Itellan osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2010 KELLO 12 Itellan osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 • Itella-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 453,9 miljoonaa euroa (477,6 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2009). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 31 % (30 %). Liikevaihto pysyi ennallaan Itella Informaatiossa ja laski Itella Viestinvälityksessä ja Itella Logistiikassa. • Liikevoitto oli 18,3 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa) eli 4,0 % liikevaihdosta (4,2 %). Kannattavuus heikkeni Itella Viestinvälityksessä, jossa kirjetuotteiden volyymien lasku on jatkunut jo pidemmän aikaa. Kannattavuus parani Itella Informaatiossa ja Itella Logistiikassa. Henkilöstökulut vähenivät katsauskaudella 13,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta vahvistui. • Suomen toimintojen juridisen rakenteen uudistamista koskeva suunnittelutyö eteni; postitoiminta yhtiöitetään 1.1.2011 omaksi tytäryhtiökseen vastaamaan muiden liiketoimintojen organisointia. • Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkaisi maaliskuussa mietintönsä koskien uutta postipalvelulakia, jonka on määrä astua voimaan vuoden 2011 alussa. Konsernijohtaja Jukka Alho: ”Ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaistarkastelussa taloussuhdanteissa ei näkynyt vielä selvää muutosta. Vasta aivan viime aikoina on ollut nähtävissä lievää positiivista virettä. Pysyvästä käänteestä ei kuitenkaan ole vielä varmuutta. Tulevalta postipalvelulailta odotamme selkeyttä. Yksiselitteiset linjaukset pitäisi saada ennen kaikkea yleispalvelun määrittelyyn, harvaan asuttujen alueiden postipalveluiden rahoitukseen ja siihen, kuinka yhteisen jakeluverkon kustannukset kohdistetaan säädellyille tuotteille ja esimerkiksi lehdille. Liikenne- ja viestintäministeriön mietinnön mukaan uuteen lakiin sisältyy mahdollisuus julkiseen tukirahoitukseen, mutta sen käyttöönoton kynnys on näkemyksemme mukaan varsin korkea. Toiminnan jatkuva tehostaminen on Itellalle välttämätöntä myös jatkossa. Suomen postipalveluihin liittyvät toiminnot siirtyvät vuodenvaihteessa emoyhtiöstä uuteen Itella Posti Oy -tytäryhtiöön. Uusi juridinen rakenne selkiyttää johtamista ja lisää myös toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä. Muutoksen myötä Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmä noudattaa samaa yhtiörakennetta kuin Itella Logistiikka ja Itella Informaatio, jotka myös toimivat tytäryhtiöiden kautta.” LIITTEET Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan LISÄTIETOJA Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, tuija.soanjarvi@itella.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.itella.fi/talous TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010 Osavuosikatsaus huhti–kesäkuu ke 28.7. Osavuosikatsaus heinä–syyskuu ke 27.10. VALOKUVAT JA LOGOT www.itella.fi/media Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois-Euroopassa, keskisessä Euroopassa sekä Venäjällä. Vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.   Tammi-maaliskuu 2010 Markkinatilanne ja toimintaympäristö Taloussuhdanteessa ei ilmennyt katsauskauden aikana muutosta, joka olisi vaikuttanut Itellan palveluiden kysyntään. Kilpailuasetelmat säilyivät ennallaan, vaikkakin postitoimialan kilpailun vapautumista ennakoivia markkina-avauksia oli nähtävissä. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkaisi maaliskuussa mietintönsä koskien uutta postipalvelulakia. Lain sisällössä on Itellan kannalta kolme erityisen keskeistä asiaa: miten yleispalvelu määritellään, miten turvataan ja rahoitetaan tehokkaat jakelupalvelut myös harvaan asutuilla alueilla sekä miten yhteistuotannossa toteutettujen palveluiden kustannukset kohdistetaan eri tuotteille. Yleispalveluiden rahoituksen osalta Itellan arvio lakiehdotuksesta on, että siihen sisältyvien tukimekanismien käyttöönoton kynnys on melko korkea. Julkisuudessa on ollut esillä myös postipalveluiden arvonlisäverokäsittelyn mahdollinen yhdenmukaistaminen EY:n verosääntelyn kanssa. Liikevaihto ja tulos Itella-konsernin liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä laski 5,0 % ollen 453,9 miljoonaa euroa (477,6 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2009). Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon lasku oli 6,6 %. Yritysostoilla ei ollut vaikutusta liikevaihdon kehitykseen. Liikevaihto pysyi ennallaan Itella Informaatiossa ja laski Itella Logistiikassa sekä Itella Viestinvälityksessä. Suomessa liikevaihto aleni 6,3 % ja muissa maissa 2,0 %. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 31 % (30 %). Konsernin liikevoitto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,0 % ollen 18,3 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa), joka oli 4,0 % liikevaihdosta (4,2 %). Katsauskauden tulosta paransi uudelleenjärjestelyvarauksen tarkistus, joka oli 0,7 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden liikevoittoa puolestaan rasitti 1,7 miljoonan euron kuluvaraus uudelleenjärjestelyihin. Liikevoitto parani Itella Informaatiossa ja heikkeni Itella Viestinvälityksessä; Itella Logistiikan liiketappio pieneni edellisvuodesta. Konsernin rahoitusnetto oli -1,2 miljoonaa euroa (-28,0 miljoonaa euroa). Edellisen vuoden rahoitusnettoa rasittivat merkittävät valuuttakurssitappiot ruplan heikkenemisestä johtuen. Ruplan vahvistuminen katsauskaudella ei vaikuta rahoitusnettoon, vaan kohtaan Muut laajan tuloksen erät, koska 1.10.2009 alkaen emoyhtiön lainasaamiset ItellaNLC-alakonserniin kuuluvilta venäläisiltä yhtiöiltä on luokiteltu oman pääoman luonteisiksi ulkomaisiin yksikköihin tehdyiksi nettosijoituksiksi. Tulos rahoituserien jälkeen oli 17,1 miljoonaa euroa (-8,1 miljoonaa euroa). Tuloverot olivat 8,8 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa), ja konsernin katsauskauden voitto 8,3 miljoonaa euroa (konsernin tappio 10,8 miljoonaa euroa). Oman pääoman tuottoprosentti (liukuva 12 kuukautta) oli 2,1 % (-2,5 %). Itella Viestinvälitys Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 224,8 miljoonaa euroa (231,7 miljoonaa euroa), missä oli laskua 3,0 %. Jakeluvolyymit kehittyivät tammi-maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon seuraavasti: - Osoitteellinen kirjeviestintä laski 1 %. Osoitteellisen suoramarkkinoinnin jakelumäärät vähenivät. - Sekä sanomalehtien että aikakauslehtien jakeluvolyymit vähenivät noin 5 %. - Osoitteettoman suoramarkkinoinnin jakeluvolyymit jatkoivat kasvuaan. Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevoitto väheni 23,3 % ollen 18,4 miljoonaa euroa (24,0 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 8,2 % (10,4 %). Kannattavuuden heikkeneminen johtui liikevaihdon laskusta erityisesti tärkeiden päätuotteiden osalta. Tuottavuuden myönteinen kehitys pienensi henkilöstökuluja. Postinlajittelun ja -jakelun monivuotinen kehityshanke eteni suunnitellusti ja investoinneista on toteutunut 80 %. Itella Informaatio Itella Informaatio -liiketoimintaryhmän liikevaihto säilyi vakaana ollen 68,3 miljoonaa euroa (68,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa tuotelinjoissa paitsi laskutuksen monikanavaisissa palveluissa, joissa oli laskua 6 %. Liikevaihto laski Virossa, Liettuassa ja Saksassa. Baltian markkina-alueella liikevaihto laski ensimmäistä kertaa sitten laman alkamisen. Liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa) eli 8,3 % liikevaihdosta (7,5 %). Parantunut kannattavuus johtui useista toiminnan tehostamishankkeista. Itella Logistiikka Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,6 % ollen 172,6 miljoonaa euroa (186,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto aleni kaikissa tuotelinjoissa ja kaikissa maissa. Suomessa pakettivolyymit laskivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihtoa alensivat kiristynyt hintakilpailu ja vaikea kysyntätilanne. Logistiikkavolyymit pysyivät kaikissa kahdeksassa toimintamaassa erittäin alhaisina koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan. Venäjällä vähittäiskaupan elpyminen ei odotuksista huolimatta käynnistynyt, ja joillakin aloilla jäätiin alle edellisen vuoden ensimmäisen neljänneksen tason. Itella Logistiikan tuloskehitykselle on ratkaisevaa kulutuskysynnän viriäminen talouskasvun käynnistyessä eri toimintamaissa. Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa tappiollinen (3,8 miljoonaa euroa tappiollinen) eli -1,7 % (-2,0 %) liikevaihdosta. Kaikissa maissa jatkettiin toimenpiteitä kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Rahoitusasema ja investoinnit Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja vahvistui 16,4 miljoonaan euroon (7,5 miljoonaa euroa). Henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvää voittopalkkiota ei maksettu vuoden 2009 tuloksen perusteella (viime vuonna 2,7 miljoonaa euroa vuoden 2008 perusteella). Investointeihin käytettiin 18,8 miljoonaa euroa (35,9 miljoonaa euroa). Yritysostoihin ei katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla kaudella investoitu lainkaan. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa ei jaettu vuoden 2009 tuloksen perusteella (10,0 miljoonaa euroa). Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 190,3 miljoonaa euroa (131,2 miljoonaa euroa), ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit 200,0 miljoonaa euroa (185,0 miljoonaa euroa). Yritystodistuksia oli liikkeeseen laskettuina 56,5 miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 321,3 miljoonaa euroa (276,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 49,1 % (49,0 %) ja nettovelkaantumisaste 18,4 % (21,7 %). Henkilöstö Itella-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 28 809 (30 372) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 28 755 (30 361), josta 21 717 (22 535) työntekijää Suomessa. Keskimääräinen vähentyminen verrattuna maaliskuun 2009 loppuun oli Suomessa 818 ja Suomen ulkopuolella 788 henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö jakaantui segmenteittäin seuraavasti: Itella Viestinvälitys 17 721 henkilöä, Itella Informaatio 2 165, Itella Logistiikka 8 831 ja konsernin muut toiminnot 38 henkilöä. Konsernin henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 13,0 miljoonaa euroa eli noin 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernirakenteen muutokset Itellan juridisessa rakenteessa ei katsauskaudella tapahtunut muutoksia. Suomen toimintojen juridisen rakenteen uudistamista koskeva suunnittelutyö jatkui tavoitteena yhtiöittää postitoiminta 1.1.2011 omaksi tytäryhtiökseen vastaamaan muiden liiketoimintojen organisointia. Näin parannetaan toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä postitoimintaa koskevan lainsäädännön uudistuessa ensi vuoden alussa. Tämä yhtiöittäminen heijastuu myös liiketoimintaryhmien rakenteeseen. Itellan raportointi uudistui 1.4.2010 siten, että Itella Viestinvälitykseen siirtyivät kotimaan myyntitoiminnot, postit, asiakaspalvelu sekä Itella Logistiikasta pakettipalvelut. Yhtiökokouksen päätökset Itella Oyj:n yhtiökokous 24.3.2010 päätti, ettei vuoden 2009 tuloksesta jaeta omistajalle osinkoa. Itellan hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän. Hallituksen uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin ekonomi Arto Hiltunen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa johtava dekaani Eero Kasanen ja jäseninä jatkavat finanssineuvos Kalevi Alestalo, director of operations Hele-Hannele Aminoff, partneri Erkki Helaniemi, vice president Päivi Pesola, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti, toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto sekä henkilöstön edustajana valtakunnallinen pääluottamusmies Antero Palmolahti. Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista. Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä Paavo Arhinmäki (vas) ja Johanna Karimäki (vihr). Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Eero Lehti (kok) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk). Jäseninä jatkavat kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), kansanedustaja Harri Jaskari (kok), kansanedustaja Bjarne Kallis (kd), kansanedustaja Lauri Kähkönen (sd), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Pertti Salovaara (kesk) ja veturinkuljettaja Harry Wallin (sd). Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pauli Salminen. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Liiketoiminnan riskejä kuvattiin vuoden 2009 tilinpäätöksen yhteydessä. Niissä ei tapahtunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muutoksia, joilla olisi vaikutusta lähiajan näkymiin. Toiminnan kausiluonteisuus Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Liiketoimintasegmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Viestintävirasto velvoitti päätöksessään lokakuussa 2009 Itellaa muuttamaan kustannusten kohdentamistapaansa eri tuotteille. Itella on toimittanut Viestintävirastolle 30. huhtikuuta 2010 sen vaatiman selvityksen yleispalvelutuotteista perittävien maksujen kustannusperusteista sekä yleispalvelutuotteiden hinnastot. Talouden taantuma ja laskujen ja kirjeiden siirtyminen sähköiseen muotoon ovat pienentäneet jyrkästi jaettavia postimääriä Itellan viisipäiväisen jakeluverkoston kustannusten ollessa lähes kiinteitä. Volyymien radikaali putoaminen on johtanut yksikkökustannusten nousuun ja kaikkien lähetyslajien kannattavuuden alenemiseen huolimatta Itellassa vuosien aikana tehdyistä tehostamistoimista. Itellan verkossa jaettavien osoitteellisten lähetysten määrä vuoden 2010 ensimmäisellä kvartaalilla oli 9 % alempi kuin vastaavana aikana vuonna 2008. Tämä tarkoittaa vuositasolla yli 200 miljoonaa jaettavaa osoitteellista lähetystä vähemmän, mistä 1. ja 2. luokan kirjeiden lasku on noin 120 miljoonaa kappaletta. Viestintäviraston edellyttämää laskentamallia ja kulujen kohdentamisperiaatteita käyttäen Itellan yleispalvelutuotteiden kannattavuus vuonna 2009 laski 32 % verrattuna Viestintäviraston valvontatietoihin vuodelta 2008. Nykyinen volyymikehitys johtaa siihen, että nyt voimassa olevilla yleispalvelutuotteiden hinnoilla niiden kannattavuus tulee heikkenemään erittäin merkittävästi myös vuonna 2010, jollei hinnoittelua voida tarkistaa. Loppuvuoden näkymät Taloussuhdanteiden käänteestä ei ole vielä varmuutta. Kirjeviestinnän sähköistymisen arvioidaan kiihtyvän nyt myös Suomessa, millä on merkittävä vaikutus Itellan tulonmuodostukseen pitkällä aikavälillä. Kireä taloustilanne ja tehostamistavoitteet lisäävät asiakkaiden kiinnostusta Itellan tarjoamia ulkoistusratkaisuja kohtaan. Kilpailuympäristöön on odotettavissa muutoksia postitoimialaa koskevan lainsäädännön muuttuessa ensi vuoden alusta. Konsernin kansainvälistymisen johdosta valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat Itellan talouslukuihin. Tuottavuutta parantamalla Itellan kustannustasoa on sopeutettu vastaamaan volyymikehitystä. Panostuksia jatketaan konsernin yhtenäisten toimintatapojen kehittämiseksi. Henkilöstömäärän sopeutuksista saadut säästöt näkyvät vuoden 2010 aikana, ja kustannusten kontrollia jatketaan. Investointien ajoitusta ja määrää harkitaan tarkasti. Käyttöomaisuusinvestointien taso laskee edellisvuodesta, koska lajitteluverkoston uudistus Suomessa on valmistumassa. Helsingissä 29.4.2010 Itella Oyj Hallitus LIITTEET Laadintaperiaatteet Konsernin avainluvut Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma oman pääoman muutoksista Segmentti-informaatio Konsernin vastuusitoumukset

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Liitteet & linkit