Benefon Oyj:lle 20.000 euron kurinpitomaksu tiedotussääntöjen rikkomisesta

Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunta on päättänyt antaa Benefon Oyj:lle kurinpitomaksuna 20.000 euroa tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten rikkomisesta.

Benefon Oyj julkisti 26.10.2005 tulos- ja liikevaihtoennusteen vuodelle 2006. Arvion mukaan tilivuoden 2006 liikevaihdon odotettiin olevan noin 66,5 miljoonaa euroa ja nettotuloksen noin 7,5 miljoonaa euroa. Arvion perustana olivat uuden tuotteen myynnin aloitus vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana ja siihen liittyvät jakelu- ja tuotantosopimukset. Pääosa yhtiön arvioidusta liikevaihdosta ja tuloksesta oli tarkoitus saavuttaa uudella tuotteella. Yhtiö totesi tiedotteessaan, että arviot perustuvat olettamiin ja että niihin liittyy epävarmuuksia. Yhtiö lisäsi arvioon varaumia muun muassa rahoituksen, henkilöstön pysyvyyden sekä kasvun hallinnan, matkaviestinnän muutosten ja trendien osalta.

Kurinpitolautakunta katsoi, että Benefonin esittämät liikevaihto- ja tulosennustearviot olivat tarkkoja. Arvioihin liittyvät riskit oli puolestaan esitetty väljästi, eikä sijoittajalle ole niiden perusteella ollut mahdollista arvioida riskien todennäköisyyttä eikä niiden vaikutuksia. Kurinpitolautakunta huomauttaa, että listayhtiö ei voi tehokkaasti vetäytyä vastaamasta tulevaisuuden ennusteistaan esittämällä tämänkaltaisia yleisiä liiketoiminnan riskejä koskevia varaumia. Tulevaisuuden kehitysnäkymiin liittyvien varaumien on oltava yhtälailla perusteltuja kuin numeraaliset arviot.

Tulosvaroitus ja muuttuneen tiedon julkistaminen

Kurinpitolautakunta katsoo näytetyksi, että Benefon ei 12.1.–19.5.2006 välisenä aikana julkistanut ilman aiheetonta viivästystä olennaista muutosta arviossaan tulos- ja liikevaihtoarviossa (”tulosvaroitus”, sääntökohdat 3.2.43 –3.2.47), eikä muuttunutta tietoa uuden tuotteensa myyntiin tulon aikataulusta (sääntökohta 3.1.7).

Yhtiö toisti 12.1.2006 aiemmin esittämänsä tulosarvion siitä, että uuden navigaatiopuhelimen tuotanto ja myynti alkaisi vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana. Pääosa yhtiön ennakoimasta liikevaihdosta oli tarkoitus saavuttaa uudella tuotteella. Yhtiö julkisti 19.5.2006 tiedon, että uuden tuotteen myynnin aloitus lykkääntyy vuoden 2006 kolmannelle neljännekselle ja että yhtiö ei tästä syystä pääse arvioimaansa tulokseen vuonna 2006. Lautakunta katsoi, että yhtiön johdon on täytynyt ollut tietoinen muutoksesta olennaisesti aikaisemmin kuin 19.5.2006, jolloin tieto julkistettiin osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutos arviossa ja aiemmin julkistetuissa tiedoissa olisi tullut julkistaa ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen kun muutos on tullut ilmeiseksi ja yhtiön johdon tietoon. Yhtiö ei ole esittänyt perusteluja sille, miksi hankkeen viivästyminen olisi tullut yhtiön johdolle yllätyksenä vasta osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä. Lautakunta katsoo, että tiedon merkitys huomioiden rikkomusta on pidettävä vakavana.

Listayhtiön johdon huolellisuusvelvoitteeseen kuuluu, että sillä on riittävät raportointijärjestelmät, joilla tuloksen ja liikevaihdon kehittymistä seurataan. Koska kyse oli yhtiön kannalta poikkeuksellisen tärkeästä tuotteesta, josta yhtiön taloudellisen tilanteen kehittyminen oli lähes yksinomaan riippuvainen, on yhtiön johdolla on ollut erityinen velvoite tämän hankkeen seuraamiseen.

Tietojen johdonmukaisuus

Kurinpitolautakunta katsoi, että yhtiö on käyttänyt termiä lanseeraus julkistetuissa tiedotteissaan tavalla, joka on ollut epäjohdonmukainen ja omiaan johtamaan sijoittajaa harhaan (sääntökohta 3.1.2). Yhtiö ei ole antanut tältä osin tietoa riittävästi eikä johdonmukaisesti, mikä on saattanut johtaa sijoittajaa harhaan.

Tiedottamisen samanaikaisuus

Kurinpitolautakunta katsoi edelleen, että Benefon on rikkonut tiedottamisen samanaikaisuusvaatimusta (sääntökohdat 3.1.1. ja 3.1.8). Yhtiö julkisti 26.6.2006 lehdistötiedotteen uuden tuotteen aikatauluista ja tulosennusteiden päivityksestä. Yhtiö julkisti asian pörssitiedotteella 28.6.2006.
Perussäännös listayhtiön tiedonantovelvollisuudesta on arvopaperipörssin sääntöjen kohta 3.1.1. Sääntökohdan mukaan tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on turvata se, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti käytettävissään riittävä ja oikea tieto pörssiarvopaperin liikkeeseenlaskijasta ja pörssiarvopaperista niin, että osakkeiden ja muiden pörssiarvopaperien arvo voidaan perustellusti määrittää. Liikkeeseenlaskijan antama tieto on perustana sijoittajan arvion muodostamiselle pörssiarvopaperista.

Kurinpitolautakunta toteaa yhtiön lähtötilanteesta, että Benefon on ollut yrityssaneerauksessa, joka on päättynyt kesäkuussa 2005. Yhtiön arvopaperi on tarkkailulistalla Helsingin Pörssissä. Tarkkailulistan tarkoitus on tässä tapauksessa ollut kiinnittää sijoittajan huomio yhtiön taloudelliseen asemaan. Tämän seikan perusteella tiedonantovelvollisuuden vaatimuksista ei kuitenkaan voida tinkiä. Sijoittajan on voitava luottaa siihen, että yhtiö antaa ainoastaan perusteltuja tulevaisuudenarvioita.

Helsingin Pörssi kiinnittää sijoittajien huomion siihen, että Benefon Oyj:n osake on tarkkailulistalla. Kurinpitolautakunnan päätökseen perusteella pörssi katsoo, että Benefon Oyj:n osakkeen osalta täyttyy myös tarkkailulistalle siirtämistä koskeva sääntökohta 2.1.8 ii) yhtiö on olennaisesti rikkonut listayhtiöitä koskevaa sääntelyä.

Päätöslauselma

Helsingin Pörssin kurinpitolautakunta totesi, että Benefon Oyj on rikkonut pörssin sääntöjä. Rikkomuksia ei voida pitää vähäisinä. Kurinpitolautakunta velvoitti Benefon Oyj:n maksamaan Helsingin Pörssille kurinpitomaksuna 20.000 euroa. Kurinpitomaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon rikkomuksien vakavuus ja yhtiön koko.

Lisätietoja antavat:
Timo Rintanen, kurinpitolautakunnan sihteeri, Head of Enforcement (09) 6166 7640
Janne Seppänen, apulaisjohtaja, Suomen markkinavalvonta (09) 6166 7382Helsingin Pörssi Oy lahjoittaa kurinpitomaksut säätiölle, joka rahoittaa arvopaperimarkkinoita koskevaa tutkimusta Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätietoa kurinpitolautakunnasta ja sen jäsenistä sekä kurinpitolautakunnan
säännöt ovat pörssin internetsivuilla www.omxgroup.com/helsinginporssi.

Helsingin Pörssin markkinavalvonta
Helsingin Pörssin valvontayksikkö (Surveillance) tutkii kaikki epäillyt sääntörikkomukset. Vähäiset rikkomukset johtavat kirjalliseen kritiikkiin yhtiölle, kun taas vakavammat tapaukset käsittelee pörssin kurinpitolautakunta.
Kurinpitolautakunnan jäsenet ovat Helsingin Pörssistä riippumattomia juridiikan ja talouden asiantuntijoita. Lautakunnan puheenjohtaja on oikeusneuvos Mikko Tulokas ja jäsenet professori Risto Nuolimaa, professori Kalervo Virtanen ja OTK
Simo-Pekka Helander.

Mahdolliset seuraukset rikkomuksista ovat muistutus, varoitus, kurinpitomaksu tai ääritilanteessa esitys listalta poistamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit