Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj         Pörssitiedote            5.4.2018 klo 14.45


Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella tänään 5.4.2018. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2017 aikana toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.4.2018.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja niitä maksetaan seuraavasti: kokopäivätoimiselle puheenjohtajalle 250 000 euroa, varapuheenjohtajalle 48 000 euroa ja muille jäsenille 24 000 euroa vuodessa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Timo Everi, Leena Niemistö, Jari Sundström, Seija Turunen ja Mikko Wirén sekä uusina jäseninä Matti Bergendahl, Kati Sulin ja Gunvor Kronman.

Yhtiökokous valitsi Mikko Wirénin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Bergendahlin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab tilikaudelle 1.1.–31.12.2018. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lotta Nurminen, KHT.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 061 314 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 091 971 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon ja työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä 2. kohdan toisen kappaleen osalta siten, että kyseinen kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavalla tavalla:

”Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää Toimikuntaan, nimeämisoikeus ratkaistaan arvalla. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään elokuun 31. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön tai mikäli Yhtiössä on osakkeenomistajia, joiden omistusosuudet lasketaan Yhtiöllä olevan tiedon mukaan yhteen tehtäessä arvopaperimarkkinalain mukaisia ilmoituksia omistusosuuksien muutoksista, tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset tai tällaisten Yhtiön tiedossa edellä kuvatulla tavalla olevien osakkeenomistajien omistukset lasketaan yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa ja edellyttäen, että yhteenlaskettu omistusosuus oikeuttaa edellisen kappaleen mukaisesti nimittämään jäsenen nimitystoimikuntaan, on tällaisella osakkeenomistajalla tai tällaisilla osakkeenomistajilla yhdessä oikeus nimetä yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.”

Pihlajalinna Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Pihlajalinna Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 5.4.2018 valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Seija Turunen (puheenjohtaja), Matti Bergendahl, Leena Niemistö ja Kati Sulin

Palkitsemisvaliokunta:
Mikko Wirén (puheenjohtaja), Timo Everi, Gunvor Kronman ja Jari Sundström

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Ari Keinänen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 19.4.2018 alkaen Pihlajalinna Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa http://investors.pihlajalinna.fi.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa