Väärinkäsitykset ja tiedonpuute aiheuttavat ongelmia kroonisen kivun hoidossa

Laajan yleiseurooppalaisen tutkimuksen tulokset osoittavat: Väärinkäsitykset ja tiedonpuute aiheuttavat ongelmia kroonisen kivun hoidossa Viime viikolla Tukholmassa pidetyssä EULAR-kongressissa (European League Against Rheumatism) julkistetun laajan yleiseurooppalaisen tutkimuksen (Arthritis Research Survey) tulokset osoittavat, että nivelrikkoa sairastavat saattavat puutteellisen hoidon vuoksi joutua kärsimään turhaan kivusta tai lääkkeiden haittavaikutuksista. Arthritis Action Groupin (AAG) teettämän tutkimuksen mukaan nivelkipua saatetaan virheellisesti pitää luonnollisena vaivana, jonka ikääntyminen aiheuttaa. Myös väärinkäsitykset lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa voivat olla ongelman taustalla. Noin 103 miljoonaa ihmistä kärsii nivelrikosta Euroopassa. [1] Tiedon lisääminen nivelrikon hyvästä hoidosta ja sen vaikutuksesta elämänlaatuun on ensiarvoisen tärkeää. AAG vaatii toimenpiteitä lääkäreiden ja potilaiden välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi ja tiedon välittämiseksi nivelrikosta ja sen eri hoitomuodoista. Se myös kehottaa sekä lääkäreitä että potilaita etsimään tietoa aktiivisesti. Tutkimukseen osallistui yli 5 000 potilasta ja lähes 1 300 lääkäriä Isosta-Britanniasta, Saksasta, Espanjasta, Ranskasta, Sveitsistä, Irlannista ja Ruotsista. Tutkimuksen suoritti AAG:n toimeksiannosta Roper Starch Worldwide -tutkimuslaitos. "On tärkeää, että lääkärit ja nivelrikkopotilaat tekevät yhteistyötä sopivimman hoidon löytämiseksi", sanoo AAG:n puheenjohtaja, reumatologian professori Anthony D. Woolf Royal Cornwall Hospitalista, Isosta-Britanniasta. "Nivelrikkopotilaiden elämänlaadun parantamiseksi meidän on varmistettava, että lääkäreillä ja potilailla on hoitomuotoa valitessaan riittävästi tietoa erilaisista vaihtoehdoista." Tutkimustulokset: lääkärit Tutkimuksen mukaan lääkärit pitävät tulehduskipulääkkeitä ensisijaisena lääkehoitona kivun hoidossa. Kaikissa muissa maissa Isosta-Britanniaa lukuun ottamatta yli kaksi kolmesta* lääkäristä kertoi määräävänsä tulehduskipulääkkeitä - joko yksin tai yhdessä kipulääkkeiden kanssa - ensisijaisena hoitomuotona nivelrikon hoidossa. Enemmän kuin kaksi kolmesta lääkäristä on tutkimuksen mukaan jossain määrin tai hyvin huolissaan tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksista. Ainoastaan kolmannes potilaista saa tästä huolimatta lääkäriltään tietoa näistä haittavaikutuksista. Perinteisten tulehduskipulääkkeiden on osoitettu aiheuttavan joillakin potilailla eriasteisia mahasuolikanavan komplikaatioita. [2,3] Tutkimusten mukaan 40 prosentilla potilaista nämä komplikaatiot, kuten mahahaava ja mahaverenvuodot, ovat oireettomia. [4] Arthritis Research Surveyn tulosten mukaan uuden sukupolven koksibi-kipulääkkeitä käytetään eniten sen jälkeen, kun aikaisempi hoito on keskeytetty haittavaikutusten vuoksi. COX-2 -kipuentsyymin toimintaa estävien koksibi-kipulääkkeiden on kliinisissä testeissä osoitettu olevan yhtä tehokkaita kuin perinteisten tulehduskipulääkkeiden, mutta koksibi-kipulääkkeiden avulla voidaan välttää suuri osa perinteisten tulehduskipulääkkeiden aiheuttamista haittavaikutuksista. [5,6] Tutkimuksen mukaan suurin osa lääkäreistä ei suosittele kivun hoitoon ei- lääkkeellisiä hoitomuotoja lukuun ottamatta painonhallintaa ja liikunnan sekä fysioterapian lisäämistä. Vain yksi kolmesta tutkimukseen osallistuneesta lääkäristä antoi potilailleen kirjallista tietoa heidän kunnostaan ja eri hoitovaihtoehdoista. Joka kolmas potilas kertoi saaneensa tietoa sanoma- ja aikakauslehdistä. * Tutkimustulokset vaihtelevat maittain. Ks. oheinen fact sheet maakohtaisista tuloksista. Tutkimustulokset: potilaat Tutkimus paljasti, että monet potilaat eivät saa asianmukaista tietoa ja kärsivät siksi kivusta. Jopa 27 prosenttia vastaajista ei ollut koskaan käynyt kivun vuoksi lääkärin vastaanotolla. Niistä, jotka olivat käyneet, jopa kolmannes odotti yli vuoden ennen lääkäriin menoa. Ainakin 25 prosenttia tutkituista valitsi väittämän "mitään ei ole tehtävissä" kysyttäessä, voiko heidän tilaansa parantaa. Jopa kaksi kolmesta tutkitusta oli sitä mieltä, että "lääkäriä ei pidä vaivata kaikenlaisilla pikkukivuilla." Tutkimustulokset eri maiden välillä vaihtelevat laajasti. Vastaajista 39 - 64 prosenttia hoitaa nivelrikkoaan lääkkeillä. Heistä noin kolmannesta hoidetaan tulehduskipulääkkeillä. Tulehduskipulääkkeiden käyttäjistä 24 - 74 prosenttia ei ollut tietoinen lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista. "Väärinkäsitykset ja kommunikaation puute lääkäreiden ja potilaiden välisessä vuorovaikutuksessa on hyvin huolestuttavaa", sanoo The Bone and Joint Decaden* johtaja Amye Leong, joka on itsekin nivelrikkopotilas. "AAG:n vaatimus toimenpiteisiin ryhtymisestä on tärkeä todellisen lääkäri-potilas -suhteen rakentamiseksi ja sopivimman hoitomuodon löytämiseksi." Nivelrikko rajoittaa merkittävästi päivittäistä toimintakykyä 7. Noin 20 prosenttia tutkituista henkilöistä ilmoitti kärsivänsä kroonisesta kivusta ja niveltulehduksesta, joita aiheuttaa useimmiten juuri nivelrikko. Nivelrikko on yleisin niveltulehduksen muoto. Nivelrikon hoidon tavoitteena on kivun ja tulehduksen lievittäminen, nivelvaurioiden etenemisen hidastaminen tai pysäyttäminen sekä potilaan hyvinvoinnintunteen ja toimintakyvyn parantaminen. Nivelrikkoon on olemassa monia sekä lääkkeellisiä että ei-lääkkeellisiä hoitoja. * Bone and Joint Decade perustettiin muodollisesti Maailman Terveysjärjestön (WHO) päämajassa. Bone and Joint Decaden toiminnan tavoitteena on parantaa terveydellistä elämänlaatua tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien ihmisten keskuudessa ympäri maailmaa. Toimenpidevaatimus (The Call to Action) Yleiseurooppalainen toimenpidevaatimus on samansuuntainen niiden toimenpiteiden kanssa, joihin AAG on ryhtynyt tietokuilun poistamiseksi. AAG pyrkii parantamaan perusterveydenhuollon lääkäreiden koulutusta kansainvälisen lääkäriverkoston avulla. Verkostossa lääkärit toimivat hyvän hoitokäytännön lähettiläinä. AAG pyrkii lisäämään tietoa erilaisista hoitomuodoista ja niiden riskeistä myös potilaiden keskuudessa. AAG kutsuu yleiseurooppalaiset ruohonjuuritason potilasjärjestöt mukaan potilaiden koulutustyöhön. Työn tavoitteena on paitsi lisätä tietoa nivelrikosta kroonisen kivun aiheuttajana myös selvittää, mitä voidaan tehdä kivun helpottamiseksi ja sairauden etenemisen hidastamiseksi. Palvelun tarjoaminen potilaille (koulutusmateriaalit) vastaa vaatimukseen nivelrikkoon ja sen eri hoitomuotoihin liittyvän tiedon lisäämisestä. Se myös rohkaisee potilaita kääntymään lääkärinsä puoleen ja kehittämään avointa, kahdensuuntaista vuorovaikutusta nivelrikkopotilaiden ja lääkäreiden välillä. "Joka kerta, kun lääkäri tapaa nivelrikkopotilaan, hänen pitää paitsi selvittää potilaan kunto myös kaikkien hoitomahdollisuuksien edut ja riskit", sanoo The Bone and Joint Decaden johtaja Amye Leong. "Potilaiden ei pitäisi pelätä kysyä saatavilla olevista hoitomuodoista, jotta juuri heille parhaiden mahdollisten vaihtoehtojen löytyminen olisi mahdollista." Pharmacia ja Pfizer tukevat Arthritis Action Groupin toimintaa. Lähdeviittaukset: 1. World Health Organisation. World Health Report. Life in the 21st Century. A Vision for All. 1998. pp 47-48. 2. Graham DY, Smith JL. Gastroduodenal complications of chronic NSAID therapy. Am J Gastroenterol. 1998;83:1081-1084. 3. Singh G, Ramey DR. NSAID-induced gastrointestinal complications: The ARAMIS Perspective - 1997. J Rheumatol. 1998;25 (Suppl):8-16. 4. Laszlo A, Kelly JP, Kaufman DE, et al. Clinical aspects of upper gastrointestinal bleeding associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Am J Gastroenterol. 1998;93:721-725. 5. Emery P, Zeidler H, Kvien TK, et al. Celecoxib versus diclofenac in long-term management of rheumatoid arthritis: randomised double-blind comparison. Lancet 1999; 354:2106-2111. 6. Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, et al. The celecoxib long-term arthritis safety study (CLASS). JAMA 2000; 284:1247-1255. 7. Scott D L, Shipley A, Dawson S, et al. The clinical management of rheumatoid arthritis and osteoarthritis: Strategies for improving clinical effectiveness. Br J Rheumatol. 1998;37:546-554. 8. Lisätietoja: Tuotepäällikkö Eija Vainikainen, Pfizer Oy, puh. (09) 4300 4364, GSM 040 550 8757 Viestintäpäällikkö Anna-Maria Halle, Pharmacia Oy, puh. (09) 8520 7243, GSM 040 563 1122 TAUSTATIETOA THE ARTHRITIS ACTION GROUP (AAG) Arthritis Action Group (AAG) on ryhmä, johon kuuluu 17 eurooppalaista tuki- ja liikuntaelinsairauksiin keskittynyttä asiantuntijaa: mm. reumalääkäreitä, gastroenterologeja, farmakologeja, väestötutkijoita ja perusterveydenhuollon lääkäreitä Iso-Britanniasta (4), Ranskasta (2), Saksasta (3), Espanjasta (2), Italiasta (2), Ruotsista (3) ja Irlannista (1). AAG:n tarkoituksena on auttaa niin terveydenhoidon ammattilaisia kuin potilaitakin: · tuoda esille nivelrikon hoidon tarpeet · parantaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannustehokkaiden hoitovaihtoehtojen ja -teknologioiden tuntemusta · edistää nivelrikon hoidon hyvää hoitokäytäntöä AAG perustettiin vuonna 2001. Ryhmä piti ensimmäisen kokouksensa samana vuonna EULAR-kongressin yhteydessä Prahassa. AAG:n puheenjohtajana toimii lääketieteen tohtori, reumatologian professori Tony Woolf, Royal Cornwall Hospitals, Iso-Britanniasta. Yhteystiedot: Professori Woolf, puh: + 44 1872 253792 / sähköposti: woolfa@dialin.net THE ARTHRITIS RESEARCH SURVEY Arthritis Research Survey on Arthritis Action Groupin (AAG) teettämä tutkimus, jossa arvioitiin nivelrikkopotilaiden sekä heitä hoitaneiden lääkäreiden käsityksiä nivelrikosta, diagnoosista sekä hoidon hyödyistä ja riskeistä. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa nivelrikon hyvästä hoidosta ja sen vaikutuksesta elämänlaatuun. Tutkimukseen osallistui yli 5000 potilasta ja lähes 1300 lääkäriä Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Iso-Britanniasta, Irlannista, Ruotsista ja Sveitsistä. Tutkimus tehtiin Roper Starchin johdolla. Tavoitteet Tutkimuksessa arvioitiin nivelrikkopotilaiden sekä heitä hoitaneiden lääkäreiden käsityksiä nivelrikon hoidosta: · hoidon esteet (fyysiset ja psyykkiset) · nykyiset hoitomuodot (lääkitys tai ei lääkkeellinen hoito) · hoitomyöntyvyys · itsehoitolääkkeiden ja reseptilääkkeiden tehokkuus ja turvallisuus · lääkehoidon riskit ja hyödyt · mahdolliset vakavat haittavaikutukset · reseptilääkkeiden ja käsikauppalääkkeiden riskien erot · uskomus, että varhaiset varoitusoireet edeltävät vakavia komplikaatioita · Muoto Tutkittavat muodostivat kaksi ryhmää: perusterveydenhuollon lääkärit ja henkilöt, jotka kärsivät kroonisesta kivusta ja/tai nivelrikosta. Tutkimus suoritettiin puhelinhaastatteluna ja tutkimuksessa käytettiin standardisoituja kyselylomakkeita. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja sekä lääkärit että potilaat valittiin sattumanvaraisesti. Nivelrikkopotilaat saivat osallistua tutkimukseen, jos · he olivat vähintään 18-vuotiaita · jos he olivat kärsineet viitenä peräkkäisenä päivänä kivusta, turvotuksesta tai jäykkyydestä käsissä, polvissa tai muissa nivelissä, niska- tai selkäkivusta vähintään kerran kuukaudessa edeltäneen vuoden aikana * · diagnoosi oli tai ei ollut lääkärin varmistama Lääkärit saivat osallistua tutkimukseen, jos · he olivat yleislääkäreitä, perhelääkäreitä tai sisätautilääkäreitä · heillä oli ollut kokopäivätoiminen vastaanotto (yksityislääkäri, klinikka, sairaala) 3-30 vuoden ajan · he hoitivat vähintään 10 täysi-ikäistä kipu- tai nivelrikkopotilasta viikossa · he eivät olleet osallistuneet tulehduskipulääkkeitä koskeviin haastattelututkimuksiin edeltäneiden kolmen kuukauden aikana The Arthritis Action Group julkaisee tutkimuksen tulokset julkaisusarjana tavoitteenaan tuoda esille nivelrikon hoidon tarpeet ja edistää nivelrikon hoidon hyvää hoitokäytäntöä. Pharmacia ja Pfizer tukevat the Arthritis Action Groupin toimintaa. * Poislukien migreenin, päänsäryn, infektion, syövän ja trauman aiheuttamat kivut. THE ARTHRITIS RESEARCH SURVEY FACT SHEET Kaikki tutkimukseen osallistuvat potilaat tutustuivat American College of Reumatologyn (ACR) ohjeisiin nivelrikosta. Noin 60% haastateltavista olivat naisia: Iso-Britannia 68%, Ranska 60%, Saksa 61%, Espanja 69%, Sveitsi 65%, Ruotsi 62%, Irlanti 62% Noin 40% haastateltavista oli yli 60-vuotiaita: Iso-Britannia 45%, Ranska 41%, Saksa 46%, Espanja 48%, Sveitsi 42%, Ruotsi 38%, Irlanti 41% Jopa 27% haastateltavista ilmoitti etteivät he ole koskaan kääntyneet lääkärin puoleen kipujensa vuoksi: Iso-Britannia 18%, Ranska 14%, Saksa 12%, Espanja 25%, Sveitsi 21%, Ruotsi 27%, Irlanti 25% Noin 20% haastateltavista ilmoitti kärsivänsä kroonisesta kivusta tai niveltulehduksesta: Iso-Britannia 21%, Ranska 20%, Saksa 15%, Espanja 21%, Sveitsi 15%, Ruotsi 23%, Irlanti 15% Niistä potilaista, jotka sanoivat kääntyneensä lääkärin puoleen, noin 20% odotti vuoden tai jopa kauemmin: Iso-Britannia 22%, Ranska 11%, Saksa 25%, Espanja 18%, Sveitsi 20%, Ruotsi 33%, Irlanti 12% Ne potilaat, jotka kääntyivät lääkärin puoleen, saivat diagnoosin "yleisestä nivelrikosta": Iso-Britannia 77%, Ranska 68%, Saksa 13%, Espanja 61%, Sveitsi 58%, Ruotsi 28%, Irlanti 71% Tutkimus osoittaa, että usein on kysymys asenteista. Diagnoosin ja hoidon laadukkuutta voidaan parantaa kiinnittämällä huomiota potilaan ja lääkärin väliseen suhteeseen sekä heidän kommunikointiinsa. Seuraavat prosenttiluvut osoittavat kuinka moni potilaista oli samaa mieltä kahdesta eri väittämästä: Mitään ei ole tehtävissä, jotta tilaasi voitaisiin parantaa: Iso- Britannia 43%, Ransa 30%, Saksa 37%, Espanja 29%, Sveitsi 31%, Ruotsi 25%, Irlanti 40% Sinun ei pitäisi vaivata lääkäriäsi pikku kipujen vuoksi: Iso-Britannia 48%, Ranska 48%, Saksa 46%, Espanja 38%, Sveitsi 66%, Ruotsi 26%, Irlanti 43% Noin yksi kolmasosa tai harvempi perhelääkäreistä, joita haastateltiin tutkimukseen, ilmoitti että ensimmäisellä diagnosointikerralla on tavallista antaa kaikille tai useimmille nivelrikkopotilaille: kirjasia heidän tilastaan: Iso-Britannia 24%, Ranska 7%, Saksa 34%, Espanja 28%, Sveitsi 14%, Ruotsi 7%, Irlanti 13% kirjasia hoitovaihtoehdoista: Iso-Britannia 16%, Ranska 6%, Saksa 29%, Espanja 29%, Sveitsi 12%, Ruotsi 3%, Irelanti, 6% Painon hallintaa, liikuntaa ja fysioterapiaa lukuun ottamatta, ei- farmakologiset hoitomuodot jäävät usein suosittelematta: Fysioterapia: Iso-Britannia 30%, Ranska 35%, Saksa 73%, Espanja 56%, Sveitsi 31%, Ruotsi 10%, Irlanti 28% Liikunta: Iso-Britannia 71%, Ranska 77%, Saksa 95%, Espanja 77%, Sveitsi 78%, Ruotsi 56%, Irlanti 61% Painon pudotus: Iso-Britannia 63%, Ranska 4%, Saksa 72%, Espanja 72%, Sveitsi 7%, Ruotsi 9%, Irlanti 8% Osteopatia: Iso-Britannia 3%, Ranska 4%, Saksa 7%, Espanja 7%, Sveitsi 3%, Ruotsi 0%, Irlanti 1% Akupunktio: Iso-Britannia 2%, Ranska 2%, Saksa 14%, Espanja 9%, Sveitsi 3%, Ruotsi 2%, Irlanti 2% Kiropratiikka: Iso-Britannia 3%, Ranska 1%, Saksa 12%, Espanja 6%, Sveitsi 1%, Ruotsi 0%, Irlanti 1% Auttavia neuvoja: Iso-Britannia 7%, Ranska 3%, Saksa 21%, Espanja 20%, Sveitsi 3%, Ruotsi 3%, Irlanti 2% Luontaistuotteet: Iso-Britannia, Ranska 6%, Saksa 28%, Espanja 6%, Sveitsi 9%, Ruotsi 1%, Irlanti 1% Ravintolisiä: Iso-Britannia 3%, Ranska 2%, Saksa 0%, Espanja 0%, Sveitsi 6%, Ruotsi 1%, Irlanti 7% Yksi kolmasosa potilaista ilmoitti saavansa tietoa omasta tilastaan sanomalehdistä ja aikakauslehdistä: Iso-Britannia 26%, Ranska 23%, Saksa 35%, Espanja 16%, Sveitsi 16%, Ruotsi 20%, Irlanti 33% Kun ei-farmakoligiset hoitomuodot eivät riitä kivun lievittämiseen, perhelääkärit ilmoittavat määräävänsä ensi-sijaisena hoitomuotona NSAID (+/- analgeettinen) tulehduskipulääkkeitä: Iso-Britannia 39%, Ranska 84%, Saksa 94%, Espanja 91%, Sveitsi 75%, Ruotsi 66%, Irlanti 96% Suurin osa lääkäreistä ilmoittaa olevansa jossain määrin tai erittäin huolestuneita NSAID tulehduskipulääkkeiden sivuvaikutuksista: Iso- Britannia 85%, Ranska 71%, Saksa 73%, Espanja 94%, Sveitsi 67%, Ruotsi 81%, Irlanti 83% Seuraava luku kertoo kuinka monta prosenttia lääkäreistä, määrätessään NSAID tulehduskipulääkettä, on samaa mieltä, että potilaille tulisi kertoa: Kaikista riskeistä: Iso-Britannia 17%, Ranska 15%, Saksa 12%, Espanja 46%, Sveitsi 13%, Ruotsi 3%, Ireland 14% Vain tavallisimmista sivuvaikutuksista: Iso-Britannia 64%, Ranska 40%, Saksa 60%, Espanja 40%, Sveitsi 42%, Ruotsi 57%, Irlanti 58% 39%-64% haastateltavista hoitavat nivelrikkoaan jonkin lääkityksen avulla: Iso-Britannia 64%, Ranska 50%, Saksa 39%, Espanja 39%, Sveitsi 44%, Ruotsi 47%, Irlanti 48% Noin yksi kolmasosa haastateltavista, ketkä hoitavat nivelrikkoaan lääkityksen avulla, ottavat reseptiä vastaan saatavaa NSAID tulehduskipulääkettä: Iso-Britannia 36%, Ranska 31%, Saksa 38%, Espanja 34%, Sveitsi 48%, Ruotsi 30%, Irlanti 38% Potilaat, jotka kärsivät nivelrikosta tai kroonisesta kivusta ja ottavat NSAID tulehduskipulääkettä tietämättä sen sivuvaikutuksista tai lääkinnällisistä komplikaatioista: Iso-Britannia 49%, Ranska 50%, Saksa 50%, Espanja 74%, Ruotsi 47%, Sveitsi 24%, Irlanti 51% Potilaat, joille lääkäri kertoi sivuvaikutuksista: Iso-Britannia 31%, Ranska 26%, Saksa 34%, Espanja 9%, Sveitsi 38%, Ruotsi 23%, Irlanti 27% ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00160/wkr0002.pdf

Tilaa