu muutoksia rahoitustuotteiden ja -palvelujen kysynnässä väestön ikääntyessä, kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen lisääntyessä, varallisuuden kasvaessa ja kulutustottumusten muuttuessa. Yhä useammat asiakkaat haluavat hoitaa pankkiasiansa vaivattomasti Internetissä. Myös henkilökohtaisen rahoitusneuvonnan tarve kasvaa. Kansainvälistyvät ja kasvavat yritysasiakkaat tarvitsevat yhä vaativampia ja yksilöllisempiä rahoitusratkaisuja, jolloin asiakassuhde pankkiin monipuolistuu. Euroopan rahoituspalvelusektori on hyötynyt suuresti maailmanlaajuisesta markkinoiden vapautumisesta ja tietotekniikan nopeasta kehityksestä samoin kuin viimeisten kahden vuosikymmenen aikana tapahtuneesta Euroopan yhdentymisestä. Kustannusten alentamiseksi on pyritty muodostamaan yhä suurempia yksiköitä, ja rahoitusalan yrityksiä on yhdistynyt kaikkialla Euroopassa, sekä kansallisella tasolla että yli rajojen. Valuuttasäännöstelyn poistamista ja euron käyttöönottoa seurannut pääomavirtojen kasvu on nopeuttanut arvopaperimarkkinoiden ja rahoituspalvelujen kansainvälistymistä. Pankit ja vakuutusyhtiöt, joiden toimialat oli ennen tarkasti erotettu toisistaan, tarjoavat nyt hyvin samankaltaisia sijoitustuotteita, ja niiden välisiä lakisääteisiä rajoituksia on poistettu. Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa on syntynyt finanssitavarataloja, jotka tarjoavat sekä pankki- että vakuutuspalveluja. Kaikki Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet hyvin kansainvälisesti suuntautuneita, ja niiden teollisuusyritykset ovat jo kauan toimineet ulkomailla. Nyt kun Tanska, Suomi ja Ruotsi ovat Euroopan Unionin jäseniä ja Norja kuuluu Euroopan talousalueeseen, yhteispohjoismaiset fuusiot ja liittoutumat ovat yleistyneet. Pohjoismaiset rahoituslaitokset yhdistävät voimiaan saavuttaakseen tarvittavan kriittisen massan ja pystyäkseen vastaamaan uuden eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen toimintaympäristön haasteisiin. Asiakkaiden vaatimusten kasvaessa ja kilpailun kiristyessä yhdistyminen Christiania Bankin kanssa ja konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistaminen ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että MeritaNordbanken pystyisi etenemään visionsa toteuttamisessa. Konsernin tavoitteena on: *olla johtava rahoitusalan yritys Pohjoismaissa ja Itämeren alueella *olla johtava rahoitusalan kumppani, joka tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin *säilyttää Euroopan markkinajohtajuus Internet-pankkipalvelujen alalla *tarjota alan parasta asiantuntemusta pätevän henkilöstönsä ansiosta. Liite 2 Tietoja MeritaNordbankenista * MeritaNordbanken on Pohjoismaiden johtava rahoitusalan yritys, joka tarjoaa monipuolisia rahoitusalan tuotteita ja -palveluja henkilö- ja yritysasiakkaille. *MeritaNordbanken on vähittäispankkitoiminnaltaan Euroopan suurimpia pankkeja. Oman pääoman tuotto tällä liiketoiminta-alueella on tällä hetkellä yli 25 prosenttia, ja vähittäispankkitoiminnan osuus konsernin kokonaistuloksesta on noin 60 prosenttia. *Asiakaskunta käsittää yli 6,5 miljoonaa henkilöasiakasta, 400 000 pientä ja keskisuurta yritystä ja yhteisöä sekä 400 suuryritystä. *MeritaNordbanken on Euroopan johtava Internet-pankkipalvelujen tarjoaja. Sillä oli kuluvan vuoden elokuunssa 770 000 Internet-asiakasta. *MeritaNordbanken on Pohjoismaiden johtavia pankkeja myös varallisuuden hoidossa. Konsernin hoidossa oleva varallisuus kesäkuun lopussa 1999 oli yhteensä 25,5 miljardia euroa. *MeritaNordbanken-ryhmän yhteenlaskettu markkina-arvo 17.9.1999 oli 11,2 miljardia euroa. Taseen loppusumma 30.6.1999 oli 99 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18 000. *Konsernin Tier 1 -vakavaraisuussuhde vuoden 1998 lopussa oli 7,3 prosenttia ja kesäkuun 1999 lopussa 7,9 prosenttia. Kokonaisvakavaraisuussuhde oli vastaavasti 9,9 prosenttia ja 10,9 prosenttia. *MeritaNordbankenin liikevoitto vuodelta 1998 oli 1,4 miljardia euroa ja vuoden 1999 alkupuoliskolta 769 miljoonaa euroa. *MeritaNordbanken-ryhmän omistusyhteisöt ovat Merita Oyj, jonka osakkeet noteerataan Helsingissä, ja Nordbanken Holding AB (publ), joka noteerataan Tukholmassa. Niillä on yhteensä 400 000 osakkeenomistajaa. Kesäkuun lopussa 1999 pohjoismaiset institutionaaliset sijoittajat omistivat ryhmästä 25 prosenttia ja pohjoismaiset yksityishenkilöt 14 prosenttia. Muiden kuin suomalaisten ja ruotsalaisten sijoittajien hallussa oli 32 prosenttia. Ruotsin valtion omistusosuus oli 26 prosenttia ja Suomen valtion 3 prosenttia. Liite 3 Tietoja Christiania Bankista *) *Christiania Bank on Norjan toiseksi suurin pankkiryhmä. Sillä on keskeinen asema Norjan pankkimaailmassa ja liike-elämässä. Christiania Bankilla on Norjassa 160 konttoria ja laaja pankkiautomaatti- ja maksupääteverkosto. Se palvelee asiakkaitaan myös puhelimitse ja Internetin välityksellä. *Christiania Bankilla on noin 70 000 yritysasiakasta ja 570 000 henkilöasiakasta. *Pankin alueellinen verkosto käsittää 60 alueellista yksikköä, joilla on yhteensä 160 toimipistettä. *Alueellisten yksiköiden lisäksi Oslon alueella toimivia yritysasiakkaita palvelee erityinen yrityspalveluyksikkö. *Christiania Bank on Norjan johtava Internet-pankkipalvelujen tarjoaja. *Merenkulku- ja offshore-yksikkö vastaa Christiania Bankin merenkulkuun, offshore-teollisuuteen, lautta- ja risteilyalusliikenteeseen, muuhun liikenteeseen sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvästä rahoitustoiminnasta. Se vastaa myös pankin Singaporen-konttorista. Luotonanto merenkulkualan yrityksille muodostaa noin 13 prosenttia ryhmän riskisijoituksista ja jakautuu tasaisesti norjalaisten ja ulkomaisten asiakkaiden kesken. *Pankin pääomamarkkina-asiakasyksikkö palvelee suuria norjalaisia yhtiöitä ja monikansallisia yrityksiä, joilla on tytäryhtiöitä Norjassa. Sillä on muun muassa metsäteollisuuteen, raskaaseen metalliteollisuuteen, kauppaan ja rakennustoimintaan liittyvää erityisasiantuntemusta. *Kiinteistörahoitusyksikkö käsittää emopankin ja sen tytäryhtiön Norgeskreditt AS:n rahoituspalvelut liikekiinteistöihin erikoistuneille suurasiakkaille. *Lontoon-konttori huolehtii pankin asiakkaista Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Irlannissa ja New Yorkin-konttori asiakassuhteista Yhdysvalloissa. Lisäksi Christiania Bankilla on konttorit Tukholmassa ja Singaporessa ja edustustot Hampurissa ja Kööpenhaminassa. *Pankkituotetoiminto vastaa kaikista Christiania Bankin tarjoamista tuotteista. Muut tuoteyksiköt ovat Christiania Markets, K-Fondene AS, K-Finans AS ja Christiania Forsikring AS. *Christiania Bankin markkina-arvo 17.9.1999 oli 18,8 miljardia Norjan kruunua. Taseen loppusumma 30.6. 1999 oli 195 miljardia Norjan kruunua ja henkilöstön lukumäärä noin 4 000. *Christiania Bankin markkinaosuudet Norjassa ovat 8 prosenttia luotonannosta, 11 prosenttia talletuksista, 12 prosenttia maksuliikenteestä, 8 prosenttia rahastosijoituksista ja 7 prosenttia henkivakuutustoiminnasta. *Norjan uuden kirjanpitolain mukaisesti oikaistu voitto vuodelta 1998 oli 1 961 miljoonaa Norjan kruunua eli 3,55 kruunua osakkeelta. Vastaavat luvut vuoden 1999 ensimmäiseltä puoliskolta olivat 1 167 miljoonaa Norjan kruunua ja 2,12 Norjan kruunua. *Tier 1 -vakavaraisuussuhde vuoden 1998 lopussa oli 7,2 prosenttia ja vuoden 1999 kesäkuun lopussa 7,0 prosenttia. Kokonaisvakavaraisuussuhde oli vuoden 1998 lopussa 10,7 prosenttia ja vuoden 1999 kesäkuun lopussa 10,4 prosenttia. *) Tiedot perustuvat Christiania Bankin vuosikertomukseen vuodelta 1998, osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuulta 1999 ja Internet-sivuihin. Suomennos virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/20/19990920BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/20/19990920BIT00030/bit0001.pdf