Dellin ja Intelin maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa kehittyvien markkinoiden omaksuvan tietotekniikan kuluttajistumisen nopeammin

  • Kiinassa, Brasiliassa ja Meksikossa toimivat organisaatiot tarjoavat työntekijöilleen enemmän valinnanvaraa tietotekniikan osalta kuin vastaavat Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa
  • IT-hankinnoilla ja -valinnoilla on vahva yhteys henkilöstön moraaliin. Pk-yrityksissä työntekijöille sallitaan enemmän vapauksia innovoida kuin suuryrityksissä
  • Tutkimuksessa korostuu teknologiaosaamisen merkitys kilpailutekijänä sekä huoli teknologiaa käyttävien ja ei-käyttävien välisestä kuilusta

Dell ja Intel julkaisivat eilen tulokset Evolving Workforce -tutkimusohjelmansa toisesta vaiheesta, jossa tutkittiin työntekijöiden reaktioita merkittävimpiin kehitystrendeihin. Tutkimus osoittaa, että kuluttajalähtöisten teknologioiden ja asenteiden siirtyminen työelämään jatkuu edelleen. Lisäksi on nähtävissä vahva korrelaatio työnantajan toimittaman ja tukeman tekniikan laadun sekä työntekijöiden tyytyväisyyden, motivaation ja tuottavuuden välillä. Tietotekniikan valinta ja työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa työpaikoilla käytettäviin teknologioihin on myös ensiarvoisen tärkeää. Raportti vahvistaa myös kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden välisiä eroja asenteissa työvoiman muutosta kohtaan. Kehittyville maille tyypillistä on optimismi ja joustavuus kun taas teollisuusmaissa teknologiaa kohtaan kohdistuu vähemmän intohimoja ja työntekijöille tarjottavia teknisiä vaihtoehtoja tarjotaan vähitellen.

Kyseinen The Workforce Perspective -tutkimusraportti perustuu 8360 työntekijän haastatteluun eri puolella maailmaa. Raportti esittelee työntekijöiden suhtautumisen uusiin tapoihin tehdä työtä ja mitata tuottavuutta sekä työntekijälähtöiseen luovuuteen. Lisäksi hankkeessa tutkittiin mahdollisia kuiluja toisaalta työnantajien ja työntekijöiden välillä ja toisaalta eritasoisen teknologiaosaamisen omaavien työntekijöiden välillä. Keskeisiä tutkimustuloksia:

  • Kehittyvät vastaan kehittyneet: kehittyvät maat näyttävät suhtautuvan kehittyneitä maita avoimemmin keskeisempiin muutostrendeihin. Kiinalaiset (59 %), brasilialaiset (50 %) ja meksikolaiset (57 %) organisaatiot tarjoavat työntekijöilleen selvästi enemmän valinnanvaraa teknologian suhteen kuin isobritannialaiset (27 %), ranskalaiset (28 %) ja yhdysvaltalaiset (29 %). Työntekijät Meksikossa (83 %) ja Brasiliassa (76 %) suhtautuvat myönteisemmin teknologian ja Internetin mahdollistamiin liiketoimintamuutoksiin verrattuna britteihin (43 %) ja yhdysvaltalaisiin (46 %).
  • Teknologian valinta: yli neljällä työntekijällä kymmenestä on tänä päivänä mahdollisuus vaikuttaa työnantajansa tarjoamaan teknologiavaihtoehtoon. Tämä on yleisempää yksityisellä sektorilla (45 %) kuin julkisella (32 %). Kuusi työntekijää kymmenestä ympäri maailman nauttisi työstään enemmän, jos he voisivat valita omat tekniset työvälineensä. Yhteentoimivuudesta on nopeasti tulossa normi, sillä jo 59 % työntekijöistä voi jakaa tietoja kaikkien käyttämiensä laitteiden välillä.
  • Teknologia ongelmanratkaisijana: yli 80 % työntekijöistä hyväksyy teknologian panoksen ongelmanratkaisussa, vaikka toimialojen välisissä asenteissa onkin selkeitä eroja. 87 % teknisten ja viestintäalojen ammattilaisista ​​ylistävät teknologian ongelmanratkaisukykyä kun vastaava osuus pelastus- ja puolustusalalla on 67 %.
  • Joustavuus vastaan etätyö: joustaviin työaikoihin (61 %) verrattuna mahdollisuus työskennellä etäältä nähdään vähemmän tärkeänä, 45 % haastatelluista ollen sitä mieltä, että etätyö voi lisätä tuottavuutta. Yhteydenpito kasvokkain on monille edelleen selvästi tärkeää - kolmasosa työntekijöistä maailmanlaajuisesti uskovat etätyön ”murentavan työpaikan joukkuehenkeä”.
  • Työtulos tuntien sijaan: yli 60 % työntekijöistä haluaa työnantajansa mieluummin mittaavan tehdyn työn laatua kuin toimistolla käytettyä aikaa. Tämä saattaa osittain johtua siitä, että useimmat kokevat työpäivänsä rajat yhä epäselvempinä. Alle kaksi kolmasosaa kokee pystyvänsä tekemään työnsä perinteisen ”yhdeksästä viiteen” -työpäivän puitteissa.

Evolving Workforce Research on kolmen tutkimuksen sarja, joka on teetetty selvittämään työvoiman muutoksiin liittyviä haasteita. Tarkoitus on myös ennakoida keskeisiä trendejä, jotka tulevat määrittämään sen miten tietotekniikka palvelee työvoimaa tulevaisuudessa. TNS Global –tutkimusyhtiön kanssa toteutetussa laadullisessa tutkimusvaiheessa haastateltiin yhteensä 8360 työssäkäyvää kuluttajaa noin 20 minuutin kyselyinä. Haastattelut tehtiin yhdessätoista maassa lokakuussa 2011.

Tutkimussarjan ensimmäinen vaihe esitti seitsemän keskeistä trendiä tai hypoteesia vaikutusvaltaisille asiantuntijoille ympäri maailman. Joukkoon kuuluneet tekniikan asiantuntijat, analyytikot, konsultit, toimittajat, henkilöstöhallinnon ammattilaiset​​, arkkitehdit, suunnittelijat, futuristit ja työpsykologit tarjosivat näkemyksiään ja ennusteitaan kyseisten trendien vaikutuksista niin palkansaajille, työnantajille kuin IT-hallinnolle.

Lainaukset

”Sitä mukaa kun teknologiat jatkavat kehittymistään ja ihmiset käyttävät niitä yhä valistuneemmin, kasvaa myös ihmisten halu siirtää kokemuksiaan työpaikalleen ollakseen tuotteliaampia ja tehokkaampia”, sanoo Dellin suuryritysratkaisuista vastaava johtaja Paul Bell. ”Tutkimuksen tulokset osoittavat työpaikan tietotekniikan laadun ja valintamahdollisuuksien yhä vahvemmin korreloivan työtyytyväisyyden, tuottavuuden ja luovuuden kanssa. Fiksut organisaatiot eivät enää voi sivuuttaa IT:n kuluttajistumiseen liittyviä trendejä. Sen sijaan kannatta tiedostaa tulevia muutoksia ja arvioida, miten parhaiten mukauttaisi tietohallintonsa vastaamaan työntekijöiden kasvaviin vaatimuksiin.”    

”Kun IT:n kuluttajistuminen saa yrityksissä yhä vahvempaa jalansijaa, tietohallinnolta vaadittavien laite- ja tyyppitukipyyntöjen määrä kasvaa räjähdysmäisesti ”, sanoo Intel IT:n asiakastutkimuksen johtava insinööri Dave Buchholz. ”Antamalla työntekijöille mahdollisuus valita laite, jota heidän mielestään on mukavinta käyttää annetussa IT-ympäristössä, tietohallinto voi lisätä työntekijöidensä tuottavuutta, luovuutta ja yhteistyötä.”

Lisätiedot:
The Evolving Workforce -tutkimusohjelma

Direct2Dell -blogi
Enterprise Efficiency -yhteisö
Dell Storify
Facebook Dell Enterprise
Dell Slideshare
Dell Google+
Liity keskusteluun Twitterissä @Dell ja @DellEnterprise käyttäen #workforce

Lisätietoja (englanniksi):
Anna Loftin, Dell, +44 1344 373 014, Anna_loftin@dell.com

Emily Laderman, Dell, +1 512 728 4845, Emily_laderman@dell.com

Tietoja Dellistä
Dell (NASDAQ: DELL) kuuntelee asiakkaitaan ja toimittaa heille innovatiivisia teknologioita ja palveluita, jotka antavat voimaa tehdä enemmän. www.dell.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia