NORDIC ALUMINIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001

NORDIC ALUMINIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 Nordic Aluminium -konsernin vuoden 2001 liikevaihto oli 86,45 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 90,84 MEUR. Konsernin liikevoitto oli 2,89 MEUR (2000: 6,99 MEUR). Tilikauden voitto oli 1,76 MEUR (4,55 MEUR). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,5 % (21,3 %) ja oman pääoman tuotto 8,5 % (24,7 %). Hallitus ehdottaa vuoden 2001 osingoksi 0,13 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,6 MEUR (2000: 0,34 euroa osakkeelta). Konsernirakenne Nordic Aluminium -konsernin muodostavat Kirkkonummella, Espoossa ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB Ruotsissa ja Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa. Konsernin liiketoiminnot jakautuvat kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Sähkötekniset tuotteet, Komponentit ja Profiilit. Liikevaihto ja tulos Nordic Aluminium -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2001 yhteensä 86,45 MEUR verrattuna edellisvuoden 90,84 MEUR:oon. Liikevaihdon aleneminen 4,8 % johtui markkinakysynnän taantumisesta kaikilla liiketoiminta-alueilla. Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi 34,6 %:iin, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 31,9 %. Suurimmat vientimarkkinat vuonna 2001 olivat Pohjoismaat, Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Liikevaihto henkilöä kohden oli 0,18 MEUR, eli sama kuin edellisenä vuonna. Yhtiö reagoi muuttuneeseen markkinatilanteeseen läpiviemällä sopeuttamistoimenpiteet, joista aiheutuneet uudelleenjärjestely- kustannukset osaltaan heikensivät loppuvuoden tulosta. Konsernin liikevoitto oli 2,89 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 6,99 MEUR. Liikevaihdon ja liikevoiton kehittyminen liiketoiminta-alueittain ilmenee oheisista taulukoista. LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- 2001 2000 ALUEITTAIN (MEUR) 1-12 1-12 Sähkötekniset tuotteet 29,26 29,91 Komponentit 21,07 21,26 Profiilit 49,33 53,84 Sisäinen laskutus -13,21 -14,18 Yhteensä 86,45 90,84 LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA- 2001 2000 ALUEITTAIN (MEUR) 1-12 1-12 Sähkötekniset tuotteet 4,42 5,25 Komponentit -1,00 -0,96 Profiilit 0,18 2,70 Yhteiset -0,71 0,00 Yhteensä 2,89 6,99 Liiketoiminta-alueet Sähköteknisten tuotteiden alueella Nordic Aluminium suoriutui vaikeassa markkinatilanteessa hyvin. Liikevaihto oli edellisen vuoden tasoa, vaikka alan kokonaiskysynnän arvioidaan laskeneen. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin komponentteja tuottava Espoon tehdas pystyi heikentyneestä markkinakysynnästä huolimatta solmimaan uusia asiakassuhteita ja kohentamaan kannattavuuttaan. Pääasiassa tietoliikennekomponentteja valmistavalle Nivalan tehtaalle vuosi oli vaikea. Profiilien kysyntä oli vielä vuoden alkaessa kohtuullisen hyvä, mutta tilanne heikkeni oleellisesti vuoden edetessä. Tilauskanta Nordic Aluminium -konsernin tilauskanta vuoden 2001 päättyessä oli 5,47 MEUR (2000: 7,42 MEUR). Tilauskanta heijastaa asiakaskysynnän syklisyyttä ja nopeita toimitusaikoja. Nordic Aluminium on edelleen kehittänyt kykyään vastata nopeasti vaihtelevaan asiakaskysyntään tehostamalla tuotantonsa läpimenoaikoja ja varastojensa palvelutasoa. Tutkimus- ja kehitysmenot Nordic Aluminiumin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2001 olivat 1,77 MEUR (2000: 1,73 MEUR) mikä vastaa 2,0 % liikevaihdosta (1,9 %). Tuotekehitys kohdistui asiakkaiden kanssa yhdessä kehitettäviin uusiin tuotesukupolviin. Investoinnit Bruttoinvestoinnit vuonna 2001 olivat 7,80 MEUR (2000: 8,81 MEUR), ja ne kohdistuivat koneisiin ja kalustoon. Sähköteknisissä tuotteissa investoinnit koskivat tuotannon automaatioasteen nostamista, Komponenteissa lisättiin kapasiteettia, ja Profiileissa monivuotinen mittava investointiohjelma vietiin päätökseen uuden pystymaalaamon valmistuessa. Uusi maalaamo on Pohjoismaiden ensimmäinen laatuaan ja parantaa oleellisesti Profiilit-liiketoiminta-alueen kilpailukykyä. Kannattavuus Nordic Aluminium -konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2001 oli 8,5 % (2000: 21,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 8,5 % (2000: 24,7 %). Tulos osaketta kohden oli 0,38 euroa (0,98 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 4,45 euroa (4,40 euroa). Tase ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden 2001 päättyessä 51,45 MEUR (2000: 56,73 MEUR). Taseen pieneneminen johtui pääasiassa alhaisemman käyntiasteen aiheuttamasta rahoitus- ja vaihto-omaisuuden ja toisaalta korottomien velkojen alenemisesta. Liiketoiminnan kassavirta oli 4,76 MEUR (2000: 8,76 MEUR). Vuoden päättyessä Nordic Aluminium -konsernin omavaraisuusaste oli 40,0 % (2000: 35,9 %), korolliset velat 16,41 MEUR (14,68 MEUR) ja velkaantumisaste 76,1 % (51,8 %). Investointien omarahoitusaste oli 94 % (106 %). Valtuutukset Hallituksella ei ole voimassaolevia valtuutuksia yhtiön osakepääoman nostamiseksi, omien osakkeiden lunastamiseksi tai vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optiolainojen ottamiseksi. Osakepääoma Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden nimellisarvo on 1,28 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä tilikauden 2001 päättyessä oli 4 616 132. Rekisteröity osakepääoma on 5 908 648,96 euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus. Nordic Aluminium Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1997. Nordic Aluminiumin optio-oikeudet noteerataan yhtiön hakemuksesta Helsingin Pörssissä 17.9.2001 alkaen, jolloin laskettiin liikkeeseen 225 000 optiotodistusta. Kullakin optiotodistuksella voi merkitä yhden Nordic Aluminium Oyj:n osakkeen porrastetusti 1.5.1999-30.5.2006. Vuoden 2001 päättyessä merkintähinta oli 10,05 euroa. Optio-oikeuksilla ei vuoden 2001 aikana merkitty osakkeita. Osakevaihto Nordic Aluminium Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuoden 2001 aikana pörssikaupassa yhteensä 577 449, mikä vastaa 12,5 % (2000: 6,6 %) yhtiön koko osakekannasta. Vuoden ylin noteeraus oli 10,00 euroa ja vuoden alin 5,82 euroa. Keskikurssi oli 9,29 euroa. Vuoden viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi oli 6,78 euroa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/11/20020211BIT00180/bit0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/11/20020211BIT00180/bit0001.pdf The Full Report

Tilaa