EUROOPPALAINEN TALOUSANALYYSI OSOITTAA SYDÄMEN RESYNKRONISAATIOHOIDON KUSTANNUSTEHOKKUUDEN LIEVÄOIREISILLA SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAILLA

REVERSE-tutkimuksen osa-analyysin uudet tulokset julkaistiin äskettäin European Heart Journalissa

Medtronic kertoo, että European Heart Journal -lehden äskettäin julkaisemat REVERSE (Resynchronization Reverses Remodeling in Systolic Left Ventricular Dysfunction) -tutkimuksen taloudellisen osa-analyysin tulokset osoittavat ensimmäistä kertaa, että sydämen resynkronisaatio (Cardiac Resynchronization Therapy, CRT) on kustannustehokas hoitomenetelmä lieväoireisilla sydämen vajaatoimintapotilailla.

Analyysin mukaan CRT-hoidon kustannukset ovat 14 278 euroa laatupainotettua lisäelinvuotta (Quality Adjusted Life Years, QALY) kohti, kun yleisesti käytetty eurooppalainen maksuhalukkuuskynnys (Willingness to Pay, WTP) on 33 000 euroa laatupainotettua lisäelinvuotta kohti. Lisäksi analyysi osoittaa, että CRT-hoidossa olevat potilaat saavat arviolta lähes kokonaisen elinvuoden (0,94) tai 0,8 laatupainotettua elinvuotta enemmän kuin potilaat, jotka eivät ole CRT-hoidossa. Lisäkustannuksiksi tulee kymmenen vuoden ajanjaksolla 11 455 euroa. 

”Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet CRT-hoidon lukuisat edut ja kustannustehokkuuden oireilevilla sydämen vajaatoimintapotilailla, mutta nämä tutkimustulokset osoittavat ensimmäistä kertaa, että CRT-hoidon ansiosta myös lieväoireiset vajaatoimintapotilaat tarvitsevat vähemmän sairaalahoitoa. Lisäksi menetelmä on kustannustehokkaampi kuin monet nykyisin käytettävissä olevista hoitovaihtoehdoista”, sanoo MD, PhD Cecilia Linde Tukholman Karoliinisesta instituutista. ”Odotamme innolla, että pääsemme tekemään lisäanalyysejä, jotka osoittavat tämän hoitomuodon taloudelliset edut lieväoireisista potilaista koostuvassa populaatiossa.”

Taloudellisessa analyysissä tarkasteltiin osaa REVERSE-tutkimuksen potilaista. Tutkimuksessa yhteensä 262 eurooppalaista potilasta jaettiin satunnaisesti 24 kuukaudeksi CRT-hoitoa saavaan ryhmään ja ryhmään, jossa CRT-hoitoa ei annettu. Tuloksista laadittu taloudellinen malli ennustaa CRT-hoidon vaikutuksen kustannuksiin, jotka on suhteutettu elinvuosiin, laatupainotettuihin elinvuosiin ja aikaan (enintään 10 vuotta). Taloudellinen analyysi perustui kliinisiin tietoihin, joiden mukaan sydämen vajaatoiminta paheni 24 kuukauden aikana 34 prosentilla potilaista, jotka eivät saaneet CRT-hoitoa, kun taas CRT-hoitoa saaneilla potilailla vastaava luku oli 19 prosenttia. Lisäksi aika ensimmäiseen vajaatoiminnasta johtuvaan sairaalahoitojaksoon oli merkittävästi pidempi CRT-hoitoa saaneilla potilailla kuin potilailla, jotka eivät saaneet CRT-hoitoa (vaarasuhde 0,39, p < 0,01). [Huomautus: REVERSE-tutkimuksessa käytetyt CRT-laitteet ovat vasta tutkimusvaiheessa kyseisellä potilaspopulaatiolla. Niiden käyttö on rajoitettu kyseisen käyttöaiheen osalta Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan vain tutkimustarkoituksiin.]

Medtronicin tukema REVERSE-tutkimus on laajamittainen, maailmanlaajuinen, satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, joka on osoittanut CRT-hoidon edut sydämen toiminnan parantamisessa. CRT-hoidon on todettu pienentävän sydämen kokoa ja lisäävän sen pumppaustehokkuutta joillakin oireettomilla tai lieväoireisilla sydämen vajaatoimintapotilailla. CRT-hoidossa potilaalle implantoidaan sekuntikellon kokoinen laite, joka synkronoi kammioiden supistumista lähettämällä sydänlihakseen pieniä sähköimpulsseja. Kammioiden supistumisen resynkronisaatio voi auttaa sydäntä pumppaamaan verta tehokkaammin kaikkiin kehon osiin ja siten vähentää oireita.

REVERSE-tutkimuksen 12 ja 24 kuukauden tiedot on julkaistu vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Aiemmin on raportoitu, että tutkimustuloksissa ei saavutettu tilastollista merkittävyyttä tutkimuksen ensisijaisen päätetapahtuman osalta (prosenttiosuus potilaista, joiden tila heikkeni 12 kuukauden aikana mitattuna sydämen vajaatoiminnan kliinisellä yhdistelmäpistemäärällä (Clinical Composite Score)). Potilaiden sydämen toiminta kuitenkin parani merkittävästi, ja sydämen vajaatoiminnasta johtuvat sairaalahoitojaksot vähentyivät. Lisäksi 24 kuukauden seurannassa olleessa eurooppalaisessa alaryhmässä todettiin tilastollinen merkittävyys samalle päätepisteelle (tila heikkeni 19 %:lla CRT-hoitoa saaneiden ryhmässä ja 34 %:lla CRT-hoitoa saamattomien ryhmässä; p = 0,01).

”Sydämen vajaatoiminta on taloudellisten ja kliinisten vaikutustensa vuoksi yksi terveydenhuoltojärjestelmän suurimmista nykyhaasteista kaikkialla maailmassa”, sanoo Pat Mackin, Medtronicin varatoimitusjohtaja ja Cardiac Rhythm Disease Management -liiketoimintayksikön pääjohtaja. ”Medtronic on omistautunut tarjoamaan innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka vastaavat näihin haasteisiin. REVERSE-tutkimuksen tuottamat tärkeät tiedot auttavat meitä laajentamaan CRT-hoidon käyttömahdollisuuksia. Toivomme, että puuttumalla sairauden kulkuun nykyistä aiemmassa vaiheessa lääkärit voivat tarjota potilailleen parempaa ja kustannustehokkaampaa hoitoa tähän vakavaan ja usein toimintakykyä heikentävään sairauteen.”

Lisätiedot:

Pernilla Sjöstrand, Communications Manager Nordic, Medtronic Ab, tel: +46 8 568 585 26, mobile: +46 70 431 00 04, pernilla.sjostrand@medtronic.com

Tietoa Medtronicista

Medtronic, Inc. (www.medtronic.com) on maailman johtava lääketieteellisen teknologian kehittäjä, jonka tuotteet auttavat miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa lievittämällä kipua, edistämällä terveyttä ja pidentämällä elinikää. Yhtiön pääkonttori on Minneapolisissa.

Tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten on kuvattu esimerkiksi Medtronicin Yhdysvaltojen arvopaperi‐ ja pörssikomitealle toimittamissa kausittaisissa raporteissa. Todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti odotetuista tuloksista.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa