IXONOS PYRKII DIGIMURROKSEN KÄRKEEN UUDELLA STRATEGIALLA

Terävöitetyn strategian painopisteinä konsultointi, design ja teknologia.

Ixonosin hallitus ja johtoryhmä ovat julkistaneet yhtiön uudistetun strategian vuosille 2016-2018.

Ixonos lähtee vuoteen 2016 uudella strategialla kolme vuotta kestäneen, merkittävän muutosperiodin jälkeen, jonka tuloksena yhtiö on laajentanut tarjoomansa kattamaan perinteisten IT-palvelujen lisäksi vahvan design-osaamisen.

Edellä kuvattu siirtymävaihe on vaatinut yhtiössä suuria toiminnallisia muutoksia ja paljon vahvempaa panostusta myyntiin kuin aiempina vuosina. Cresensen osto elokuussa 2015 mahdollistaa Ixonosin asiakkaille uniikin palvelutarjooman kattaen myös käyttäjänäkemyksen ja syvemmän asiakaskohtaamisen.

KOHTI HUOMISEN ASIAKASKOKEMUKSIA

Vuosina 2016-2018 digitalisaatio, verkottuminen, mobiilisuus ja IoT jatkavat nopeaa etabloitumistaan ja hämärtävät digitaalisen ja fyysisen maailman rajat. Kaikkialla maailmassa liiketoiminta joutuu kohtaamaan digitaalisen murroksen, ja tämä luo voimakkaasti kasvavaa kysyntää paremmalle käytettävyydelle ja käyttäjäkokemukselle.

Tutkimusyhtiö Forresterin mukaan (Age of Customer, Predictions for 2016) ne asiakasyhtiöt, jotka lähestyvät liiketoimintansa kehittämistä designin ja palvelumuotoilun keinoin hyötyvät eniten digitaalisesta murroksesta, joka tulee koskettamaan kaikkia liiketoimintasektoreita tulevina vuosina.

Tämä on ennennäkemätön kasvumahdollisuus Ixonosille. Organisaatiot globaalisti alkavat miettiä liiketoimintamallejaan ja vahvuuksiaan uusiksi voidakseen hyötyä murroksesta ottamalla käyttöön digitaalista teknologiaa liiketoimintansa vauhdittamisessa.

Vastatakseen tähän tarpeeseen Ixonos ottaa johtavan roolin digitaalisen murroksen maailmanlaajuisessa markkinassa. Yhtiö pyrkii luomaan pitkäkestoisia kumppanuuksia avainasiakkaidensa kanssa, huomioiden heidän liiketoimintansa tahtotilat ja tarjoten ainutlaatuista ja pitkävaikutteista arvoa uusien luovien digitaalisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien avulla.

Ixonos rakentaa alan johtavaa tarjoomaa, joka kattaa sekä business designin että palvelumuotoilun. Näitä tukee Ixonosin ‘Friction Point’ -ajattelu, joka pyrkii tunnistamaan sekä positiivisia että negatiivisia kitkoja liiketoiminnassa ja palveluissa.

DISCOVER  DESIGN  DELIVER

Vuonna 2012 julkistetussa strategiassa Ixonos esitteli 'Dream – Design – Deliver –ajattelun kuvaamaan Ixonosin tarjooman moniuloitteisuutta – kattaen kaikki digitaalisen designin suunnitteluvaiheet alkaen konseptoinnista aina lopullisen tuotteen tai palvelun toimittamiseen asti.

Uudessa, vuosien 2016-2018 strategiassa tämä arvolupaus on päivitetty muotoon 'Discover – Design – Deliver'. Näin se tuo mukaan syvän loppukäyttäjäymmärryksen tärkeyden - ympäri mailman tapahtuvan tutkimuksen avulla. Tutkimukseen pohjautuvan näkemyksen avulla Ixonos pystyy paremmin määrittelemään strategiset ja liiketoiminnalliset tavoitteet, jotka mahdollistavat tuotteelle tai palvelulle huippuluokan käyttäjäkokemuksen.

Ixonos asemoituu konsultoinnin, teknologian ja designin yhtymäkohtaan, luoden ainutlaatuista arvoa laajalle asiakaskunnalle.

KATTAVAT E2E-PALVELUT DIFFEROIJINA

Ixonos esittelee uuden E2E-tarjooman, joka sisältää kattavan yhdistelmän ainutlaatuista syväosaamista ja räätälöityjä alustoja. Niiden avulla yhtiö rakentaa vaikuttavia digitaalisia käyttäjäkokemuksia, jotka erottuvat ja konkretisoivat transformaation arvon asiakkaalle.

Ixonos hyödyntää osaamistaan, kokemustaan ja kolmansien osapuolien voimavaroja E2E-projekteissa. Tämä lähestymistapa perustuu Ixonosin maailmalla palkittuun InVenue-tarjoomaan. Ixonosilla on muitakin samaan ajatteluun pohjautuvia kokonaisratkaisuja:

  • InVenue: yhdistää fyysisen ja digitaalisen kokemuksen kaupan ja palveluiden alueella.
  • Video: suunnittelee ja toteuttaa ratkaisuja liikkuvan kuvan jakelemiseen uusissa arvoketjuissa
  • Smart Devices: toimitusketjun suunnittelu ja hallinta sekä linkittyminen uuden ajan IoT-laitemaailmaan
  • IoT ja Smart data: uuden sukupolven IoT-ratkaisujen innovointi ja toteutus

UUDISTETTU TOIMIALAFOKUS

Vuosina 2016-2018 Ixonos tulee vahvistamaan asemaansa seuraavilla valituilla toimialoilla: Industrial Internet, Media, Retail, Travel ja Smart Devices, joilla kaikilla Ixonosilla on vahva ja etabloitunut asiakaskanta ja toimialatuntemus.

ORGANISAATIO VALMIINA TOIMINTAAN

Osana uutta strategiaansa, Ixonos on sisäisesti linjannut organisaatiotaan mahdollistaakseen tehokkaan myynnin, joustavan toimitusmallin sekä kompetenssien kehityksen.

Uusi organisaatio on rakennettu luomaan vahvaa imua uusasiakashankinnan, kasvun ja hyvin linjatun E2E –toimituskyvyn tueksi. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.11.2015 ja se koostuu seuraavista yksiköistä:

  • Consulting Services keskittyy käyttäjätutkimukseen pohjautuvaan business designiin ja palvelumuotoiluun. Ixonos auttaa asiakkaita kehittämään uusia strategioita ja hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia, jotka nousevat esille etabloituneiden toimialojen murroksessa. Yksikköä johtaa Marko Rapeli.
  • Design vastaa kansainvälisesti palkittujen käyttäjäkokemusten suunnittelusta ja käytettävyysinnovaatioista, jotka luovat erottuvia design-ratkaisuja verkottuvaan maailmaan. Yksikköä johtaa Esa Nettamo.
  • Technology vastaa huippuluokan teknologiaratkaisujen toimittamisesta sekä palvelujen elinkaaripalvelujen hallinnasta monikanavaympäristöissä, kaikilla alustoilla. Yksiköstä vastaa Niklas Penttinen.
  • New Sales, Marketing and Regions –yksikkö on keskeisessä roolissa E2E-tarjooman aktivoinnissa. Yksikkö vastaa kasvusta valituissa markkinasegmenteissä sekä olemassaolevien asiakkaiden että prospektien osalta. Yksikköä johtaa Sami Paihonen.
  • Group Services –yksikkö vastaa kaikista konsernin tukifunktioista sisältäen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, juridiikan ja IT:n. Toiminnosta vastaa Kristiina Simola.

Sami Paihonen on yhtiön toimitusjohtaja ja Teppo Kuisma toimii varatoimitusjohtajana 1.7.2015 tehdyn julkistuksen mukaan. Kristiina Simola toimii talousjohtajana. Konsultointipalvelut, Design- ja Teknologia -yksiköt raportoivat varatoimitusjohtajalle.

Uudelleenorganisointi tehostaa merkittävästi sisäistä tehokkuutta, vahvistaen uuden tason synergiaa ja nopeutta yhtiön sisällä. Samalla se kehittää kompetensseja ja kyvykkyyksiä – ja saa Ixonosin erottumaan selvästi kilpailijoistaan.

Kansainvälinen toiminta päämarkkinoilla on tärkeää strategian toteutumiseksi. Ixonosilla on toimintaa Suomessa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Singaporessa.

IXONOS PLC

Lisätiedot:

Sami Paihonen, toimitusjohtaja, puh. 050-5021111
sami.paihonen@ixonos.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa