Osavuosikatsaus Nordisk Renting AB

Osavuosikatsaus Nordisk Renting AB 1 tammikuuta - 30 kesäkuuta 2001 * Konsernin tulos ennen veroja nousi 315 MSEK:iin (260), josta 167 MSEK (159) muodostui mm kiinteistöjen luovutusvoitoista. Tulos verojen jälkeen oli 245 MSEK (197). * Konsernin liikevaihto oli 633 MSEK (821) ja tase kauden lopussa nousi 13 303 MSEK:iin verrattuna vuoden alun 12 047 MSEK. * Kiinteistöhankintoja ja uusinvestointeja tehtiin 1 466 MSEK:n arvosta (285). Tämän lisäksi on tehty sopimuksia kauden jälkeen toteutuvista uusinvestoinneista 577 MSEK:n arvosta (965). * Kiinteistöjä ja osakkeita myytiin 579 MSEK:n arvosta (243). * Konserni hallinnoi 30 kesäkuuta 2001 192 kiinteistöä, yhteensä noin 1,7 miljoonaa neliömetriä, kokonaisarvoltaan 12,6 miljardia kruunua. * Konsernin tuloksen ennen veroja tilivuodelle 2001 odotetaan ylittävän 450 MSEK:n sisältäen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutuneita luovutusvoittoja 167 MSEK. Halutessanne lisätietoja, ystävällisesti ota yhteys: Göte Dahlin, TJ Nordisk Renting AB, puhelin +46 8-670 98 00 Kehitys kauden aikana Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2001 liiketoiminta oli vilkasta. Kauden aikana hankittiin kiinteistöjä ja investoitiin uudisrakennuksiin 1 466 MSEK (285). Lisäksi kauden aikana tehtiin sopimuksia tulevista uusinvestoinneista 577 MSEK:n arvosta (965). Kauden aikaisesta hankinta- ja investointivolyymista kohdistui 854 MSEK:ä kiinteistöihin Ruotsissa ja 612 MSEK:ä kiinteistöihin Suomessa. Kaikkiaan hankittiin 25 kiinteistöä, joista Suomen osuus oli 6. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana myytiin 4 (3) kiinteistöä yhteensä 566 MSEK:lla (31) sekä osakkeita 13 MSEK:lla (212). Myydyistä kiinteistöistä mainittakoon Scandic Hotel Malmen Tukholmassa, joka myytiin toukokuussa kiinteistösijoitusyhtiö Capona AB:lle 136,9 MSEK:n luovutusvoitolla. Ennenaikaisen osto-option käytön johdosta Nordisk Renting myi kesäkuussa myös Värtahamnetissa Tukholmassa sijaitsevan Scandic Hotel Ariadnen Drott AB:n ja AP Fastigheter AB:n yhteisesti omistamalle yhtiölle, Position Stockholm AB:lle. Myynnistä syntyi 19,7 MSEK:in luovutusvoitto. Kaikki hankintojen ja uusinvestointien yhteydessä solmittiin pitkäaikaiset vuokra- ja yhteistyösopimukset taloudellisesti vahvojen osapuolten kanssa. Hankinnoista ja uusinvestoinneista jotka tehtiin kauden aikana voidaan mainita mm.: * 18 hoitolaitoskiinteistöä Taalainmaan kuntaliitolta yhteensä 650 MSEK:n arvosta, kuntainliiton ja 13 Taalainmaan kunnan ollessa pitkäaikaisina vuokralaisina, * Nordisk Rentingin omistuksessa olevan Europolitanin pääkonttorin laajennus 85 MSEK.llä Karlskronassa, * varasto- ja logistiikkakiinteistön hankinta Vantaalla 108 MSEK:lla, Skandinavian yhden suurimman kuljetusyrityksen, DFDS Transportin ollessa pitkäaikaisena vuokralaisena, * huolto- ja liikekiinteistön rakentaminen Helsinkiin 72 MSEK:lla, Volvo Auto Oy Ab:n kokonaan omistaman tytäryhtiön ja jälleenmyyjän, Bilia Oy Ab:n ollessa pitkäaikaisena vuokralaisena, * toimistokiinteistön rakentaminen Lahteen 108 MSEK:lla osana uutta High Tech Centeriä Soneran ollessa pitkäaikaisena vuokralaisena, * teollisuus- ja toimistokiinteistön hankinta Tampereelta 169 MSEK:lla Suomen toiseksi suurimmalta mediakonsernilta, Alma Media Oyj:ltä. Hankinnan yhteydessä solmittiin pitkäaikainen vuokrasopimus osapuolten välillä. Tulos- ja volyyminkehitys Konsernin tulos ennen veroja oli 315 MSEK (260), josta 167 MSEK:ä (159) muodostui mm. luovutusvoitoista. Tulos verojen jälkeen oli 245 MSEK:a (197). Konsernin liikevaihto laski edellisestä vuodesta 633 MSEK:iin (821). Lasku johtui etupäässä Fastighets AB Skulderbladetin myynnistä ABB Sverige:lle joulukuussa 2000. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ilman Skulderbladetia kasvoi 121 MSEK:lla. Tase oli jakson lopussa 13 303 MSEK verrattuna vuoden alun 12 047 MSEK:iin. Jakson suunnitelman mukaiset poistot vähenivät 47 MSEK:iin (97) Fastighets AB Skulderbladetin myynnistä johtuen. Pääoma- ja rahoitusrakenne Oma pääoma oli 1 564 MSEK ja vähemmistöosuudet 132 MSEK. Oman pääoman osuus oli 11,8 prosenttia verrattuna vuoden alun13,4 prosenttiin, ja vakavaraisuus vähemmistöosuudet mukaan lukien oli 12,8 prosenttia (14,6). Konserni soveltaa vuoden alusta kirjaustapaa, jossa laskennallinen verovelka huomioidaan RR (Redovisningsrådet) 9:n mukaisesti. Tästä johtuen vapaata omaa pääomaa on vähennetty 119 MSEK:lla ja siirto verovarauksiin on noussut samalla summalla. Lukujen vertailukelpoisuuden takia verovelan oikaisu RR 9:n mukaisesti on tehty myös jaksoille 30 kesäkuuta sekä 31 joulukuuta 2000. Muilta osin kirjanpitokäytäntö ei ole muuttunut. Nordisk Rentingin toiminta perustuu alhaiseen riskinottoon hyvällä ja varmalla tuotolla. Konsernilla on tietoisesti alempi vakavaraisuusaste kuin kiinteistösijoitusyhtiöillä yleensä johtuen oleellisesti pienemmästä riskinotosta, jonka erittäin pitkäaikaiset vuokrasopimukset taloudellisesti vahvojen osapuolten kanssa mahdollistavat. Konsernin koko kiinteistökannasta 83 prosenttia on kiinteistöjä, joiden vuokrasopimukset ovat korkosidonnaisia. Näiden kiinteistöjen rahoitus tapahtuu vuokrasopimusehtojen mukaisilla korkosidonnaisuuksilla, mikä mahdollistaa konsernin korkoriskien minimoinnin. Niiden kiinteistöjen osalta, vastaten 17 prosenttia kiinteistökannasta, joissa on indeksisidonnainen vuokrasopimus, rahoitus on järjestetty pitkäkorkoisilla lainoilla. Näiden luottojen keskimääräinen laina-aika oli 5,5 vuotta jakson lopussa. Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika näiden kiinteistöjen osalta oli 18 vuotta. Kiinteistökanta ja vuokraustilanne Konserni omisti jakson lopussa 192 kiinteistöä, joiden kokonaispinta-ala on 1,7 miljoonaa neliömetriä. Nordisk Rentingin pitkäaikaiset vuokrasopimukset vakavaraisten vuokralaisten kanssa johtavat siihen, että vuokraus- ja vajaakäyttöriskit ovat pieniä. Kaikkien kiinteistöjen jäljellä oleva painotettu keskivuokra-aika oli jakson lopussa 17 vuotta. Kiinteistökannan kirjanpitoarvo koneet ja muut tekniset laitteet sekä rahoitusleasing-sopimukset mukaan lukien oli 12 614 MSEK verrattuna vuoden alun 11 515 MSEK. Nordisk Rentingin vuokralaisia ovat valtaosaltaan suuret yksityiset pohjoismaalaiset yritykset. Asiakkaiden joukossa on myös Suomen ja Ruotsin valtiot, Ruotsin kuntia sekä muita julkisyhteisöjä. Uusi toimitusjohtaja 1. marraskuuta 2001 Reinhold Geijer aloittaa Nordisk Renting AB:n toimitusjohtajana 1. marraskuuta 2001. Reinhold Geijer seuraa Göte Dahlinia, joka päättää pitkän 15-vuotta kestäneen uransa yhtiön toimitusjohtajana. Göte Dahlin on nimetty Nordisk Renting AB:n hallituksen varapuheenjohtajaksi, ja hän tulee myös jatkossa toimimaan yhtiön strategioita koskevissa tehtävissä kuin myös tietyissä projekteissa. Ennuste Konsernin tuloksen ennen veroja tilikaudelle 2001 odotetaan ylittävän 450 MSEK, sisältäen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutuneita luovutusvoittoja 167 MSEK. Emoyhtiö Tammi-kesäkuun aikana 2001 emoyhtiön, Nordisk Renting AB:n liikevaihto oli 11 MSEK (11) ja tulos verojen jälkeen sisältäen osuudet konserninyhtiöiden tuloksista 273 MSEK (362). Jakson aikana tehtiin emoyhtiössä investointeja 0,1 MSEK:llä (0,5). Tukholma 16 elokuuta 2001 Göte Dahlin Toimitusjohtaja Tarkastusraportti Olen katsauksenomaisesti tarkastanut tämän osavuosiraportin ja noudattanut tarkastuksessani FAR:n suosituksia. Katsauksenomainen tarkastus on oleellisesti suppeampi kuin varsinainen tilintarkastus. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään, mikä osoittaisi, että osavuosikatsaus ei täytä kirjanpitolain vaatimuksia. Tukholmassa 16 elokuuta 2001 Carl Lindgren Auktorisoitu tilintarkastaja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00930/bit0003.DOC The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00930/bit0003.pdf The full report