MeritaNordbanken-ryhmä: Ohjelma Suomen kiinteistökannan myymiseksi

Ohjelma Suomen kiinteistökannan myymiseksi MeritaNordbankenin hallitus on päättänyt luopua ryhmän suomalaisista kiinteistöomistuksista aiemmin suunniteltua nopeammassa tahdissa. Muodostettava Kiinteistöyhtiö Aleksia on tarkoitus viedä pörssiin vuonna 1999. Hotellikiinteistöt siirretään vaihtokaupalla KLK:hon, ryhmän puoliksi omistamaan kiinteistöyhtiöön, josta tulee Suomen suurin hotellikiinteistöyhtiö. Ostoskeskukset keskitetään niihin erikoistuneeseen osakkuusyhtiöön. Lopuista kiinteistöistä, pankkikiinteistöt poislukien, luovutaan suunniteltua nopeammin; valtaosasta kolmessa vuodessa. Nopeutetun aikataulun vuoksi kirjataan vuoden 1998 tilinpäätöksessä 3,6 miljardin markan arvonalennukset. Suurten osakeomistusten myynnistä on 1. lokakuuta 1998 jälkeen kertynyt myyntivoittoja runsaat 0,8 miljardia markkaa. Ryhmän pankkitoiminnan tuloskehitys on edelleen vakaata. MeritaNordbankenin hallitus on tämänpäiväisessä kokouksessaan päättänyt toteuttaa laajan ohjelman, jolla nopeutetaan kiinteistökannasta luopumista Suomessa. Päätökset noudattavat vuonna 1997 päätettyä strategiaa. Sen mukaisesti MeritaNordbanken keskittyy pankkitoimintaan ja sen laajentamiseen. Edellytykset nopeuttaa kiinteistöistä luopumista ovat hyvät. Tilanne toimitila- ja liikekiinteistöjen markkinoilla paranee koko ajan. Kysynnän kasvu mahdollistaa vuokratason ja käyttöasteen nousun ja luo suotuisan tilanteen kiinteistökannan jalostamiselle ja kehittämiselle. Kiinteistöomistusten tämänhetkinen tulos ei riitä kattamaan niistä konsernille aiheutuvia rahoituskustannuksia. Kiinteistöjen tulosrasitus konsernille alenee asteittain ohjelman toteuttamisen tahdissa. Muodostettava Kiinteistöyhtiö Aleksia irroitetaan myöhemmin konsernista Merita Kiinteistöstä siirretään muodostettavaan Aleksiaan noin 170 korkeatasoista kiinteistöä, joiden vuokrattava pinta-ala on noin miljoona neliömetriä. Niistä 75 prosenttia on konttori- ja liikekiinteistöjä. Suurin osa kannasta sijaitsee Helsingin seudulla. Siellä sijaitsevien kiinteistöjen arvo on yli 80 prosenttia Aleksian kiinteistöjen kokonaisarvosta. Pääkaupunkiseudun kanta käsittää yli 120 kiinteistöä, joiden vuokrattava pinta-ala on lähes 600 000 neliömetriä. Muut Aleksian kiinteistöomistukset keskittyvät neljään suureen kaupunkiin, Tampereelle, Turkuun, Ouluun ja Jyväskylään. Aleksiaan siirretään myös joukko käynnissä olevia rakennus- ja kehitysprojekteja, jotka kaikki valmistuvat lähivuosina. Näistä projekteista ovat huomattavimpia Kämp ja Metropol 2001 Helsingin keskustassa sekä Matinkylän liikekeskus Espoossa. Aleksian kiinteistöomistusten kirjanpitoarvo on 2,2 miljardin markan arvonalennusten jälkeen 7,7 miljardia markkaa. Niiden markkina-arvo on noin 8,4 miljardia markkaa. Omaa pääomaa Aleksiaan sijoitetaan 2,7 miljardia markkaa. Yhtiön omavaraisuusaste on 40 prosenttia, kun oman pääoman lisäksi otetaan huomioon 0,7 miljardia markkaa, jolla kiinteistöjen markkina-arvo ylittää niiden kirjanpitoarvon. Alkuvaiheessa Aleksian kiinteistöjen tuotoksi arvioidaan 5,4 prosenttia.Yhtiön ulkoisesta rahoituksesta, yhteensä 5,0 miljardista markasta, 1,6 miljardia markkaa on projekteihin liittyviä korottomia lainoja. Ne kuoleutuvat sitä mukaa kuin käynnissä olevat projektit valmistuvat Arvion mukaan korottomat lainat on maksettu kokonaan takaisin vuonna 2002. Vuoden 1999 aikana päätetään, miten Aleksia siirretään MeritaNordbankenilta uusille omistajille. Pörssinoteerauksen ja myynnin lisäksi tullaan harkitsemaan sen osakkeiden jakamista osinkoina MeritaNordbankenin osakkeenomistajille. Hotellikiinteistöjä vaihtokaupassa KLK:hon Merita Kiinteistöillä on tarkoitus siirtää 16 kokonaan ja 2 osittain omistamaansa hotellikiinteistöä Kansalliset Liikekiinteistöt Oy:lle (KLK). Vastineeksi Merita Kiinteistöt saa KLK:lta 17 liikekiinteistöä, joista suurin osa siirretään Aleksiaan. Vaihtokaupan arvo on 670 miljoonaa markkaa. Vaihtokaupan yhteydessä kirjataan Merita Kiinteistöissä mm. siirrettäviin hotellikiinteistöihin arvonalennukset, joiden tulosvaikutus on 0,2 miljardia markkaa. KLK:sta tulee kaupan myötä hotellisijoituksiin erikoistuva kiinteistöyhtiö. MeritaNordbanken omistaa yhtiöstä 50 prosenttia, Sampo-ryhmä noin 35 prosenttia sekä Eläke-Kansa ja Kansa Internationalin konkurssipesä yhteensä 15 prosenttia. Vaihtokaupan jälkeen KLK omistaa yhteensä 23 hotellikiinteistöä, joissa on yli 4 000 huonetta. Yhtiön kiinteistöjen kirjanpitoarvo on 1,2 miljardia markkaa. KLK omistaa mm. kolme suurinta hotellia Helsinki-Vantaan lentoasemalla (Cumulus Airport, Ramada Airport ja Holiday Inn). KLK:n tarkoituksena on kasvattaa hotellikiinteistökantaansa ja laajentaa omistajapiiriä. Yhtiö on tarkoitus viedä pörssiin heti kun edellytykset ovat olemassa. Ostos- ja liikekeskukset siirretään osakkuusyhtiöön Merita Kiinteistöt pyrkii muodostamaan yhteistyössä muiden omistajien kanssa kiinteistöyhtiön, joka erikoistuu omistamaan ja hallinnoimaan ostoskeskuksia. Yhtiöön kiinteistöomistusten arvoksi kaavaillaan noin 2,0 miljardia markkaa. Muodostamisen yhteydessä Merita Kiinteistöjen tarkoituksena on siirtää yhtiöön markkinahintaan arvostettuja ostoskeskuskiinteistöjä noin 0,8 miljardin markan arvosta, josta noin puolet käteistä korvausta ja loppuosa uuden yhtiön osakkeita vastaan. MeritaNordbankenin omistusosuuden odotetaan olevan alussa vajaat 40 prosenttia. Yhtiö voidaan myöhemmin noteerata pörssissä. Uuteen yritykseen siirrettäväksi tarkoitettujen kiinteistöjen arvonalennukset ovat Merita Kiinteistöissä vajaat 0,2 miljardia markkaa. MeritaNordbankenille jäävät suomalaiset kiinteistöt Muut kuin pankkikiinteistöt, yhteensä yli 1 800 kiinteistöä, ovat pääosin saatavien turvaamiseksi haltuun otettuja kiinteistöitä. Kolme neljäsosaa niistä on konttori- ja varastokiinteistöjä ja asuntoja sekä ulkomaisia kiinteistöjä, neljäsosa tontteja ja kehitysprojekteja. Yhteensä niiden kirjanpitoarvo on 1,0 miljardin markan arvonalennuksen jälkeen 4,5 miljardia markkaa. Tontit ja kehityshankkeet poislukien kiinteistöjen tuotto on 4,8 prosenttia. Valtaosa niistä myydään lähimmän kolmen vuoden aikana. Varsinaisten pankkikiinteistöjen kirjanpitoarvo on 2,9 miljardia markkaa. Niiden vuokratuotto on noin 4,3 prosenttia ja ne jäävät ryhmän omistukseen. Kiinteistöjen kirjanpitoarvoihin yhteensä 3,6 miljardin markan alennukset Koska kiinteistökannasta luopumista on päätetty nopeuttaa, tehdään kirjanpitoarvoihin yhteensä 3,6 miljardin markan arvonalennukset. Arvonalennukset perustuvat Huomin ja Peltola & Pulkkasen syksyllä 1998 tekemiin ulkopuolisiin arvioihin markkinatilanteesta. Myyntivoitot Lokakuun 1. päivän jälkeen MeritaNordbanken on myynyt joukon suurehkoja osakeomistuksiaan, joista saatu myyntivoitto on yhteensä runsaat 0,8 miljardia markkaa. Mm. Nokian ja Tiedon osakkeet on myyty. Samoin on myyty osa muun muassa HEXin osakkeista. Ylikatteet Ryhmän eläkekassassa ja eläkesäätiöiden ylikatteesta arvioidaan voitavan palauttaa yhteensä noin 0,8 miljardia markkaa. Suomessa eläkekassan ylikatteen palautus edellyttää asianomaisen viranomaisen lupaa. Palautus ei vaikuta ryhmän liiketulokseen, mutta parantaa tilivuoden voittoa. Pankkitoiminta kehittyy hyvin Ryhmän pankkitoiminnan tuloskehitys on jatkunut hyvänä viimeisimmän tulostiedotteen kattaman ajanjakson, tammi-syyskuun jälkeen. Tammi-syyskuun liiketulos oli 6,2 miljardia markkaa. Yhdistyminen edistyy edelleen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä 1997 ennakoitujen synergiavaikutusten odotetaan toteutuvan. Vuoden 1998 osingonjako Hallituksen ehdotus vuoden 1998 osingonjaoksi annetaan vuositilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä 23. helmikuuta 1999. Oma pääoma MeritaNordbanken-ryhmän ensisijaisten omien varojen arvioidaan olevan vuoden l998 lopussa yli 6,5 prosenttia saamisista ja vastuusitoumuksista. 16. joulukuuta 1998 MeritaNordbanken Oyj Hallitus Lisätietoja: Hans Dalborg, konsernijohtaja ja toimitusjohtaja, p. (09) 165 42203 Sven-Åke Johansson, varatoimitusjohtaja, kiinteistötoiminta, p. (09) 165 42233 Arne Liljedahl, varatoimitusjohtaja, taloushallinto, p. (09) 165 42311 Björn Westberg, Investor Relations, p. (09) 165 43082 Timo Nikinmaa, konserniviestintä, p. (09) 165 42471 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00090/bit0002.pdf

Tilaa