MeritaNordbankenin tulos 1999

Tämä tilinpäätöstiedote koskee MeritaNordbanken-ryhmää, jonka muodostaa Nordic Baltic Holding -konserni. Konsernin emoyhtiö on Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ). Se omistaa suoraan ja epäsuorasti (Merita Oyj:n kautta) MeritaNordbanken Oyj:n, jonka konserniin Merita Pankki Oyj ja Nordbanken AB (publ) kuuluvat. Katso myös sivu 10. MeritaNordbanken-ryhmä/Nordic Baltic Holding: Tilinpäätöstiedote 1999: Hyvä tuloskehitys jatkuu, oman pääoman tuotto edelleen hyvä Omistusyhtiö noteerataan Tukholmassa ja Helsingissä *MeritaNordbanken-ryhmän liikevoitto oli 1 386 miljoonaa euroa (12,2 mrd SEK) *Liikevoitto ilman vertailua vaikeuttavia eriä kasvoi 10 prosenttia 1 272 miljoonaan euroon (11,2 mrd SEK) *Oman pääoman tuotto oli 20,9 prosenttia (ilman vertailua vaikeuttavia eriä 20,6 prosenttia) *Voitto osaketta kohti oli 0,53 euroa (4,64 kruunua) *Hallitus ehdottaa osingoksi 1,75 kruunua osakkeelta *Liikevoitto kasvoi vuoden 1999 viimeisellä neljänneksellä 19 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 335 miljoonaa euroa (2,9 mrd SEK) *Uusi rakenne, jossa yksi omistusyhtiö, toteutettiin *Christiania Bankin osakkeenomistajille suunnattua 24,3 miljardin Norjan kruunun käteistarjousta jatkettiin *Keskittyminen ydinliiketoimintoihin jatkuu; Kiinteistöyhtiö Aleksia myydään *MeritaNordbanken on maailman parhaita verkkopankkitoiminnassa, Internet- asiakkaita yli miljoona *Internetin käytön laajenemisen arvioidaan luovan edellytykset 250-300 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen kolmen vuoden kuluessa *Rahastojen, henkivakuutusten ja asuntoluottojen kehitys edelleen vahvaa Tulos 1999 (Vertailu vuoteen 1998) Tulos, oman pääoman tuotto ja voitto osaketta kohti MeritaNordbanken-ryhmän liikevoitto kasvoi prosentin ja oli 1 386 miljoonaa euroa (1 370). Ilman vertailua vaikeuttavia eriä liikevoitto oli 1 272 miljoonaa euroa (1 159), 10 prosenttia edellisvuotista suurempi. Vertailua vaikeuttavia eriä on muodostunut liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä vuonna 1997 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen. Tarkempi erittely on jäljempänä. Oman pääoman tuotto oli 20,9 prosenttia (14,3). Ilman vertailua vaikeuttavia eriä oman pääoman tuotto oli 20,6 prosenttia (18,7). Nordic Baltic Holdingin voitto osaketta kohti oli 0,53 euroa (4,64 kruunua). Tuotot Tuotot olivat yhteensä 3 025 miljoonaa euroa (3 351). Tuotot ilman vertailua vaikeuttavia eriä olivat 2 911 miljoonaa euroa (2 986). Rahoituskate oli 1 798 miljoonaa euroa (1 818). Kehitykseen on vaikuttanut lyhyiden korkojen keskimäärin matalampi taso edelliseen vuoteen verrattuna. Sen seurauksena ottolainauksen marginaalit sekä omien varojen tuotto ovat muodostuneet pienemmiksi. Myös asteittainen korkoriskien vähentäminen ja maksuvalmiuden parantaminen ennen vuoden vaihdetta heikensi volyymien kasvun vaikutusta. Palkkiotuotot kasvoivat nettomääräisesti 14 prosenttia 822 miljoonaan euroon. Rahastojen vahva myynti yhdistyneenä voimakkaaseen arvonnousuun merkitsi rahastotoiminnan palkkioiden kasvua 26 prosentilla. Arvopaperikaupan, -säilytysten ja investointipankkitoiminnan tuotot kehittyivät myös hyvin. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 105 miljoonaa euroa (445). Ilman vertailua vaikeuttavia eriä tulos oli -9 miljoonaa euroa verrattuna 138 miljoonan euron voittoon edellisenä vuotena. Heikentymisen taustalla ovat markkinakorkojen muutokset; varsinkin toisella neljänneksellä pitkät korot nousivat voimakkaasti. Korkokehitys jatkui nousevana myös loppuvuonna, mutta heilahtelut olivat suuria. Koron nousu alentaa välittömästi velkakirjojen markkina-arvoa, joka kuitenkin asteittain palautuu arvopaperien jäljellä olevana juoksuaikana. Korkojen nousun tulosvaikutusta lievensi ryhmän korkoriskin asteittainen vähentäminen vuoden aikana. Vuoden lopussa oli vaihtuviin vastaaviin kirjattavien arvopaperien duraatio 1,6 vuotta. Vaihtuviin vastaaviin luettavien arvopaperien korkohintariski oli VaR:illa mitattuna 17,9 miljoonaa euroa. VaR ottaa huomioon portfoliovaikutukset ja todelliset korkovaihtelut. Muut tuotot supistuivat 18 prosenttia 300 miljoonaan euroon. Tämä johtui pääosin siitä, että Nordisk Rentingin positiivinen tulosvaikutus jäi pienemmäksi kuin vuonna 1998. Kulut supistuivat Kulut supistuivat yhteensä 7 prosenttia 1 714 miljoonaan euroon. Vertailua vaikeuttavilla erillä oikaistuna kulut vähenivät 1 prosentilla. Supistuminen on tulosta jatkuvasti hyvästä kustannusten hallinnasta sekä lisääntyneestä tuottavuudesta ja toiminnan tehostamisesta. Henkilöstökulut olivat 787 miljoonaa euroa ja vähenivät siten 11 prosenttia. Ilman vertailua vaikeuttavia eriä vähennys oli 4 prosenttia. Henkilöstömäärä vähenee suunnitelmien mukaisesti. Yhdistymisen jälkeen lukumäärä on vähentynyt bruttomääräisesti 1 500 henkilöllä. Henkilöstömäärä on lisääntynyt 500 henkilöllä muun muassa Baltian toiminnan laajentamisen ja Varallisuuden hoidon/Henkivakuutuksen ja tietotekniikan henkilöresurssien vahvistamisen vuoksi. Vuoden lopussa pankkitoiminnassa työskenteli yhteensä noin 18 000 henkilöä. Muut kulut olivat 927 miljoonaa euroa (972), jossa oli vähennystä 5 prosenttia. Ilman vertailua vaikeuttavia eriä muiden kulujen kasvu oli 2 prosenttia. Luottotappiot vähenivät Kotimarkkinoilla Ruotsissa ja Suomessa suhdannekehitys pysyi suotuisana. Sen ja luottoriskien hyvän hallinnan ansiosta luottotappiot olivat nettomääräisesti palautusten jälkeen 22 miljoonaa euroa (139). Luottotappiotaso oli historiallisen alhainen 0,04 prosenttia (0,2). Kulujen suhde tuottoihin Kulujen suhde tuottoihin oli 55 prosenttia ennen luottotappioita. Kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Konsernin ulkomaisten kiinteistöjen arvioinnin seurauksena niiden arvoa alennettiin 34 miljoonaa euroa. Kiinteistöyhtiö Cityconin osakkeet luokiteltiin vaihto-omaisuudeksi ja arvostettiin sen vuoksi markkinahintaan, mikä rasitti tulosta 21 miljoonalla eurolla. Lisäksi on tehty 90 miljoonan euron varaus Aleksian myynnin yhteydessä mahdollisesti toteutuvaa tappiota varten. Eläkesäätiöiden ylikatteen palautus Konsernin eläkesäätiöiden ja eläkekassan omistusten arvonnousun johdosta tehtiin Ruotsin eläkesäätiöstä ylimääräinen 65 miljoonan euron (152) ylikatteen palaus. Verot Vuoden verokustannukset olivat 205 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 17 prosentin verorasitusta. Suhteellisen alhainen veroaste johtuu kiinteistökannan arvonalennuksen ja uudelleenjärjestelyn yhteydessä syntyneen alijäämävähennyksen käyttämisestä. Oma pääoma Ryhmän oma pääoma oli vuoden lopussa 5,5 miljardia euroa, kun siitä oli vähennetty 0,2 miljardin euron varaus Merita Oyj:n osakkeiden lunastusta varten Ensisijaisen oman pääoman suhde riskisaamisiin oli vuoden lopussa 8,3 prosenttia (7,3) ja vakavaraisuussuhde 12,0 prosenttia (9,9). Ryhmän kasvustrategia edellyttää, että vakavaraisuussuhde pysyy tyydyttävällä tasolla. Pääomaa vahvistettiin viimeisellä neljänneksellä ottamalla yhteensä USD 850 miljoonan vastuudebentuurilaina, josta USD 350 miljoonaa lasketaan ensisijaiseksi omaksi pääomaksi. MeritaNordbanken pyrkii hyvin suunniteltuun pääomarakenteeseen. Tätä taustaa vasten harkitaan sekä konsernin liikekiinteistöjen arvonnousujen realisoimista Ruotsissa (runsaat 0,2 miljardia euroa) että ehdotusta, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen ostamaan Nordic Baltic Holdingin osakkeita. Tuloslaskelma ilman vertailua vaikeuttavia eriä *) MeritaNordbankenin toiminnan alkuvaiheessa liiketoimintoja yhteensovitetaan ja jalostetaan, millä on merkittävä vaikutus tuloskehitykseen. Jotta ryhmän liiketuloksen kehitystä olisi mahdollista arvioida näiden toimenpiteiden vaikutuksesta puhdistettuna, esitetään alla olevassa taulukossa liiketulos ilman vertailua vaikeuttavia eriä. Vuoden 1999 liiketulokseen sisältyy Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan osakkeista saatu myyntivoitto 114 miljoonaa euroa. Vuonna 1998 sisältyi vertailua vaikeuttavia eriä tulokseen yhteensä 211 miljoonaa euroa, pääosin myyntivoittoja osakeomistusten myynneistä ja kustannuksia rakennemuutoksista. Vuosineljänneksittäin kehitys on esitetty taulukossa sivulla 19. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/16/20000216BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/16/20000216BIT00420/bit0002.pdf

Tilaa