QPR SOFTWARE AUTTAA JOHTAMAAN IHMISKESKEISIÄ LIIKETOIMINTAPROSESSEJA

Business Process Management -ohjelmistojen (BPM) ja niihin liittyvien palveluiden markki-na on kovassa kasvussa. Tämä johtuu yritysten liiketoimintastrategioiden siirtymisestä yhä enenevässä määrin toimintokeskeisyydestä prosessiohjautuviksi. Yritykset myös hakevat prosessikeskeisyydestä itselleen pysyvää kilpailuvalttia. Henkilösidonnaisten liiketoiminta-prosessien tulee ottaa huomioon myös ihmisten ja järjestelmien väliset rajapinnat.

Tutkimusyhtiö Forresterin mukaan BPM-ohjelmistojen maailmanlaajuiset markkinat tulevat seuraavan neljän vuo-den aikana kasvamaan voimakkaasti. Forrester ennustaa, että vuoteen 2011 mennessä BPM-ohjelmistoihin liittyvä liiketoiminta on kokonaisuudessaan noin 6,3 miljardia dollaria. Myös tutkimuslaitos Gartner on ennustanut BPM-markkinoiden kasvua. Gartner on lisäksi arvioinut yhä useamman yrityksen hakevan markkinoilta ohjelmistojen ja palveluiden tuottajia, jotka kykenevät tarjoamaan yhtenäisempiä, muokattavampia ja hallittavampia ratkaisuja BPM-käyttöönottoihin. Suomalainen QPR Software on kasvattanut alan osaamistaan tasaisesti. Uusin QPR BPM Suite -ohjelmisto vastaa organisaatioiden tarpeisiin tehdä prosessijohtamisesta itselleen kilpailuvaltti.

”Menestyvät yritykset ajattelevat liiketoimintaprosessejaan tärkeänä strategisena varallisuutenaan. Samalla näiden prosessien johtaminen on monen yrityksen haaste, sillä minkä tahansa prosessin tärkein komponentti on sen vai-keimmin johdettavissa oleva osa – ihminen,” kertoo QPR Softwaren toimitusjohtaja Matti Kanninen. ”Ihmiskes-keisten prosessien hallinnassa QPR Softwarella on selkeä tehtävä. Me autamme työyhteisöjä saavuttamaan pää-määränsä, antamalla heille välineitä ja ratkaisuja, joilla he voivat edistää prosessiosaamista koko organisaatiossa ja näin lisätä tehokkuuttaan.”

Tänään julkistettu QPR BPM Suite -ohjelmistoratkaisuun kuuluva QPR WorkFlow -tuote täydentää QPR Softwaren tarjoomaa prosessien johtamisesta kiinnostuneille yrityksille. QPR WorkFlow on nopeasti käyttöönotettava, verkko-pohjainen sovellus, jolla voidaan optimoida ja automatisoida ihmiskeskeisiä prosesseja organisaatioissa. QPR Work-Flow linkittää kaikki olennaiset prosessin osat, kuten tietojärjestelmät, dokumentit ja tietokannat yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. QPR WorkFlow vähentää kustannuksia, lisää tarkkuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä kaventamalla kuilua prosessien suunnittelun ja niiden automatisoinnin väliltä.

Prosessijohtaminen on liiketoiminnan osaamista
Prosessijohtaminen on liikkeenjohdollinen menetelmä, joka korostaa nopeutta ja joustavuutta. Ominaista prosessi-johtamiselle on, että tehtäville syntyy looginen suoritusjärjestys ja että niiden määrä minimoidaan. Yleensä proses-sijohtamiseen siirryttäessä työtä suunnitellaan uudestaan siten, että mahdollisimman moni työvaihe tuottaa asiak-kaalle lisäarvoa. Työ siirtyy tehtäväksi siellä, missä se on järkevintä ja sen tekevät ne, joille se parhaiten sopii, maantieteellisistä tai organisaatiorakenteellisista rajoista riippumatta.

”Säilyttääkseen tai lisätäkseen kilpailuetuaan yrityksien on kyettävä entistä kustannustehokkaammin tarjoamaan asiakkailleen sitä, mitä nämä haluavat, silloin kun nämä sitä haluavat,” toimitusjohtaja Kanninen linjaa. ”Tietotek-niikan hyödyntäminen prosessijohtamisen välineenä mahdollistaa aivan uusia ratkaisumahdollisuuksia. Perinteiset funktionaaliset toiminnot, kuten markkinointi, tuotanto tai taloushallinto, voidaan integroida ja organisoida helposti mitattavilla ja muokattavilla prosesseilla, jolloin yrityksen liiketoiminta ohjautuu asiakaslähtöisemmin.”

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia