PAM neuvottelee keväällä noin 320 000 työntekijän työehdoista

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus päätti tiistaina 23.2. työehtosopimusneuvottelujen tavoitteista. PAM neuvottelee kevään aikana 26 työehtosopimusta, joiden piirissä on noin 320 000 työntekijää. Suurimmat yksittäiset alat ovat kaupan ala, majoitus- ja ravitsemisala sekä kiinteistöpalveluala.

PAMin tavoitteena on tehdä lyhyet, vuoden kestävät sopimukset, jonka aikana palkat nousisivat 36 euroa, kuitenkin vähintään 1,8 prosenttia. Laadullisten tavoitteiden painopisteet ovat epätyypillisten työsuhteiden ehtojen parantamisessa, työhyvinvoinnin lisäämisessä, perhevapaan ehtojen tason nostamisessa sekä luottamushenkilöiden aseman ja oikeuksien kehittämisessä. Epätyypillisiin työsuhteisiin liittyviä keskeisimpiä ongelmakohtia pyritään poistamaan työsuhteen alun lomakertymän ja sairausajan palkan parantamisella. Perusteetonta vuokratyön käyttöä pyritään estämään sillä, että varmistetaan osa-aikatyöntekijöiden oikeus lisätyöhön. Kaikille työntekijöille työsuhteen muodosta riippumatta pitää tarjota samantasoiset työterveyshuollon palvelut. Neuvotteluissa halutaan edistää työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista paremman perehdytyksen, työterveyshuollon, väkivallan ehkäisyn ja työajan suunnittelun kautta. Työntekijöiden jaksamista parantaisi myös jo useilla aloilla hyvin toimiva järjestelmä siitä, että työntekijän oma ilmoitus riittää lyhytkestoisissa sairaspoissaoloissa. PAM haluaa saman järjestelmän nyt myös kirjattavaksi työehtosopimuksiin. Tavoitteena on myös sopia selkeistä toimenpiteistä, joilla parannetaan ikääntyvien työntekijöiden jaksamista. Edellisellä sopimuskierroksella PAM sai merkittäviä parannuksia perhevapaita koskeviin ehtoihin, muun muassa palkallisen isyysvapaan. Näissä neuvotteluissa halutaan kehittää edelleen perhevapaaseen liittyviä säännöksiä ja saada ne työsuhteen muodosta riippumatta kaikkiin sopimuksiin saman sisältöisinä. Myös sairaan lapsen hoitamista halutaan parantaa muun muassa nostamalla ikärajaa nykyisestä 10-vuodesta 12-vuoteen. Luottamushenkilöiden asemaa on parannettava, jotta heillä on aidot mahdollisuudet käydä työnantajan kanssa neuvotteluja ja hoitaa työntekijöiden ongelmatilanteita. Luottamushenkilöiden työstävapautusaikaa sekä heidän tiedonsaantioikeuttaan ja oikeutta osallistua koulutukseen halutaan parantaa. Työsuojeluvaltuutettujen korvaus halutaan samalle tasolle luottamusmieskorvausten kanssa. PAMin yhteiset tavoitteet kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.pam.fi/sopimuskierros. Sivuilta löytyy myös uutisia, taustatietoja sekä muuta ajankohtaista PAMin neuvotteluista. Tiedotusvälineiden edustajat voivat kirjautua myös neuvottelukierrosta koskevaan tekstiviestipalveluun osoitteessa www.pam.fi/media/tekstiviestipalvelu/ Lisätietoja: Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405 Anssi Vuorio, 1. varapuheenjohtaja, puh. 050 555 0847

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit