Pihlajalinnan tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017 (12 kk)

Pihlajalinna Oyj           Tilipäätöstiedote             13.2.2018 klo 8.00

Pihlajalinnan tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017 (12 kk)

Tilikauden liikevaihto ja kannattavuus paranivat odotetusti

Loka–joulukuu lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 107,9 (103,7) miljoonaa euroa – kasvua 4 prosenttia
 • Käyttökate (EBITDA) oli 8,1 (7,1) miljoonaa euroa
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 8,5 (7,1) miljoonaa euroa – kasvua 20 prosenttia
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,6 (3,9) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 4,9 (3,9) miljoonaa euroa – kasvua 27 prosenttia
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,12 (0,12) euroa/osake

Tammi–joulukuu lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 424,0 (399,1) miljoonaa euroa – kasvua 6 prosenttia
 • Käyttökate (EBITDA) oli 33,3 (27,9) miljoonaa euroa
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 34,1 (28,9) miljoonaa euroa – kasvua 18 prosenttia
 • Liikevoitto (EBIT) oli 19,1 (15,1) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 20,0 (16,6) miljoonaa euroa – kasvua 20 prosenttia
 • Henkilöstö tilikauden lopussa oli 4 753 (4 407)
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,46 (0,39) euroa/osake

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2018

Vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi vuodesta 2017 erityisesti yritysjärjestelyjen johdosta. Oikaistun liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan vuodesta 2017.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 424,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 20,0 miljoonaa euroa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 10–12/2017
3 kk
10–12/2016
3 kk
1–12/2017
12 kk
1–12/2016
12 kk
TULOSLASKELMA 
Liikevaihto, milj. euroa 107,9 103,7 424,0 399,1
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 8,1 7,1 33,3 27,9
Käyttökate, % 7,5 6,8 7,9 7,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa* 8,5 7,1 34,1 28,9
Oikaistu käyttökate, %* 7,9 6,8 8,0 7,2
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,6 3,9 19,1 15,1
Liikevoitto, % 4,2 3,7 4,5 3,8
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa* 4,9 3,9 20,0 16,6
Oikaistu liikevoitto, %* 4,6 3,7 4,7 4,2
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 4,1 3,5 17,4 13,7
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,12 0,12 0,46 0,39
Oma pääoma per osake, eur 4,87 4,74
Osinko/osake, euroa (hallituksen ehdotus) 0,16 0,15
MUUT TUNNUSLUVUT 
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 11,8 10,8
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,6 11,1
Omavaraisuusaste, % 41,8 46,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 32,3 21,9
Korolliset nettorahoitusvelat, milj. euroa 34,2 22,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk* 1,0 0,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa** 9,8 5,4 30,4 27,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 16,5 13,2 34,9 32,3
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa 12,7 7,1 16,4 6,8
Henkilöstö keskimäärin (FTE)*** 3 879 3 526
Henkilöstö kauden lopussa 4 753 4 407
Ammatinharjoittajia 992 942

*Määrältään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. Pihlajalinnan määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi rakennejärjestelyt ja konsernin uudelleenrahoitus, omaisuuden arvonalentumiset ja tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja toimipisteiden lopettamiskulut tai liiketoiminnan myynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja -tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut, työsuhteiden päättämiseen liittyvät kulut ja sakot sekä sakonluonteiset korvaukset. Käyttökatteen oikaisut vuosineljänneksellä olivat yhteensä 0,4 (0,0) miljoonaa euroa ja tilikaudella yhteensä 0,7 (1,0) miljoonaa euroa. Liikevoiton oikaisut vuosineljänneksellä olivat yhteensä 0,4 (0,0) miljoonaa euroa ja tilikaudella yhteensä 0,9 (1,5) miljoonaa euroa.
** Rahoitusleasingsopimuksia ei sisällytetä bruttoinvestointeihin.
*** Pihlajalinna on ryhtynyt raportoimaan henkilöstöä keskimäärin kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna (FTE) aikaisemman Henkilöstö keskimäärin -tunnusluvun sijaan.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen:

”Pihlajalinna-konsernin vuoden 2017 liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotetusti. Investoinnit digikehitykseen ja brändiuudistukseen heikentävät tilikauden tulosta, mutta uskon näiden panostusten näkyvän parempana kannattavuutena jo lähitulevaisuudessa.

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentissä (P & S) myönteinen kehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Etenkin kokonaisulkoistusten kannattavuus parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan segmentin kannattavuus on noussut odotettua nopeammin tavoiteltuun kannattavuustasoon, mihin voimme olla erittäin tyytyväisiä.

Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin (L & E) viimeisen neljänneksen tulos oli odotusten mukainen. Ulkoistetun erikoissairaanhoidon kulukehitys oli odotettu. Ulkoistetun erikoissairaanhoidon luonteen mukaisesti vaihtelut vuosineljännesten välillä ovat melko suuria. Tilikauden aikana segmentin liikevaihto on kehittynyt hyvin, mutta kannattavuutta ovat painaneet panostukset digikehitykseen ja brändiuudistukseen. Tilikauden aikana toteutettujen yritysostojen liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet odotetusti.

Vuosi sitten julkistamamme valtakunnallinen laajentuminen on edennyt suunnitellusti. Ensimmäiset uudet, täyden palvelun toimipisteet avattiin vuodenvaihteessa Turussa ja Oulussa, ja seuraavaksi on vuorossa Seinäjoki. Tämän ja ensi vuoden aikana aiomme laajentua vielä viiteen uuteen maakuntakeskukseen ja vahvistaa selvästi pääkaupunkiseudun toimipisteverkostoamme. Uusien toimipisteiden perustamisen lisäksi olemme tehneet ja teemme jatkossakin strategisia yritysostoja. Tällaisia ovat olleet tilikauden päättymisen jälkeen toteutetut Salon Lääkintälaboratorion, hämeenlinnalaisen Linnan Klinikan ja kymenlaaksolaisen Kymijoen Työterveys Oy:n hankinnat.

Sote-uudistuksen lykkääntyminen aktivoi kuntamarkkinaa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Suunniteltujen sote-linjausten vuoksi kunnat hakevat ratkaisuja etupäässä kiinteistövetoisesti. Pihlajalinna arvioi hankkeita tapauskohtaisesti ja lähtee liikkeelle hankkeissa, joissa voimme hyödyntää alueellista synergiaa. Tähän vaikuttavat esimerkiksi riittävä väestöpohja, palvelusetelitoiminnan laajuus sekä hoiva- ja terveydenhoitopalvelujen mahdollisuudet alueella.

Suomen hallitus esitteli katsauskauden jälkeen uusimman luonnoksen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista. Uusimmassa versiossa on poistettu maakuntien velvollisuus antaa erikoissairaanhoidon asiakasseteleitä muuten kuin silloin, jos hoitotakuu ei toteudu. Emme näe, että tällä on isoa vaikutusta tulevaan markkinaan. Kun väestö ikääntyy ja julkinen sektori karsii ja keskittää erikoissairaanhoitoa, yksityiselle avautuu mahdollisuuksia täydentää julkisen sektorin palvelutarjontaa etenkin perustason erikoissairaanhoidossa ja kiireettömässä erikoissairaanhoidossa. Tämä avaa yksityisille toimijoille mahdollisuuden kasvattaa osuuttaan erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta.

Tilikauden jälkeen julkistettu Forever-liikuntakeskusketjun osto laajentaa Pihlajalinnan toimintaa hyvinvointipalveluihin. Liikuntakeskus-toiminta täydentää erinomaisesti esimerkiksi ennaltaehkäisevää toimintaa työterveyshuollossa ja kuntoutumista erikoissairaanhoidon toimenpiteiden jälkeen. Lisäksi hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, kun yhä suurempi osa terveydenhuollosta siirtyy sote-uudistuksen vuoksi suoriteperusteisista palkkioista kiinteähintaiseen liiketoimintamalliin. Tässä kehityksessä Pihlajalinna on etulinjassa, sillä liikevaihdostamme yli 60 prosenttia tulee jo nyt kiinteähintaisesta liiketoiminnasta.”

Pihlajalinnan taloudellinen raportointi vuonna 2018

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus: viimeistään viikolla 11
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu: perjantaina 4.5.2018
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu: torstaina 16.8.2018
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu: torstaina 1.11.2018

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 5.4.2018 Tampereella.

Julkistamistilaisuus

Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle tiistaina 13.2.2018 klo 10.00 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Turussa 12.2.2018
Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.