Merita Oyj osakkuusyhtiöineen Tilinpäätöstiedote vuodelta 1999

Merita Oyj osakkuusyhtiöineen Tilinpäätöstiedote vuodelta 1999 Merita Oyj ja Nordbanken Holding AB (publ), jonka nimi muutettiin tammikuussa 2000 Nordic Baltic Holding (NBH) AB:ksi (publ), olivat vuonna 1999 MeritaNordbanken Oyj:n, MeritaNordbanken-konsernin emoyhtiön, omistusyhtiöitä. MeritaNordbanken-konserni ja edellä mainitut kaksi omistusyhtiötä muodostivat yhdessä MeritaNordbanken-ryhmän. Nordbanken Holding teki vaihtotarjouksen Meritan osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjojen haltijoille 14. marraskuuta 1999. Osakkeenomistajat, jotka edustivat 95,9 prosenttia Meritan osakkeista ja äänistä, hyväksyivät 20. tammikuuta 2000 mennessä vaihtotarjouksen. Jäljelle jääneiden osakkeiden osalta aloitettiin lunastusmenettely, jonka seurauksena Meritasta tulee Nordic Baltic Holdingin kokonaan omistama tytäryhtiö. Vaihtovelkakirjalainan haltijat, jotka edustavat 91,2 prosenttia vaihtovelkakirjoista, hyväksyi vaihtotarjouksen. Nordic Baltic Holding noteerataan Tukholman ja Helsingin arvopaperipörssissä. Helsingin Pörssissä kauppojen selvitys tapahtuu osaketalletustodistuksina (Finnish Depository Receipts, FDR). Vaihtotarjouksen loppuunsaattamiseksi Nordic Baltic Holding teki 31. tammikuuta 2000 Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen ja osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen vaihtamatta jääneiden osakkeiden osalta. Lunastushinta on 5,77 euroa osakkeelta. Jos osakkeenomistaja ei hyväksy lunastusvaatimusta, määritetään lunastushinta Suomen osakeyhtiölain mukaisesti välimiesmenettelyllä. Nordic Baltic Holding jätti samanaikaisesti myös lunastustarjouksen niiden vaihtovelkakirjalainojen osalta, joita ei vaihdettu. Vaihtovelkakirjojen lunastushinta on 104,2 prosenttia velkakirjan nimellisarvosta, joka on 10 000 markkaa (1 681,88 euroa). Merita Oyj:n fuusioitumisen seurauksena vaihtovelkakirjoja ei ole mahdollista vaihtaa Merita Oyj:n osakkeiksi. Meritan taloudellisen kehityksen ja tilanteen selvittämiseksi puhtaasti yhtiön näkökulmasta esitellään oheisena Merita Oyj:n tuloslaskelma ja tase sekä ilman osakkuusyhtiöitä että osakkuusyhtiöt mukaan lukien. Tulos ja tase MeritaNordbanken-ryhmän nettotulos oli 1 098 miljoonaa euroa (1998: 704). Tulokseen sisältyy myös eläkesäätiön ja -kassan noin 65 miljoonan euron (152) palautus ja kiinteistöihin tehty noin 145 miljoonan euron (617) arvonalennus. Oman pääoman tuotto oli 20,9 prosenttia ja tulos osaketta kohti 0,53 euroa. Merita Oyj:n osuus (40%) MeritaNordbanken-ryhmän tuloksesta sisältyy erään osuus pääomaosuus menetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta. Siihen sisältyy myös -13 miljoonan euron (-80) oikaisu alkuperäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tulokseen sisältyy myös 40 % eläkesäätiön ja -kassan ylikatteen palautusta, 26 miljoonaa euroa (61) ja sitä rasittaa 40 % kiinteistöarvonalennuksesta, 58 miljoonaa euroa (247). Tulos vastaa tämän jälkeen 40 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän tulosta ja oli 439 miljoonaa euroa (281). Merita Oyj:n vuoden tulos ilman osakkuusyhtiöitä oli 134 miljoonaa euroa (137). Yhtiön oma pääoma (ilman osakkuusyhtiöitä) oli vuoden 1999 lopussa 1 828 miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöiden pääoman lisäysten jälkeen ja oikaistuna alkuperäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vastasi Meritan oma pääoma samana ajankohtana 40 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän omasta pääomasta eli 2 210 miljoonaa euroa, mikä on 2,68 euroa osaketta kohti. Osinko Merita Oyj:n hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta. Nordic Baltic Holding (NBH) AB:n (publ) hallitus ehdottaa osinkoa jaettavaksi 1,75 kruunua osakkeelta. Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Jarmo Laiho, p. 09 - 165 42118 tai 050 - 1656 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/16/20000216BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/16/20000216BIT00630/bit0002.pdf

Tilaa