Kutsu OMX AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

OMX AB:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12. huhtikuuta 2007. Liitteenä olevasta kutsun esityslistasta selviää kokouksen sisältö.

Liite: Kutsu OMX AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lisätietoja:
Niclas Lilja, viestintä, OMX +46 8 405 63 95


Tietoa OMX:stä | OMX on johtava arvopaperikaupan ammattilainen. Pohjoismaisen Pörssin kautta OMX tarjoaa pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista. Pohjoismainen Pörssi –termi ei ole yhtiön virallinen nimi, sitä käytetään ainoastaan markkinoinnissa. Termi kuvaa kokonaisuutta, jonka muodostavat Helsingin Pörssi, Kööpenhaminan Pörssi, Tukholman Pörssi, Islannin Pörssi, Tallinnan Pörssi, Riian Pörssi ja Vilnan Pörssi. Integroidut teknologiaratkaisut kattavat arvopaperikaupan koko ketjun ja mahdollistavat tehokkaat kaupankäyntitapahtumat 60 pörssissä yli 50 maassa. OMX kuuluu Pohjoismaisen Pörssin Rahoitus-toimialan suuriin yhtiöihin (Large Cap). Lisätietoja on osoitteessa www.omxgroup.com.

Kutsu OMX AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2007

OMX AB (publ) -yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 12. huhtikuuta 2007 klo 17.00 Ruotsin aikaa OMX:n
pääkonttorissa Tukholmassa osoitteessa Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen).

Ilmoittautuminen ym.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on sekä
oltava merkittynä Ruotsin arvopaperikeskuksen (”VPC”) ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007 että
ilmoittauduttava kokoukseen joko postitse osoitteeseen OMX AB, 105 78
Stockholm, Sverige, tai puhelimitse numeroon +46 8 405 60 00 viimeistään
tiistaina 10. huhtikuuta 2007 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee ilmoittaa osallistujan nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero ja avustajien lukumäärä. Ilmoittautua voi myös Internetissä OMX
AB:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@omxgroup.com. Valtakirjat, rekisteriotteet ja muut kelpoisuuden osoittavat
asiakirjat tulee toimittaa yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään
10. huhtikuuta 2007 yhtiökokousjärjestelyjen nopeuttamiseksi.
Osallistumiskortti yhtiökokoukseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity pankin tai
arvopaperivälittäjän kautta ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa
äänioikeuttaan, on rekisteröitävä osakkeensa tilapäisesti uudelleen omiin
nimiinsä VPC:ssä viimeistään keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007.
Osakkeenomistajan on hyvissä ajoin ennen tuota päivää pyydettävä osakkeensa
rekisteröintiä hallintarekisteröinnin hoitajalta.

Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen
Arvopaperikeskuksen (APK) arvo-osuusjärjestelmään

Suomalaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity omistajatileille
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (”APK”) arvo-osuusjärjestelmään, ovat VPC:ssä
hallintarekisteröityinä. APK rekisteröi uudelleen nämä osakkeenomistajat
automaattisesti tilapäiseen rekisteriin tiistaina 3. huhtikuuta 2007. Kyseisten
suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle
aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen edellä esitettyjen ohjeiden
mukaisesti.

Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Tanskan
Værdipapircentralenissa

Tanskalaisten osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Tanskan
arvopaperikeskuksessa (”Værdipapircentralen”), on annettava osakkeensa
rekisteröitäviksi uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssä saadakseen äänioikeuden
yhtiökokouksessa. Uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö on tehtävä hyvissä
ajoin ja viimeistään tiistaina 3. huhtikuuta 2007 klo 16.00 Tanskan aikaa.
Uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö toimitetaan postitse osoitteeseen VP
Services A/S, VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630
Taastrup, Danmark, puhelimitse numeroon +45 4358 8866 tai faksilla numeroon +45
4358 8867. Værdipapircentralen huolehtii keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007
ilmoitettuja osakkeita koskevista tarpeellisista rekisteröintitoimenpiteistä
VPC:ssä. Myös tanskalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin suomalaisten
osakkeenomistajien tavoin itse ilmoittaa yhtiölle aikomuksestaan osallistua
yhtiökokoukseen edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.




EHDOTUS ESITYSLISTAKSI

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kokouksen laillisuuden toteaminen
7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja
konsernin tilintarkastuskertomuksen esittely; toimitusjohtajan katsaus,
selostus hallituksen sekä palkkio- ja tilintarkastusvaliokuntien toiminnasta ja
tiedot Ruotsin hyvää hallintotapaa koskevan ohjeen soveltamisesta OMX:ssä sekä
mahdollisuus esittää kysymyksiä
8. Päätökset
a) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen
vahvistamisesta
b) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
c) vahvistetun taseen mukaisen voiton käsittelystä
9. Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan sekä tilintarkastajien
valinta
12. Nimitysvaliokunnan valinta
13. Hallituksen ehdotus konsernijohdon palkkioita ja muita työsuhteen ehtoja
koskeviksi periaatteiksi
14. Hallituksen ehdotus johtaville toimihenkilöille tarkoitetun
Osakesäästöohjelma 2007:n käyttöönotosta
15. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi
16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään tiettyjen
lainojen ottamisesta
17. Kunniapuheenjohtajaa koskevan hallituksen valinnan puoltaminen
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖSEHDOTUKSET

Kohta 2 Ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi

Nimitysvaliokunta 1) ehdottaa, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan
kauppatieteiden ja filosofian tohtori h.c. Olof Stenhammar.

Kohta 8 c) Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että taseen mukaisista, varsinaisen yhtiökokouksen
käytettävissä olevista varoista (1.858.961.130 Ruotsin kruunua) jaetaan
tilikaudelta 2006 varsinaisena osinkona 4,50 Ruotsin kruunua osakkeelta ja
lisäksi ylimääräisenä osinkona 2 Ruotsin kruunua osakkeelta, yhteensä
784.163.036 Ruotsin kruunua.

Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi tiistaita 17. huhtikuuta 2007.
Jos varsinainen yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, VPC maksaa osingon arviolta
perjantaina 20. huhtikuuta 2007. 2)

Kohta 9 Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään
seitsemän.

Kohta 10 Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja tilintarkastajien
palkkioiksi ym.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka palkkioita seuraavasti:

Aikaisemman käytännön mukainen kiinteä palkkio kullekin jäsenelle siten, että
kaikille jäsenille maksettava palkkio on yhteensä 2.250.000 kruunua, josta
750.000 kruunua maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja 250.000 kruunua
kullekin muulle yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle, joka ei ole
yhtiön palveluksessa.

Valiokuntatyöskentelystä aikaisemman käytännön mukainen 400.000 kruunun
palkkio, joka hallituksen päätöksen mukaisesti jaetaan hallituksen nimittämiin
valiokuntiin kuuluville hallituksen jäsenille.

Lisätietoja nimitysvaliokunnan ehdotuksesta hallituksen jäsenten palkkioista
sekä nimitysvaliokunnan suosituksesta siitä, että hallituksen jäsenet hankkivat
yhtiön osakkeita, on osoitteessa www.omxgroup.com.

Nimitysvaliokunta esittää myös, että seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka tilintarkastajien palkkiot maksetaan kuten ennenkin hyväksytyn laskun
perusteella.

Kohta 11 Ehdotus hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinnasta

Hallituksen jäsenet Adine Grate Axén, Tarmo Korpela ja hallituksen
puheenjohtaja Olof Stenhammar ovat kieltäytyneet uudelleenvalinnasta.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Urban
Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Hans Munk Nielsen ja Markku Pohjola
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan
Birgitta Kantola ja Lars Wedenborn seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Birgitta Kantola on syntynyt 1948. Hän on Fortum Oyj:n (hallituksen
varapuheenjohtaja), Nordea AB:n, Stora Enso Oyj:n, Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman, Vasakronan AB:n ja Åbo Akademin hallitusten
jäsen. Birgitta Kantola on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Lars Wedenborn on syntynyt 1958. Hän on Investor AB:n varatoimitusjohtaja,
talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Lisäksi hän on Novare Human Capital AB:n
hallituksen puheenjohtaja ja The Grand Group AB:n hallituksen jäsen. Lars
Wedenborn on diplomiekonomi.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Urban Bäckström valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB. Tilintarkastajan toimikausi
jatkuu vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Toistaiseksi
päävastuullisena tilintarkastajana toimii auktorisoitu tilintarkastaja Bo
Hjalmarsson.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajasta on OMX:n
kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com.


Kohta 12 Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavan
päätösehdotuksen.

Nimitysvaliokunta muodostetaan siten, että neljä suurinta osakkeenomistajaa,
jotka haluavat osallistua valiokuntaan, valitsevat viimeistään kuusi kuukautta
ennen varsinaista yhtiökokousta kukin oman edustajansa (joka ei saa olla yhtiön
hallituksen jäsen). Koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja. Jos
jäsenet eivät keskenään toisin sovi, nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii
jäsen, joka edustaa äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa.
Nimitysvaliokunnan toimikausi kestää seuraavan nimitysvaliokunnan valintaan
asti. Nimitysvaliokunnan kokoonpano julkistetaan heti valinnan jälkeen.

Jos nimitysvaliokunnan toimikautena yksi tai useampi osakkeenomistaja, joka on
valinnut jäsenen nimitysvaliokuntaan, ei enää kuulu äänimäärältään neljän
suurimman osakkeenomistajan joukkoon, kyseisen osakkeenomistajan valitseman
jäsenen on luovuttava paikastaan, ja osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat,
jotka ovat nousseet äänimäärältään neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon,
valitsevat omat edustajansa. Paikasta luopumista edellytetään kuitenkin vain
silloin, kun osakkeenomistaja ei enää kuulu äänimäärältään neljän suurimman
osakkeenomistajan joukkoon yhden prosentin marginaalilla äänimäärästä
laskettuna. Jos joku neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon nousevista
osakkeenomistajista luopuu oikeudestaan valita edustaja, seuraavaksi suurin
osakkeenomistaja voi tällöin valita oman edustajansa siten, että neljä
osakkeenomistajaa valitsee kukin oman edustajansa. Nimitysvaliokunnan
kokoonpanoa ei kuitenkaan muuteta, jos muutos osakeomistuksessa tapahtuu alle
kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, jollei kokoonpanon
muuttamiseen ole erityistä syytä. Osakkeenomistajalla, joka on valinnut
edustajansa nimitysvaliokunnan jäseneksi, on oikeus vapauttaa valitsemansa
jäsen tehtävästään ja valita uusi jäsen nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan
kokoonpanossa tapahtuvat muutokset on julkistettava välittömästi muutoksen
tapahtumisen jälkeen.

Nimitysvaliokunnan tulee laatia vuoden 2008 varsinaiselle yhtiökokoukselle
esitettäväksi seuraavat päätösehdotukset:

(i) Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja
(ii) Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
(iii) Hallituksen jäsenille maksettava palkkio ja sen jakaantuminen
puheenjohtajan ja muiden jäsenten kesken sekä valiokuntatyöskentelystä
mahdollisesti maksettava korvaus
(iv) Tilintarkastajien palkkiot
(v) Nimitysvaliokunta vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti

Nimitysvaliokunnan tulee tämän tehtävänsä ohella huolehtia niistä muista
tehtävistä, jotka sille kuuluvat Ruotsin hyvää hallintotapaa koskevan ohjeen
mukaan. (Lisätietoja: katso hyvää hallintotapaa koskeva ohje selityksineen
(”referenskod”), www.bolagsstyrning.se.)

Nimitysvaliokuntatyöstä ei makseta palkkiota. OMX AB:n tulee kuitenkin
nimitysvaliokunnan pyynnöstä antaa työn helpottamiseksi valiokunnan käyttöön
henkilöstöresursseja, esimerkiksi nimitysvaliokunnan sihteeritoiminnon. Yhtiön
tulee myös tarvittaessa vastata ulkopuolisten konsulttien käytöstä aiheutuvista
kohtuullisista kustannuksista, jos nimitysvaliokunta katsoo konsulttien käytön
tarpeelliseksi tehtävänsä hoitamiseksi.

Edellä esitettyjä periaatteita ehdotetaan sovellettavaksi myös mahdollisissa
ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Hallituksen ehdotus vastaa kaikilta
olennaisilta osin nimitysvaliokunnan vuoden 2006 varsinaiselle yhtiökokoukselle
tekemää ehdotusta lukuun ottamatta sitä, että vuoden 2006 varsinaisessa
yhtiökokouksessa tilintarkastajan valinta ei ollut ajankohtainen.

Kohta 13 Hallituksen ehdotus konsernijohdon palkkioita ja muita työsuhteen
ehtoja koskeviksi periaatteiksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi konsernijohdon palkkioita ja
muita työsuhteen ehtoja koskevat periaatteet. Ehdotetut periaatteet vastaavat
kaikilta olennaisilta osin hallituksen edelliselle varsinaiselle
yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi konsernijohdon palkkioita ja muita työsuhteen
ehtoja koskevat periaatteet vuonna 2006. Yhtiö ei ole poikennut näistä ohjeista
ja periaatteista vuonna 2006.

OMX:n konsernijohdon palkitsemiskäytännön tavoitteena on tarjota korvaus, joka
edistää ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamista ja pysymistä OMX:n
palveluksessa.

Palkkiorakenne 2007

OMX:n konsernijohdon palkat ja palkkiot koostuvat seuraavista osista:
- Kiinteä palkka
- Muuttuva palkka
(i) Short Term Incentive
(ii) Long Term Incentive (Osakesäästöohjelma)
- Eläke
- Muut edut ja eroraha.

Palkkiorakenteen 2007 perusperiaatteet ovat seuraavat:

- Luoda henkilöstön ja osakkeenomistajien välille yhteinen näkemys toiminnan
pitkän aikavälin tavoitteista.
- Varmistaa, että OMX:n eri toimintojen henkilöstö saa markkinoita vastaavaa ja
kilpailukykyistä palkkaa.
- Tarjota saavutettuihin tuloksiin, työtehtäviin, pätevyyteen, kokemukseen ja
tehtävään perustuva palkkaus riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta,
toiminnallisista rajoitteista ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

Kiinteä palkka
OMX:n konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden palkkioita tarkistetaan joka toinen
vuosi lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, jonka palkkioita tarkistetaan joka
kolmas vuosi. Tarkistuksessa otetaan huomioon markkinoiden palkkakehitys,
henkilöstön suoritukset, vastuualueiden muutokset, yhtiön kehitys sekä
paikalliset sopimukset ja sääntely.

Muuttuva palkkio

Short Term Incentive
Vuoden 2007 ohjelmaan kuuluu määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, joista 60
prosenttia on määrällisiä ja 40 prosenttia laadullisia. Tavoitteita ja
toimintaedellytyksiä arvioidaan vuosittain. Vuoden 2007 määrälliset tavoitteet
on sidottu budjetoituun liikevoittoon. Vuonna 2007 Short Term Incentive
-järjestelmän piiriin kuuluu noin 200 työntekijää.

Short Term Incentive -järjestelmän mukainen konsernijohdon muuttuva korvaus
vuonna 2007 on enintään 50 prosenttia kiinteästä palkasta.

Long Term Incentive (Osakesäästöohjelma)

Osakesäästöohjelma 2006
Huhtikuussa 2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin
Osakesäästöohjelma 2006:n käyttöönotto. Edellyttäen, että työsuhde yhtiöön
jatkuu, noin 30 johtavalla toimihenkilöllä ja avainhenkilöllä, jotka
osallistuvat ohjelmaan vuonna 2009, on mahdollisuus saada viisi OMX:n osaketta
jokaista hankkimaansa OMX:n osaketta kohti edellyttäen, että seuraavassa
esitetyt ehdot täyttyvät.

(i) Osakekohtaisen voiton keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1.1.2006–31.12.2008
vähintään kaksikymmentäviisi (25) prosenttia, ja
(ii) Osakkeiden vuosituotto osakkeenomistajille on vähintään hallituksen
määrittämä vertailuindeksi lisättynä kymmenellä (10) prosenttiyksiköllä.
Matching-osakkeita ei jaeta, jos osakekohtaisen voiton keskimääräinen vuotuinen
kasvu on alle kaksi (2) prosenttia tai osakkeiden vuosituotto
osakkeenomistajille ei ylitä vertailuindeksiä.
Osakesäästöohjelma 2007
Katso hallituksen ehdotus jäljempänä kohdassa 14.

Eläke
OMX tarjoaa henkilöstölleen maksuihin perustuvan työeläkkeen, jollei
paikallisissa sopimuksissa tai muissa säännöissä ole toisin säädetty. Ruotsissa
työskentelevälle henkilöstölle OMX tarjoaa markkinapohjaisen työeläkkeen. OMX:n
henkilöstön, toimitusjohtajan ja muiden konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden
eläkeikä on 65 vuotta.

Muut edut
OMX ei yleensä tarjoa henkilöstölleen ylimääräisiä etuja paikallisten
käytäntöjen mukaisten etujen lisäksi. Konsernijohtoon kuuluvilla henkilöillä on
oikeus sairaanhoitovakuutukseen.

Irtisanominen ja eroraha
OMX:n henkilöstön irtisanomisaika on yleensä kolme kuukautta sekä työntekijän
että työnantajan puolelta. OMX:n konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden
irtisanomisaika on johdon jäsenten puolelta kuusi ja yhtiön puolelta 12
kuukautta. Kaikilla konsernijohtoon kuuluvilla henkilöillä on 12 kuukauden
kilpailukieltolauseke, johon sisältyy sopimussakko. Toimitusjohtajalla on
kuuden kuukauden palkkaa vastaava eroraha ja 12 kuukauden
kilpailukieltolauseke.

Mikäli toimitusjohtajan asema yhtiössä yritysoston tai sulautumisen johdosta
muuttuu siten, että hänen toimivaltuutensa ja vastuualueensa supistuvat
merkittävästi, hänellä on oikeus kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan
riippumatta siitä, irtisanotaanko hänet vai päättääkö hän itse erota
tehtävästään.

Kohta 14 Hallituksen ehdotus päätökseksi johtaville toimihenkilöille
tarkoitetun Osakesäästöohjelma 2007:n käyttöönotosta

Varsinainen yhtiökokous teki huhtikuussa 2006 päätöksen Osakesäästöohjelma
2006:n hyväksymisestä. Osakesäästöohjelma 2006:ta koskevan ehdotuksen
esittämisen yhteydessä hallitus totesi, että tarkoitus oli esittää
vastaavanlaista ohjelmaa vuonna 2007. Tämän mukaisesti hallitus ehdottaa
Osakesäästöohjelma 2007:ää.

Hallitus katsoo, että osakesäästöohjelma edistää johtavien toimihenkilöiden ja
avainhenkilöiden pitkäjänteistä työskentelyä ja huomion kohdistamista
omistaja-arvon lisäämiseen. Hallituksen mukaan on tärkeää, että useammat OMX:n
johtavat toimihenkilöt ja avainhenkilöt pääsisivät osakesäästöohjelman piiriin
pitkäjänteisyyden edistämiseksi ja kannustamiseksi sekä huomion kohdistamiseksi
omistaja-arvoon.

Ohjelma suunnataan noin 95 johtavalle toimihenkilölle ja tietyille
avainhenkilöille OMX-konsernissa. Toimitusjohtaja valitsee nämä henkilöt ja
ilmoittaa valinnastaan hallituksen palkkiovaliokunnalle. Osakesäästöohjelma
2007:ään osallistuvien henkilöiden valintaperusteena on johtava ja keskeinen
asema konsernissa.

Kaikkiaan noin 95 osallistujasta 30:lle annetaan mahdollisuus hankkia OMX:n
osakkeita enintään joko 15 prosentilla vuoden 2007 kiinteästä vuosipalkasta
ennen veroja tai vuonna 2006 ansaitulla ja maksetulla Short Term Incentive
-järjestelmän mukaisella palkkiolla verojen jälkeen sen mukaan, kumpi niistä on
suurempi. Muut osallistujat voivat hankkia OMX:n osakkeita enintään joko 7,5
prosentilla vuoden 2007 kiinteästä vuosipalkasta ennen veroja tai vuonna 2006
ansaitulla ja maksetulla Short Term Incentive -järjestelmän mukaisella
palkkiolla verojen jälkeen sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Osallistujat,
jotka eivät kuulu Short Term Incentive -järjestelmän piiriin vaan joilla on
myyntibonus, voivat sijoittaa Short Term Incentive -järjestelmän mukaisen
palkkion sijasta myyntibonuksen vuodelta 2006, ei kuitenkaan enempää kuin
vuoden 2006 palkkatason mukainen neljän kuukauden palkka verojen jälkeen, jos
osallistuja kuuluu osallistujaryhmiin 1–30, eikä enempää kuin vuoden 2006
palkkatason mukainen kolmen kuukauden palkka verojen jälkeen, jos osallistuja
kuuluu osallistujaryhmiin 31–95. Lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus hankkia
enintään 10.000 OMX:n osaketta edellä mainituista sijoitusrajoituksista
riippumatta. Toimitusjohtaja on sopinut työsopimuksessaan kiinteästä palkasta
vuosiksi 2007–2009.

Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka osallistujalla on oikeus saada yhtiöltä
maksutta (”Matching”), määräytyy hankittujen osakkeiden lukumäärän ja
jäljempänä kohdissa 1 ja 2 esitettyjen edellytysten perusteella.

Jos osallistuja pitää hankkimansa OMX-osakkeet noin kolmen vuoden ajan eli 30.
huhtikuuta 2010 asti eikä hänen työsuhteensa OMX-konsernin kanssa pääty tänä
aikana, osallistujalla on oikeus saada enintään viisi OMX:n osaketta
(”Matching-osakkeet”) jokaista hankkimaansa OMX:n osaketta kohti jäljempänä
esitetyn mukaisesti. Toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus saada enintään
kahdeksan Matching-osaketta jokaista hankkimaansa OMX:n osaketta kohti
jäljempänä esitetyn mukaisesti.

Jotta ”Matching” toteutuisi täysimääräisenä, on seuraavien ehtojen täytyttävä:

1. Osakekohtaisen voiton keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1.1.2007–31.12.2009
vähintään 20 prosenttia. Jos tämä tulos saavutetaan, ohjelmaan osallistujalla
on oikeus saada 2,5 Matching-osaketta jokaista hankkimaansa osaketta kohti.
Jotta osallistujalla olisi oikeus Matching-osakkeeseen, tulee osakekohtaisen
voiton vuotuisen kasvun olla joka tapauksessa vähintään 2 prosenttia.
Annettavien Matching-osakkeiden määrä kasvaa sen jälkeen lineaarisesti enintään
2,5 osakkeeseen.

2. Osakkeiden vuosituotto osakkeenomistajille on vähintään hallituksen
etukäteen määrittämä vertailuindeksi lisättynä kymmenellä (10)
prosenttiyksiköllä. Indeksi on osakkeiden painotettu yhteenlaskettu tuotto
osakkeenomistajille yhtiöissä, jotka kilpailevat OMX:n kanssa pörssi- ja/tai
teknologiatoiminnassa. Pörssitoiminnan osuus indeksistä on 70 prosenttia ja
teknologiatoiminnan 30 prosenttia. Kokonaistuotto OMX:n osakkeenomistajille
lasketaan OMX:n osakkeen keskimääräisestä päätöskurssista kolmen kuukauden
jaksolta ennen vuoden 2009 päättymistä lisättynä jakson 2006–2009
yhteenlasketulla osingolla, joka jaetaan OMX:n osakkeen päätöskurssilla osingon
täsmäytyspäivänä. Summa jaetaan OMX:n osakkeen keskimääräisellä päätöskurssilla
vuoden 2006 viimeisten kolmen kuukauden jaksolla. Tämän jälkeen tuloksesta
vähennetään luku yksi ja se jaetaan tasan kolmelle vuodelle. Jotta
osallistujalla olisi oikeus Matching-osakkeeseen, tulee osakkeenomistajan
kokonaistuoton ylittää vertailuindeksi. Annettavien osakkeiden määrä kasvaa sen
jälkeen lineaarisesti enintään 2,5 osakkeeseen.

Osakesäästöohjelma 2007:n suojaustoimenpiteenä hallitus esittää, että uusi
ohjelma katetaan kokonaan tai osittain yhtiön ulkopuolisen osapuolen kanssa
aiemmin solmimalla osakeswap-sopimuksella, jolla on suojattu aiemmin
myönnettyjä henkilöstöoptioita ja/tai että ohjelma katetaan kokonaisuudessaan
tai osittain yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla. Tämä edellyttää sitä,
että varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen esityslistalla olevassa asiassa,
joka koskee omien osakkeiden hankintaa, joita voidaan luovuttaa henkilöstölle
Osakesäästöohjelma 2007:n puitteissa.

Suojaustoimenpiteet eivät saa johtaa uusien osakkeiden antamiseen
Osakesäästöohjelma 2007:n tuloksena. Mikäli suojaus toteutetaan hankkimalla
omia osakkeita, jo annettuja osakkeita voidaan kuitenkin ensin ostaa takaisin
ja sitten luovuttaa henkilöstölle tai myydä markkinoilla sosiaalimaksuista
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Osakesäästöohjelma 2007 laimentaa osakeomistusta vain, jos ohjelma katetaan
ehdotetun osakeosto-ohjelman mukaisesti hankituilla omilla osakkeilla. Tämän
laimennusvaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen yhtiölle ja osakkeenomistajille
johtuen ohjelman rajatusta laajuudesta ja siitä, että jo liikkeeseen laskettuja
osakkeita jaetaan. Ohjelman puitteissa jaetaan Matching-osakkeita enintään noin
520.000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia yhtiön liikkeeseen
lasketuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen arvion mukaan Osakesäästöohjelma
2007:ää varten tarvitaan noin 150.000 Matching-osaketta sisältäen
sosiaalimaksuista ym. aiheutuvien kustannusten kattamisen.

Hallitus on vahvistanut ohjeet Osakesäästöohjelma 2007:n osallistujien
osakeomistukselle yhtiössä. Ohjeiden sisältö on pääpiirteittäin se, että
konsernijohtoon kuuluville suositellaan osakeomistusta, joka vastaa vuoden
palkkaa verojen jälkeen, ja muille osallistujille osakeomistusta, joka vastaa
puolesta neljännesvuoden palkkaan verojen jälkeen.

Hallituksen arvion mukaan Osakesäästöohjelma 2007:n odotetaan aiheuttavan noin
25 miljoonan Ruotsin kruunun kulut vuosina 2007–2009.

Hallitus ehdottaa, että hallitus saisi yhtiökokoukselta valtuutuksen tehdä
vähäisiä muutoksia Osakesäästöohjelma 2007:ää koskevaan päätökseen, jos niitä
voidaan pitää käytännön syistä tarpeellisina.

Osakesäästöohjelma 2007:n hyväksyminen edellyttää, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään puolta varsinaisessa
yhtiökokouksessa annetuista äänistä.

Hallituksen täydellinen ehdotus Osakesäästöohjelma 2007:n käyttöönotosta on
nähtävillä OMX AB:ssä ja yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com.
Ehdotus toimitetaan myös pyynnöstä osakkeenomistajille.

Kohta 15 Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

A) Ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta lisäjouston
antamiseksi hallitukselle yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
Osakesäästöohjelma 2006:een ja 2007:ään liittyvien kustannusten suojaamiseksi

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankinnasta tai luovuttamisesta seuraavien ehtojen
mukaisesti.

1. Osakkeita voidaan hankkia pohjoismaisesta pörssistä Tukholmassa hintaan,
joka on kulloinkin vallitsevan hintavälin (”kursintervall”) puitteissa.

2. Osakkeita voidaan hankkia myös yhtiön kaikille osakkeenomistajille
esitettävällä takaisinostotarjouksella. Takaisinostotarjous on tehtävä hintaan,
joka vastaa tarjoushetken alinta pörssikurssia, ja siitä voidaan poiketa
enintään 20 prosenttia ylöspäin.

3. Yhtiön hallussa hankinnan jälkeen olevat osakkeet voivat edustaa enintään
kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista.

4. Osakkeet voidaan luovuttaa pohjoismaisessa pörssissä Tukholmassa hintaan,
joka on kulloinkin vallitsevan hintavälin (”kursintervall”) puitteissa.

5. Valtuutusta voidaan käyttää yhden tai useamman kerran, mutta kuitenkin
viimeistään vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä.

Ehdotuksen tarkoituksena on antaa hallitukselle lisäjoustoa yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä mahdollistaa Osakesäästöohjelma 2006:een ja
2007:ään liittyvien kustannusten, mukaan luettuna sosiaalimaksujen,
suojaaminen.

Mahdollisuutta luovuttaa omia osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen perustellaan sillä, että omien osakkeiden luovuttaminen
pohjoismaisessa pörssissä Tukholmassa on nopeampaa, joustavampaa ja
kustannustehokkaampaa kuin niiden luovuttaminen kaikille osakkeenomistajille.

Ruotsin osakeyhtiölain 19 luvun 22 §:n mukainen hallituksen selvitys on
nähtävillä yhtiössä ja yhtiön kotisivuilla 29. maaliskuuta 2007 alkaen, ja se
lähetetään pyynnöstä veloituksetta osakkeenomistajalle.

Edellä kohdassa A) tarkoitetun hallituksen ehdotuksen mukaisen päätöksen
tekeminen edellyttää, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on
vähintään 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

B) Ehdotus omien osakkeiden luovuttamisesta, jotta yhtiöllä olisi mahdollisuus
luovuttaa osakkeita OMX:n Osakesäästöohjelma 2006:een ja 2007:ään
osallistuvalle henkilöstölle

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavasti:

a) Luovutus voi koskea enintään 520.000:ta OMX:n osaketta.

b) Oikeus hankkia osakkeita maksutta on OMX-konsernin henkilöstöön kuuluvilla
henkilöillä, jotka kuuluvat yhtiön Osakesäästöohjelma 2006:n ja 2007:n piiriin.
Myös OMX-konsernin tytäryhtiöillä on oikeus hankkia osakkeita maksutta, jolloin
kyseisten tytäryhtiöiden tulee luovuttaa osakkeet välittömästi maksutta yhtiön
Osakesäästöohjelma 2006:n ja 2007:n piiriin kuuluvalle henkilöstölleen.

c) Työntekijällä on oikeus saada osakkeita yhtiön Osakesäästöohjelma 2006:n ja
2007:n ehdoissa tarkoitettuna ajanjaksona eli huhtikuusta 2009 joulukuuhun 2009
sekä huhtikuusta 2010 joulukuuhun 2010.

Hallituksen ehdotuksen tarkoitus ja syy osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiselle on se, että omat osakkeet on voitava luovuttaa maksutta
OMX-konsernin henkilöstölle osana Osakesäästöohjelma 2006:n ja 2007:n
toteuttamista.

Edellä kohdassa B) tarkoitetun hallituksen ehdotuksen mukaisen päätöksen
tekeminen edellyttää, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on
vähintään 9/10 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Kohta 16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään tiettyjen
lainojen ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous 12. huhtikuuta 2007 päättäisi
valtuuttaa hallituksen päättämään lainojen ottamisesta siten, että lainan korko
tai takaisinmaksettava määrä riippuvat kokonaan tai osittain
osakkeenomistajille maksetusta osingosta, OMX:n osakkeiden kurssikehityksestä,
yhtiön tuloksesta tai yhtiön taloudellisesta asemasta.

Valtuutusta voidaan käyttää yhden tai useamman kerran, kuitenkin enintään
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksen tarkoitus on
ensisijaisesti pankkiluoton uudelleenrahoitus.

Kohta 17 Kunniapuheenjohtajaa koskevan hallituksen valinnan puoltaminen

Hallitus on päättänyt valita Olof Stenhammarin OMX AB:n kunniapuheenjohtajaksi.
Nimitysvaliokunta kannattaa päätöstä, ja hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle nimityksen puoltamista.

Olof Stenhammar perusti OMX:n vuonna 1984 ja työskenteli yhtiössä aluksi
toimitusjohtajana ja sittemmin hallituksen puheenjohtajana. On perusteltua
todeta, että Olof Stenhammar on yrittäjänä ja johtajana erityislaatuinen. Hän
on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä merkittävällä tavalla Ruotsin
rahoitusmarkkinoihin. Hänen saavutuksensa on tunnustettu myös kansainvälisesti.

Kunniapuheenjohtajaksi nimittämisellä ei ole virallista merkitystä, vaan se on
hallituksen antama kunnianosoitus ja osoitus hallituksen kiitollisuudesta hänen
työpanoksestaan yhtiön hyväksi.

________________


Vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiöstä torstaista 29.
maaliskuuta 2007 lähtien. Kohtia 13–16 koskevat hallituksen täydelliset
päätösehdotukset ovat saatavilla yhtiöstä. Kaikki asiakirjat ovat saatavilla
osoitteessa OMX AB (publ), Governance & Compliance, Tullvaktsvägen 15, 105 78
Stockholm, Sverige ja OMX:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com.
Asiakirjat lähetetään pyynnöstä veloituksetta osakkeenomistajalle.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
ja käsittelyjen yhteydessä.

________________

Tukholmassa maaliskuussa 2007

Hallitus


1) Nimitysvaliokuntaan, joka edustaa yhteensä noin 27 prosenttia kaikista
osakkeista omistavia osakkeenomistajia, ovat kuuluneet Malin Björkmo (johtaja,
Ruotsin elinkeinoministeriö), Arne Liljedahl (konsernin talousjohtaja, Nordea),
KG Lindvall (hallituksen jäsen, Swedbank Robur Fonder), Olof Stenhammar
(hallituksen puheenjohtaja, OMX AB) ja Jacob Wallenberg (hallituksen
puheenjohtaja, Investor AB). Jacob Wallenberg on toiminut nimitysvaliokunnan
puheenjohtajana ja Olof Stenhammar ensimmäisen kokouksen koollekutsujana.

Selvitys nimitysvaliokunnan työstä on saatavilla OMX:n kotisivuilla osoitteessa
www.omxgroup.com.

2) OMX:n osakkeella käydään kauppaa ilman osinko-oikeutta 13. huhtikuuta alkaen.


Liitteet & linkit