Nordic Capital julkistaa aikomuksensa tarjota Tokmannin osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Yhtiötiedote, 9. helmikuuta 2017

Cidron Disco S.à r.l (“Cidron”, joka on viime kädessä Nordic Capital Fund VII:n1) yhdessä mukana olevien yhteissijoitusyrityten kanssa omistama yhtiö) aikoo tarjota myytäväksi noin 6 miljoonaa Tokmanni Group Oyj:n (”Tokmanni” tai ”Yhtiö”) osaketta (”Osakkeet”) (”Osakemyynti”). Cidron päättää myytävien Osakkeiden lopullisen määrän sijoittajakysynnän perusteella. Ennen Osakemyyntiä Cidron omistaa 17 952 301 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 30,50 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista.

Osakemyynti toteutetaan niin sanotulla nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat voivat antaa merkintätarjouksia tarjottavista Osakkeista. Tarjottavien Osakkeiden myyntihinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja päättyy viimeistään 10. helmikuuta kello 9.00. Tarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Osakemyynnin tuloksesta tiedotetaan arviolta 10. helmikuuta 2017.

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike (”Nordea”) toimivat pääjärjestäjinä Osakemyynnissä.

Yhteystiedot

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager NC Advisory AB, Nordic Capital -rahastojen neuvonantaja
puh: +46 8 440 50 69
s-posti: katarina.janerud@nordiccapital.com

1) “Nordic Capital Fund VII” viittaa Nordic Capital VII Alpha, L.P.:hen ja Nordic Capital Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Nordic Capital VII Limited.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Vastuunrajoitus

Carnegie ja Nordea toimivat Osakemyynnissä ainoastaan Cidronin eivätkä kenenkään muun lukuun eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Carnegie ja Nordea eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Cidronille, eivätkä ne anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä tiedotteessa viitattuun transaktioon tai järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ja Nordea eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei muodosta lupausta tai vakuutusta menneestä tai tulevasta eikä mihinkään tässä tiedotteessa tule luottaa sellaisena.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakemyynnistä ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Cidron ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Cidron ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tilaa

Liitteet & linkit