Oppikirjoihin käytetyt määrärahat vaihtelevat yli kolminkertaisesti kunnasta riippuen

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat ry:n (Opsia) kunnille tekemä kysely paljastaa, että ero oppikirjoihin eniten ja vähiten rahaa käyttävän kunnan välillä on yli kolminkertainen. Opsian kyselyssä on selvitetty yli sadan kunnan panostukset perusopetuksen oppikirjoihin. Valtakunnallisesti oppikirjakulut ovat noin 1,5 prosenttia perusopetuksen kokonaisbudjeteista.

Kuntien toisistaan poikkeavat menettelytavat, asenteet ja taloudellinen tilanne johtavat siihen, että oppikirjoihin käytetty rahamäärä vaihtelee suuresti kuntien välillä. Tämän kyselyn mukaan eniten rahaa käyttänyt Haapajärven kaupunki hankki oppilasta kohden kirjoja vuodessa 220 eurolla, kun taas vähiten rahaa käyttänyt Lemun kunta käytti hankintoihin 65 euroa. Yli sadan kunnan otoksessa on niin suuria kaupunkeja kuin maaseutukuntiakin.- Tämä tulos vahvistaa viime vuonna tehdyn kyselyn tulokset. Erojen määrä on niin iso, ettei ole liioiteltua väittää oppilaiden olevan eriarvoisessa asemassa eri kunnissa. Huolestuttavaa on se, etteivät erot näytä vähentyvän. Maailma muuttuu jatkuvasti eikä peruskoulussa ole varaa käyttää vanhentunutta tietoa sisältävää oppimateriaalia, sillä oppikirja on kuitenkin oleellisin opetusväline, Opsia ry:n hallituksen jäsen Markku Suortamo toteaa.- Kyse ei varmasti ole siitä, etteivätkö kunnissa haluttaisi panostaa koulukirjoihin, mutta resursseja tähän tarkoitukseen on liian vähän. Taustalla löytyy myös puutteita päätöksentekorakenteissa sekä asenteissa. Kunnan talousarvion teon yhteydessä on aika käydä avoin strateginen keskustelu riittävästä panostuksesta oppimateriaaleihin. Näin luodaan pohja asian valmistelulle ja päätöksenteolle, Suortamo jatkaa.Opsia ry:n näkemyksen mukaan suomalaisten toistuva menestys eurooppalaisessa PISA-tutkimuksessa selittyy hyvän opetuksen tason lisäksi osin myös suomalaisten koulukirjojen erinomaisella laadulla. Vanhasen toisen hallituksen ohjelman mukaisesti opetustoimen työolosuhteiden laadulliseen kehittämiseen tulisi panostaa.- Oikeat ja ajanmukaiset työvälineet ovat keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Moneen kertaan kierrätetyt, huonokuntoiset oppikirjat eivät motivoi opiskeluun ja kirjan kunnioittamiseen, Suortamo muistuttaa

Panostus oppimateriaaleihin lisää motivaatiota ja vahvistaa viihtyvyyttäHaapajärvellä oppikirjoihin ja muuhun opetusmateriaaliin on satsattu systemaattisesti. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäen mukaan kyse on tietoisesta valinnasta.- Opetuksen laatu ja sisältö ovat meille primääri asia, emmekä ole halunneet säästää oppilaiden henkilökohtaisista materiaaleista. Kustannussäästöjä olemme puolestaan hakeneet esimerkiksi panostamalla alueellisiin kouluihin sekä keskittämällä hankintoja ja keittiöpalveluja.- Opetussuunnitelman mukaiset kirjat motivoivat oppilaita opiskelemaan ja opettajia opettamaan. Kaikki tämä heijastuu positiivisesti opettajapysyvyyteen ja yleiseen viihtyvyyteen.Opetushallituksen kehitysjohtaja Markku Rimpelän mukaan ajantasaisten oppikirjojen vaikutus oppimiseen on merkittävä, vaikka opetussuunnitelma ei suoraan edellytäkään kirjojen hankkimista.- Suomalainen perusopetus perustuu tasa-arvoon, joten alueellinen eriarvoistuminen oppimateriaalihankintojen kohdalla on huolestuttava asia. Kunnissa satsataan hyvin eri tavalla oppimateriaaleihin.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit