KUTSU PROHAN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 18.4.2007

Proha Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 28.3.2007 kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi keskiviikkona 18.4.2007 alkaen klo 16:00 Hotelli Crowne Plazassa osoitteessa Mannerheimintie 50, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15:00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat:

1. Tilinpäätöksen esittäminen sekä emoyhtiön että konsernin osalta

2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

4. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio –tilille, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. Päättäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyisen käytännön mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa sekä sellaisille hallituksen jäsenille, jotka eivät valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli 5 prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa per jäsen.

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

7. Päättäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

8. Hallituksen jäsenten valinta

9. Tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajien valinta

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

10. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä 01.09.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

Poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 4 §.

Poistetaan 5 §:stä täsmäytyspäivää koskevat määräykset.

Muutetaan 8 §:n yhtiön edustamista koskevat määräykset uuden lain terminologian mukaisesti.

Muutetaan 11 §:n sisältämä varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta lakia.

Muutetaan 13 §:n yhtiökokouskutsun toimitusaikaa siten, että kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Lisäksi muutetaan kutsutapaa siten, että valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistun ilmoituksen sijasta kutsu voidaan toimittaa kirjallisesti. Aiemmin vaihtoehtoisena kutsutapana on ollut kirjattu kirje.

Lisäksi ehdotus sisältää yhtiön toimialan (3 §) laajentamisen sisältämään liikkeenjohdon ja insinööritoiminnan konsultoinnin.

Ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi löytyy kokonaisuudessaan liitteestä A.

11. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää täydentää Prohan optio-ohjelmien 2005 ja 2006 ehtoja siten, että niistä annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiökokouskutsun hetkellä optio-ohjelmien 2005 ja 2006 käyttämättä olevien optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta oli enintään 1.181.305,00 euroa, josta olisi aiemman kirjaamiskäytännön mukaan kirjattu osakepääomaan 628.225,00 euroa ja ylikurssirahastoon 553.080,00 euroa olettaen, että kaikki optio-oikeudet olisi käytetty.

12. Hallituksen ehdotus hallitukselle ja avainhenkilöstölle myönnettäviksi optio-oikeuksiksi

- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle että yhtiökokous päättää laskea liikkeelle enintään 2.110.000 optio-oikeutta, jotka tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja konserniyhtiöiden avainhenkilöstölle.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeuksien tarkoituksena on kannustaa yhtiön johtoa ja avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa heidät Proha-konserniin.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa heti ja päättyy 17.04.2008. Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan yhtiön osakkeen painotettua keskihintaa 30 päivän ajalta ennen yhtiökokousta eli ajalla 19.03. - 17.04.2007.

Optioiden käyttöaika osakemerkintään alkaa porrastetusti vuosien 2008 ja 2010 välillä ja päättyy 31.05.2011.

Mikäli osakemerkintöihin käytetään pelkästään uusia osakkeita, vuoden 2007 optio-ohjelman perusteella merkittävät osakkeet edustavat enintään 3,33 prosenttia Prohan kokonaisosakemäärästä merkinnän jälkeen.

Ehdot löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä B.

13. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja vastaa 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Hallitus ehdottaa valtuutuksen olevan käytettävissä yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen esitetään sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiönlain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.4.2012 saakka.

Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 29.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle, ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty Proha Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 8.4.2007.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 10.4.2007 klo 16 mennessä joko
a) kirjeitse osoitteeseen Proha Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo;
b) telefaksilla numeroon 020 4362 500;
c) puhelimitse numeroon 020 4362 000; tai
d) sähköpostitse osoitteeseen generalmeeting@proha.com.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla.

Proha lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja.

Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja


Lisätietoja

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.com
http://www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE A

HALLITUKSEN EHDOTUS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI

1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Proha Oyj. Yhtiön toiminimi on englanniksi Proha Plc. Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Proha Abp.

2 § Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Espoo.

3 § Toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa tietojenkäsittelyyn liittyvien välineiden, tietokoneohjelmien ja laitteiden maahantuontia, kauppaa, kehittämistä ja markkinointia sekä tietojenkäsittelyyn liittyvää tutkimus-, opetus-, julkaisu- ja konsultointitoimintaa sekä arvopaperikauppaa, vuokrata toimitiloja sekä toimitiloihin liittyviä koneita ja kalustoa sekä tuottaa ja myydä hallintopalveluja. Lisäksi yhtiö harjoittaa liikkeenjohdon ja insinööritoiminnan konsultointia. Yhtiö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitteita.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen vaalin jälkeen ensiksi pidettävässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

7 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen antaman prokuran nojalla hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt yhdessä toimitusjohtajan, hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

8 § Tilikausi
Yhtiön tilivuosi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

9 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi keskukauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (KHT). Mikäli varsinaisia tilintarkastajia ei ole kuin yksi, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, tai yhtiökokous muuten harkitsee sen tarpeelliseksi, valitaan yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen;
2. toimintakertomus; ja
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös
konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten palkkioista; ja
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;

valittava
9. hallituksen jäsenet; ja
10. tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastajat.

11 § Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainittua ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.

13 § Välityslauseke
Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välimiehet asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.


LIITE B

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Määrä

Optio-oikeuksien määrä on enintään 2.110.000 kappaletta. Optio-oikeudet jaetaan niillä merkittävien osakkeiden merkintäajan alkamisen mukaan alalajeihin A, B ja C. Annettavien optio-oikeuksien kokonaismäärät jakautuvat tasan eri alalajien kesken.

2. Merkintäoikeus

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja Prohan konserniyhtiöiden avainhenkilöstölle. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle annettavien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 660.000 kappaletta. Optio-oikeuksien jakamisesta henkilöittäin päättää hallitus. Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä.

Merkintään ovat oikeutettuja yhtiön hallituksen jäsenet ja konsernin yhtiöissä hallituksen määrittämällä tavalla työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt, joille yhtiö on toimittanut vahvistuksen oikeudesta osallistua merkintään. Oikeus merkitä optio-oikeuksia on osoitettava merkintäpaikassa.

Ulkomaisten työntekijöiden oikeutta osallistua optio-oikeuksien merkintään voidaan rajoittaa paikallisten arvopaperilakien ja muiden säännösten perusteella. Oikeus merkitä optio-oikeuksia on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeuksien tarkoituksena on kannustaa yhtiön johtoa ja avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa heidät Proha-konserniin. Optiot annetaan vastikkeetta.

3. Merkintäaika ja -paikka

Optio-oikeuksia voidaan antaa merkittäväksi 17.04.2008 tai yhtiön hallituksen päättämään aikaisempaan ajankohtaan saakka.

Optioiden merkintä on tehtävissä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön mahdollisesti ilmoittamissa muissa paikoissa.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

4. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Proha Oyj:n uuden osakkeen. Yhtiön hallituksella on kuitenkin oikeus määrätä, että osakemerkintöihin käytetään kunakin kalenterivuonna osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeisenä aikana vaihtoehtoisesti yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

5. Osakkeiden merkintäaika ja maksu

Osakkeiden merkintäoikeuksien alkamisaika on eri tunnuksilla merkittyjen optiotodistusten osalta seuraava:
A-optiotodistuksella 01.05.2008
B-optiotodistuksella 01.05.2009
C-optiotodistuksella 01.05.2010

Merkintäoikeus kullakin optiotodistuksella on 31.05.2011 saakka, jonka jälkeen se lakkaa.

Proha Oyj:n hallituksella on oikeus painavasta syystä keskeyttää merkintä määräajaksi.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Proha Oyj:n pääkonttorissa ja yhtiön mahdollisesti ilmoittamassa muussa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä.

6. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta optiotodistuksilla on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta aikavälillä 19.03.-17.04.2007. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

7. Osakkeiden kirjaus arvo-osuustilille

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

8. Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeuksia, joiden kohdassa 5 mainittu osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle ilman yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää hallitus. Osakemerkintäajan alettua optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä.

Jos merkitsijän toimi- tai työsuhde Proha-konsernin tai sen osakkuusyhtiöiden palveluksessa päättyy muun syyn kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman vuoksi, on Proha Oyj:llä oikeus saada yhtiön hallituksen päätöksellä yhtiölle lunastetuksi vastikkeetta merkitsijän optio-oikeudet niiltä osin kun osakkeiden merkintäaika ei ole alkanut ennen toimi- tai työsuhteen päättymistä. Yhtiöllä on tässä kappaleessa mainitussa tapauksessa oikeus, riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle, yhtiön hallituksen päätöksellä mitätöidä optio-oikeudet tai hakea ja saada erillisellä yhtiökokouspäätöksellä tai valtuutuksella siirretyksi optio-oikeudet merkitsijältä osoittamalleen taholle.

9. Osakeoikeudet

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Jos osakemerkintöihin käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, niillä on kaikki lakiin perustuvat osake- ja osinko-oikeudet jo merkintähetkellä.

10. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Jos yhtiö ennen osakemerkintää päättää antaa uusia osakkeita tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

11. Optio-oikeuksien haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa

Jos yhtiö ennen osakemerkintää päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, sillä ei ole vaikutusta optio-oikeuksien tuottamaan osakemerkintäoikeuteen.

Mikäli yhtiö ennen optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän merkintäajan päättymistä hankkii omia osakkeita omistusten suhteessa, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrää, merkintähintaa tai molempia muutetaan tai siten, että optio-oikeuksien
haltijalle varataan tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan ennen hankinnan alkamista hallituksen asettamana määräaikana. Muutoin kuin omistusten suhteessa tehtävä omien osakkeiden hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuksien tuottamaan merkintäetuoikeuteen.

Jos yhtiö asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.

Mikäli syntyy arvopaperimarkkinalain tai osakeyhtiölain tarkoittama tilanne, jossa jollakin on lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.

Jos yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, päättää hallitus antaa optio-oikeuden haltijalle oikeuden merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole tai antaa optio-oikeuden haltijalle oikeuden merkitä vastaanottavan tai kombinaatiofuusiossa tai jakaantumisessa muodostuvan yhtiön vastaavilla ehdoilla liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia yhdenvertaisella oikeudella kuin osakkeenomistajalle on annettu uuden tai vastaanottavan yhtiön osakkeita siten kuin asiasta on sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa sovittu.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön kaikista osakkeista ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Mikäli yhtiö ennen optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän merkintäajan päättymistä muuttuu julkisesta yksityiseksi osakeyhtiöksi, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallitukseen asettamana määräaikana ennen muutosta.

III MUUT EHDOT

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin optio-oikeuksiin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

13. Soveltamisjärjestys

Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriita, suomenkieliset ehdot ovat määräävät.

14. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksiin tai merkintään liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Espoossa.

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit