Tryg i Danmark smba ostaa Nordean vahinkovakuutustoiminnan

Tryg i Danmark smba ostaa Nordean vahinkovakuutustoiminnan Nordea ja Tryg i Danmark smba (Tryg i Danmark) ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan Nordea myy koko vahinkovakuutustoimintansa (Tryg) Tryg i Danmarkille. Kauppahinta on 760 miljoonaa euroa ja se maksetaan käteisenä. Nordealla on oikeus saada lisäkauppahintaa jälkikäteen, mikäli Tryg liitetään johonkin muuhun yritykseen ja/tai Tryg saavuttaa erikseen sovitut tulostavoitteet. Lisäkauppahinta on korkeintaan 90 miljoonaa euroa ja se määräytyy 31. joulukuuta 2004 päättyvän ajanjakson perusteella. Osana kauppaa Nordea ja Tryg sopivat strategisesta kumppanuudesta, jonka mukaan tällä hetkellä voimassa olevaa sopimusta varallisuudenhoidosta ja vakuutusten myynnistä pankkikonttoreiden kautta jatketaan. Tämän sopimuksen mukaan yhtiöt voivat käyttää toistensa jakelukanavia. Yritysten johto kommentoi myyntiä seuraavasti: Thorleif Krarup, Nordean konsernijohtaja "Trygin myynti Tryg i Danmarkille on Nordean kannalta hyvä ratkaisu. Viime vuoden lokakuussa ilmoitimme selvittävämme vahinkovakuutuksen strategisia vaihtoehtoja. Nyt tehtyyn ratkaisuun päädyttiin näiden selvitysten perusteella. Myynti antaa Nordealle mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintoihinsa, pankkitoimintaan ja varallisuudenhoitoon, ja parantaa konsernin kannattavuutta. Olemme iloisia voidessamme jatkaa ja vahvistaa onnistuneeksi osoittautunutta yhteistyötä Trygin kanssa vakuutusten myynnissä, sillä uskomme asiakkaidemme vaativan tulevaisuudessa entistä kattavampaa rahoituspalveluvalikoimaa." Mogens Jacobsen, Tryg i Danmarkin hallituksen puheenjohtaja "Tryg i Danmark on tyytyväinen saadessaan tämän kaupan myötä 100 prosentin omistuksen johtavasta pohjoismaisesta vahinkovakuutuskonsernista. Haluamme tukea Trygin tulevaa kehitystä yhteistyössä Nordean kanssa, joka on tulevaisuudessakin tärkeä strateginen ja toiminnallinen kumppanimme. Tryg i Danmarkilla ja Trygillä on yhteinen historia ja uskomme, että riippumattomuus antaa meille mahdollisuuden osallistua pohjoismaisen vahinkovakuutusalan yhdentymisprosessiin." Hugo Andersen, Trygin toimitusjohtaja "Trygin myynti Tryg i Danmarkille on tärkeä askel Trygin kehittämisessä. Omistusrakenteen selkiintymisen myötä voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme ja sen kehittämiseen aikaisempaa paremmin." Sopimuksen pääkohdat Sopimus tuo huomattavia etuja Nordealle ja Tryg i Danmarkille: Nordea Tryg i Danmark · Antaa mahdollisuuden keskittyä · Luo johtavan pohjoismaisen ydintoimintoihin, pankkitoimintaan vahinkovakuutuskonsernin, joka on ja varallisuudenhoitoon. maksutulolla mitattuna · Vakiinnuttaa tuottotasoa. Pohjoismaiden toiseksi suurin. · Vapauttaa noin 600 miljoonaa · Antaa ainutlaatuisen euroa taloudellista pääomaa mahdollisuuden käyttää hyväksi (economic capital) ja parantaa Pohjoismaiden suurinta mahdollisuuksia ostaa takaisin omia pankkikonsernia ja sen osakkeita. jakeluverkostoa. · Mahdollistaa edelleen · Parantaa mahdollisuuksia kattavien rahoituspalvelujen osallistua toimialan tarjoamisen asiakkaille. pohjoismaiseen yhdentymiseen. · Jatkaa sopimusta · Tuo mahdollisuuden hyödyntää varallisuudenhoidosta ja uusimpia virtauksia ja vahinkovakuutusten myynnistä monikanavamarkkinointia. Pohjoismaiden toiseksi suurimman Organisaatio voi keskittyä vahinkovakuutuskonsernin kanssa. vahinkovakuutusliiketoimintaan. Tuleva toiminnallinen yhteistyö Nordean ja Trygin välillä Nordea ja Tryg sopivat strategisesta kumppanuudesta ja toiminnallisesta yhteistyöstä. Sopimus antaa Trygille mahdollisuuden edelleen tarjota laajaa vahinkovakuutuspalvelujen valikoimaa Nordean asiakkaille Pohjoismaissa ja Baltiassa. Sopimuksen mukaan myös Nordea voi tarjota henki- ja eläkevakuutuspalveluja Trygin jakeluverkoston kautta. Sopimus, jonka perusteella Nordea hoitaa Trygin sijoitussalkkua, jää edelleen voimaan. Salkun arvo oli noin 2,7 miljardia euroa 31. maaliskuuta 2002. Tryg käyttää edelleen Trygin ja Vestan brandeja. Nykyisten Nordean brandilla markkinoitavien vahinkovakuutustuotteiden nimet muutetaan siirtymävaiheen aikana. Trygin henkivakuutustoiminnassa Tanskassa ja Vestan henkivakuutustoiminnassa Norjassa ollaan parhaillaan vaihtamassa nimeä Nordeaksi ja toiminnot yhdistetään Nordean henkivakuutustoimintaan. Kaikki nykyiset asiakaspalvelujärjestelyt pysyvät ennallaan. Nordea saa Trygiltä palkkion jakeluverkostonsa kautta myymistään vahinkovakuutuspalveluista ja vastaavasti Tryg saa Nordealta palkkion jakeluverkostonsa kautta myydyistä henki- ja eläkevakuutuspalveluista. Palkkioiden suuruus määräytyy markkinakäytännön mukaisesti. Sopimusehdot Sopimuksen voimaantulo edellyttää muun muassa osakkeiden ostoa koskevan sopimuksen allekirjoittamista ja tarvittavien lupien saantia valvonta- ja kilpailuviranomaisilta. Osakkeiden ostoa koskeva sopimus allekirjoitettaneen lähiaikoina ja kauppa saataneen päätökseen vuoden 2002 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Lopullisen kauppasumman määräytymiseen vaikuttaa Trygin substanssiarvo 30. kesäkuuta 2002 verrattuna sen substanssiarvoon 31. maaliskuuta 2002. Nordea odottaa lopullisen kauppahinnan muodostuvan hieman sovittua kauppahintaa pienemmäksi. Tämä johtuu Trygin tähänastisesta heikosta tuloksen ja sijoitustuottojen kehityksestä toisen vuosineljänneksen aikana. Tryg i Danmark ottaa Trygin haltuunsa, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Taloudellinen vastuu Trygistä siirtyy Tryg i Danmarkille 1. heinäkuuta 2002, mistä lähtien Tryg i Danmarkilla on oikeus Trygin tuottoihin. Tryg i Danmark maksaa Nordealle enintään 90 miljoonan euron lisäkauppahinnan, jos Tryg liitetään toiseen yritykseen ja/tai jos Tryg saavuttaa erikseen sovitut tulostavoitteet. Lisäkauppahinta määräytyy 31. joulukuuta 2004 päättyvän ajanjakson perusteella. Taloudelliset neuvonantajat Nordean neuvonantajana toimii Credit Suisse First Boston. Tryg i Danmarkin neuvonantajana toimii Fox-Pitt, Kelton. SOPIMUKSEN VAIKUTUS NORDEALLE Nordea on aikaisemmin ilmoittanut selvittävänsä vahinkovakuutuksen strategisia vaihtoehtoja. Vahinkovakuutustoiminnan myynti perustuu näihin selvityksiin ja on Nordealle tärkeä strateginen askel. Se on sopusoinnussa Nordean strategian kanssa, jonka mukaan konserni keskittyy pankkitoimintaan, henkivakuutukseen ja varallisuudenhoitoon samalla kun se jatkaa laajan palveluvalikoiman tarjoamista asiakkailleen käyttäen hyväkseen jakeluverkostoaan ja asiakaskuntansa laajuutta. Myynnin odotetaan vakiinnuttavan Nordean saamaa tuottotasoa ja vaikuttavan positiivisesti Nordean tulokseen, palkkiotuottoihin ja pääomarakenteeseen. Nordea ostaa takaisin omia osakkeitaan Sopimus vakiinnuttaa Nordean saamaa tuottotasoa ja parantaa sen mahdollisuuksia ostaa takaisin omia osakkeitaan. Huhtikuun 24. päivänä 2002 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Nordean hallituksen ostamaan takaisin yhtiön omia osakkeita siten, että yhtiön omistuksessa olevien osakkeiden määrä ei ylitä yhtä kymmenesosaa koko osakekannasta. Nordean aikomuksesta lunastaa omia osakkeitaan annetaan erillinen lehdistötiedote. Myyntihinta Vahinkovakuutuksen oma pääoma 31. maaliskuuta 2002 oli 660 miljoonaa euroa, pro forma. Myyntihintaan sisältyy siten 100 miljoonan euron preemio, kun sitä verrataan pro forma -määräiseen omaan pääomaan 31. maaliskuuta 2002. Jälkikäteen maksettava enintään 90 miljoonan euron lisähinta lisätään varsinaiseen kauppasummaan, ja se merkitsee Nordealle lisätuottomahdollisuutta. Mikäli Nordea saa lisäkauppahintaa, summa kirjataan sille ajanjaksolle, jonka aikana se maksetaan. Vahinkovakuutuksen kirjanpitoarvo Nordean taseessa on noin 800 miljoonaa euroa, kun siihen on kohdistettu aiempiin vahinkovakuutusyhtiöhankintoihin liittyvä liikearvo, Trygin uudelleenjärjestelyyn ja Nordeasta irrottamiseen liittyvät kustannukset sekä myynnistä aiheutuneet kulut. Näin ollen Nordea kirjaa vahinkovakuutuksen myynnistä noin 40 miljoonan euron tappion. Aiempiin vahinkovakuutusyhtiöhankintoihin liittyvän liikearvon kertapoisto pienentää Nordean liikearvopoistoja noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2002 ja noin 8 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Nordean taloudellinen neuvonantaja Credit Suisse First Boston on antanut lausunnon, jonka mukaan Nordean saama kauppahinta on asianmukainen lausunnossa tarkemmin määriteltyjen ehtojen täyttyessä. Vaikutus osakekohtaiseen tulokseen ja vakavaraisuuteen Myynnin myötä vapautuu noin 760 miljoonaa euroa vakavaraisuussäädösten mukaista omaa pääomaa, mikä nostaa Nordean vakavaraisuusastetta noin 0,5 prosenttiyksikköä laskettuna säädösten mukaisesta vakavaraisuudesta 31. maaliskuuta 2002. Myynti vapauttaa noin 600 miljoonaa euroa omia varoja laskettuna Nordean sisäisen taloudellisen pääoman mallin mukaisesti (economic capital). Myynti vaikuttaa myönteisesti myös Nordean oman pääoman tuottoon ja taloudelliseen tulokseen (economic profit). Mikäli kaikki myynnistä saatavat tuotot käytetään Nordean omien osakkeiden takaisinostoon, myynnin vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on positiivinen. Puhelinkonferenssi analyytikoille Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille alkaa tänään, 19. kesäkuuta 2002, klo 12.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa ovat läsnä Nordean talousjohtaja Arne Liljedahl ja konsernin sijoittajasuhteista vastaava johtaja Sigurd Carlsen. Osallistujia pyydetään soittamaan viimeistään 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0)20 8401 1043, password Nordea. Konferenssia voi seurata uudelleen numerosta +44 (0)20 8288 4459, access code 648342. Asiaan liittyvä graafinen esitys on saatavissa Nordean Internet- sivuilta. SOPIMUKSEN VAIKUTUS TRYG I DANMARKILLE Nordean osakkeiden myynti Rahoittaakseen Trygin hankinnan ja tukeakseen sen tulevaa kasvua Tryg i Danmark myy osan omistamistaan Nordean osakkeista. Osakkeiden myynti toteutetaan nopeutetulla tarjousmenettelyllä (accelerated book building) lähipäivien aikana. Myynnin pääjärjestäjiksi (joint book runners) on nimitetty Carnegie ja Credit Suisse First Boston. Fox-Pitt, Kelton ja Nordea Securities toimivat muina pääjärjestäjinä. Trygin hallitus Tryg i Danmark aikoo valita Trygille uuden hallituksen kaupan toteuduttua. Uuden hallituksen puheenjohtaja on Mikael Olufsen ja varapuheenjohtaja Per Skov. Trygin nykyinen toimitusjohtaja Hugo Andersen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. TIETOJA SOPIMUKSEN OSAPUOLISTA Tietoja Trygistä Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuutuskonserni kokonaismaksutulolla mitattuna. Trygillä on neljä tytäryhtiötä: Tryg (Tanska), Vesta (Norja), TBi (Iso-Britannina ja Tanska) ja Nordea Ubezpieczenia (Puola). Trygillä on toimintaa myös Virossa (Nordea Kindlustus) sekä Suomessa, jossa toiminta kasvaa nopeasti. Trygillä on noin 1,4 miljoonaa henkilöasiakasta ja 250 000 yritysasiakasta. Trygin kokonaismaksutulo 31. joulukuuta 2001 päättyneeltä tilikaudelta oli 1 845 miljoonaa euroa. Nettomääräinen vakuutusmaksutulo oli 1 520 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio verojen jälkeen 6 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 3 637 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2002, vakuutustekninen vastuuvelka oli 2 714 miljoonaa euroa (josta asiakashyvitystasoitusvastuuta 161 miljoonaa euroa) ja oma pääoma, pro forma, oli 660 miljoonaa euroa. Tietoja Tryg i Danmarkista Tryg i Danmark (entinen Tryg-Baltica smba) omisti enemmistön Trygin osakkeista ennen Tryg-Baltican ja Unidanmarkin fuusiota maaliskuussa 1999. Fuusion ja sen jälkeisten uudelleenjärjestelyjen seurauksena Tryg i Danmark omistaa tällä hetkellä 185,6 miljoonaa Nordean osaketta (6,2 prosenttia osakekannasta). Vuoden 2001 lopussa Tryg i Danmarkin taseen loppusumma oli 959 miljoonaa euroa (Nordean osakkeet on arvostettu hankintahintaan). Unidanmarkin ja Tryg-Baltican fuusioituessa Trygillä oli henki- ja vahinkovakuutustoimintaa pääasiassa Tanskassa. Unidanmark-konserniin kuuluessaan Tryg hankki norjalaisen Vesta Forskiringin joulukuussa 1999. Tryg on laajentanut toimintaansa myös kasvumarkkinoilla Puolassa ja Virossa. Tryg i Danmark on yleishyödyllinen säätiö, jonka jäsenet ovat Tryg i Danmarkin tanskalaisia vakuutuksenottajia. Tietoja Nordeasta Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Konsernilla on neljä liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat, varallisuudenhoito ja henkivakuutus sekä vahinkovakuutus. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 1 245 konttoria ja 125 vakuutuspalvelupistettä 22 maassa. Konserni on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on 3 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä. Lisätietoja Thorleif Krarup, Nordean konsernijohtaja +46 8 614 79 01 Mogens Jacobsen, Tryg i Danmarkin hallituksen puheenjohtaja +45 44 20 30 61 Erik Evrén, konserniviestintä, Nordea +46 8 614 8611 Sigurd Carlsen, sijoittajasuhteet, Nordea +46 8 614 7852 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00400/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com

Tilaa