Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 2016

Toinen vuosineljännes 2016 

  •  Myyntivolyymi kasvoi 8 prosenttia ja liikevaihto laski 6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Liikevaihdon kehitykseen ovat vaikuttaneet alhaisemmat romu- ja seosainelisät sekä epäedullisempi myynnin jakauma 
  •  Tilausvirta kasvoi 12 prosenttia
  •  EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia oli 28 (26) milj. euroa
  •  Liiketulos (EBIT) oli 17 (16) milj. euroa 1 (0) milj. euron suuruisten uudelleenjärjestelykustannusten jälkeen
  •  Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 8 (4) milj. euroa, mukaan lukien maksetut uudelleenjärjestelykustannukset, 2 milj. euroa
  •  Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitellusti ja on tuonut 6 milj. euron kustannussäästöt katsauskauden aikana. Ovakon palveluksesta on poistunut 175 työntekijää ohjelman alusta lukien, ja henkilöstömäärä on 184 henkilöä pienempi kuin edellisvuonna

Konsernin tunnusluvut

Suluissa ilmoitetut luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

20164–6 2015 4–6  20161–6 2015 1–6  2015 Koko vuosi 
Myyntivolyymi 1)
1000 tonnia  201 187  386 375  681 
Liikevaihto 2)  M€  219 233  420 462  834 
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia 3)  M€  28 26  46 53  48 
% liikevaihdosta, oikaistu 3)  %  13,0 %  11,2 %  11,0 %  11,4 %  5,7 % 
EBITDA 3)  M€  28 26  44 53  44 
% liikevaihdosta3)  %  12,6 %  11,2 %  10,6 %  11,4 %  5,2 % 
Liiketulos (EBIT) ennen uudelleenjärjestelykustannuksia 3)  M€  18 16  26 32  7 
Liiketulosprosentti (EBIT), oikaistu 3)  %  8,4 %  6,8 %  6,1 %  7,0 %  0,9 %            
Liiketulos (EBIT) 2)  M€  17 16  24 32  1 
Liiketulosprosentti (EBIT) 3)  %  8,0 %  6,8 %  5,7 %  7,0 %  0,1 % 
Nettotulos 2)  M€  10 7  10 15  –23 
Operatiivisen toiminnan kassavirta 2)  M€  8 4  11 –1  25 
Nettovelkaantumisaste ilman eläkevelkaa 3)  %  180 % 144 %  180 % 144 %  181 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 3)  %  –1 % 3 %  –1 % 3 %  0 % 
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) 1)  Hlöä  2 809 2 993  2 809 2 993  2 905 

Konsernijohtajan katsaus

”Myyntivolyymien positiivinen kehitys sekä uudelleenjärjestelyohjelman mukaiset toimenpiteet paransivat toisen vuosineljänneksen tulosta huolimatta myynnin epäedullisemmasta jakaumasta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi 17 milj. euroon, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 16 milj. euroa.

Vuoden 2016 toiselle neljännekselle oli ominaista kysynnän vilkastuminen. Tilausvirta vahvistui edelleen ja oli 12 prosenttia suurempi kuin vastaavalla kaudella edellisvuonna. Vahva tilausvirta vaikutti positiivisesti myös toimitusvolyymien kehitykseen. Toimitusvolyymi oli yhteensä 201 000 tonnia, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla ja suurin määrä sitten vuoden 2011. Toisen vuosineljänneksen vahvan tilausvirran ansiosta myös tilauskanta kehittyi positiivisesti kolmannelle vuosineljännekselle tultaessa.

Myynnin jakauma on edelleen haasteellinen. Suotuisasti kehittyvät etenkin raskaan kuorma-autokaluston markkinat sekä Ovakolle vähemmän tärkeät henkilöautojen markkinat. Muutoin markkinoita leimaavat teollisuuden heikko suhdanne sekä voimakas ylikapasiteetti. Myynnin kasvua saadaan aikaan lähinnä onnistuneella uusmyynnillä uusiin sovelluksiin laakerien vakiosegmentissä, jossa Ovakon tehokasta Imatran valmistusreittiä käytetään enenevässä määrin. Lisäksi autoteollisuuden takomosovelluksissa on havaittavissa positiivista kasvua. Haasteet liittyvät etupäässä teollisiin sovelluksiin tarkoitettujen laakerien sekä ylipäänsä öljy- ja kaasumarkkinoiden heikkoon kehitykseen.

Alueittain tarkasteltuna kasvu oli suotuisaa Euroopassa lukuun ottamatta Skandinaviaa, jossa kasvuvauhti pysyi ennallaan. Pohjois-Amerikka on kehittynyt negatiivisesti edellisvuoteen verrattuna. Syynä siihen ovat pääasiassa edellisvuoden kolmannen vuosineljänneksen alussa pysähtyneet öljy- ja kaasumarkkinat.

Viime syksynä käynnistettyä uudelleenjärjestelyohjelmaa laajennettiin toisen vuosineljänneksen aikana niin, että ohjelman säästötavoite nostettiin 45 miljoonasta 50 miljoonaan euroon. Säästöjen vaikutuksen on määrä tuntua täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen. Suunniteltuja henkilöstövähennyksiä kasvatettiin 250:stä 300 henkilöön, ja Ovakon palveluksesta on poistunut 175 henkilöä ohjelman alusta lukien. Uusia säästökohteita on löydetty pääasiassa tuotantoprosessien tehostamisesta, kunnossapidosta, huollosta ja hallinnosta kaikilla toimipaikoilla. Vuosineljänneksen aikana päätettiin, että Hälleforsin valssaamoa ei vastoin aikaisempaa ilmoitusta suljetakaan. Tuotannon siirtämisestä aiheutuvat suuret muutokset haluttiin välttää, ja työ keskittyy nyt nykyisen tuotannon kilpailukyvyn lisäämiseen. Näin saavutetaan suurempia säästöjä nopeammalla aikataululla, ja samalla riskit ja investointikustannukset pienenevät. Turengin ja Forsbackan jakelu- ja jälkikäsittelytoimintojen lakkauttaminen etenee suunnitellusti.

Turvallisuus on edelleen etusijalla Ovakossa. Kehitys on oikean suuntaista, sillä viime vuonna poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä vähentyi 23 prosenttia edellisestä vuodesta.

Ovako osallistuu ajoneuvoteollisuudessa toimivien asiakkaiden kanssa useisiin yhteisiin kehitysprojekteihin, joiden tavoitteena on parantaa henkilö- ja kuorma-autojen polttoainetehokkuutta ja vahvistaa Ovakon markkina-asemaa. Tarkoituksena on keventää ajoneuvojen voimansiirtokomponentteja lisäämällä erittäin puhtaiden ja lujien terästen käyttöä. Jo nyt Ovako toimittaa terästä erityisen herkkiin komponentteihin, ja olemme myös mukana kehittämässä uuden sukupolven ratkaisuja, joiden suunnittelun lähtökohtana ovat painon merkittävän alentamisen mahdollistavat erittäin puhtaat teräksemme.

Lyhyen aikavälin näkymät 

Odotustemme mukaan epävarmuus leimaa eurooppalaisia koneenrakennusterästen markkinoita tulevallakin vuosineljänneksellä. Toisen vuosineljänneksen vahvan tilausvirran perusteella arvioimme, että Ovakon toimitusmäärät muodostuvat kolmannella vuosineljänneksellä hieman edellisvuotta paremmiksi.”

Marcus Hedblom
Konsernijohtaja
 

Lisätietoja:
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control, +46 (0)8 622 13 23
Elina Olsson, Group Communications, +46 (0)8 622 13 22

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2015 Ovakon liikevaihto oli 834 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 905. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Tietoa OvakostaOvako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, jolla on maailmanlaajuisesti 92 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto on 37 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com.

Tilaa

Lainaukset

Vuoden 2016 toiselle neljännekselle oli ominaista kysynnän vilkastuminen. Tilausvirta vahvistui edelleen ja oli 12 prosenttia suurempi kuin vastaavalla kaudella edellisvuonna.
Marcus Hedblom, President and CEO