Ikäihmisten ravitsemuksen tilassa korjattavaa


D-vitamiinin ja proteiinin saanti hyvinvoinnin edellytys ikääntyneillä

Ravitsemustila, ruokailu ja ravinnonsaanti ovat kiinteästi yhteydessä ikääntyneiden ihmisten terveydentilaan ja toimintakykyyn. Erityisen tärkeää on varmistaa D-vitamiinilisän käyttö yli 60-vuotiailla. Riittävän D-vitamiinin saannin turvaamiseksi yli 60-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää 20 mikrogammaa (800 IU) vuorokaudessa ympäri vuoden. D-vitamiini on tärkeä luuston terveydelle. Lisäksi se vaikuttaa lihasvoimiin ja saattaa vaikuttaa muistikykyihin.

Myös proteiininsaanti on tärkeää. Aikuisille proteiinin saantisuositus on 0,8 g/kehonpaino kg/vrk, kun taas ikääntyneille suositus on liian alhainen suojaamaan lihaskadolta, ja siksi tarvitaan 1,2-2,0 g/kehonpaino kg/vrk. Riittävä proteiinin saanti auttaa ylläpitämään luuston hyvää kuntoa, sydän- ja verisuoniterveyttä sekä solujen uusiutumista, mikä auttaa mm. haavojen parantumisessa.

Tutkimukset osoittavat, että virhe- ja aliravitsemus on yleistä pitkäaikaislaitoksissa ja vanhainkodeissa asuvilla iäkkäillä. Lähes joka kolmas vanhainkodissa asuva kärsii aliravitsemuksesta. Monen asukkaan energian, proteiinin ja muiden ravintoaineiden saanti on puutteellista. Muistisairaus, dementia, heikentynyt toimintakyky, nielemisvaikeudet ja ummetus ovat tavallisia virhe- ja aliravitsemusta selittäviä tekijöitä. Myös ravitsemushoitoon kuuluvilla seikoilla on merkitystä: välipalojen puute tai niiden syömättömyys sekä se, että iäkäs syö vain puolet tai vähemmän tarjotuista aterioista, selittävät virhe- ja aliravitsemusta.

Katse kokonaislaatuun, kevyttuotteita vältettävä

Yhtenä ongelmana ikäihmisten aliravitsemuksen taustalla on hoitotyöntekijöiden ja lääkäreiden ravitsemuskoulutuksen niukkuus. Peruskoulutuksessa sitä ei juuri ole. Toinen ongelma on se, että iäkkäiden ravinnontarpeen ja ravitsemuksen erityispiirteistä on Suomessa kirjoitettu ja keskusteltu vasta viimeisten parin vuosikymmenen ajan. Kansalliset iäkkäiden ravitsemussuositukset on julkaistu vasta muutama vuosi sitten. Ravitsemushoidon kuuluminen iäkkäiden hoitoon on melko uusi tapa ajatella.

– Ikäihmisten ruokavalion laatu on tärkeä, eikä sillä tarkoiteta pelkkää rasvalisää tai täysmaitoa. Energia- ja proteiinirikastettu ruokavalio tarkoittaa käytännössä mm. runsaammin rasvaa ruoka-annoksiin eli esim. öljyn, voin tai margariinin lisäämistä ruokaan tai puuroon. Myös öljypohjaisten salaattikastikkeiden käyttö on ikääntyneillä suositeltavaa. Puuro on hyvä keittää veden sijaan maitoon, ja perunasoseeseen voi lisätä maitojauhetta tai proteiinijauhetta. Kananmunia voi käyttää monissa ruoissa. Usein tarvitaan myös enemmän rasvaa ja leikkeleitä leivälle ja runsasenergiset välipalat, varsinkin maitopohjaiset ja muut runsaasti proteiineja sisältävät esim. pähkinät (pähkinä-rusina -sekoitus), ovat hyväksi, sanoo emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä.

Ikääntyvien yleisenä ongelmana on aliravitsemus, ei ylipaino

Ikäihmisten ruokailu ja ravinnonsaanti vaihtelevat eri maissa, mutta yhteinen tekijä on vähenevä syöminen ja ravinnonsaanti – ei siis ylipaino, kuten aikuisväestöllä tyypillisesti. Ikääntyneiden ruokavaliossa kevyttuotteita tulisi välttää.

Ikäihmisten ruokavalion laatu heikkenee usein iäkkäimmissä ryhmissä. 70-80 -vuotiailla energian saanti vähenee keski-ikäisiin verrattuna noin viidenneksen verran, samoin vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti vähenee. Tyypillisesti C-, D- ja E-vitamiinia, foolihappoa ja kalsiumia saadaan alle suositusten. Lihasmassasta katoaa yli puolet 30-80 -ikävuosien välillä ja samana aikana myös lihasvoimasta katoaa yli puolet.

Syyt ikäihmisten energian, vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin ongelmiin ovat monitekijäisiä. Niihin vaikuttavat mm. elämänaikaiset elämäntavat, sairaudet, liikkumattomuus ja ravinnon laatu.

Seurauksia virheravitsemuksesta ovat mm. tahaton painonlasku ja alhainen painoindeksi. Laihtumisen seurauksena lihaskato kiihtyy, millä on negatiivinen vaikutus toimintakykyyn ja mikä voi lisätä myös kuolleisuutta. Virheravitsemus on myös yhteydessä moniin sairauksiin kuten painehaavoihin ja murtumiin. Lisäksi liian vähäisen energiansaannin takia mieliala laskee ja ruokahaluttomuus lisääntyy. Liikkuminen vähenee, hengitys ja sydämen toiminta huononevat, infektioherkkyys lisääntyy ja intensiivihoidon tarve lisääntyy. Kumulatiivisena seurauksena sairauden hoidon teho huononee ja sairaalassaoloaika pitenee.

Aliravitsemus tunnistetaan huonosti

Pitkäaikaislaitosten hoitajat tunnistavat aliravitsemuksen huonosti. Ravitsemushoidon mahdollisuuksia ei tunneta, eikä niitä yleensä käytetä. Pitkäaikaislaitosten hoito- ja ruokapalveluhenkilökunnan täydennyskoulutuksella on myönteinen vaikutus laitoksessa asuvien iäkkäiden ravitsemukseen, mm. asukkaiden energian ja proteiinin saantiin, painoindeksiin ja ravitsemusta kuvaavan MNA- eli Mini Nutritional Assessment -testin tuloksiin [i].

Kotona asuvien muistisairaiden keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat samaa: keskeisten ravintoaineiden saanti on suurella osalla alle suositusten. Vuoden kestoisella, räätälöidyllä, yksilöllisellä, kannustavalla ravitsemushoidolla on todettu myönteinen vaikutus kotona asuvien muistisairaiden ravintoaineiden saantiin ja elämänlaatuun. Tämä tutkimus tuo esille myös sen, että ravitsemustilan parantuessa elämänlaatu kohoaa.  Osa tämän tutkimuksen ravitsemushoitoon osallistuneista tarvitsi täydennysravintovalmisteita, jotta heidän energian ja ravintoaineiden saantinsa saatiin suositellulle ja riittävälle tasolle[ii].

Iäkkäiden ravitsemusongelmien hoito

Ikääntyneiden ravitsemussuositusten mukaan ikääntyneiden ravitsemusta tulee arvioida säännöllisesti seuraten painoa ja erityisesti painon muutoksia sekä käyttäen ravitsemustilan arviointiin kehitettyjä menetelmiä. Näistä esimerkki on mm. MNA-testi. Lisäksi voidaan kartoittaa tarkasti kolmen vuorokauden aikana syödyn ravinnon määrä ja laatu ja sen perusteella laskea eri ravintoaineiden saanti.

– Ikäihmisten ravitsemushoito kuuluu heille tarjottavaan laadukkaaseen terveydenhoitoon ja hoivapalveluihin. Ravitsemushoidon avulla turvataan riittävä energian, proteiinin, ravintoaineiden, kuidun ja nesteen saanti. Tehostettua ravitsemushoitoa toteutetaan silloin, kun ravitsemustila on heikentynyt, paino laskenut tai syödyn ruoan määrä on vähäinen.

Ravitsemushoidon suunnitelmasta apua

Ikäihmisille soveltuvaa ravitsemusta hoitolaitoksissa tukee erillinen ravitsemushoidon suunnitelma, missä otetaan kantaa oikeiden ruoka-aineiden valintaan, laaditaan ruokalistoja, ohjeistetaan ruoan rikastamista, määritellään täydennysravintovalmisteet sekä avun tarve ruokailussa. Suunnitelma kattaa myös ravitsemushoidon jatkuvan seurannan.

Ravitsemushoidon suunnitelma tehdään moniammatillisessa tiimissä, jossa on mukana ikääntyneen ravitsemukseen perehtynyt ravitsemussuunnittelija tai -terapeutti, hoitajat, ruokapalvelun edustajat, fysioterapeutti sekä lääkäri. Ravitsemushoidon suunnitelman toteutuksessa hyödynnetään ravitsemustilan ja ravinnonsaannin arvioinnin tuloksia sekä hoitajien havaintoja ja kokemusta ikääntyneestä.  

Ravitsemushoito, sen seuranta ja kirjaaminen ovat turvana sekä iäkkäälle itselleen että hoitohenkilökunnalle. Useat tutkimukset osoittavat, että ravitsemushoidosta on hyötyä. On pystytty osoittamaan, että säännöllisen ravitsemushoidon avulla ikääntyneiden energiansaanti on lisääntynyt, ravitsemustila parantunut ja toimintakyvyn heikkeneminen hidastunut. Täydennysravintovalmisteiden käyttö on vähentänyt sairaalahoitopäiviä, alentanut kuolleisuutta ja parantanut sairaiden vanhusten ravitsemustilaa. Lisäksi dementiaa sairastavilla ja laitoshoidon potilailla paino on noussut ja ravitsemustila parantunut (Suominen, 2007;  Suominen ym.,2013, Jyväkorpi, 2013).

Lisätiedot:
Sirkka-Liisa Kivelä
emeritaprofessori
Puh. 040 5039151
S-posti: sirkiv@utu.fiLähdeluettelo:

Merja Suominen, 2007

Merja Suominen ym., 2013

Jyväkorpi, 2013

###

Lehdistötiedote                                          19.11.2013


Kananmunateollisuus vastaa ravitsemuksen haasteisiin

Munakunnan Woimakonseptilla parempaa proteiinia ikääntyville

Vastuullisuutta varmistetaan Munakunnassa käytännön keinoin kaikessa toiminnassa: tuotantotiloilla, tuotannossa ja tuotteissa. Vastuullisuus tarkoittaa työntekijöiden ja yhteistyökumppanien tasapuolista kohtelua, eläinten hyvinvoinnin varmistamista, ympäristön huomioimista sekä korkealaatuisia turvallisia tuotteita. Munakunnan kestävän tuotekehityksen yhdeksi lähtökohdaksi on otettu ikääntyneiden paremman ravitsemuksen tavoite. Munakunnan Woimakonsepti on sairaaloille, vanhainkodeille ja hoitolaitoksille suunnattu turvallinen ratkaisu iäkkäiden ihmisten tehokkaampaan proteiininsaantiin.  Kyseessä on todellisista tarpeista ja Munakunnan oman tutkimuksen pohjalta syntynyt palvelukonsepti ruokapalveluasiakkaille.

Suomessa on tällä hetkellä yli miljoona yli 65-vuotiasta. Heidän osuutensa väestöstä tulee kasvamaan vuosittain ja arvio yli 65-vuotiaista suomalaisista vuonna 2060 on noin 1,8 miljoonaa. Tämän ikäryhmän fyysisestä kunnosta ja ravitsemuksesta huolehtiminen on tärkeää paitsi yksilön hyvinvoinnin kannalta myös kansantaloudellisesti. Hyvä ravitsemuksellinen tila ylläpitää hyvää terveyttä ja edistää sairauksista toipumista.  Uusia keinoja ikäihmisten ravitsemuksesta huolehtimiseen  tarvitaan ja pääpainon olisi tulevaisuudessa hyvä olla entistä enemmän ennaltaehkäisevässä työssä.

Ikääntyneiden ravitsemusasioihin alettiin kiinnittää huomiota toden teolla vasta vuonna 2010, kun ensimmäiset ikääntyneiden ravitsemussuositukset  ilmestyivät[i]. Yli 65-vuotiaiden korostunut proteiininsaannin tarve todettiin suosituksissa yhdeksi ikäihmisten ravitsemukseen liittyväksi erityistarpeeksi.  Runsas proteiininsaanti ravinnosta tukee lihasmassan säilymistä, joka on välttämätöntä ikääntyvien normaalille liikkumiselle ja sitä kautta arjesta selviytymiselle. Syötyjen ruokamäärien usein pienentyessä proteiinin laadulla on todella suuri merkitys.

Ratkaisuksi tavallisen kotiruoan rikastaminen ruoalla

Tehokkaampaan proteiininsaantiin voidaan vaikuttaa edullisimmin ja tehokkaimmin tavallisen ruoan sisältöön panostamalla.
Kananmuna on eräs monipuolisimmista elintarvikkeista. Se sisältää runsaasti korkealaatuista proteiinia, rasvaa, arvokkaita kivennäis- ja hivenaineita sekä suuren määrän eri vitamiineja. Kananmuna sisältää runsaasti (12,5 %) proteiinia, joka on todettu ihmiselle ravitsemuksellisesti erittäin hyvälaatuiseksi (NPU-arvo 94).

Munakunta on toteuttanut kaksi tehostetun ruokavalion testausta yhdessä Lahden Aterian kanssa. Näistä ensimmäinen valmistui alkuvuonna 2012 Lahden Lepolakodissa. Toinen testaus toteutettiin Tapanilan vanhainkodissa ja se valmistui keväällä 2013.

Kokeilujen tarkoituksena oli lisätä vanhusten ruokavalion proteiini- ja muuta ravintoainetiheyttä yksinkertaisilla reseptimuutoksilla, ja sitä kautta parantaa ravitsemuksen tilaa. Proteiinilisäykset toteutettiin ilman lisäravinteita lisäämällä resepteihin kananmunaa, joka on tuttu turvallinen perusruoka-aine. Testausten tulos oli, että kananmunaproteiinilla tehostetulla ruokavaliolla estettiin vanhusten ravitsemustilanteen heikkeneminen (ka painot verrokkipaikassa laskivat 3 kk vertailujaksolla 1,0 kg).


Runsasproteiinista reseptiikkaa luonnollisesti

Noin kahden vuoden tutkimuksen ja testauksen tuloksena Munakunta on kehittänyt ruokapalveluasiakkailleen uudenlaista, runsasproteiinista reseptiikkaa ruokalajeihin, joissa on tavanomaisesti vähän proteiinia: esimerkkeinä erilaiset puurot, peruna- ja juuressoseet, kiisselit ja kastikkeet. Ikäihmisten ruoan proteiinipitoisuuden varmistamisessa Munakunnalle on ollut keskeisenä ajatuksena ruoan rikastaminen nimenomaan ruoalla, joka takaa lisäproteiinin saannin luonnollisesti. Hyvän imeytyvyyden lisäksi etuna ruokapalveluasiakkaalle on ratkaisujen edullisuus. Moni asiakas on aiemmin käyttänyt vastaavaan tarkoitukseen kliinisiä proteiinivalmisteita, joilla on valitettavasti usein negatiivinen vaikutus ruoan maittavuuteen.

Scanegg Woima -tuotteet

Munakunnan ikäihmisten parempaan proteiininsaantiin suunnattu uusi Scanegg Woimaproteiini 2 kg sopii käytettäviksi mm. puuroissa, peruna- ja juuressoseissa, sosekeitoissa, jogurteissa ja rahkoissa.

– On tärkeää, että ikäihmiset saavat nauttia tuttuja ruokia proteiinirikastetussa mutta maultaan ja rakenteeltaan omassa muodossaan. Ruoan rikastamiseen ruoalla sopivat lisäksi suurkeittiöiden tutut perustuotteet eli Scanegg kananmunamassa LL 5 kg ja 6x1 kg, Scanegg keltuaismassa LL 6x 1 kg, sanoo Munakunnan HoReCa-avainasiakaspäällikkö Minna Itämeri.

Scanegg Woimaproteiini 2 kg saapui suurkeittiömarkkinoille kesäkuussa ja syksystä 2013 alkaen Scanegg Woimajuomat 4x1,1 kg suklaan ja aprikoosin makuisina ovat täydentäneet ikäihmisille suunnattua proteiinin osalta vahvistettua ravitsemusta.


Lisätietoja:

Minna Itämeri

HoReCa-avainasiakaspäällikkö
Munakunta

p. 040 833 9453

s-posti: minna.itameri@munakunta.fi


[i] Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).