Proha Oyj:n osavuosikatsaus

PROHA OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.3.1999 - 30.6.1999 Proha-konsernin toiminta on ollut menestyksellistä. Neljän kuukauden liikevaihto oli 9,3 Mmk ja liikevoitto 1,8 Mmk. Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 106% ja 160%. Proha Oyj keskittyy kapeisiin nopeasti kasvaviin markkinoihin kehit- tyvällä tietotekniikka-alalla. Valitsemillaan markkinoilla Proha pyrkii saavuttamaan johtavan markkina-aseman ja toimimaan läheisessä yhteistyössä maailmanmarkkinoilla johtavien yritysten kanssa. Proha-konsernin toiminta on ollut menestyksellistä kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Projektijohtamisen tietotekniikka -liiketoi- mintaalueella Prohan markkina-asema on vahvistunut, myös myynti ulkomaille on lisääntynyt selvästi; tällä alueella yhtiö on kasvanut kilpailijoita nopeammin. Testauksen automatisointi -liiketoiminta- alueella yhtiön edustamista tuotteista on tullut selvästi tunnetuin ja käytetyin tuotteisto tietojärjestelmien automaattiseen testaukseen Suomessa. Internet-liiketoimintasovellukset -liiketoiminta-alueella tuotekehitys on edennyt suunnitellusti. Sovelluskehityspalveluiden kysyntä on edelleen vilkastunut. Yhtiön henkilökunta on lisääntynyt olennaisesti, samalla toimitilojen laajennus on otettu vaiheittain käyttöön. Viimeinen vaihe valmistui 30.6.1999 jälkeen. Proha-konsernin pohjoismaiseen laajentumiseen ja nopeaan kasvuun tähtäävän strategisen linjauksen mukaisia toimenpiteitä on valmisteltu. Valmistelutyön pohjalta 30.6.1999 jälkeen konsernin vähemmistöosuuksia on hankittu emoyhtiön omistukseen, osakaspohjaa on laajennettu, yhtiön nimi on muutettu 24.8.1999 yhtiökokouksessa Proha Oyj:ksi, osakepää- omaa on korotettu ja osakkuusyhtiö Datamar Oy:stä on hankittu osake- enemmistö. Taloudellinen kehitys Proha Oyj -konsernin 1.3.1999 - 30.6.1999 välisen 4 kuukauden liike- vaihto oli 9,3 Mmk, liikevoitto 1,8 Mmk, tulos ennen tilinpäätössiir- toja ja veroja 1,8 Mmk ja konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 0,9 Mmk. Edellisen tilikauden vastaavan ajanjakson liikevaihto oli 4,5 Mmk, liikevoitto 0,7 Mmk, tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,7 Mmk ja konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 0,4 Mmk. Verrattuna vastaavaan aikaan edellisellä tilikaudella liike- vaihto on kasvanut 106%, liikevoitto 160% ja konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 136%. 2(7) Konsernirakenteen muutokset 30.6.1999 jälkeen Proha Oyj on ostanut osake-enemmistön Lahdessa toimivasta Datamar Oy:stä. Datamar Oy:n hankinta kasvattaa Proha -konsernin konserniliikevaihtoa kuluvana vuonna noin 7,0 Mmk ja liikevoittoa noin 1,5 Mmk. Datamar Oy:n 30.6.1999 päättyneen osavuo- sikatsauksen mukainen 6 kuukauden liikevaihto oli 3,5 Mmk, liikevoit- to 0,7 Mmk ja tulos 0,7 Mmk. Proha Oyj:n osuus Datamar Oy:n osakkeista kasvoi 36 prosentista 78 prosenttiin ja äänistä 46 prosentista 93 prosenttiin. Kauppahinta oli 0,5 Mmk. Datamar Oy on ollut Proha Oyj:n osakkuusyhtiö vuodesta 1995 lähtien. Vuodesta 1995 alkaen Datamar Oy:ssä toteutettu laajamittainen sanee- raus ja henkilökunnan uudelleenkoulutus saatettiin päätökseen vuonna 1998. Toimenpiteiden tuloksena Datamarin kustannusrakenne on terve ja kannattavuus hyvä. Datamar Oy:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan lähimpien kolmen vuoden aikana 20-30% vuodessa ja toiminnan suhteel- lisen kannattavuuden vastaavan Proha-konsernin muiden osien kannat- tavuutta. Proha Oyj on lisäksi hankkinut osavuosikatsauksen jälkeen tytäryh- tiöidensä Projektihallinto Oy Prohan ja Intellisoft Oy:n koko osake- kannat, mikä pienentää merkittävästi vähemmistön osuutta yhtiön konsernitilinpäätöksen osoittamasta tuloksesta. 28.2.1999 päättyneellä tilikaudella tähän liittyvä vähemmistön osuus tuloksesta oli 0,79 Mmk. Markkinat Asiakkaat ovat laajentaneet Prohan järjestelmien käyttöä, samalla järjestelmien käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvien palveluiden kysyntä on lisääntynyt. Erityisesti ovat kasvaneet toimitukset suomalaisten asiakkaiden ulkomaisiin toimipisteisiin eri puolille maailmaa. Tämä on tiivistänyt yhteistyötä erityisesti Artemis Management Systemsin kansainvälisen jakelutien kanssa. Testaustoiminnan automaatioon liittyvä asiakaskunta on laajentunut merkittävästi. Budjetoidun noin 100% kasvun saavuttaminen testaustoi- minnan automaation markkinalla näyttää toteutuneen kehityksen perus- teella realistiselta. Sovelluskehityspalveluiden alueella kysyntä on ollut voimakasta ja huomattavasta resurssien lisäyksestä huolimatta kysyntä on ylittänyt toimituskapasiteetin. Kansainvälinen yhteistyö Yhteistyö kansainvälisten päämiesten kanssa on jatkunut tiiviinä. Proha neuvottelee kahdesta uudesta edustuksesta, joihin liittyvät neuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen kuluvan tilikauden aikana. Molemmat uudet yhteistyöalueet liittyvät 'Projektijohtamisen tietotek- niikka' -liiketoiminta-alueeseen. 3(7) Tuotekehitys Prohan Dynager(TM) -tuotealustaan perustuvista uusista ratkaisuista yhteistyössä asianajajaliiton ja Braintech Oy:n kanssa toteutettu 'Advonet' -järjestelmä on valmistunut ja paperittomaan taloudenpitoon tähtäävä 'ProCountor.com' -kehitysprojekti on johtamassa ensimmäisiin julkisiin palveluihin vielä kuluvan vuoden aikana. Kuluvalla tilikaudella käynnistetty WAP (Wireless Application Protocol) -standardiin perustuva tuotekehitys Dynager(TM) -tuotealus- talle johtanee ensimmäisten toimivien sovellusten julkistuksiin vielä syksyn 1999 kuluessa. Malagaan Espanjaan on perustettu tuotekehitysryhmä, ryhmä toimii Global Teleworking SL:n tiloissa. Prohan Futura -järjestelmään pohjau- tuvan Futura Novan tuotekehitys on siirretty pääosin Espanjaan. Organisaatio ja henkilökunta Uuteen ryhmäjakoon perustuva organisaatio käynnistettiin kevään kuluessa. Muutoksen tavoitteena on ollut kasvun edellytysten paranta- minen ja keskinäisen oppimisen tehostaminen. Konsernin henkilökunta kasvoi olennaisesti. 30.6.1999 konsernin palveluksessa oli yhteensä 42 henkilöä. Konserniin 1.7.1999 ostetun Datamar Oy:n palveluksessa oli 30.6.1999 lisäksi 25 henkilöä. Toimitilat Proha osti Espoosta 411 m2 lisää toimitilaa keväällä 1999. Toimiti- lojen peruskorjaus on saatettu vaiheittain päätökseen toukokuusta alkaen, peruskorjauksen viimeinen osa luovutettiin Prohan käyttöön 3.8.1999. Liiketoiminnan näkymät Proha-konsernin loppuvuoden näkymät ovat hyvät. Sovelluskehitys- ja konsultointihenkilökunnan kuormitusaste on edelleen korkea. Yhtiön projektikanta on hyvä ja lisenssimyynnin kaupalliset näkymät ovat tavanomaista paremmat. Yhtiö uskoo suunnitelman mukaiseen kasvuun ja tulokseen. Yhtiö uskoo sen tärkeimpien liiketoiminta-alueiden markkinoiden kasvavan edelleen nopeasti. Projektijohtaminen yrityksissä lisääntyy ja vaatii tuekseen yhä enemmän tietoteknisiä ratkaisuja. Tietojärjes- telmät tulevat yhä liiketoimintakriittisemmiksi, jolloin niiden laa- dunvarmistukseen ja testaukseen investoidaan aikaisempaa enemmän. Internet -liiketoimintasovellusten alueella on edelleen kiinnostavia mahdollisuuksia, joita Prohassa kehitetyillä Dynager(TM) -pohjaisilla tuotteilla voidaan tehokkaasti hyödyntää. Yhtiö aikoo laajentaa toimintaansa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, yhtiö on käynnistänyt tähän liittyviä toimenpiteitä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00510/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00510/bit0002.pdf Koko rapportti