OMX:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle johtaville toimihenkilöille suunnattua osakesäästöohjelmaa

OMX:n hallitus on päättänyt jatkaa ja laajentaa toisena vuonna peräkkäin johtaville toimihenkilöille suunnattua osakesäästöohjelmaa (Share Match Program), jos yhtiökokous sen hyväksyy. Ohjelma on suoritusperusteinen, ja sen tarkoitus on houkutella ja pitää yhtiössä osaavat henkilöt, palkita tavoitteiden saavuttamisesta sekä luoda lisäarvoa osakkeenomistajille.

– OMX on osaamisyhtiö, joka toimii vahvasti kansainvälisillä markkinoilla. Parhaiden henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiössä on OMX:n menestyksen edellytys. Viime vuonna aloitettu ja tänä vuonna jatkettavaksi ehdotettu johtaville toimihenkilöille suunniteltu osakesäästöohjelma vastaa näkemyksemme mukaan markkinaehtoisuutta ja kilpailukykyä koskeviin vaatimuksiimme. Ohjelmalla on myös ollut se myönteinen vaikutus, joka oli tavoitteenakin. Toista kertaa käynnistettävään ohjelmaan liittyy siihen osallistuvien kannalta tietty riski: se on suoraan sidoksissa OMX:n voittojen kasvuun ja lisäksi osakkeen tuoton on oltava korkeampi kuin kilpailijoillamme, sanoo OMX:n hallituksen puheenjohtaja Olof Stenhammar.

– Tavoitteemme on lisätä sitoutumista OMX:ään niin rahallisesti kuin ajallisestikin ja palkita tavoitteiden saavuttamisesta, Stenhammar jatkaa.

Osakesäästöohjelma 2007 (Share Match Program 2007) on valmisteltu palkkiovaliokunnassa riippumattomien kansainvälisten asiantuntijoiden tuella ja yhteistyössä suurten osakeomistajien kanssa. Palkkiovaliokuntaan ovat kuuluneet Olof Stenhammar (puheenjohtaja), Adine Grate Axén ja Bengt Halse.

Osakesäästöohjelma 2007 lyhyesti
Ohjelma on suunnattu noin 95:lle OMX-konsernin johtavalle toimi- ja avainhenkilölle. Ohjelmaan osallistuvilta edellytetään omia sijoituksia OMX:n osakkeisiin. Noin 30 henkilölle osallistumisen enimmäismäärä on 15 prosenttia vuoden 2007 peruspalkasta ennen veroja tai bonuksia vuodelta 2006. Noin 65 henkilölle enimmäismäärä on 7,5 prosenttia vuoden 2007 peruspalkasta ennen veroja tai enimmäisbonuksia vuodelta 2006. Toimitusjohtaja Magnus Böcker on oikeutettu sijoittamaan vähintään 10 000 OMX:n osaketta ja hän voi saada enintään kahdeksan OMX:n Matching-osaketta (”matching shares”) jokaista sijoitettua OMX:n osaketta kohti. Magnus Böcker on sopinut työsopimuksessaan kiinteästä palkasta vuosina 2007–2009.

Ohjelman kesto on kolme vuotta. Tämän jälkeen työntekijöiden on mahdollista saada enintään viisi OMX:n Matching-osaketta jokaista sijoitettua OMX:n osaketta kohti. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta ”matching” toteutuisi täysimääräisenä:

1. Osakekohtaisen voiton (EPS) keskimääräinen kasvu vuodessa 1.1.2007–31.12.2009 välisenä aikana on vähintään 20 prosenttia.
2. Osakkeiden vuosituotto (Total Shareholder Return, TSR) ylittää hallituksen etukäteen määrittämän vertailuindeksin * 10 prosenttiyksiköllä.

Matching-osakkeita ei jaeta, jos osakekohtaisen voiton kasvu on alle kaksi (2) prosenttia vuodessa tai osakkeiden vuosituotto ei ylitä vertailuindeksiä.

* OMX:n vertailuindeksi on painotettu 70-prosenttisesti muilla pörsseillä ja 30-prosenttisesti 13 teknologiayrityksellä. Pörssisektorin painavimmat vertailuyritykset ovat Deutsche Börse, Euronext, New Yorkin Pörssi ja Lontoon Pörssi. Teknologiayrityksiin kuuluvat muun muassa Tata Consultancy, IBM ja Accenture.

Jos osallistujat sijoittavat Osakesäästöohjelmaan 2007 suurimman mahdollisen määrän osakkeita ja ”matching” toteutuu täysimääräisesti, voidaan osallistujille luovuttaa hallituksen arvion mukaan enintään noin 520 000 OMX:n osaketta. Ohjelmaan tarvittavien Matching-osakkeiden arvioitu määrä sosiaaliturvamaksut yms. kustannukset mukaan lukien on noin 150 000 osaketta. Määrä perustuu vuodelta 2006 maksettavaan arvioituun bonukseen sekä ohjelman osallistumisprosenttiin ja tulokseen.

Jos yhtiön toimitusjohtaja Magnus Böcker sijoittaa suurimman mahdollisen määrän osakkeita Osakesäästöohjelmaan 2007, hänen sijoituksensa osakkeet ovat noin 1 300 000 Ruotsin kruunun arvoisia. Matching-osakkeiden arvo on noin 2 200 000 Ruotsin kruunua verojen jälkeen ottamatta huomioon osakkeen kurssin kehittymistä.

Suojausjärjestelyt
OMX suojaa Osakesäästöohjelman 2007 käyttämällä olemassa olevaa osakeswappia, jota hyödynnettiin myös Osakesäästöohjelman 2006 yhteydessä ja/tai huhtikuussa pidettävän yhtiökokouksen hyväksynnällä OMX:n osakkeiden hankintaohjelmaa, joka voidaan siirtää toimihenkilöille Osakesäästöohjelman 2007 yhteydessä.

Kustannukset ja laimennusvaikutukset
Osakesäästöohjelmasta 2007 -ohjelmasta aiheutuu yhtiölle hallinnollisia kuluja, palkitsemiskuluja ja sosiaaliturvamaksuja, joiden odotetaan hallituksen arvion mukaan olevan noin 25 miljoonaa Ruotsin kruunua vuosina 2007–2009. Enimmäiskustannus voi olla noin 100 miljoonaa Ruotsin kruunua vastaavana ajanjaksona. Tämä edellyttää sekä täysimittaista osallistumista että suojautumista, mutta myös ehtojen toteutumista siten, että annettuja osakkeita on enimmäismäärä.

Osakesäästöohjelma 2007 laimentaa osakeomistusta vain jos ”matching” on tehty ehdotetun osakeosto-ohjelman aikana hankituilla osakkeilla. Laimennusvaikutus on vähäinen johtuen ohjelman rajatusta laajuudesta ja siitä, että jo liikkeelle lasketut osakkeet on luovutettu ohjelmaan osallistujille. Ohjelma johtaa enimmillään 520 000 OMX:n osakkeen jakamiseen, mikä on 0,4 prosenttia OMX:n liikkeelle lasketuista osakkeista ja äänistä.

Osakesäästöohjelmaa 2007 koskevat päätökset
Ohjelmasta voidaan tehdä päätös hallituksen esityksen mukaisesti, jos päätöstä tukee vähintään yli puolet osakkeenomistajien yhtiökokouksessa antamista äänistä. Päätös, jolla Matching-osakkeiden luovuttaminen varmistetaan käyttämällä siihen osakkeiden hankintaohjelman perusteella hankittuja osakkeita, vaatii tuekseen 9/10 yhtiökokouksessa annetuista ja edustetuista äänistä.

Lisätietoja ohjelmasta on OMX AB:n yhtiökokouskutsussa, joka lähetetään maaliskuun 2007 alussa.

Liitteet & linkit