Posti-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2001

Posti-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2001 Tulos heikkeni, kasvuliiketoiminnoissa edettiin · Liikevaihto lähes edellisvuoden tasolla · 1 046,1 miljoonaa euroa (1 068,9 milj. euroa), (-2 %) · Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu 4 % · Ensimmäinen vuosi ilman pankkipalveluja · Arvokuljetusliiketoiminta myytiin · Liikevoitto laski 32,0 miljoonaan euroon (92,0 milj. euroa) eli 65 % · Vertailukelpoinen liikevoitto laski 29 miljoonaa euroa eli 34 % · Toimipaikkaverkon muutoskustannukset suurimmillaan · Eläkesäätiön sijoitustuotot laskivat, kannatusmaksu nousi · Poistot kasvoivat merkittävästi · Kasvuliiketoiminnat kehittyivät hyvin · Sähköinen viestinvälitys kasvoi 78,9 miljoonaan euroon (+ 29 %) · Logistiikan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 21 % · Postin perusliiketoiminta vakaata · Kirjeiden volyymi hienoisessa laskussa · Lehtien määrässä kasvua · Suoramarkkinointi laski alan yleisen kehityksen mukana · Pakettipalvelujen liikevaihto kasvussa · Johtavaan asemaan sähköisen dokumentinhallinnan ja tulostuksen markkinoilla Pohjoismaissa · Atkos Oy:n koko osakekanta Posti-konsernille · Capella Group AB:n hankinta avaa Pohjoismaiset markkinat · Yrityslogistiikka kehittyi monipuolisesti · Palveluvarastoista logistiikan painopistealue · It-pohjaisia sähköisen kaupan ratkaisuja kehitettiin Lisätietoja antaa: Konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 0204 51 5600 Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 0204 51 5073 Suomen Posti Oyj:n tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan myös osoitteessa www.posti.fi Konsernijohtaja Jukka Alho: "Vuosi 2001 oli merkittävä Posti-konsernin liiketoiminnan uudistamisen kannalta. Tärkeinä pysyvien perustehtävien ohella vahvistimme omaa rooliamme pohjoismaisilla markkinoilla, samalla pitäen tiukasti kiinni siitä, että olemme kotimaassa jatkossakin maan kattavin ja kilpailukykyisin toimija. Tytäryhtiömme Atkos Oy:n tarjoama sähköinen dokumentinhallinta ja tulostus on ollut jo pitkään yksi Postin kehittyneimmistä liiketoiminnoista. Tämä osaamisen alue valittiin myös kansainvälistymisen kohteeksi. Virossa ja Latviassa toimivien osakkuusyhtiöiden lisäksi hankimme omistukseemme ruotsalaisen Capella Group AB:n, jolla on toimintaa myös Tanskassa ja Norjassa. Meistä tuli kaupan myötä alan johtava toimija Pohjoismaissa. Toiminta laajentui tammikuun 2002 lopulla myös Saksaan vastaavan yritysoston seurauksena. Suomen Postin tavoitteet ja strategia jäsentyivät vuonna 2001. Yhtiön missioksi määrittelimme lyhyesti ja tiiviisti tavoittamisen. Posti haluaa olla Suomessa tehokkain ja paras yhtiö, joka tarjoaa tavoittamisen ratkaisuja kattavasti koko maassa. Tavoittamiseen liittyvät Postin perinteiset tuotteet, monipuoliset yrityslogistiikan palvelut sekä erilaiset sähköiset ja it-pohjaiset ratkaisut. Nopeasti kehittyvän sähköisen viestinnän alueella aloitimme internetissä kuluttajille suunnatun sähköisen palvelukanavan, Netpostin. Se keräsikin lyhyessä ajassa suuren käyttäjämäärän. Suurin yksittäinen tekijä, joka vaikutti Postin talouteen negatiivisesti, oli eläkesäätiön sijoitustuottojen alentuminen. Tämä johti merkittävään TEL-maksujen korotukseen. Toinen Postin talouteen negatiivisesti vaikuttanut tekijä oli jo vuonna 2000 loppuneiden pankkipalvelujen jälkihoito ja siihen liittyvät kustannukset, joita varten tehtiin myös uusia varauksia tilinpäätökseen. Vaikka vuosi 2002 aloitetaan taloudellisessa mielessä keskellä vaikeaa suhdanneperiodia ja rakennemuutosta, tulevaisuudenodotukset ovat kuitenkin positiiviset. Perinteinen kirjeviestintä sekä sanoma - ja aikakauslehdet säilyttänevät asemansa ja voivat lisätä entisestään osuuttaan yritysten markkinointipanostuksissa. Postimyynnillä ja etäkaupalla on kaikki edellytykset tasaiseen kasvuun ja uusien asiakassegmenttien löytämiseen. Sähköinen tiedonvälitys ja erilaiset verkkolasku- ja verkkotilausratkaisut ovat kypsyneet liiketoiminnan asteelle ja Postilla on tällä alueella menestyvät tuotteet. Yrityslogistiikassa olemme kasvaneet yhdeksi johtavaksi palveluntarjoajaksi." Tiedote Suomen Posti -konsernin tilinpäätöksestä 2001 Toimintaympäristön muutokset Suomen kansantalouden kasvu hidastui odottamattoman nopeasti kesällä 2001. Vuoden 2000 lopussa ennustettiin bruttokansantuotteen kasvuksi vuonna 2001 lähes 5 %, joka viimeisimpien arvioiden mukaan jäi jopa alle yhden prosentin. Kasvun merkittävä hidastuminen vaikutti myös Postin liiketoimintaan. Suomessa logistiikkatoimialan kilpailu kiristyi sekä kotimaan että kansainvälisissä palveluissa. Kuljetusvolyymien supistuminen ja kustannustason nousu näkyivät kuljetusyritysten konkursseina. Kansainvälinen kilpailu pientavaraliikenteessä ja huolinnassa kiristyi, kun eri maiden Postit ostivat ja perustivat jakelusta ja huolinnasta kilpailevia kuljetusyrityksiä tavoitteenaan kattava kansainvälinen kuljetusverkosto. Tämä vaikutti myös kilpailutilanteeseen Suomessa. Länsieurooppalaisten Postien kansainvälistyminen jatkui lukuisina oman maan ulkopuolisina yritysostoina ja liittoumien perustamisina. Tästä esimerkkinä oli Ranskan ja Ruotsin Postien (La Poste ja Posten AB) liittouma, joka johti yhteistyö- ja omistusjärjestelyihin myös Suomessa. Fyysisen viestinvälityksen kilpailutilanteessa muutokset olivat pienempiä kuin logistiikassa. Yritysten viestinnässä siirtyminen fyysisestä sähköiseen jatkui. Samalla sähköisen viestinvälityksen kilpailu lisääntyi. Liikevaihto ja tulos Suomen Posti-konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli 1 046,1 miljoonaa euroa (1 068,9 miljoonaa euroa vuonna 2000), missä on laskua 2 %. Jos huomioidaan vuodelta 2001 kokonaan pois jääneiden pankkipalvelujen ja arvokuljetuspalvelujen liikevaihdot, näin saatu konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 42 miljoonaa euroa eli 4 % (5 %). Liikevaihto kasvoi nopeimmin sähköisessä viestinvälityksessä ja logistiikan varastopalveluissa. Fyysisessä viestinvälityksessä liikevaihdon kasvu hidastui hieman. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 18,7 miljoonaan euroon (13,9 miljoonaa euroa). Tuotoista suurin osa oli käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Konsernin liikevoitto oli 32,0 miljoonaa euroa (92,0 miljoonaa euroa), mikä oli 3,1 % (8,6 %) liikevaihdosta. Tärkeimpinä syinä liikevoiton supistumiseen olivat pankkipalvelujen loppuminen, edellisvuotta suuremmat panostukset uusiin liiketoimintoihin sekä TEL-maksun nousu (13,8 miljoonaa euroa). TEL-maksun nousuun vaikutti osakekurssien alenemisesta johtunut eläkesäätion sijoitustuottojen heikkeneminen. Lisäksi liikevoittoa heikensi poistojen kasvu (13,0 miljoonaa euroa), josta 6,2 miljoonaa euroa aiheutui kesällä hankitun Capella-alakonsernin vanhan konserniliikearvon kertapoistosta. Liikevoittoa heikensi tilikaudelle kirjattu, vuonna 2002 maksettavia toimipaikkaverkon sopeuttamisesta aiheutuvia kuluja vastaava, 8,3 miljoonan euron pakollinen varaus. Konsernin tulosta heikensivät rahoituseriin kirjatut osakkeiden sekä korko- ja lainasaamisten arvonalennukset, yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Suurin osa arvonalennuksista tehtiin huoneisto-osakkeisiin. Tilikauden tuloverot olivat 12,6 miljoonaa euroa (30,0 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto on 20,1 miljoonaa euroa (68,0 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kehitys Viestinvälityspalvelut tarjoaa kirjeisiin, suoramarkkinointiin, lehtijakeluihin, osoitteisiin sekä yritysten postinkäsittelyyn liittyviä palveluita. Viestinvälityspalvelujen liikevaihto oli 706,9 miljoonaa euroa (676,6 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 4 % (5 %). Suurin osa liikevaihdon kasvusta tuli kirjepalveluista. Kirjeiden kokonaismäärässä ei tapahtunut selvää muutosta. Kirjeiden määrä kasvoi yrityksiltä kuluttajille suuntautuvassa viestinnässä lisääntyneen asiakassuhdeviestinnän ansiosta, mutta laski yritysten välisessä viestinnässä sähköisen viestinnän lisääntyessä. Kotitalouksien lähettämien postikorttien määrä laski hieman tekstiviestien ja sähköpostin korvattua postikortteja. Koko vuoden ajalta saavutettiin 1. luokan kirjeen tavoitenopeus eli keskimäärin 95 prosenttia kirjeistä oli perillä lähettämistä seuraavana työpäivänä. Lokakuussa postin kulku hidastui tilapäisesti, kun postin lajittelu jouduttiin keskeyttämään osassa lajittelukeskuksia vaaralliseksi epäiltyjen, ns. jauhekirjeiden, vuoksi. Lehtipalvelujen kehitys oli osin odotettua parempi. Aikakauslehtien määrä kasvoi ripeästi. Päiväjakelussa olleiden sanomalehtien määrä oli myös suurempi kuin edellisenä vuonna. Varhais- ja iltapäivä- sekä viikonloppujakeluissa lehtien määrä laski. Suoramarkkinointipalvelujen kehitys heikkeni hieman yritysten markkinointipanostusten supistuttua. Sähköiset viestinvälityspalvelut tarjoaa yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille sähköisiä viestintä- ja asiointiratkaisuja sekä perinteisen ja sähköisen viestinnän yhdistäviä hybridipalveluja. Sähköisten viestinvälityspalvelujen liikevaihto oli 78,9 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa), missä on kasvua 29 %. Suurin osa Sähköisen viestinvälityksen liikevaihdosta ja liikevaihdon kasvusta tuli tytäryhtiöiden Atkoksen ja Capella Groupin liiketoiminnoista sekä Postin sähköisen ja fyysisen viestinnän yhdistävistä hybridipalveluista, eKirjeestä ja eKortista. Atkoksen ja Capella Groupin liiketoimintoihin kuuluu sähköisen tiedon vastaanottoa, käsittelyä ja hallintaa sekä tulostusta. Posti hankki kesällä ruotsalaisen Capella Group AB:n koko osakekannan ja lisäsi marraskuussa omistustaan Atkos Oy:ssä 100 %:iin ja näin ollen vahvisti asemaansa merkittävästi Pohjoismaissa sähköisen dokumenttien hallinnan ja tulostuksen markkinoilla. Postin hybridipalvelujen kehitys oli kokonaisuudessaan erittäin myönteistä vuonna 2001. Postin sähköisessä viestinvälityksessä voimakkaimmin kasvanut alue olivat EDI-palveluihin perustuvat, organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon tarjotut palvelut. Näitä olivat esimerkiksi yritysten verkkolaskuratkaisut ja tilaus-toimitusjärjestelmät sekä yrityksille ja yhteisöille rakennetut sähköiset asiointiratkaisut. Postin tarjoamiin sähköisiin viestintäratkaisuihin kuuluu yrityksen tai yhteisön sähköisenä lähettämä Multikirje, jonka Posti toimittaa vastaanottajalle joko sähköisesti tai paperikirjeenä. Kuluttaja- asiakkaat voivat ottaa vastaan laskuja, palkkatositteita, yms. sähköisessä palvelukanavassa, Netpostissa. Multikirjeen myyntiä ja käyttöönottoa hidastivat sen ensimmäisenä myyntivuonna asiakkaiden muut, resursseista kilpailleet, projektit kuten euroon siirtyminen. Logistiikkapalvelut tarjoaa yrityksille ja yhteisöille logistisia ratkaisuja kotimaassa sekä yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille logistiikan kansainvälisiä palveluja. Palvelut kattavat kaikki logistiikan osa-alueet ja näin ollen Posti pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaiset logistiikkapalvelut yritysten logistiikkatoimintojen ulkoistamiseen kasvavilla markkinoilla. Logistiikkapalvelujen liikevaihto oli 161,5 miljoonaa euroa (164,3 miljoonaa euroa). Liikevaihdon 2 %:n lasku johtui rahtipalvelujen liikevaihdon vähenemisestä, kun konsernissa rahtipalveluja tuottanut tytäryhtiö Kelpo Kuljetus Fi Oy siirtyi osakekaupalla osakkuusyhtiöksi 1.9.2001. Eniten liikevaihto kasvoi palveluvarastopalveluissa. Tavaraliikenteen kilpailutilanteen kireydestä huolimatta kotimaan kuriiri- ja palvelukuljetusten liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti. Kansainvälisten logistiikkapalvelujen kasvu jatkui ripeänä Postin tuotua keväällä markkinoille uudistetut kansainväliset palvelut. Palveluvarastotoiminta oli logistiikkapalvelujen kehittämisen painopistealueita. Varastopalveluita tuottavan LP-Logistiikkapalvelut Oy:n omistusosuutta kasvatettiin 100 %:iin vuoden lopulla. Marraskuussa LP-Logistiikkapalvelut Oy lisäsi varastotilaansa ostamalla Done Logistics Oy:n palveluvarastoliiketoiminnan. Posti lisäsi yhteistyötä muiden logistiikka-alan toimijoiden kanssa, ja perusti Rautakeskon kanssa yhteisen yrityksen, Poske Logistiikka Oy:n. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2002 alussa ja tuottaa Rautakeskon tarvitsemia keskusvarastopalveluita. Pakettipalvelut ja palvelukanavat vastaa kotimaan pakettiliiketoiminnasta, postitoimipaikoista, puhelinpalveluista sekä kuluttajien sähköisestä palvelukanavasta. Sen vastuulla on myös yksityis- ja pk-yritysasiakkuuden kehittäminen Postissa. Pakettipalvelut ja palvelukanavat -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 184,4 miljoonaa euroa (232,8 miljoonaa euroa). Liikevaihdon 21 %:n supistuminen johtui pankkipalvelujen poistumisesta toimipaikoista vuoden 2000 marraskuussa. Kotimaan pakettipalvelut tuottaa kevyen kappaletavaran kuljetuspalveluja yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille. Pakettipalvelujen liikevaihto kasvoi 2 % edellisvuoteen verrattuna. Pakettipalvelut ja palvelukanavat myyvät ja markkinoivat kuluttaja- asiakkaille Netpostia, jolla oli vuoden loppuun mennessä 70 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Erillisliiketoimintaan kuuluvat ajoneuvojen korjaamo- ja leasingpalveluita tarjoava Easy Km Oy (entinen PT-Autopalvelut Oy) sekä siivouspalveluja tarjoava SPS Siivouspalvelut Oy. Erillisliiketoimintojen liikevaihto oli 80,9 miljoonaa euroa (100,2 miljoonaa euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui arvokuljetuspalveluja tuottaneen Spac FP Oy:n myynnistä vuoden 2001 alussa. Easy Km Oy:n liikevaihto kasvoi 65,6 miljoonaan euroon (61,9 miljoonaa euroa) ja SPS Siivouspalvelut Oy:n liikevaihto 12,4 miljoonaan euroon (11,4 miljoonaa euroa). Konsernirakenteen muutokset Suomen Posti Oy:n yhtiökokous teki huhtikuussa päätöksen konsernin emoyhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi. Suomen Posti Oyj myi arvokuljetuksia hoitaneen tytäryhtiönsä Spac FP Oy:n koko osakekannan vuoden 2001 alussa. Suomen Posti Oyj hankki Atkos Oy:n koko osakekannan marraskuussa lisättyään omistustaan yhtiössä helmikuussa 51 %:sta 80 %:iin. Atkos Oy osti tamperelaisen suoramarkkinointipalveluja tarjoavan Postlink Oy:n koko osakekannan toukokuussa. Suomen Posti Oyj teki kesäkuussa päätöksen tietotekniikkaan keskittyvän Postin IT Oy:n perustamisesta. Yhtiöön keskitetään konsernin tietotekninen osaaminen ja tietotekniikan kehittäminen strategisesti merkittävänä osana liiketoimintaa. Suomen Posti Oyj osti kesäkuussa Tietonauha-Yhtiöt Oy:ltä logistiikan tietojärjestelmäratkaisuihin erikoistuneen liiketoiminnan, joka toimii nimellä Tietonauha Oy ja on Postin IT Oy:n tytäryhtiö. Suomen Posti Oyj osti elokuussa Capella Group AB:n koko osakekannan englantilaisen pääomasijoitusyhtiön Bridgepoint Capital Ltd:n hallinnoimilta rahastoilta ja Capellan Groupin johdolta. Capella Group toimii Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Konserniyhtiö Kelpo Kuljetus Fi Oy:stä tuli 1.9.2001 osakkuusyhtiö, kun sen toinen omistaja Danzas ASG Eurocargo Oy käytti lisäosakkeiden osto- optionsa ja nosti omistusosuutensa 49 %:sta 51 %:iin. Syksyllä Suomen Posti Oyj sopi Rautakeskon kanssa Poske Logistiikka Oy:n perustamisesta. Suomen Posti Oyj omistaa yhtiöstä 60 % ja Rautakesko 40 %. Joulukuussa Suomen Posti Oyj lisäsi omistusosuuttaan LP- Logistiikkapalvelut Oy:ssä 70 %:sta 100 %:iin ostamalla Tamro Oyj:n ja Alko Oy:n omistamat osakkeet. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kasvoivat 21,0 miljoonaan euroon (14,5 miljoonaa euroa), mikä oli 2,0 % (1,4 %) liikevaihdosta. Merkittävimmät tuotekehityskohteet olivat sähköinen palvelukanava, sähköinen kauppa ja sähköiset asiointiratkaisut. Investoinnit Suomen Posti -konsernin käyttöomaisuuden lisäykset kasvoivat 160,8 miljoonaan euroon (85,3 miljoonaa euroa). Kasvu johtui tytäryhtiöosakkeiden hankinnasta. Muut investoinnit olivat rakennusten perusparannus-, muutos- ja laajennusinvestointeja sekä korvausinvestointeja koneisiin, laitteisiin ja ajoneuvoihin. Rahoitus Konsernin liiketoiminnan nettokassavirta ennen investointeja oli 62,2 miljoonaa euroa (108,8 miljoonaa euroa). Konsernilla ei ollut korollista nettovelkaa. Likvidit varat ylittivät korolliset velat 63,5 miljoonalla eurolla (151,1 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 63,0 % (65,2 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) -12,7 % (-30,5 %). Nettovelkaantumisaste muuttui tytäryhtiöosakkeiden hankinnan vuoksi. Nettorahoitustuottojen lasku 0,1 miljoonaan euroon (6,1 miljoonaa euroa) johtui arvonalennuksista, jotka tehtiin suurimmaksi osaksi huoneisto-osakkeisiin. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Yritystodistuksia oli liikkeellä vuoden lopussa 33,8 miljoonan euron arvosta. Konsernin likviditeetin vahvistamiseksi on 20 miljoonaa euroa 50 miljoonan vakuudettomasta luottolimiitistä otettu käyttöön. Hallinto ja tilintarkastajat Suomen Posti Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi huhtikuussa hallitukseen seuraavat jäsenet: kauppaneuvos Matti Elovaara (puheenjohtaja), finanssijohtaja Kari Haavisto (varapuheenjohtaja), johtaja Tarja Cronberg, ylijohtaja Samuli Haapasalo ja kauppaneuvos Soili Suonoja. Henkilöstön edustajiksi hallitukseen valittiin puheenjohtaja Antti Palkinen ja pääluottamusmies Antero Palmolahti. Suomen Posti Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab ( KHT- yhteisö) ja Jorma Heikkinen (KHT). Suomen Posti Oyj:n toimitusjohtajana toimi dipl.ins. Jukka Alho. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 23 304 (25 543). Konsernin henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 22 809 (24 763), josta 7 134 (7 243) oli osa-aikaisia. Henkilöstön vähennys johtui Spac FP Oy:n myynnistä, Kelpo Kuljetus Fi Oy:n osakkuusyhtiöksi muuttumisesta ja toimipaikkaverkoston sopeuttamistoimista. Suurimmat henkilöstöryhmät olivat jakajat (11 500), lajittelijat (4 200), palvelumyyjät (2 000) ja autonkuljettajat (650). Suomen Posti Oyj:n keskimääräinen henkilöstömäärä oli 20 265 (21 391). Tilikauden jälkeiset tapahtumat Posti jatkoi sähköisen dokumenttien hallinnan ja tulostuksen liiketoiminnan laajentamista ostamalla helmikuussa 2002 saksalaisen Eurocom Depora GmbH:n koko osakekannan englantilaiselta pääomasijoitusyhtiöltä Bridgepoint Capital Ltd:ltä ja Eurocom Deporan toimivalta johdolta. Eurocom Depora on erikoistunut yritysten sähköisen tiedon hallintaan, arkistointiin ja tulostuspalveluihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli 21,1 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 200. Vuoden 2002 näkymät Ennusteiden mukaan Suomen kansantalouden kasvu vahvistuu hieman vuonna 2002. Yleisen talouskasvun elpyminen vaikuttaisi myös Posti-konsernin liikevaihdon kasvuun positiivisesti. Posti-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan sähköisen viestinvälityksen ja yritysten logistiikkapalvelujen kasvun ansiosta. Posti-konsernin fyysisen viestinvälityksen liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2001 tasolla. Konsernin kannattavuuden odotetaan parantuvan, vaikka vuoden 2002 talouskehitystä leimaa epävarmuus. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/07/20020307BIT00010/wkr0001.DOC Full Year-End Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/07/20020307BIT00010/wkr0002.pdf Full Year-End Report

Tilaa