MeritaNordbanken-ryhmän tilinpäätöstiedote 1998

MeritaNordbanken-ryhmän tilinpäätöstiedote 1998 Vahva liiketulos, menestyksekäs yhdistyminen Pankkitoimintaan kuulumatonta toimintaa karsittiin, keskittyminen strategian toteuttamiseen Liikevoitto kasvoi 13 prosenttia 8 145 miljoonaan markkaan (12 083 miljoonaan kruunuun). Ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä liikevoitto kasvoi 16 prosenttia, 6 889 miljoonaan markkaan. Oman pääoman tuotto ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä 18,7 prosenttia Oman pääoman tuotto oli 14,3 prosenttia 3 670 miljoonan markan kiinteistöarvonalennusten jälkeen. Voitto verojen jälkeen oli 4 178 miljoonaa markkaa Pankkitoiminnan vakaa tuloskehitys neljännellä neljänneksellä Tulos Merita Oyj:n osaketta kohti oli 1,96 markkaa ja Nordbanken Holdingin osaketta kohti 2,92 kruunua Osingonjakoehdotus Merita Oyj:ssä 1,05 markkaa ja Nordbanken Holdingissa 1,64 kruunua Meritan ja Nordbankenin toimintojen yhteensovittaminen edistyi onnistuneesti Toimintaa virtaviivaistettiin osakemyynneillä ja Suomen kiinteistökannan supistamisohjelmalla Strategista asemaa Pohjoismaiden ja Itämerenalueen johtavana pankkina rakennetaan MeritaNordbanken-ryhmä muodostaa yhden hallinnollisen ja toiminnallisen kokonaisuuden 1. tammikuuta 1998 lähtien. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetään MeritaNordbanken-ryhmän tulos ja tase vuodelta 1998 sekä vastaavat pro forma -vertailutiedot vuodelta 1997. MeritaNordbanken-ryhmään kuuluvat MeritaNordbanken Oyj tytäryhtiöineen, jotka muodostavat MeritaNordbanken-konsernin, sekä molemmat pörssinoteeratut omistajayhtiöt Merita Oyj ja Nordbanken Holding AB (publ). Konsernin juridinen kotipaikka on Suomi ja konsernijohdon toimipaikka on Tukholma. Ryhmän tilinpäätös laaditaan ja esitetään euroina vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien (julkistetaan 28. huhtikuuta 1999). Ylimenokautena ryhmän raportointivaluutta on pelkästään Suomen markka. Nordbanken Holdingin ja Nordbankenin tilinpäätös laaditaan ja esitetään toistaiseksi Ruotsin kruunuina. Liikevoitto, oman pääoman tuotto ja osakekohtainen tulos MeritaNordbankenin liikevoitto vuonna 1998 oli 8 145 miljoonaa markkaa, joka on 13 prosenttia yli vuoden 1997 pro forma -tuloksen. Huolimatta suurista kiinteistöjen arvonalennuksista, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan liikevoiton jälkeen, oli oman pääoman tuotto 14,3 prosenttia. Kiinteistöjen arvonalennusten lisäksi vuoden tulokseen vaikuttaa useita vertailua vaikeuttavia eriä. Ilman näitä liikevoitto oli 6 889 miljardia markkaa, mikä on 16 prosenttia parempi kuin vuotta aiemmin vastaavalla tavalla oikaistu tulos. Vastaa oman pääoman tuotto oli 18,7 prosenttia. Voitto Merita Oyj:n osaketta kohti oli 1,96 markkaa (2,51 markkaa ilman vertailtavuutta vaikeuttavia eriä) ja Nordbanken Holding AB:n osaketta kohti 2,92 kruunua (3,74 kruunua ilman vertailtavuutta vaikeuttavia eriä). Odotetut synergiaedut toteutuvat Suomalaisen ja ruotsalaisen pankkitoiminnan yhteensovittaminen toteutettiin suurelta osin viime vuoden aikana. Sitä syvennetään etenkin asiakaspalvelun ja tuotekehityksen osalta. Konsernin talousohjaus, pääoman allokointi, tulosraportointi ja luottotyöskentely yhtenäistettiin. Sekä treasury että ulkomaantoiminnot on integroitu. Henkilöstövähennys jatkui suunnitelmien mukaan. Yhteisen tekniikan ja järjestelmäkehityksen vuosikustannustaso on alenemassa 50 miljoonalla markalla huolimatta suurista panostuksista euron käyttöönottoon ja vuoteen 2000. Johdon arvio yhdistymisen synergiavaikutuksista on ennallaan. Sen mukaan ennen vuotta 2001 saavutetaan noin 700 miljoonan markan vuotuiset synergiahyödyt. Yhdistymisen kokonaiskustannukset, vajaat 590 miljoonaa markkaa, rasittavat vuoden tulosta. Osingonjako Hallitus esittää, että Merita Oyj:n osakkeenomistajille jaetaan osinkoina 1,05 markkaa osakkeelta ja Nordbanken Holding AB:n osakkeenomistajille 1,64 kruunua osakkeelta. Yhteensä osingonjako on 2 184 miljoonaa markkaa. Osakkeiden kurssikehitys Vuoden 1998 aikana Meritan A-osakkeen kurssi nousi 8,1 prosentilla 32,20 markkaan, kun taas Nordbanken Holdingin osakkeen kurssi nousi 15,8 prosentilla 52 kruunuun. MeritaNordbankenin yhteenlaskettu markkina-arvo oli vuoden lopussa 68,3 miljardia markkaa / 11,5 miljardia euroa / 109,1 miljardia kruunua. (Tulosraportti jatkuu konsernijohtajan kommentin jälkeen sivulta 5.) Konsernijohtajan kommentti: Yhdistyminen avaa yhä uusia mahdollisuuksia MeritaNordbankenin ensimmäisen toimintavuoden tulos osoittaa konsernin vahvuuden. Liiketulos kasvoi 13 prosentilla 8,1 miljardiin markkaan eli 12,1 miljardiin kruunuun. Oman pääoman tuotto oli 14,3 prosenttia. Ilman vertailukelpoisuutta heikentäviä eriä oman pääoman tuotto oli 18,7 prosenttia. Vaikka yhdistymisen tehtävät sitoivat runsaasti voimia, konserni saavutti hyvän tuloksen. Samalla kyettiin ottamaan tärkeitä askelia pankkitoimintaan keskittymiseksi. Pääosa tuloksesta vähittäispankkitoiminnasta Konsernin tulos vahvistaa, että valitsemamme strateginen linja luo edellytykset kasvulle ja hyvälle kannattavuudelle. Valittu asemamme ja strategiamme tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin uskoin vuosi sitten. Korkojen suotuisa kehitys on vaikuttanut parantavasti tulokseen, mutta tulos on myös osoitus konsernin toiminnan tehokkuudesta. Vähittäispankkitoiminnan osuus konsernin tuotoista ja tuloksesta on hallitseva. Sen ansiantakyky on vakaa ja kannattavuus hyvä. Tarjontaa parantavat tuotevaihdot ja uudet asiakaskonseptit, jotka luovat asiakkaille paremman valikoiman ja parantavat konsernin kannattavuutta. Pankkitoiminta tietoverkoissa kasvaa voimakkaasti. Omaisuudenhoitotoiminnan kannattavuus on pysynyt hyvänä tuottojen kasvaessa muun muassa suomalaisten ja ruotsalaisten tuotteiden ristiinmyynnin ansiosta. Suuryrityksiä palvelevan liiketoiminta-alueen kilpailukyky parani merkittävästi yhdistymisen ansiosta. Siitä huolimatta ei vuoden 1998 tulos ole tyydyttävä. Vuosikymmenen alun lamavuosilta peräisin olevat matalatuottoiset saamiset heikensivät sitä vielä. Uusiakin tappiovarauksia tehtiin kansainvälisten luottoriskien varalta. Liiketoiminta-alue Markets oli saavuttamassa tyydyttävän tuloksen. Vuodenvaihteessa havaittiin Nordbankenin osakevälitysyksikössä ohjeita rikkoen tehty osakekauppa. Tapaus on herättänyt voimakkaita reaktioita konsernissa ja siihen suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti. Tutkimus kaikkien olo- ja vastuusuhteiden selvittämiseksi jatkuu. Vuoden 1998 tilinpäätöksessä on kirjattu 195 miljoonan markan varaus kaupan mahdollisesti aiheuttaman tappion varalta. Fuusion toteutusvuosi - lupaukset lunastetaan Jos vuosi 1997 oli yhdistymispäätösten vuosi, vuosi 1998 oli niiden toimeenpanon vuosi. Johdon päähuomio kohdistui siksi Suomeen ja Ruotsiin. Vuosi Meritan ja Nordbankenin yhdistymisestä MeritaNordbanken on samaa taloudellista kieltä puhuva, yhtenäisesti toimiva pankkikonserni. Asiakkaat kohtaavat Suomessa ja Ruotsissa tutut tavaramerkit, jotka hyötyvät uudesta konserninimestä. Yhdistyminen on hallinnut toimintaa konsernin sisällä, mutta ei ristiriitoina tai sisäänpäinkääntymisenä. Johtoa ja henkilöstöä on ohjannut asiakaslähtöisyys sekä vilpitön halu kasvavaan kanssakäymiseen ja yhteistyöhön asiakkaiden parhaaksi. Yhdistymisellä tavoitellaan kasvua, joka ei perustu ensi sijassa päällekkäisten toimintojen karsimiseen. Suurasiakastoiminnan kilpailukyky vahvistuu yhdistymisen ansiosta, samalla kun vähittäispankkitoiminta säilyttää paikalliset erityispiirteensä tukeutuen keskitettyyn tuotekehitykseen ja iskuvoimaiseen markkinointiin. Vakaa arvioni on, että fuusiopäätöksen perusteet pitävät. Odotetut kustannus- ja tuottohyödyt, 700 miljoonaa markkaa, toteutuvat asteittain. Arvioituja yhdistymiskustannuksia, 590 miljoonaa markkaa, ei ylitetä. Keskittyminen olennaiseen vahvasti pelkistäen MeritaNordbankenin kiinteistöomistukset Suomessa on ryhmitelty uudelleen. Niistä on päätetty irtautua aiemmin suunniteltua nopeammin. Tämän vuoksi on ollut tarpeen kirjata merkittäviä arvonalennuksia, joita osaksi tasapainottaa kiinteistöjen pääoma- ja toimintakulujen aleneminen tulevina vuosina. Vuonna 1998 luovuttiin Suomessa merkittävistä osakeomistuksista, jotka menneinä vuosina luokiteltiin strategisiksi. Yhdessä nämä toimenpiteet merkitsivät vahvistuvaa keskittymistä ydinliiketoimintaan. Kasvua alueen mukana Pohjola ja Itämeren alue nousee yhä enemmän esille eräänä Euroopan kasvualueista. Poliittinen yhteistyö on lisääntynyt ja yhä useammat yritykset määrittelevät alueen maat kotimarkkinoikseen. MeritaNordbanken, markkina- arvoltaan runsaat 11 miljardia euroa, on alueen suurin rahoitusalan yritys. Johtavana pohjoismaisena euro- ja tietoverkkopankkina se on asemassa pystyy sekä hyötymään meneillään olevasta kehityksestä että myötävaikuttamaan siihen. Vuonna 1999 nousee kasvu kansallisten kotimarkkinoiden, Ruotsin ja Suomen, ulkopuolella yhä enemmän esiin johdon ja hallituksen ajankäytössä ja ajattelussa. Pyrkimyksenä on kasvaa Baltian maissa ja Puolassa kannattavasti ja itse ohjaten. Tämä merkitsee orgaanista kasvua, jota voidaan täydentää pienehköillä yrityskaupoilla. Tanskassa ja Norjassa on kiinnostus kansalliset rajat ylittävään yhteistyöhön ja rakennejärjestelyihin alkanut viritä. Jo toteutettujen tuotevaihtojen ja yhteisen tuotekehityksen ansiosta meillä on mahdollisissa järjestelyissä paljon annettavaa. Henkilöstö luo lisäarvoa Konsernin perimmäinen tehtävä on tuottaa arvoa omistajilleen. Se syntyy lisäarvosta, jota henkilöstömme luo asiakkaille. Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on edellytys asiakkaiden saaman hyödyn kasvulle. MeritaNordbankenin päämääränä on nousta pankkialan houkuttelevimmaksi työnantajaksi ja saavuttaa markkinoiden korkein asiakastyytyväisyys tärkeimmiksi määritellyissä asiakasryhmissä. Konsernin henkilöstö on vuoden 1998 aikana tehnyt innostuneesti työtä asiakaspalvelun parantamiseksi, yhdistymisestä huolimatta, mutta myös sen ansiosta. He ansaitsevat panoksestaan johdon, hallituksen ja osakkeenomistajien suuren kiitoksen. Vuodelta 1998 siirretään henkilöstörahastoihin lähes 130 miljoonaa markkaa. Tämä vastaa 9 600 markkaa tai 14 000 kruunua kokopäivätoimista toimihenkilöä kohden. Järjestelmä otettiin Suomessa käyttöön vuoden 1998 aikana ja se ehti olla voimassa seitsemän kuukautta. Siksi Suomessa siirrot olivat 7/12 koko vuoden summasta. Toiminnan tehostaminen jatkuu Vuodesta 1999 odotetaan kohtuullisen kasvun, alhaisen inflaation ja matalan korkotason vuotta sekä Suomessa että Ruotsissa. Edellytykset meitä vuonna 1998 ilahduttaneelle korko- ja rahoitustuottojen kehitykselle eivät siten ole tänä vuonna yhtä hyvät. Siksi tehokkuutta ja tuottavuutta on edelleen parannettava, jotta konserni voi saavuttaa vaativat kannattavuustavoitteensa. Itämeren strategian ohella toteutetaan toiminnan järkeistämis- ja tehostamishankkeita, jotta saavutetusta tulostasosta voidaan pitää kiinni. Tuotteiden ja järjestelmien yhtenäistäminen ja yhdentäminen jatkuu ja parantaa kilpailukykyämme. Talouskehitys Vuoden ensimmäisellä puoliskolla talouskasvu jatkui Ruotsissa ja Suomessa, ja myös luottojen kysyntä lisääntyi jossain määrin. Korot laskivat edelleen etenkin Ruotsissa. Kolmannen neljänneksen aikana kuva muuttui. Kansainvälisen talouden kehitys, etenkin häiriöt Aasian ja Venäjän rahoitusmarkkinoilla, veivät talouden laskuun näillä alueilla. Vuoden loppua kohti kehityksessä oli kuitenkin nähtävissä vakaantumista. MeritaNordbankenin kahden tärkeimmän markkina-alueen, Suomen ja Ruotsin, talousennusteita on tätä taustaa vasten vähitellen heikennetty, mutta ne osoittavat edelleen hyvää kasvua. Markkinat Omaisuudenhoito, rahastot ja vakuutukset MeritaNordbankenin hoidossa oleva yksityisasiakkaiden säästövarallisuus oli vuoden 1998 lopussa noin 250 miljardia markkaa. Siihen on laskettu mukaan muun muassa pankkitalletukset, rahasto- ja vakuutussäästäminen sekä yksityishenkilöiden joukko- ja osakeindeksilainat. Nettosäästöt MeritaNordbankenin ruotsalaisiin rahastoihin olivat vuoden 1998 aikana 0,7 miljardia kruunua. Hoidossa oleva rahastovarallisuus oli vuoden lopussa 101,6 miljardia kruunua (lukuun ei sisälly varallisuudenhoitosopimuksen perusteella hoidettava varallisuus). Markkinaosuus oli vuoden 1998 lopussa 18,1 prosenttia. Suomessa kiinnostus rahastosäästämiseen kasvoi ja nettosäästöt ryhmän suomalaisiin rahastoihin olivat 3,7 miljardia markkaa. Markkinaosuus oli 42,8 prosenttia. Se kasvoi etenkin vuoden loppua kohti, ja ryhmän osuus nettosäästämisestä oli ajoittain selvästi yli 50 prosenttia. MeritaNordbankenin suomalaisten rahastojen arvo oli vuoden 1998 lopussa yhteensä 12,0 miljardia markkaa. Instituutioasiakkaiden sopimusperusteinen varallisuudenhoito mukaan lukien oli hoidossa oleva varallisuus vuoden lopussa yhteensä 109,7 miljardia markkaa (175 miljardia kruunua). MeritaNordbanken on siten Pohjoismaiden suurin varallisuudenhoitaja. Tätä asemaa tullaan edelleen vahvistamaan. Henkivakuutusten hyvä kehitys jatkui. Maksutulo oli 4,4 miljardia markkaa. Rahastosidonnaisten vakuutusten, jotka tuotiin vuoden puolivälissä Ruotsin markkinoille, osuus siitä oli 2,1 miljardia markkaa. Lisää konsernin yhteisiä tuotteita MeritaNordbanken on vuoden alusta lähtien tuonut markkinoille joukon valtakunnan rajat ylittäviä tuotteita. Tammikuusta lähtien on kummassakin maassa ollut mahdollista nostaa rahaa Visa- korteilla automaateista maksutta. Helmikuussa tuotiin Suomen markkinoille Ruotsin mallin mukaiset pitkät asuntoluotot, joita vuoden loppuun mennessä oli nostettu yhteensä 176 miljoonaa markkaa. Maaliskuussa parannettiin yritysasiakkaiden maksuliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä ja huhtikuussa tuotiin Suomeen ensimmäinen ruotsalainen osakerahasto. Kesäkuussa alkoi Suomessa tuotettujen rahastosidonnaisten vakuutusten myynti Ruotsin jakeluverkossa. Noin seitsemän kuukauden myynnin jälkeen uusi maksutulo oli Ruotsissa 1,1 miljardia kruunua. Kesäkuussa lanseerattiin myös MeritaNordbankenin ensimmäiset yhteiset osakerahastot, Nordic Small Cap ja MeritaNordbanken Euroland -rahasto. Molempiin rahastoihin voi merkitä osuuksia markkoina tai kruunuina. Vuoden loppuun mennessä näihin rahastoihin sijoitettu pääoma oli ensin mainitussa 140 miljoonaa markkaa ja jälkimmäisessä 304 miljoonaa markkaa. Talletusten kasvu jatkui Ryhmän talletukset Suomessa kasvoivat vuoden aikana hieman ja markkinaosuudet supistuivat hieman. Kotitalouksien talletusten markkinaosuus oli 37,6 prosenttia ja yritysten markkatalletusten markkinaosuus 50,4 prosenttia. Ruotsin markkinoilla talletukset kasvoivat 10 prosenttia. Vakailla kotitalouksien lainamarkkinoilla kasvu oli 4 prosenttia markkinaosuuden, 22,5 prosenttia, pysyessä lähes muuttumattomana. Luotonanto kasvoi Luottojen kysyntä kehittyi hyvin. Vuoden loppuun mennessä luotonanto oli kasvanut 356 miljardiin, eli 12 prosentilla, kun kruunun heikkenemisen vaikutus eliminoidaan. Ruotsissa asuntoluottojen markkinaosuus kasvoi viidettä vuotta peräkkäin ja ryhmän markkinaosuus kasvoi 1,1 prosenttiyksiköllä 14,3 prosenttiin. Osuus kaikista kotitalouksien luotoista kasvoin 0,7 prosenttiyksiköllä 14,1 prosenttiin. Suomessa kotitalouksien luottojen markkinaosuus oli 35,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 36,7 prosenttia. Ongelmaluotot, mukaan lukien matalatuottoiset luotot supistuivat 29 prosentilla ja niitä oli vuoden lopussa nettomääräisesti 6,1 miljardia markkaa. Luottotappiovaraukset kattavat vuoden lopussa 69 prosenttia kannasta. Yhä enemmän internet-asiakkaita Pankkitoiminta tietoverkoissa kasvoi jatkui yhä nopeampaan tahtiin. Vuoden 1999 alussa noin 600 000 MeritaNordbankenin asiakkaalla oli mahdollisuus hoitaa pankkiasiointiaan tietoverkkojen välityksellä. Näiden asiakkaiden määrä nousee kevään 1999 aikana lähes miljoonaan, kun uutta tietoteknistä kapasiteettia otetaan käyttöön. MeritaNordbanken on täten edelleen yksi maailman suurimpia internetpankkeja. Postbanken kasvoi voimakkaasti Yhteistyö Ruotsin Postin kanssa jatkui menestyksekkäästi. Yhteinen panostus Postbanken-tuotemerkkiin toi lähes 150 000 uutta asiakasta. Tammikuussa 1999 asiakkaita oli yhteensä lähes 330 000. Realisoitumattomat arvonnousut Vaihto-omaisuuteen kirjattuja korkoa tuottavia arvopapereita, jotka kirjataan markkina-arvoon, oli vuoden lopussa 59,4 miljardia markkaa. Salkun duraatio oli 2,6 vuotta. Sijoitusomaisuuteen kirjatut korkoa tuottavat arvopaperit arvostetaan hankintahintaan. Niitä oli 22,0 miljardia markkaa. Sijoitussalkkuun sisältyi realisoimatonta arvonnousua 0,7 miljardia markkaa, MeritaNordbankenin aktiivisesti hallinnoitu trading-osakesalkku oli vuoden lopussa markkina-arvoltaan 0,4 miljardia markkaa. Muut osakkeet luetaan vaihto-omaisuuteen ja arvostetaan alimman arvon periaatteen mukaisesti. Niiden arvo oli vuoden aikana tapahtuneiden myyntien jälkeen 2,3 miljardia markkaa. Näihin osakkeisiin sisältyvä realisoimaton arvonnousu oli 1,1 miljardia markkaa. Tämän jälkeen on myyty kaikki Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan osakkeet, joista kirjattiin voittoa 0,7 miljardia markkaa. Ryhmän eläkesäätiöiden ja eläkekassan piiloarvo oli palautusten jälkeen 1,6 miljardia markkaa. Kiinteistöjen supistamisohjelma Joulukuussa 1998 päätettiin konsernin suomalainen kiinteistöomaisuus ryhmitellä uudelleen ja purkaa sen omistusta nopeammin kuin aiemmin oli suunniteltu. Päätös perustuu markkinoiden kehityksestä ja omistusten purkamisedellytyksistä tehtyyn uuteen analyysiin ja noudattaa vuonna 1997 tehtyä linjausta, jonka mukaan MeritaNordbanken keskittyy pankkitoimintaan ja laajentaa sitä. Supistamisohjelma, johon sisältyy useita rakenteellisia toimenpiteitä, arvioidaan voitavan toteuttaa niin, että suurin osa kiinteistöomaisuudesta myydään vuosina 1999-2001. Koko ohjelman odotetaan olevan päätöksessä vuonna 2003. Nopean kiinteistöistä luopumisen ansiosta kiinteistöomistusten negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen poistuu asteittain sitä mukaa kun omistusta puretaan. Korkotason ollessa noin 3,5 prosenttia arvioidaan kiinteistöomaisuuden rasittavan tulosta noin 0,5 miljardilla markalla, kun mukaan ei lasketa arvoalennuksia ja myyntitappioita. Myynnin nopeuttamiseksi tehtiin vuoden 1998 tilinpäätöksessä Merita Kiinteistöjen omistuksessa oleviin kiinteistöihin noin 3,7 miljardin markan arvonalennus. Vahva pääomapohja kasvulle Merkittävistä kiinteistöjen arvonalennuksista huolimatta pääomapohja säilyi edelleen vahvana. Ensisijaisen oman pääoman suhde saamisiin ja vastuusitoumuksiin osingonjaon jälkeen oli vuoden lopussa 7,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,4 prosenttia. Vakavaraisuusaste laski 11,3 prosentista 9,9 prosenttiin, mikä johtui vastuudebentuurien ja vastaavien lainojen supistumisesta. Liikevoitto, oman pääoman tuotto ja osakekohtainen tulos MeritaNordbankenin liikevoitto vuonna 1998 oli 8 145 miljoonaa markkaa, mikä on 13 prosenttia yli pro forma -tulokseen vuodelta 1997. Huolimatta suurista kiinteistöjen alaskirjauksista, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan liikevoiton jälkeen, oli oman pääoman tuotto 14,3 prosenttia. Kiinteistöjen alaskirjausten lisäksi vuoden tulokseen vaikuttaa useita vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Ilman näitä liikevoitto oli 6 889 miljardia markkaa, mikä on 16 prosenttia parempi kuin vuotta aiempi vastaavalla tavalla oikaistu tulos. Oman pääoman tuotto oli 18,7 prosenttia. Voitto Merita Oyj:n osaketta kohti oli 1,96 markkaa (2,51 markkaa ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä) ja Nordbanken Holding AB:n osaketta kohti 2,92 kruunua (3,74 kruunua ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä). Tuotot kasvoivat Ryhmän tuotot yhteensä kasvoivat 6 prosentilla, 19 922 miljoonaan markkaan. Rahoituskate vakaa Rahoituskate kehittyi vakaasti ja oli 11 806 miljoonaa markkaa, missä on laskua 2 prosenttia. Ruotsissa rahoituskate supistui, mikä johtui pääasiassa siitä, että eräiden ennenaikaisesti takaisin maksettujen jälleenrahoituserien positiivinen vaikutus on päättynyt. Suomessa rahoituskate kasvoi ensisijaisesti matalatuottoisten erien ja ongelmaluottojen supistumisen vuoksi. Marginaaleihin kohdistui paineita koventuneen kilpailun ja alentuneiden markkinakorkojen vuoksi. Luottojen kasvu on ollut suurelta osin vähäriskistä, esimerkiksi asuntoluottoja, mikä on supistanut keskimääräisiä korkomarginaaleja. Palkkiotuotot kasvoivat Palkkiotuotot kasvoivat nettomääräisesti 5 prosenttia 4 294 miljoonaan markkaan. Kasvu johtui voimakkaana jatkuneesta rahastosäästämisestä. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate kasvoi Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate oli yhteensä 2 643 miljoonaa markkaa. Vakuutusosakeyhtiö Sammon, Nokian ja Tiedon osakkeiden myynti vuoden aikana toi myyntivoittoja yhteensä noin 2 000 miljoonaa markkaa. Vuoden aikana toteutettu kiinteistöyhtiö Spondan omistuspohjan laajentaminen aiheutti vajaan 200 miljoonan markan myynti- ja arvostustappiot. Ohjeiden vastaisen osakekaupan seurauksena tulosta rasittaa noin 195 miljoonan markan varaus. Tapaus on poliisitutkinnassa. Vertailtavuutta vaikeuttavat erät, mrd mk 1998 1997 Myyntivoitot osakkeista 2,0 1,3 Voitonjakoerä Nordisk Rentingistä 0,3 Yhdistymiskustannukset -0,6 Tilinpäätösperiaatteiden yhtenäistäminen -0,4 Suomalaisten kiinteistöjen arvonalennukset -3,7 -1,0 Eläkesäätiöiden ja eläkekassan ylikatteen palautus 0,9 1,5 Korkojen aleneminen nosti korollisten arvopapereiden kursseja Ruotsin markkinoilla. Joukkolainasalkun realisoidut ja realisoimattomat arvonnousut olivat vuoden aikana 545 miljoonaa markkaa. Myös valuuttakaupan tulos, 460 miljoonaa markkaa verrattuna 284 miljoonaa markkaa vuotta aiemmin, kehittyi myönteisesti. Alentuneen korkotason takia maksettiin lainoja takaisin ennenaikaisesti vuoden loppua kohti mentäessä. Takaisinmaksun kustannukset, 200 miljoonaa markkaa, kompensoituvat tulevina vuosina alhaisempina korkoina. Muut tuotot kasvoivat Muut tuotot kasvoivat 16 prosentilla 2 179 miljoonaan markkaan. Kasvun selittää syntynyt voitonjakoerä Nordisk Rentingin omistusjärjestelyiden yhteydessä. Kulut Ryhmän kulut yhteensä, yhdistymiskustannukset mukaan lukien, kasvoivat 7 prosenttia ja olivat 11 016 miljoonaa markkaa. Ilman yhdistymiskustannuksia ja muita vertailtavuutta vaikeuttavia eriä kulut alenivat hieman. Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset olivat 5 236 miljoonaa markkaa. Lukuun sisältyy yhdistymiskustannuksia 374 miljoonaa markkaa. Ilman yhdistymiskustannuksia ja Suomeen perustetun henkilöstörahaston vuoksi kasvanutta henkilöstörahastosiirtoa, kasvoivat henkilöstökustannukset 4 prosenttia. Ryhmän pankkihenkilöstön määrä on pienentynyt yhdistymisen julkistamisen jälkeen nettomääräisesti runsaalla 700 henkilöllä noin 18 300 henkilöön vuoden 1998 lopussa. Lisähenkilöstöä on tarvittu noin 250 henkilöä mm. tietotekniikkatehtäviin sekä Baltian toiminnan laajentumisen seurauksena. Muut kulut Muut kulut alenivat vertailtavuutta vaikeuttavien erien oikaisun jälkeen 5 prosenttia. Luottotappiot Luottotappiot supistuivat nettomääräisesti yhteensä 623 miljoonaa markkaa eli 43 prosenttia 824 miljoonaan markkaan. Luottotappiotaso pysyi siten 0,2 prosentissa (0,4). Saamiset Aasiasta olivat vähentyneet vuoden loppuun mennessä 3 700 miljoonaan markkaan, josta saatavat pankeilta olivat 68 prosenttia. Ryhmän saamiset eräiltä riskialttiilta alueita ilmenevät liitteenä olevasta taulukosta. Tulos liiketoiminta-alueittain Vähittäispankkitoimintaan kuuluva aluepankkitoiminta tuotti 4 866 miljoonaa markkaa eli 60 prosenttia ryhmän vuoden 1998 liiketuloksesta. Liiketoiminnan kasvu lisäsi tuottoja ja käynnissä olevat toiminnan tehostamisohjelmat alensivat kustannuksia. Kun vielä luottotappiotkin pienenivät, lopputuloksena aluepankkitoiminnan erittäin hyvä kannattavuus. Oman pääoman tuotto oli 25 prosenttia. Suurasiakastoiminnan kilpailukyky vahvistui ja liiketoiminta kasvoi vuoden aikana Meritan ja Nordbankenin yhdistymisen ansiosta. Tulos oli 338 miljoonaa markkaa ja siihen vaikuttivat lisääntyneiden kansainvälisten luottoriskien kattamiseksi tehdyt tappiovaraukset. Tulosta rasittivat edelleen eräät matalatuottoiset omaisuuserät, jotka ovat tulivat pankkiin Suomea koetelleen talouskriisin ajalta. Tästä syystä vuoden 1998 kannattavuus oli alhainen. Markets-toiminto saavutti vuoden 1998 aikana 217 miljoonan markan liikevoiton siitä huolimatta, että markkinakehitys oli epävakaa aiheuttaen mm. suuria heilahteluja tuotoissa. Kolmannen vuosineljänneksen voimakkaiden markkinahäiriöiden aikana korkokauppa oli tappiollista, mutta muiden vuosineljännesten tulos oli hyvä. Valuuttakaupan tulos kehittyi hyvin, vaikka euroon siirtyminen alensi tuottoja jo vuoden 1998 puolella. Osakekaupan tulos nousi hyvän pörssikehityksen tahdissa suurimman osan vuodesta. Ohjeita rikkoen tehdyn osakekaupan seurauksena tulosta rasittaa 195 miljoonana markan varaus. Varallisuuden hoito -toiminnon, johon kuuluvat rahastot instituutioasiakkaiden varallisuuden hoito ja henkivakuutukset, vuosi oli menestyksekäs, ja rahastojen myynti vilkasta syksyllä vallinneesta markkinalevottomuudesta huolimatta. Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 16 prosenttia ja tuotot kohosivat 1 200 miljoonaan markkaan. Tuotot kasvoivat myös täysin valtuuksin hallinnoitavan omaisuuden osalta. Vakuutustoiminnassa maksutuotot lisääntyivät voimakkaasti mm. Ruotsin markkinoille tuotujen rahastosidonnaisten vakuutusten ansiosta. Varallisuuden hoidon tuotekohtainen tulos, johon sisältyvät kaikki hallinnointituotot ja -kulut sekä myynti- ja jakelukustannukset, kehittyi hyvin ja oli 665 miljoonaa markkaa. Vuoden aikana tehtyjen tarkkojen analyysien tuloksena päätettiin luopua kiinteistöomistuksista suunniteltua nopeammin. Tehdyt arvonalennukset loivat edellytykset kiinteistöjen merkittävälle myynnille jo vuonna 1999. Kiinteistöihin sijoitettu oma pääoma vastaa noin 35 prosentin vakavaraisuutta. Myyntiohjelman seurauksena kiinteistötoiminnan aiheuttaman tulosrasitus vähenee asteittain. Varainhankinnassa laskevat markkinakorot nostivat korollisten arvopaperien kursseja, minkä ansiosta tulos parani peräti 1 455 miljoonaa markkaa sen jälkeen, kun lainojen ennenaikaisen takaisinmaksun 200 miljoonana markan kustannukset on huomioitu. Investoinnit Baltiaan Vuoden 1998 aikana MeritaNordbanken hankki osake-enemmistön Investement Bank of Latviasta. Riikassa sijaitsevassa pankissa työskentelee 60 henkilöä. Omistusosuus Tallinnassa sijaitsevassa rahoitusyhtiö Estonian Industrial Leasingissä nostettiin 80 prosenttiin. Lisäksi MeritaNordbanken avasi Tallinnaan uuden konttorin, ja oli vuoden lopussa Viron kolmanneksi suurin talletuspankki. Vuosi 2000 ja euro Valmistautuminen vuoteen 2000 on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja tulee lähes täysin valmiiksi kuluvan vuoden alkusyksystä. Suomen pankkitoiminta siirtyi euroon vuoden 1999 alusta lukien. Ruotsissa odotetaan eurotuotteiden kysynnän lisääntyvän. Ryhmän yhteinen euro-osaaminen, josta hyötyvät sekä ruotsalaiset että muut asiakkaat, tuo MeritaNordbankenille hyvän kilpailuaseman. Investoinnin tietojärjestelmien sovittamiseen euroon olivat yhteensä noin 160 miljoonaa markkaa. Yhtiökokoukset Nordbanken Holding AB (publ) -yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25. maaliskuuta 1999 klo 15.00 Globenissa, Annexet, Tukholma. Merita Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 29. maaliskuuta 1999 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Tukholmassa 23. helmikuuta 1999 Hans Dalborg Konsernijohtaja Lisätietoja: Hans Dalborg, konsernijohtaja ja toimitusjohtaja, p. + 46 8 614 7800 Arne Liljedahl, varatoimitusjohtaja, p. + 46 8 614 7996 Björn Westberg, Investor Relations, p. + 46 8 614 7850 Taina Mäkijärvi, Investor Relations, p. + 358 9 165 43041 Lars Thalén, Konserniviestintä, p. + 46 8 614 7951 Timo Nikinmaa, Konserniviestintä, p. + 358 9 165 42471 www.meritanordbanken.com sekä www.merita.fi ja www.nb.se MeritaNordbankenin vuoden 1998 vuosikertomus on saatavilla maaliskuun alkupuolelta lähtien. MeritaNordbankenin tammi-maaliskuun julkistetaan 29. huhtikuuta 1999, tammi- kesäkuun tulos julkistetaan 25. elokuuta ja tammi-syyskuun tulos julkistetaan 26. lokakuuta 1999. Taulukot MeritaNordbanken-konserni Tuloslaskelma Tunnusluvut Osakekohtaiset tiedot Tase Ongelmaluotot Saatavat eräiltä riskialttiilta alueilta Vakavaraisuus Tulos vuosineljänneksittäin Tulos liiketoiminta-alueittain Johdannaissopimukset Taseen ulkopuoliset sitoumukset Annetut vakuudet Ryhmän juridinen rakenne Liitteet A Merita Oyj B Nordbanken Holding AB (publ) C Merita Pankki Oyj D Nordbanken AB (publ) Tuloslaskelma Miljoonaa markkaa 1998 1997 Muutos Pro % forma Korkotuotot, liite 1 30 318 29 168 4 Korkokulut, liite 1 -19 512 -18 166 7 Rahoituskate, liite 1 10 806 11 002 -2 Osinkotuotot 496 355 40 Palkkiotuotot ja -kulut, liite 2 4 294 4 092 5 Arvopaperikaupan ja 2 643 1 915 38 valuuttatoiminnan nettotuotot, liite 3 Liiketoiminnan muut tuotot, liite 4 1 683 1 515 11 Tuotot yhteensä 19 922 18 879 6 Henkilöstökulut -5 236 -4 594 14 Liiketoiminnan muut kulut, liite 5 -4 772 -4 753 0 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -1 008 -946 7 Kulut yhteensä -11 016 -10 293 7 Tulos ennen luottotappioita 8 906 8 586 4 Luottotappiot, netto, liite 6 -824 -1 447 -43 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta 63 96 -34 Liikevoitto 8 145 7 235 13 Kiinteistöjen arvonalennukset -3 670 -980 274 Eläkekassan/säätiön ylikatteen 901 1 545 -42 palautus Tuloverot -1 173 -1 419 -17 Vähemmistöosuus -25 -36 -31 Tilikauden voitto 4 178 6 345 -34 Muista kuin lakisääteisistä eläkekustannuksista vastaa ryhmän eläkesäätiö/eläkekassa, osaksi palauttamalla ylikatevaroja. Siltä osin kuin palautus ylittää tämän tarpeen, palautus esitetään tuloslaskelmassa liiketuloksen jälkeen nimikkeellä Eläkekassan/säätiön ylikatteen palautus. Lukuja laskettaessa on käytetty seuraavia valuuttakursseja 1998 1997 1 kr = mk 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Tuloslaskelma (keskimäärin) 0,6741 0,6782 Tase (kauden lopussa) 0,6267 0,6863 Liite 1: Korkotuotot ja -kulut Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta 3 485 2 917 19 Saamisista yleisöltä ja 22 032 22 045 0 julkisyhteisöiltä Saamistodistuksista 4 603 4 309 7 Muut korkotuotot 198 -103 Korkotuotot yhteensä 30 318 29 168 4 Josta leasingkate 285 293 -3 Korkokulut Veloista luottolaitoksille ja 4 845 3 735 30 keskuspankeille Talletuksista ja muista veloista 5 373 5 237 3 yleisölle Yleiseen liikkeeseen lasketuista 7 769 7 633 2 velkakirjoista Veloista joilla on huonompi 1 234 1 340 -8 etuoikeus kuin muilla veloilla Pääomalainoista 133 178 -25 Muut korkokulut 158 43 Korkokulut yhteensä 19 512 18 166 7 Rahoituskate 10 806 11 002 -2 Liite 2: Palkkiotuotot ja -kulut Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Palkkiotuotot Maksuliikenteestä 1 148 1 138 1 Antolainauksesta 1 043 1 044 0 Ottolainauksesta 171 189 -10 Takauksista 236 290 -19 Arvopapereista 1 900 1 587 20 Muut palkkiotuotot 345 245 41 Palkkiotuotot yhteensä 4 843 4 493 8 Palkkiokulut Maksuliikenteestä 417 293 42 Arvopapereista 89 73 22 Muut palkkiokulut 43 35 23 Palkkiokulut yhteensä 549 401 37 Palkkiotuotot ja -kulut 4 294 4 092 5 Liite 3: Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Osakesidonnaiset erät Realisoituneet 2 352 2 099 12 Realisoitumattomat -499 -210 138 1 853 1 889 -2 Korkosidonnaiset erät Velan lunastus -212 -12 Muut realisoituneet 710 315 125 Realisoitumattomat -165 -561 -71 333 -258 Muut -3 - Valuuttatoiminnan nettotuotot 460 284 62 Yhteensä 2 646 1 915 38 Liite 4: Liiketoiminnan muut tuotot Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Osakkeiden ja osuuksien 83 19 337 luovutusvoitot Osakkeiden ja osuuksien 100 23 335 luovutusvoitot, konserniyhtiöt Kiinteistöjen luovutusvoitot, netto -10 -105 -90 Tuotot saamisen turvaamiseksi 21 35 -40 hankituista kiinteistöistä Kiinteistötuotot 1 018 1 067 -5 Vakuutuskorvaukset - 106 Muut 471 370 27 Yhteensä 1 683 1 515 11 Liite 5: Liiketoiminnan muut kulut Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Tietojenkäsittely 755 700 8 Markkinointi 371 321 16 Posti- ja puhelinkulut 436 427 2 Muut hallintokulut 1 118 1 055 6 Korvaukset Ruotsin Postille 510 536 -5 Vuokrakulut 711 586 21 Kiinteistökulut 599 622 -4 Muut 272 506 -46 Yhteensä 4 772 4 753 0 Liite 6: Luottotappiot, netto Muutos Miljoonaa markkaa 1998 1997 % Toteutuneet luottotappiot 2 344 1 983 18 Tilikauden aikana toteutuneet luottotappiot, joista on aiemmin tehty kohdistettu -1 538 -1 474 4 luottotappiovaraus Palautukset aikaisempina vuosina -286 -301 -5 toteutuneista luottotappioista Tilikauden aikana tehdyt 1 671 2 599 -36 kohdistetut luottotappiovaraukset Kohdistettujen -1 367 -1 160 18 luottotappiovarausten peruutukset Kohdistamattoman luottotappion - -200 purku Yhteensä 824 1 447 -43 Josta maariskivaraukset 175 -37 Tunnusluvut proforma 1998 1997 1.1.-31.12.1.1.-31.12. Oman pääoman tuotto, % 14,3 24,8 Tuotto/kulu -suhde - ennen luottotappioita 1,8 1,7 - luottotappioiden jälkeen 1,7 1,5 Luottotappiot/luotonanto vuoden 0,2 0,4 alussa, % Henkilöstö keskimäärin - kokoaikainen henkilöstö 18 179 19 490 - osa-aikainen henkilöstö 2 297 2 094 Osakekohtaiset tiedot proforma 1998 1997 1.1.-31.12.1.1.-31.12. Osakkeiden määrä kauden lopussa, milj. kpl Merita Oyj 832,0 830,5 - kaikkien vaihto-oikeuksien 859,1 859,3 käyttämisen jälkeen Nordbanken Holding AB 1275,3 1275,3 Tulos/osake Merita Oyj, kaikkien vaihto- 1,96 mk 2,97 mk oikeuksien käyttämisen jälkeen Nordbanken Holding AB 2,92 kr 4,40 kr Oma pääoma/osake kauden lopussa Merita Oyj, kaikkien vaihto- 13,64 mk 13,43 mk oikeuksien käyttämisen jälkeen Nordbanken Holding AB 21,30 kr 19,10 kr Osakekurssi kauden lopussa Merita Oyj 32,20 mk 29,80 mk Nordbanken Holding AB 52,00 kr 44,80 kr Osinko Merita Oyj 1,05 mk 1,00 mk Nordbanken Holding AB 1,64 kr 1,50 kr Efektiivinen osinkotuotto, % Merita Oyj 3,3 3,4 Nordbanken Holding AB 3,2 3,4 P/E-luku Merita Oyj, kaikkien vaihto- 16,4 10,0 oikeuksien käyttämisen jälkeen Nordbanken Holding AB 17,8 10,2 Markkina-arvo/oma pääoma Merita Oyj 2,4 2,2 Nordbanken Holding AB 2,4 2,4 Tase Miljoonaa markkaa 1998 1997 Pro forma Vastaavaa Käteiset varat 5 926 4 975 Keskuspankkirahoitukseen 46 231 52 303 oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta 66 364 79 662 Saamiset yleisöltä ja 355 722 339 867 julkisyhteisöiltä Korolliset arvopaperit 35 197 38 478 Osakkeet ja osuudet 3 075 4 530 Osakkeet ja osuudet tytär- ja 3 687 3 521 osakkuusyhtiöissä Aineettomat hyödykkeet 617 796 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöomaisuus 17 785 22 560 Muut aineelliset hyödykkeet 1 643 1 720 Muut varat 25 532 23 966 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 9 221 10 506 Vastaavaa yhteensä 571 000 582 884 Vastattavaa Velat luottolaitoksille ja 103 654 106 864 keskuspankeille Talletukset 228 744 233 309 Muut velat yleisölle 12 203 15 649 Yleiseen liikkeeseen lasketut 134 891 133 294 velkakirjat Muut velat 37 530 33 220 Siirtovelat ja saadut ennakot 7 330 5 870 Pakolliset varaukset 1 106 1 146 Velat, joilla on huonompi etuoikeus 13 357 19 901 kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat 1 651 1 559 Pääomalainat 1 780 3 793 Vähemmistöosuus 388 420 Velat yhteensä 542 634 555 025 Oma pääoma Osakepääoma 13 915 14 431 Sidotut rahastot 4 723 5 029 Vapaat rahastot 5 550 2 054 Tilikauden voitto 4 178 6 345 Oma pääoma yhteensä 28 366 27 859 Vastattavaa yhteensä 571 000 582 884 Vakavaraisuus Vakavaraisuuspääoma 37 401 40 693 Riskisijoitukset 378 936 361 720 Vakavaraisuus, % 9,9 11,3 Tier I -pääoma/riskisijoitukset, % 7,3 7,4 Ongelmaluotot Pro forma 31.12 30.9.30.6.31.3. 31.12. . Miljoonaa markkaa 1998 1998 1998 1998 1997 Epävarmat saamiset, brutto 18 19 20 22 23 391 937 639 860 383 Luottotappiovaraus -12 -13 -13 -14-15 057 969 199 591 431 Epävarmat saamiset, netto 5 9686 4407 2697 952 8 334 Matalakorkoiset saamiset 100 142 158 234 264 Ongelmaluotot yhteensä 6 0686 5827 4278 186 8 598 Luottotappiovaraus/ epävarmat saamiset, brutto 68,5 67,2 65,2 64,4 64,4 % % % % % Epävarmat saamiset, netto % 1,7 %1,9 %2,1 %2,3 % 2,5 % luotonannosta Saatavat eräillä riskialttiilla alueilla miljoonaa markkaa Yhtee josta nsä panki t Aasia 3 722 2 537 josta Japani 743 636 Kiina 794 548 Singapore 411 178 Thaimaa 369 143 Indonesia 345 170 Etelä-Korea 223 223 Malesia 109 51 Itä-Eurooppa 1 409 703 josta Viro 367 311 Latvia 264 84 Liettua 247 30 Puola 130 21 Venäjä 62 54 Etelä-Amerikka 1 759 1 084 josta Brasilia 859 504 Chile 299 101 Argentina 175 134 Muut Turkki 666 480 Tulos neljänneksittäin Pro forma 1-12 10- 7-9 4-6 1-3 10-12 kk 12 kk kk kk kk kk Miljoonaa markkaa 1998 1998 199819981998 1997 Rahoituskate 10 22 638 2 2 2 798 806 707 757 704 Palkkiotuotot ja -kulut 4 11 036 1 1 1 114 294 123 130 005 Arvopaperikaupan ja 2 919 20 194 1 330 valuuttatoiminnan kate 643 510 Liiketoiminnan muut 2 468 339 590 782 348 tuotot 179 Tuotot yhteensä 19 54 033 4 6 4 590 922 217 671 001 Henkilöstökulut -5 -1 -1 -1 -1 -1 236 499 266 271 200 163 Liiketoiminnan muut kulut -5 -1 -1 -1 -1 -1 780 477 312 522 469 478 Kulut yhteensä -11 -2 -2 -2 -2 -2 016 976 578 793 669 641 Tulos ennen 8 21 455 1 3 1 949 luottotappioita 906 241 878 332 Luottotappiot, netto -824 -227 -196-170-231 -917 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden 63 -87 53 64 33 10 tuloksesta Liikevoitto 8 11 312 1 3 1 042 145 927 772 134 Kiinteistöjen -3 -3 - - - -720 arvonalennus 670 670 Eläkekassan/säätiön 901 901 - - - 1 447 ylikatteen palautus Verot -1 184 -286-387-684 -322 173 Vähemmistöosuus -25 -1 -6 -9 -9 -9 Tilikauden tulos 4 -6591 020 1 2 1 438 178 376 441 Neljänneksittäisiä lukuja on oikaistu verrattuna osavuosikatsauksissa julkistettuihin lukuihin. Tulos liiketoiminta- Alue Vara alueittain - lli- pank Suur- Mark-suud Kiin-Varai ki- en n- Liiketoiminta-alue toim yrity kinathoit teisthalli MuutYhtee inta kset oöt 1) nta nsä Tulos (miljoonaa markkaa) Tuotot 121 629 934 1 486 1 475 1 19 347 200 851 922 Kulut -6 -797 -717 -247 -1 -20 -1 -11 825 166 244 016 Luottotappiot -656 -494 - - - - 326 -824 Osuus päääomaosuusmenetelmäll ä yhdisteltyjen yhtiöiden - - - - - - 63 63 tuloksesta Liikevoitto/tappio 4 338 217 953 -680 1 455 996 8 145 866 josta siirrot 885 44 -138 -791 - - yksiköiden välillä Kiinteistöjen -3 arvonalennukset 670 Tulos -4 350 Volyymit (miljardia markkaa) Luotonanto/takaukset 275 113 Säästäminen ja sijoitus 302 15 Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä 111 312 615 238 270 244 Tuotekohtainen tulos Tuotot 1 200 Hallintokulut -247 Myynti- ja -298 jakelukustannukset Tuotekohtainen tulos 655 1) Rahoituskate on vähennetty tuotoista. Kuluihin on luettu mukaan suunnitelmanmukaiset poistot (-339mmk) ja myyntikate (-317 mmk). Johdannaissopimukset 1998 1997 Suojaamis Suojaamis - - tarkoituk tarkoituk sessa sessa Miljoonaa markkaa tehdyt Muut tehdyt Muut Nimellisarvo Korkojohdannaiset Termiinisopimukset - 1 112 1 647 2 069 556 736 Optiosopimukset Ostetut - 9 186 - 23 150 Asetetut - 11 815 - 31 563 20 774 586 523 27 398 573 815 Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 176 955 239 994 232 920 292 216 Optiosopimukset Ostetut - 10 018 - 17 222 Asetetut - 9 916 - 14 766 Koron- ja 11 050 15 834 11 400 11 669 valuutanvaihtosopimukse t Osakejohdannaiset Termiinisopimukset - 869 11 336 Optiosopimukset Ostetut 1 406 112 1 060 1 550 Asetetut 997 90 935 183 Muut johdannaiset - 191 1 083 167 1998 1997 Sopimusten luottovasta- arvot Korkojohdannaissopimuks 16 022 19 829 et Valuuttajohdannaissopim 13 783 17 020 ukset Taseen ulkopuoliset sitoumukset Miljoonaa markkaa 1998 1997 Takaukset 29 410 31 566 Luottolupaukset 27 843 21 198 Käyttämättömät limiitit 30 916 32 823 Muut 5 233 13 346 Yhteensä 93 402 98 933 Annetut vakuudet Miljoonaa markkaa 1998 1997 Omien velkojen vakuudeksi asetetut vakuudet - 538 848 kiinteistökiinnitykset - leasingsopimukset 1 505 1 687 - arvopaperit ym. 36 213 27 090 Muut annetut vakuudet 301 312 Yhteensä 38 557 29 937 Juridinen rakenne [REMOVED GRAPHICS] Merita Oyj (Suomi) ja Nordbanken Holding AB (publ.) (Ruotsi) ovat MeritaNordbanken-konsernin suomalaisen emoyhtiön, MeritaNordbanken Abp:n, ainoat omistajat. Omistajayhtiöiden ainoa liiketoiminta on omistaa MeritaNordbankenin osakkeita, joten ne muodostavat yhdessä läpinäkyvän kanavan sijoituksille MeritaNordbanken-ryhmään. MeritaNordbaken-ryhmää hallinnoidaan sopimuksien perusteella yhtenä kokonaisuutena. Merita Oyj:n osakkeenomistajilla on oikeus 40 prosenttiin ja Nordbanken Holdingin osakkeenomistajilla 60 prosenttiin ryhmän pääomasta. Merita Oyj tytäryhtiöineen Liite A Tilinpäätöstiedote 1998 Merita Oyj ja Nordbanken Holding AB (publ) ovat MeritaNordbanken Oyj:n omistajayhtiöitä. MeritaNordbanken Oyj on MeritaNordbanken-konsernin emoyhtiö. MeritaNordbanken-konserni ja omistajayhtiöt muodostavat yhdessä MeritaNordbanken-ryhmän. MeritaNordbanken-ryhmän vuosikertomus tuloslaskelmineen ja taseineen on olennainen ja erottamaton osa Merita Oyj:n vuosikertomusta. Merita Oyj siirsi 31. maaliskuuta 1998 koko liiketoimintansa liikkeenluovutuksena MeritaNordbanken Oyj:lle. Vastikkeeksi se sai MeritaNordbankenin osakkeita. Merita Oyj lakkasi samanaikaisesti olemasta Merita-konsernin emoyhtiö. Vastaavasti Nordbanken Holding AB luovutti 1. huhtikuuta apporttina kaikki omistamansa Nordbankenin osakkeet MeritaNordbanken Oyj:lle tämän osakkeita vastaan. Näin syntyi MeritaNordbanken-konserni. 13. lokakuuta 1997 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen mukaan hallinnoidaan Merita Oyj:tä, Nordbanken Holding Ab:tä ja MeritaNordbanken- konsernia yhtenä kokonaisuutena. Jotta tämä toteutuisi, sovittiin sopimuksessa muun muassa, että mahdolliset erot omistajayhtiöiden pääomarakenteissa ja varoissa ja veloissa, likvidit varat mukaan lukien, eivät saa vaikuttaa niiden osakaskuntien asemaan taloudellisessa mielessä. Lisäksi sopimuksen mukaan Merita Oyj:n ja Nordbanken Holding Ab:n on myötävaikutettava siihen, että varoja siirretään tarpeen mukaan MeritaNordbankenin ja omistajayhtiöiden välillä. Merita Oyj:n osakkeenomistajilla on oikeus 40 prosenttiin ja Nordbanken Holdingin osakkeenomistajilla 60 prosenttiin koko ryhmän pääomasta. Merita Oyj:n osuus (40%) MeritaNordbanken-konsernin tuloksesta on merkitty osakkuusyhtiöosuuksiin. Tulosta on myös oikaistu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 478 miljoonalla markalla. Tulos vastaa tämän jälkeen 40 % koko MeritaNordbanken-ryhmän tuloksesta ja oli 1 671 miljoonaa markkaa. Kun osuus osakkuusyhtiöiden pääomasta ja yhteistoimintasopimukseen perustuva oikaisu otetaan huomioon, vastaa Merita Oyj:n oma pääoma 40 % koko MeritaNordbanken-ryhmän omasta pääomasta, eli 11 346 miljoonaa markkaa. Oikaisuun on otettu huomioon Merita Oyj:n tulos, 816 miljoonaa markkaa sekä Nordbanken Holding AB:n tulos, 42 miljoonaa markkaa. Osingonjako Hallitus esittää osakkaille jaettavaksi osinkoina 1,05 markkaa osakkeelta, yhteensä 874 miljoonaa markkaa ja siirrettäväksi voittovarojen tilille 1 455 miljoonaa markkaa. Taulukot Tuloslaskelma Tase Liite A 2 (3) Merita Oyj Tuloslaskelma Merita Merita Oyj Oyj ml. osakkuusyhtiö Pro forma Miljoonaa markkaa 1998 1997 1998 1997 Korkotuotot 151 67 151 67 Korkokulut -108 -209 -108 -209 Rahoituskate 43 -142 43 -142 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin - - 6 680 kuuluvista yrityksistä Muista yrityksistä 0 27 0 27 Palkkiotuotot - 0 - 0 Palkkiokulut -1 -3 -1 -3 Arvopaperikaupan 792 114 792 114 nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 40 14 40 14 874 10 880 690 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 -9 -4 -9 Henkilösivukulut Eläkekulut -18 -0 -18 -0 Muut -0 -0 -0 -0 henkilösivukulut Muut hallintokulut -66 -36 -66 -36 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -0 -0 -0 -0 Liiketoiminnan muut kulut -7 -11 -7 -11 -95 -56 -95 -56 Pääomaosuusmenetelmällä 2 403 - - yhdistetyistä yhtiöistä 2 419 Yhteistoimintasopimuksen -478 - - mukainen oikaisu Liikevoitto 2 704 2 373 785 634 Eläkekassan ylikatteen 360 618 26 631 palautus 1) Konserniavustukset - - - 457 Kiinteistöjen -1 468 -392 -64 - arvonalennukset 1) Voitto ennen veroja 1 596 2 599 747 1 722 Tuloverot 2) 75 -61 69 -252 Tilikauden voitto 1 671 2 538 816 1 470 1) Tulokseen sisältyy 40 prosenttia MeritaNordbanken -ryhmän eläkekassan ylikatteen palautuksesta ja ryhmän kiinteistöjen arvonalennuksesta. 2) Tuloverot sisältävät vain Merita Oyj:n verot. Merita Oyj:n osuus muista MeritaNordbankenryhmän veroista sisältyy erään "Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä" 545 miljoonaa markkaa (v.1997 506 miljoonaa markkaa) Liite A 3 (3) Merita Oyj Tase Merita Oyj Merita Oyj ml. osakkuusy htiö Pro forma Miljoonaa markkaa 1998 1997 1998 1997 Vastaavaa Keskuspankkirahoitukseen 938 10 938 10 oikeuttavat saamistodistukset Vaadittaessa maksettavat 214 48 214 48 saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset muilta 906 905 906 905 Osakkeet ja osuudet 1 887 1 887 Osakkeet ja osuudet 10 267 11 828 9 811 0 omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan - - - 11 536 konserniin kuuluvissa yrityksissä Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet - 13 - 13 Muut aineelliset - 1 - 1 hyödykkeet Muut varat 3 6 3 6 Siirtosaamiset ja maksetut 79 1 049 79 1 049 ennakot 12 408 14 747 11 952 14 455 Vastattavaa Vieras pääoma Muut kuin vaadittaessa - 803 - 803 maksettavat velat luottolaitoksille Yleiseen liikkeeseen - 1 774 - 1 774 lasketut joukkovelkakirjalainat Muut velat 70 6 70 6 Siirtovelat ja saadut 81 91 81 91 ennakot Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 8 2 8 2 Muut pakolliset - 21 - 21 varaukset Velat, joilla on huonompi 903 906 903 906 etuoikeus kuin muilla veloilla Vieras pääoma 1 062 3 603 1 062 3 603 Oma pääoma Osakepääoma 8 320 8 305 8 320 8 305 Ylikurssirahasto 30 - 30 - Vararahasto 211 211 211 211 Edellisten tilikausien 1 513* 866* 1 513 866 voitto Tilikauden voitto 816* 1 470* 816 1 470 Osuus osakkuusyhtiön omasta 656 pääomasta 292 Yhteistoimintasopimuksen -200 mukainen oikaisu Oma pääoma 11 346 11 144 10 890 10 852 12 408 14 747 11 952 14 455 * Ei sisällä osakkuusyhtiön tulosta. Nordbanken Holding AB (publ) osakkuusyhtiöineen Liite B Tilinpäätöstiedote vuodelta 1998 Nordbanken Holding AB (publ) ja Merita Oyj ovat MeritaNordbanken Oyj:n omistajayhtiöitä. MeritaNordbanken Oyj on MeritaNordbanken-konsernin emoyhtiö. MeritaNordbanken-konserni ja omistajayhtiöt muodostavat yhdessä MeritaNordbanken-ryhmän. MeritaNordbanken-ryhmän vuosikertomus tuloslaskelmineen ja taseineen on olennainen ja erottamaton osa Nordbanken Holdingin vuosikertomusta. Nordbanken Holding AB luovutti 1. huhtikuuta apporttina kaikki omistamansa Nordbankenin osakkeet MeritaNordbankenille. Vastikkeeksi se sai MeritaNordbankenin osakkeita. Vastaavasti Merita Oyj siirsi 31. maaliskuuta 1998 koko liiketoimintansa liikkeenluovutuksena MeritaNordbanken Oyj:lle tämän osakkeita vastaan. Näin syntyi MeritaNordbanken-konserni. 13. lokakuuta 1997 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen mukaan hallinnoidaan Nordbanken Holding AB (publ) -yhtiötä, Merita Oyj:tä ja MeritaNordbanken-konsernia yhtenä kokonaisuutena. Jotta tämä toteutuisi, sovittiin sopimuksessa muun muassa, että mahdolliset erot omistajayhtiöiden pääomarakenteissa ja varoissa ja veloissa, likvidit varat mukaan lukien, eivät saa vaikuttaa niiden osakaskuntien asemaan taloudellisessa mielessä. Lisäksi sopimuksen mukaan Nordbanken Holdingin ja Merita Oyj:n osa myötävaikutettava siihen, että varoja siirretään tarpeen mukaan MeritaNordbankenin ja omistajayhtiöiden välillä. Nordbanken Holdingin osakkeenomistajilla on oikeus 60 prosenttiin ja Merita Oyj:n osakkeenomistajilla 40 prosenttiin koko ryhmän pääomasta. Nordbanken Holdingin vuoden tulos ilman tytäryhtiöitä oli 42 miljoonaa kruunua. Vuonna 1997 tulos oli 4 934 miljoonaa kruunua (osinko vähennetty). Nordbanken Holdingin osuus (60%) MeritaNordbanken-konsernin tuloksesta merkitään osakkuusyhtiöosuuksiin, joihin sisältyy yhteistoimintasopimukseen perustuva 710 miljoonan kruunun oikaisu. Tulos vastaa tämän jälkeen 60 prosenttia koko MeritaNordbanken-konsernin tuloksesta ja oli 3 719 miljoonaa kruunua (5 613 miljoonaa kruunua, pro forma 1997) Kun osuus lisätään osakkuusyhtiön pääomasta ja yhteistoimintasopimukseen perustuva oikaisu otetaan huomioon, vastaa Nordbanken Holdingin oma pääoma 60 prosenttia koko MeritaNordbanken-konsernin omasta pääomasta, eli 27 157 miljoonaa kruunua. Osingonjako Hallitus esittää osingoksi 1,64 kruunua osakkeelta, yhteensä 2 091 miljoonaa kruunua ja siirrettäväksi voittovarojen tilille 972 miljoonaa kruunua. Taulukot Tuloslaskelma Tase Liite B 2 (3) Nordbanken Holding AB (publ) Tuloslaskelma Nordbanken Holding AB Nordbanken Holding AB ml. osakkuusyhtiö 1) Pro forma Miljoonaa kruunua 1998 1997 1998 1997 Liiketoiminnan tuotot - - - - Liiketoiminnan kulut Henkilöstökulut -0 - -0 - Liiketoiminnan muut -12 - -12 - kulut Liikevoitto -12 - -12 - Rahoitus- ja sijoitusomaisuuden tuotot Ennakko-osinko - - - 4 934 Korkotuotot 78 - 78 - Korkokulut -8 - -8 - Pääomaosuusmenetelmällä 5 432 - - yhdistetyistä yhtiöistä 5 113 Yhteistoimintasopimuksen 710 - - mukainen oikaisu Tulos rahoituserien 6 200 5 113 58 4 934 jälkeen Eläkekassan/säätiön 802 1 367 - - ylikatteen palautus 2) Kiinteistöjen -3 267 -867 - - arvonalennukset 2) Voitto ennen veroja 3 735 5 613 58 4 934 Tuloverot 3) -16 - -16 - Tilikauden voitto 3 719 5 613 42 4 934 1) Nordbanken Holding AB (publ) rekisteröitiin 8.10.1997. Yhtiön ensimmäinen tilikausi oli siis 8.10.1997 - 31.12.1997. 2) Tulokseen sisältyy 60 prosenttia MeritaNordbanken -ryhmän eläkekassan ylikatteen palautuksesta ja ryhmän kiinteistöjen arvonalennuksesta. 3) Tuloverot sisältävät vain Nordbanken Holding AB:n verot. Nordbanken Holding AB:n osuus muista MeritaNordbanken-ryhmän veroista sisältyy erään "Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä" 1 028 miljoonaa kruunua (v.1997 1 255 miljoonaa kruunua). Liite B 3 (3) Nordbanken Holding AB (publ) Tase Nordbanken Holding Nordbanken Holding AB ml. osakkuusyhtiö AB Proforma Miljoonaa kruunua, 31.12 1998 1997 1998 1997 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Sijoitus- ja käyttöomaisuus Luottolaitososakkeet - - - 13 053 Omistusyhteysyritysosakke 25 373 20 512 13 242 - et Pitkäaikaiset saamiset - 1 981 - 1 981 Pysyvät vastaavat 25 373 22 493 13 242 15 034 yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 7 1 913 7 1 913 Lyhytaikaiset sijoitukset 1 800 - 1 800 - Saamiset pankeilta 239 1 239 1 Vaihtuvat vastaavat 2 046 1 914 2 046 1 914 yhteensä Vastaavaa yhteensä 27 419 24 407 15 288 16 948 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osake pääoma 8 927 8 927 8 927 8 927 Ylikurssirahasto 3 036 3 036 3 036 3 036 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien 3 021* - 3 021 - voitto Tilikauden voitto 42* 4 934* 42 4 934 Pääomaosuusmenetelmällä 11 812 - - yhdistetyistä yhtiöistä 7 459 Yhteistoimintasopimuksen 319 - - mukainen oikaisu Oma pääoma yhteensä 27 157 24 356 15 026 16 897 Velat Lyhytaikaiset velat 262 51 262 51 Velat yhteensä 262 51 262 51 Oma pääoma ja velat 27 419 24 407 15 288 16 948 yhteensä * Ei sisällä osakkuusyhtiön tulosta. Merita Pankki -konserni Liite 3 Tilinpäätöstiedote 1998 Pankkitoiminnan tuloskehitys oli positiivinen, mikä johtui ensisijaisesti hyvin kehittyneestä arvopaperi- ja valuuttatoiminnan katteesta ja alentuneista luottotappioista. Tuotot olivat yhteensä 9 110 miljoonaa markkaa, mikä on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan kate oli 5 310 miljoonaa markkaa. Siinä on edelliseen vuoteen verrattuna kasvua 8 prosenttia eli lähes 400 miljoonaa markkaa. Heikkotuottoisten erien supistuminen ja ongelmaluottojen supistuminen sekä muuttunut ottolainausrakenne vaikuttivat positiivisesti kehitykseen. Sitävastoin kiristynyt kilpailu toi paineita korkomarginaaleihin, etenkin asuntoluotoissa. Palkkiotuotot ja -kulut olivat yhteensä 2 326 miljoonaa markkaa, missä on kasvua vuoteen 1997 verrattuna 4 prosenttia. Erään vaikuttivat selvästi myönteisesti rahastosäästämisen kasvu ja muiden omaisuuspalveluiden lisääntyminen. Palkkiotuotot takauksista supistuivat tel-takaisinlainauksen supistumisen seurauksena. Arvopaperikaupan katteen supistuminen johtui ennen muuta osakemyynnistä saatujen voittojen supistumisesta. Suurin yksittäinen myyntivoitto vuonna 1998, 374 miljoonaa markkaa, kirjattiin Vakuutusosakeyhtiö Sammon osakkeiden myynnistä. Valuuttatoiminnan nettotuotot, 284 miljoonaa markkaa, lähes kaksinkertaistuivat vuodesta 1997. Henkilöstökustannukset nousivat 2 807 miljoonaan markkaan. Jos yhdistymisestä aiheutuneet kustannukset ja merkintä henkilöstörahastoon jätetään huomioimatta, olivat henkilöstökustannukset samalla tasolla kuin vuonna 1997. Muut hallintokulut, 1 154 miljoonaa markkaa, kasvoivat 80 miljoonalla markalla. Ohjelmahankinnat on kirjattu suoraan kuluiksi, mikä kasvatti vuonna 1998 kuluja noin 160 miljoonaa markkaa. Vastaavat hankinnat on aikaisempina vuosina aktivoitu ja poistettu niiden käyttöaikana. Tuottojen ja kulujen suhde ennen poistoja oli 1,74. Vuotta aiemmin vastaava suhde oli 1,86. Eläkekassan ylikatteen palautusta ei ole huomioitu tuotto- kulusuhdetta laskettaessa. Pankkikonsernin luottotappioita supistuivat vuoden 1998 aikana 247 miljoonaa markkaa ja olivat nettomääräisesti 995 miljoonaa markkaa. Erityisten luottotappiovarausten lisäksi kirjattiin vuonna 1998 erityinen maariskivaraus, joka kohdistuu pääasiassa OECD-alueen ulkopuolisiin maihin ja perustuu maiden luottokelpoisuusluokituksiin. Maariskivaraus liittyy MeritaNordbanken-ryhmän yhtenäiseen varauskäytäntöön. Tässä suhteessa purettiin käyttämätön osa 500 miljoonan markan Kaakkois-Aasiaan kohdistetusta varauksesta, joka tehtiin vuoden 1997 lopussa. Satunnaisiin kuluihin on kirjattu 3,5 miljardin markan alaskirjaus, joka johtuu MeritaNordbankenin hallituksen päätöksestä nopeuttaa konsernin kiinteistöistä luopumista. Siksi Merita Pankin tytäryhtiön Merita Kiinteistöjen kiinteistötuottoja kirjattiin alas merkittävästi. Näiden alaskirjausten jälkeen pankkikonsernin tilikauden voitto on 418 miljoonaa markkaa. verojen positiivinen tulosvaikutus johtui laskennallisten verosaamisten ja -velkojen huomioonottamisesta tilikauden 1998 alusta. Merita Pankki -konsernin taseen loppusumma kasvoi vuoden aikana 7,7 miljardia markkaa ja oli vuoden 1998 lopussa 302 miljardia markkaa. Luotonanto yleisölle kasvoi vuoden aikana noin 12 prosenttia ja oli vuoden 1998 lopussa 167 miljardia markkaa. Suurin osa luotonannosta oli markoissa. Ulkomaisten valuuttojen osuus yleisön luotonannosta oli 20 prosenttia. Ongelmaluotot supistuivat vuoden aikana 29 prosentilla. Matalatuottoiset saamiset supistuivat 35 prosentilla. Luotonotto yleisöltä, 138 miljardia markkaa, kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia. Pankkikonsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 12,4 miljardia markkaa. Vuoteen 1997 verrattuna oma pääoma supistui 2,8 miljardia markkaa. Supistuminen johtui pääasiassa siitä, että pankki maksoi helmikuussa 1998 takaisin valtion 1,7 miljardin markan pääomasijoituksen. Sen lisäksi pankki maksoi MeritaNordbankenille 1 235 miljoonaa markkaa. Vakavaraisuusaste oli vuoden 1998 lopussa 10 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 1997 lopussa. Ensisijaisen oman pääoman osuus oli 5,7 prosenttia. Taulukot Tuloslaskelma Tase Liite C 2(4) Merita Pankki -konserni Tuloslaskelma Miljoonaa markkaa 1998 1997 Korkotuotot 13 426 12 816 Korkokulut -8 116 -7 902 Rahoituskate 5 310 4 914 Tuotot oman pääoman ehtoisista 36 100 sijoituksista Palkkiotuotot 2 539 2 435 Palkkiokulut -213 -208 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan 757 1 286 nettotuotot Valuuttatoiminnan 284 146 nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 399 472 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 164 -2 063 Henkilösivukulut Eläkekulut -318 -307 Eläkekassan 619 903 ylikatteen palautus Muut -325 -172 henkilösivukulut Muut hallintokulut -1 154 -1 072 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -341 -332 Liiketoiminnan muut kulut -855 -884 Luotto- ja takaustappiot -995 -1 242 Pysyviin vastaaviin kuuluvien - -5 arvopapereiden arvonalennukset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta -372 -933 Liikevoitto 3 205 3 039 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -3 451 -44 Voitto/tappio ennen -245 2 995 tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien -12 -383 tilikausien verot Laskennallisen verovelan 709 -63 muutos Vähemmistön osuus tilikauden -34 -31 voitosta Tilikauden voitto 418 2 518 Vuoden 1998 alusta lähtien suomalaiset pankit ovat saaneet kirjata aktiivisen kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit markkina-arvoon. Arvopaperikaupan nettotuottoihin vuodelta 1998 sisältyy realisoitumatonta arvonnousua 188 miljoonaa markkaa. Tuloslaskelman ja taseen ryhmittelyä on muutettu uusien tilinpäätösmääräysten ja MeritaNordbanken -ryhmän tilinpäätös- periaatteiden yhtenäistämisen johdosta. Vuoden 1997 luvut on oikaistu vastaamaan uutta käytäntöä. Liite C 3 (4) Merita Pankki -konserni Tase Miljoonaa markkaa 1998 1997 Vastaavaa Käteiset varat 4 747 3 734 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Valtion velkasitoumukset 5 494 9 967 Muut 23 448 22 769 Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat 1 974 1 293 Muut 53 102 52 887 Saamiset yleisöltä ja 161 865 145 458 julkisyhteisöiltä Leasingkohteet 5 021 4 063 Saamistodistukset Julkisyhteisöiltä 1 301 2 480 Muilta 12 238 15 663 Osakkeet ja osuudet 1 318 1 663 Osakkeet ja osuudet 2 185 13 559 omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 408 1 536 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 42 51 Muut pitkävaikutteiset 44 105 menot Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 146 110 Muut aineelliset hyödykkeet 785 964 Muut varat 19 740 11 333 Siirtosaamiset ja maksetut 6 243 6 327 ennakot Laskennalliset verosaamiset 561 - 301 662 293 962 Liite C 4 (4) Miljoonaa markkaa 1998 1997 Vastattavaa Vieras pääoma Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Keskuspankeille 2 5 Luottolaitoksille Vaadittaessa 1 263 3 689 maksettavat Muut 49 017 51 407 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Talletukset Vaadittaessa 90 114 83 923 maksettavat Muut 47 427 50 229 Muut velat 8 202 11 387 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Joukkovelkakirjalainat 7 740 6 581 Muut 56 252 42 681 Muut velat 14 608 13 228 Siirtovelat ja saadut ennakot 3 793 2 303 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 97 94 Muut pakolliset varaukset 553 691 Velat, joilla on huonompi 10 070 12 306 etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat 7 161 Vähemmistön osuus pääomasta 84 49 Vieras pääoma 289 230 278 733 Oma pääoma Osakepääoma 6 024 6 024 Arvonkorotusrahasto 21 25 Muut sidotut rahastot Vararahasto 2 052 2 180 Pääomalainat 1 780 3 793 Edellisten tilikausien voitto 2 559 689 Tilikauden voitto 418 2 518 Ennakko-osinko -422 - Oma pääoma 12 432 15 229 301 662 293 962 Vakavaraisuus Omat varat 21 113 21 893 Riskisijoitukset 215 231 203 477 Vakavaraisuus, % 9,8 10,8 Tier I - 5,7 5,9 pääoma/riskisijoitukset, % Nordbanken Liite 4 Tilinpäätöstiedote 1998 Liikevoitto kasvoi 6 prosentilla, 6 396 miljoonaan kruunuun. Tulosta rasittivat yhteensä 328 miljoonan kruunun yhdistymisestä aiheutuneet kustannukset sekä noin 290 miljoonan kruunun varaus, joka on tehty kiellettyjen osakekauppojen seurauksena. Tapaus on poliisitutkinnassa. Vuoden voitto oli 5 164 miljoonaa kruunua (4 862 vuotta aiemmin). Rahoituskate supistui 10 prosenttia 8 832 miljoonaan kruunuun. Tämä johtui pääasiassa siitä, että vuonna 1997 eräiden jälleenrahoituserien ennenaikainen takaisinmaksu vaikutti rahoituskatetta parantavasti. Luottojen kysyntä kehittyi myönteisesti ja taseen loppusumma oli keskimääräin 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Palkkiotuotot kasvoivat nettomääräisesti 12 prosenttia 2 872 miljoonaan kruunuun. Palkkiotuotot kasvoivat 9 prosenttia pääasiassa rahastosäästämisen suotuisan kehityksen vuoksi. Palkkiokulut supistuivat 7 prosenttia. Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan kate oli 884 miljoonaa kruunua (89). Alentuneet markkinakorot antoivat mahdollisuuden korollisten arvopapereiden kaupan myönteiselle kehitykselle. Korollisten arvopapereiden realisoidut ja realisoimattomat arvonnousut toivat voittoa 1 171 miljoonaa kruunua (292 tappio) kun taas osakekauppa toi tappiota 269 miljoonaa kruunua (144 voitto) sääntöjen vastaisen osakekaupan vuoksi. Valuuttakurssiero oli 256 miljoonaa kruunua verrattuna edellisen vuoden 254 miljoonaan. Lainojen lunastuksesta aiheutuneet kustannukset olivat 314 miljoonaa kruunua (17). Ne liittyvät olennaisesti tytäryhtiöiden obligaatioiden ostoon. Muut tuotot olivat yhteensä 1 156 miljoonaa kruunua (758). Kasvu selittyy mm. voitonjakoerien kasvulla Nordisk Rentingin omistusjärjestelyjen yhteydessä. Kulut Toimintakulut kasvoivat 9 prosenttia, 7 526 miljoonaan kruunuun. Jos 328 miljoonan kruunun yhdistymiskustannuksia ei oteta huomioon, kulut kasvoivat 4 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 3 406 miljoonaa markkaa. Ilman 270 miljoonan kruunun yhdistymiskustannuksia kasvu oli 7 prosenttia. Muut kulut kasvoivat yhdistymiskustannusten vähentämisen jälkeen 2 prosenttia. Luottotappiot Korkojen voimakkaan supistumisen jatkuminen ja yleisesti ottaen myönteinen talouskehitys vaikuttivat siihen, että vuoden aikana voitiin tehdä merkittäviä palautuksia aiemmin tehtyihin luottotappiovarauksiin. Nettomääräisesti vaikutus on 218 miljoonan kruunun tuloslisäys, kun mukaan lasketaan haltuun otetun omaisuuden arvonmuutokset. Vuotta aiemmin luottotappiot rasittivat tulosta 303 miljoonaa kruunua. Vuoden tulokseen on merkitty 181 miljoonan kruunun erityinen maavaraus. Taulukot Tuloslaskelma Tase Liite D 2 (3) Nordbanken-konserni Tuloslaskelmat Miljoonaa kruunua 1998 1997 Korkotuotot 25 841 24 791 Korkokulut -17 009 -14 956 Korkokate 8 832 9 835 Osinkotuotot 596 322 Palkkiotuotot 3 371 3 089 Palkkiokulut -499 -534 Arvopaperikaupan ja 844 89 valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 560 436 Tuotot yhteensä 13 704 13 237 Henkilöstökulut -3 406 -2 937 Muut hallintokulut -3 753 -3 632 Poistot ja arvonalentumiset -367 -336 aineellisista hyödykkeistä Kulut yhteensä -7 526 -6 905 Tulos ennen luottotappioita 6 178 6 332 Luottotappiot, netto 243 -314 Saamisen turvaamiseksi hankitun omaisuuden arvonmuutokset -25 11 Liikevoitto 6 396 6 029 Laskennalliset eläkekulut 523 155 Verot -1 755 -1 322 Tilikauden voitto 5 164 4 862 Palkkiotuotot, netto 2 872 2 555 Liite D 3 (3) Nordbanken-konserni Tase Miljoonaa kruunua 1998 1997 Käteiset varat ja saamiset 1 882 1 808 keskuspankeilta Keskuspankkirahoitukseen 27 575 28 510 oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta 43 953 37 105 Saamiset yleisöltä 318 580 284 153 Joukkovelkakirjat ja muut 36 569 34 153 korolliset arvopaperit Osakkeet ja osuudet 852 501 Osakkeet ja osuudet 9 9 osakkuusyhtiöissä Osakkeet ja osuudet 80 80 tytäryhtiöissä Aineelliset hyödykkeet 3 917 4 367 Muut varat 21 063 17 762 Siirtosaamiset ja maksetut 4 908 5 214 ennakot Vastaavaa yhteensä 459 388 413 662 Velat luottolaitoksille 99 871 73 053 Talletukset 158 727 144 703 Muut velat yleisölle 4 954 5 031 Yleiseen liikkeeseen lasketut 116 546 123 144 velkakirjat Muut velat 38 976 27 635 Siirtovelat ja saadut ennakot 5 401 5 116 Pakolliset varaukset 3 307 2 402 Velat, joilla on huonompi 11 645 11 048 etuoikeus kuin muilla veloilla Velat yhteensä 439 427 392 132 Oma pääoma Osakepääoma 5 482 5 482 Sidotut 10 133 9 520 rahastot/vararahasto Realisoimattomien 368 - voittojen rahasto Vapaat rahastot/Edellisten -1 186 1 666 tilikausien voitto Tilikauden voitto 5 164 4 862 Oma pääoma yhteensä 19 961 21 530 Vastattavaa yhteensä 459 388 413 662 Vakavaraisuus Vakavaraisuuspääoma 27 401 25 833 Riskisijoitukset 273 248 232 077 Vakavaraisuus, % 10,0 11,1 Tier I - 6,3 7,1 pääoma/riskisijoitukset, % ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00200/bit0001.doc The Complete Report http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00200/bit0002.pdf The Comlete Report

Tilaa