Suurin pitkäaikaistutkimus verenpainepotilaiden hoidosta julkaistu - ALLHAT

Suurin pitkäaikaistutkimus verenpainepotilaiden hoidosta julkaistu - ALLHAT Suurin pitkäaikaistutkimus kohonneen verenpaineen hoidossa tarjoaa uusia näkökulmia sydänpotilaiden hoitoon. Tutkimuksessa yhtenä tutkimuslääkkeenä oli amlodipiini (Norvasc®, Pfizer Oy). JAMA:ssa(* (the Journal of American Medical Association) tällä viikolla julkistetussa tähän asti suurimmassa verenpainetutkimuksessa osoitettiin, että amlodipiinin (Norvasc®) ja diureetin välillä ei ole eroja, kun halutaan tehokkaasti estää vakavien sydän- ja verisuonitautitapahtumien ilmaantumista. Diureettien kohdalla ko. tapahtumia ehkäisevä vaikutus on osoitettu jo useissa suurissa tutkimuksissa niin, että diureetit on sekä maailmanlaajuisesti että myös Suomessa asetettu kohonneen verenpaineen hoitosuosituksissa ensisijaislääkkeiden joukkoon. "Tuoreet ALLHAT-tutkimuksen tulokset ovat erittäin mielenkiintoiset ja merkittävät myös suomalaisten verenpainepotilaiden kannalta. Erityisesti päätulos, tiatsididiureetti klortalidonin, kalsiumsalpaaja amlodipiinin ja ACE-estäjä lisinopriilin yhdenvertaisuus kardiovaskulaari- kuolleisuuden ehkäisyssä, on hyvin mielenkiintoinen.", kommentoi Suomen Verenpaineyhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Silja Majahalme, "meillähän on tällä hetkellä arviolta 1,5 miljoonaa henkilöä, joilla on kertamittauksissa todettu kohonnut verenpainetaso ja suomalaisista lähes puoli miljoonaa saa KELA:n erityiskorvausta vaikean verenpainetaudin hoitoon." ALLHAT -tutkimus (Antihypertensive and Lipid Lowering Therapy to Prevent Heart Attack Trial), jota voidaan pitää merkkipaalututkimuksena, alkoi vuonna 1994. Tutkimukseen otettiin mukaan yli 42 400 korkean riskin amerikkalaista verenpainepotilasta. ALLHAT -tutkimuksessa verrattiin diureetti klortalidoniin ACE-estäjä lisinopriilin ja kalsiumsalpaaja amlodipiinin (Norvasc®) sydän- ja verisuonitautitapahtumia ehkäisevää vaikutusta. Amlodipiinin (Norvasc®) ja diureetin vaikutukset olivat samankaltaiset tarkasteltaessa kuolemaan johtanutta koronaaritautia, sydäninfarkteja ja aivohalvauksia. Yhdenmukaisuus tuloksissa säilyi myös tarkasteltaessa eri potilasryhmiä iän, sukupuolen ja etnisen taustan suhteen. Myöskään useissa turvallisuuteen liittyvissä tarkastelukohteissa, kuten syöpien, vaikean munuaissairauden ja suolistoverenvuotojen ilmaantuvuudessa ei tutkimuksessa havaittu eroja. Dosentti Silja Majahalmeen mukaan ALLHAT-tutkimus on erityisen merkityksellinen amlodipiinille, onhan kyseessä ensimmäinen suuri päätetapahtumatutkimus kyseiselle verenpainelääkkeelle. ALLHAT -tutkimus osoitti, että diureettien asema kohonneen verenpaineen hoidon aloituslääkkeenä on edelleenkin vahva. Lääkärin pitää kuitenkin useimmissa tapauksissa valita potilaalleen useampia verenpainelääkkeitä, jotta potilas saavuttaisi kohonneen verenpaineen hoitotavoitteet. "Nyt ALLHAT-tutkimuksessa hoitotavoite 140/90 mmHg saavutettiin hieman yli 60 prosentilla tutkimuksen potilaista! Tähänkin tulokseen pääsemiseksi tarvittiin kuitenkin useimmiten ainakin kahden lääkkeen yhdistelmää", toteaa dosentti Majahalme."Hoitotuloksemme myös täällä Suomessa ovat kuitenkin varsin vaatimattomat. Nykyisen Käypä hoito -suosituksen mukaisen verenpaineen tavoitetason, 140/85 mmHg, saavuttaa vain noin 15 prosenttia potilaista", jatkaa dosentti Majahalme. Suurimpana ongelmana dosentti Silja Majahalme näkee sen, että verenpaineen lasku ei ollut yhtäläinen eri lääkeaineryhmissä. Diureettipohjaista hoitoa saaneilla saavutettu verenpainetaso oli matalin ja toisaalta ACE-estäjä -ryhmässä korkein ja ero vertailuryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä. "Oma ongelmansa tietysti, kuten aina kaksoissokkoutetuissa tutkimuksissa, on lääkehoitojen kombinaatioiden rajoittuneisuus", kritisoi dosentti Majahalme, "niinpä tässäkin tutkimuksessa itse asiassa kliinisesti parhaimmat lääkekombinaatiot, kuten kalsiumsalpaajan yhdistäminen ACE-estäjään tai diureetin yhdistäminen ACE-estäjään, olivat poissuljetut." "Mielestäni tutkimus osoittaa, että 'vanha' voi olla edelleenkin hyvä, mutta keskeistä on kuitenkin yhteispeli, joka on valttia kohonneen verenpaineen hoidossa!", painottaa dosentti Silja Majahalme Suomen Verenpaineyhdistyksestä. Lisätietoja: Silja Majahalme, MD, PhD, FESC Eero Rahiala, MD Dosentti, konsultoiva kardiologi asiantuntijalääkäri Tampereen yliopistollinen keskussairaala PFIZER Sydänlääkkeet Kardiologia PL 45 PL 2000 02601 ESPOO 33521 TAMPERE p. 09-4300 4398 p.03-2475111 tai 03-247 6087 fax. 09-4300 4350 fax. 03-247 4157 e-mail:eero.rahiala@pfizer.com email:silja.majahalme@uta.fi tai LLSIMA@uta.fi Norvasc (amlodipiini) Indikaatiot ovat hypertonia ja iskeeminen sydäntauti, johtuipa iskemia sepelvaltimoiden pysyvästä ahtaumasta (stabiili angina pectoris) ja/tai vasospasmista/vasokonstriktiosta (Prinzmetalin angina, variantti angina). Norvascin myyntiluvan haltija Suomessa on Pfizer Oy. Pfizer Pfizer on korkeatasoiseen tutkimustoimintaan ja tuotekehitykseen panostava maailman suurin lääkeyritys, jonka tuotteita myydään yli 150 maassa. Vuonna 2001 Pfizerin liikevaihto oli 32 miljardia dollaria ja tuotekehitysinvestointi 4.8 miljardia dollaria. Suomessa Pfizer työllistää yli 200 henkilöä. (*JAMA. 2002; 288: 2981-2997. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT01200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT01200/wkr0002.pdf

Tilaa